Големина на текста:
1.
РЕЗЮМЕ
Настоящият бизнес план се прави за срок от 3 години и има за цел да представи
максимално точно переспективите и целесъобразността от развитието на фирма
ЕТ"ЕСКУЛАП" гр.Пазарджик с управител Красимир Петров.Същата е създадена с цел да
отвори аптека и освен обичайната дейност - дистрибуция на лекарствени средства, в нея
да се реализира също продажба на висококачествени козметични средства,билкови
продукти, санитарни материали, хомеопатични средства, оптически материали,
здравословни храни и др.
Голямото разнообразие в асортимента на предлаганите продукти и
висококачественото обслужвани от специалистите фармацевти ще спомагне за
утвърждаването на аптека "ЕСКУЛАП" на българския пазар.В настоящия план ще се
спрем по-подробно на особеностите във функционирането и фирмената стратегия на
аптеката.
Макросреда - външни фактори, оказващи влияние върху дейността на
фирмата
А) Икономически фактори
1. Цените на лекарствата и медикаментите на едро са фактор, който оказва силно
влияние при определянето на фирмената стратегия. Тези цени се определят от заводите
производители и от фирмите вносители. Пряко свързани с продажната цена на едро са
митата и таксите върху вносните лекарствени средства, които са регламентирани със
закон. Калкулирането им в цената засяга макар и по-косвен начин разходите на аптеката.
Закона позволява на фирмите дистрибутори, чрез които аптеката зарежда, да
сложат до 10% надценка.В резултат на това цените на едро по складовете както и цените
на дребно в различните аптеки са сравнително еднакви. Известни рабати могат да бъдат
постигнати когато се правят по-големи заявки или се надхвърли определен месечен
минимум. Тези рабати могат да намалят конкретната цена на дребно и да повишат
конкурентоспособността на фирмата. Освен това държавата е регламентирала
максималната надценка, която аптеката може да сложи 25%. Съществува постоянен
контрол върху цените на дребно и при констатирани нарушения се налагат глоби, а при
системни нарушения може да бъде отнет и лиценза на аптеката. Последната сама може да
реши дали да сложи максимално допустимата надценка или ще предпочете по-ниска и ще
се стреми към печалба въз основа на голям стоков оборот и ценови отстъпки от
дистрибутори.
2. Както при всяка фирма, занимаваща се с бизнес, и тук фискалната политика на
държавата пряко засяга интересите на собствениците. Данъците, които всеки търговски
обект трябва да внесе в бюджета са фиксирани от държавата и зависят от оборота и
печалбата му. В тази връзка е въведена задължителна употреба на касови апарати, които
спомагат за по-голяма прозрачност на дейността на всяка фирма и намаляване
възможността за избягване на данъци. Санкциите при неспазване на това изискване са
много тежки.
3. Друг фактор влияещ върху съвкупните разходи на търговския обект, а в случая
конкретно на аптеката, е месечния наем на помещението, което се ползва. Цените на
помещенията под наем зависят от много фактори: търсенето и предлагането на такива,
местонахождението, състоянието в което се намират и др. Всички те трябва да бъдат
предварително взети впредвид още повече, че избирайки помещение трябва да отчетем
също някои допълнителни показатели - има ли в съответния район подобни
конкурентоспособни обекти, има ли голямо текучество, какви са личните предпочетания и
покупателните възможности на хората там и т.н.
Б) Правни фактори
Административните разпореждания са друг важен фактор, с който се сблъсква
всеки търговец желаещ да създаде такъв вид търговски обект. За да бъде издаден лиценз,
който разрешава функционирането на даден търговски обект като аптека трябва да са
изпълнени редица изисквания:
* Материално Отговорното Лице трябва да е собственик управител и магистър
фармацевт с минимален двегодишен стаж в аптеката. Задължително условие е също
останалите служители също да са фармацевти или пом. фармацевти, но в последния случай
имат право да
2.
работят само ако са под инструкциите и постоянния контрол на управителя.
Спазването на това
постановление е аблолютно задължително и нарушителите се наказват съгласно
предвиденото в закона. Освен това пренебрегването му т.е. приемането на персонал не
притежаващ необходимото оброзование би могло да доведе до недостатъци и груби
грешки в дейността на аптеката като цяло като неминуемо ще влоши и качеството на
обслужването.
* Изискванията и разпорежданията на Хигиенно - епидемиологична инспекция /
ХЕИ, свързани отново със защита интересите на потребителя, са абсолютно задължителни
за всички търговски обекти на територията на страната и неизпълнението им може да
доведе до закриване на обекта. Някои от най-съществените изисквания на ХЕИ свързани с
дейността на всяка аптека са:
- наличие на специален шкаф /нар.венена/, в който да се съхраняват опасни за
здравословното състояние на човека медикаменти като опиати
- наличие на щкаф за силно запалими лекарства, медикаменти
- наличие на хладилник за съхранение на лекарства и медикаменти изискващи по-
специални температурни условия /определен вид ампули, лекарства в желатинова капсула,
всякакъв вид ваксини за имунизация, упойки/
- наличие на санитарен възел и добри хигиенни условия
- поддържане на чистота със специални дезинфекционни средства /абсолютно
задължително е в аптеката да има налична белина/
- специално изискване е персонала да носи по време на работа бяло работно
облекло
- наличие на складово помещение
- минималната площ на аптеката трябва да е 40 кв.м.
- забранено е да се слуша също музика по-време на работа, защото това би смутило
отговорната работа на фармацевтите
- забранено е в хладилника на аптеката да се съхраняват храни и алкохолни напитки
В) Социални фактори
България спада към развиващите се страни, което е причина за все още ниския
стандарт на живот на по-голямата част от населението. Разбира се има и една значително
по-малка група от хора,чиито покупателни възможности са много големи.
Във връзка с това социално разделение, маркетинговата стратегия на аптека
"Ескулап" е ориентирана към предлагане на богато разнообразие от продукти, както на
ниски, така и на високи цени в зависимост от техния произход, качество и търговска
марка.
Г) Политически фактори
С прехода на българската икономика към пазарен тип възникнаха, много проблеми
за решаване от икономически, социален и политически характер.Все още политиката на
българското правителство не притежава нужната последователност. Това създава известни
затруднения в дейността на икономическите контрагенти. Аптека "Ескулап" също е
засегната от тези фактори. Така например от известо време се говори за фиксиране цените
на лекарствата но все още не са предприети конкретни стъпки за реализацията на този
проект, което създава чувство на несигурност в обектите извършващи този тип дейност.
Д) Фактори свързани с научно - техническия прогрес
Интензивното развитие на НТП обхваща всички области. Всеки ден навлизат много
нови продукти, разработват се нови технологии, стимулира се усъвършенстването на
комуникационните и телекомуникационните връзки.
Всичко това оказва влияние и върху дейността на разглежданата аптека. Развитието
на комуникациите спомага за осъществяването на интензивната рекламна политика и
свързаното с това увеличение на продажбите. Новите лекарствени продукти които
навлизат в търговската мрежа разнообразяват асортимента на аптеката и привлича нови
клиенти .
Влияние на конкуренцията
Конкуренцията е един от основните фактори, които трябва да бъдат отчетени,
когато планираме дейността на конкретен търговски обект - в случая аптека "Ескулап".
3.
Различните аптеки в гр.Пазарджик със същата търговска дейност имат собствена
политика на действие, която изгражда облика им. Независимо дали са в непосредствена
близост до аптека "Ескулап" те представляват потенциална конкуренция тъй като биха
могли да привлекат голяма част клиенти ако са по конкурентоспособни. В условията на
свободна пазарна конкуренция разглежданата фирма не може да окаже пряко влияние
върху тяхната дейност, а само да се стреми към непрекъснато подабряване на собствената
си пазарна стратегия.
Аптека "Ескулап" е разположена на едно от оживените кръстовища в центъра на
Пазарджик, където конкурентната борба е изключително силна.
В дясно от нея се намира аптека "Жестие". Същата е значителен конкурентен обект
тъй като съществува от 1994 година и има голям кръг от редови клиенти. Цените и също са
конкурентноспособни, но това само по себе си не е достатъчно силен аргумент за
разрастване на кръга от клиенти.
От друга страна обаче външния облик на аптеката не е достатъчно добър и не може
да привлече вниманието на потенциалния потребител.
Друг отрицателен момент в пазарната политика на аптека "Жестие" е, че тя
пренебрегва важността на рекламата за развитието на всеки вид дейност, с което рискува
да изгуби част от клиентите си, които могат да се пренасочат към по атрактивни обекти.
Незначителна конкурентна аптека съществува в жилищния блок срещу аптека
"Ескулап". Първата може да се разглежда като конкурентна единствено в смисъл, че
съществува като обект извършващт същия вид дейност. Тя обслужва основно живущите в
близост до нея, но въпреки това не успява да задоволи напълно потребностите им тъй като
разполага със сравнително беден асортимент от лекарства и медикаменти. Размерите на
този обект са твърде незначителни, което също възпрепятства пълноценното развитие на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 яну 2022 в 12:31 студент на 43 години от Смолян - пловдивски университет "Паисий Хилендарски", випуск 2024
 
