Големина на текста:
1-ви въпрос
Публични финанси. Поня-
тие.Правна концепция за
финансите.
І. Основни теории
1. консумативна теория –
разглежда финансите като
обикновена консумация.
Благата се създават в
частното стопанство. Чрез
финансите част от тези
блага се изземва по прину-
дителен начин от частното
стопанство и се употребява
от държ. стопанство.И двете
стопанства се разглеждат
като част от националното
стопанство. Държавното
стпанство се е считало за
чуждо тяло в националното
стопанство и осъществява
непроизведително потребле-
ние на благата , дотолкова
към него се оформя едно
негативно отношение.
2. продуктивна теория.-
разглежда финансите не
като кнсумация , а като
производство. Чрез финан-
совото си стопанство
държавата превръща едни
ценности в други , призвеж-
дайки по този начин блага
от особен характер , които
само тя може да произвежда
Държавата създава
определени условия за
осъществяване на възпроиз-
водствени процес , което е
снование да се формулира
продуктивна теория.
3. Разменна теория.-разглеж
да финансовото и частното
стопанство като 2 звена
между които се осъществя-
ват разменни отношения.
Държавата получава от
поданиците си средства ,
срещу което им предоставя
блага и ценности ,
поддържа вътрешния ред и
сигурност, защита от
външно нападение.
4. социална теория – излиза
от разбирането , че фин.
стопанските явления се
проявяват като отношение
между отделните класи и
социални групи. Според
тази теория , чрез финансите
може да се осъществи едно
социално спрведливо
разпределение на доходи и
богатства.
5. неолиберална теория-
през последните години се
превръща и в политика . В
САЩ е известна като “Рейга
номика” . Във областта на
финансовите схващания на
неолибералите и монетарис-
тите се свеждат до :
- ограничаване намесата на
държавата в икономиката,
чрез приватизация на
държавния сектор и
създавне на благприятни ус-
ловия за свободната игра на
пазарните сили.
- демонтиране на бюрокра-
тичния фискален механизъм
2-ри въпрос
Финансова система. Фин.
мениджмънт
І. Финансова система –
поддържат се различни
становища относно структу
рата й. Отделните автори
поддържат ,че тя се състои
от 2 до 13 елемента.Според
проф. Ангел Ангелов тя се
състои от 5 звена.
- финанси на стопанските
отрасли
- бюджет
- задълително застраховане
- спествно дело
- кредит
Като изходно положение ,
чрез което се определя
структурата на Ф. с-ма се
използва постултът – Дър-
жавния бюджет е основно
нейно звено. В бюджета са
фиксирани предела на фин.
отношения ,в рамките на
които се формират и използ
ват средствата. Следващото
звено на фин. с-ма са
банките. Неправилно е това
звено да се нарича“Кредит”
Невъзможно е като кредит
да се определи дейността
3- ти въпрос
Устройство и правомощ.
на финансовата админис-
трация.
І. Устройство- няма
нормативен акт, който да
урежда този въпрос.
Нормативната уредба се
съдържа в определени
закони и подзаконови НА.
Важно значение има :
постановление на Минист.
съвет №95/2003 год.- звена
на Мин. на финансите.
1. Обща администрация-
организирана в 4 дирекции
- финанси и управление на
собствеността .
- връзки с обществеността
и админ. обслужване.
- Човешки ресурси
- информационни системи
2. Специализирана адм.
14 дирекции:
- бюджет , държ. разходи,
финанси на общините, да-
нъчна политика, държавен
дълг, външни финанси
данъчна администрация-
нормативната уредба е в
ДПК и някои подзаконови
НА. Данъчната администра
ция е ЮЛ със самостояте-
лен бюджет и седалище в
София. Министъра на фи-
нанситеосигурява общото
ръководство и контрол.
2. Структура на Данъчна
дирекция:
а/ главна
б/ регионална
в/ териториални- създават
се данъчни подразделения,
бюра или пунктове.
Органи на Данъчна д-я:
- Главна дънъчна д-я
- регионална Данъчна д-я
- териториална
- началниците на отдели ,
сектори
- главни данъчни експерти
- данъчни експерти
- данъчни инспектори
ПМС № 48/2000г. Се
създава нова дирекция
5 регионални данъчни
дирекции : София, Пловдив
Бургас, Варна, В. Търново.
3. Митническа агенция-
нормативна уредба в закона
за митниците. Митническа-
4-ти въпрос
Предмет и метод на ФП
1. Предмет на регулиране-
ФП изучава механизма на
финансовите операции и
следва правилата в съчетание
С които се определят и
събират бюджетните при-
ходи , определя правата и за-
дълженията на финансовите
субекти, контролира опера-
циите свързани с публичните
разходи , способите за обез-
печаване на законността във
фин. система. Съвременната
наука за ФП включва едно-
временно финнсовата ,
бюджетната и данъчна поли-
тика.
Предмет- наука за управле-
ние на публичните финанси .
Като отрасъл от действащото
право ФП представлява
съвкупност от действащите
ПН регулиращи финансовите
отношения.Материята
предмет на регулиране на
ФП са отношения на разпре-
деляне и изпалзване на съв-
купния обществен продукт в
резултат на което се акумули
рат фондове от публични
парични средства, т.е
предмет на регулиране са
финансите.
2. Метод на правно регули-
ране – прилага властнически
метод . Във ФП той разкрива
някои особености ,проявява-
щи се в 3 насоки:
- разкрива се относно правна-
та уредба на правопоражда-
щите ЮФ-и относно власт-
ническите финансови актове.
Иманентен момент на
понятието администрация е
5-ти въпрос
Разграничение на ФП от
другите отрасли на пра-
вото.
1.Разграничение на ФП от
ГП.- близостта на данъчно
то с ГП се обяснява с
предмета на правно регули
ране – и двата отрасла
регулерат парични ОО .
Финансовите отношения
са безеквивалентви ,
докато при гражданските
отношения има насрещна
престация. Финансовите
отнош. имат безвъзмезден
характер и винаги единият
от субектите е държавата-
властнически метод.
2.Между ФП и Адм.П
имат еднакъв метод на
правно регулиране –
властнически метод.
Винаги единият от
субектите е държавата в
лицето на компетентен
орган. Основен принцип в
Адм.П е опертивната
самостоятелност , а във
ФП компетентността е по
право обварзана.. Приема
се , че адм. правоотноше-
ния са безобектни, докато
финансовите имат обект –
това са парите.
3. Автономия на ФП- по
отношение на публичното
право – относителна
автономия , и по
отношение на частното
право – абсолютна автоно-
мия. Под автономия на ФП
се подразбира негова-та
правна независимост.
Правната независимост на
всеки правен отрасъл се
състои в годността му да
се справи със своите зада-
чи самостоятелно.
за регулиране на икономика
та. На тази основа е издиг-
нат лозунга за регулиране.
- по същество не се отреча
икономическото
регулиране , но се
препоръчва промяна в
методите и фрмите му , т.е.
преминаване от пряко
регулиране на икономичес-
ките процеси посредством
фискалния инструментари-
ум, към косвеното им
регулиране с помощта на
парично-кредитната моне-
тарна политика.
- препоръчва се рязко
съкращаване на някои
непроизводствени разходи
и преди всичко тези за
социално- културни науки ,
които демотивират към
обществено полезен труд.
ІІ. Публични финанси :
За да се определи предмета
на регулиране на ФП трябва
да се изясни понятието
публични финнси. В западна
та теория това понятие е
бщоприто , за да се опреде-
ли както предмета , така и
специалната сфера на
публично правно регулира-
не. Учението за публични
финанси се основава на
известното класическо
разграничаване между инди-
видуалните и колективните
потребности.Колективните
потребности на обществото
се задоволяват от държавата
и други публично-правни
тела. Необходимите парич-
ни средства съставляват
материалния субстрат на
финансовото стопанство.
Това са публичните фин-
си.Различните обяснения за
същността на публичните
финанси могат да бъдат све-
дени до 3 осн. варианта:
- максимално разкриване
иконамическото състояние
на публ. Финанси - в съвр.
Държава в условията на
пазарно стопанство , публ.
Финанси са в сферата на
въздействие.Това става чрез
3 способа- чрез лихвения %,
чрез данъците , по пътя на
бюджетното финансиране.
- материално съдържание и
властническа организация..
Предметното съдържание се
изразява в натрупване и
разпределение на парични
средства , необходими за
задоволяване на колектив-
ните потребности. Субект на
публ. Финанси е държавата ,
без функционирането на
която не е възможно
задоволяването на публични
те потребности.
- публ.-правния властничес-
ки х-р на финансите. Х-ка на
съвр. Данъци е тяхната да-
нъчна същност. Държавата
получава парични
средства ,чрез своя
империум на лицата- в този
случай говорим за финансов
на банките , като касов
орган.Следващото звено са
децентрализираните финан
си. Това са финансите на
търговските дружества с
държавно или общинско
участие. Последното звено
е застраховките. В рамките
на ЕС действа директивата
за задължително застрахова
не на пътниците в рамките
на общността.
Финансов автоматизъм –
уреждне на данък при
получаване на заплата без
издаване на данъчен акт .
Предприятия , фирми са
задължени да внанят
дължимите данъци в
държавния бюджет.
Декларативно действие на
финансовите актове –
финансовия акт не поражда
фин. задължения , то
възниква по силата на
закона, но в тази случай не
е необходимо неговото
спазване
та администрация е
централизирана адм. струк-
тура , организирана в
агенция “Митници” към
Мин. на финансите, която е
Юл със седалище София.
Има централно митническо
управление и регионални
митнически дирекции.
Регионалното митн.
Управление е структурно
звено