Подобни материали
 

Същност и етапи на планирането на бизнеса


• ПЛАНИРАНЕ НА БИЗНЕСА Във всички теоритични изследвания планирането се определя като главна функция на мениджмънта и следва да се разглежда в тясна взаимозависимост с цялата система на вътрешно-фирменото управление.То определя какво трябва да с
 

Капитал на бизнес организацията – същност, роля, състав и структура


Капиталът е фундаментът, върху който се изграждат бизнес организациите. Величината на капитала детерминира в голяма степен вида, предмета на дейност, отрасловата принадлежност и големината им. Чрез него те реализират взаимоотношенията си с другите делови
 

Оценка на финансовото състояние на предприятието


Финансовото състояние се установява на основата на баланса. В продължение на плановия период е възможно да настъпят промени в статиите на баланса.
 

Стратегическо и тактическо планиране в предприятието

28 май 2006
·
3,068
·
3
·
626
·
265
·
1

1. Стратегическо планиране – процес на определяне на дългосрочните цели на фирмата и разрабитване и избор на стратегии за постигането им. Основното, което отличава стратегическото от фирменото пласиране е :
 

Стратегически план


Съдържание на бизнес план: I. Описание на бизнеса 1. История на фирмата 2. Предмет на дейност 3. Юридическа регистрация - съдебно реш., № , дата 4. Мисия на фирмата а) ръководни принципи б) ценностите в) деловото кредо (мотото) и др.
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите и може да се ползва при самоподготовка. При всички въпроси от теста правилният отговор е единствен.
(Труден)
27
3
1
6 мин
20.08.2020
Тест по план и анализ
междинен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 2 курс
Тест по планиране и анализ за студенти. На един от въпросите може да се даде повече от един верен отговор.
(Труден)
25
115
1
1 мин
22.02.2013
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Бизнес план - аптека

Материал № 286941, от 18 фев 2009
Свален: 804 пъти
Прегледан: 738 пъти
Качен от:
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 16
Брой думи: 3,699
Брой символи: 32,193

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес план - аптека"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения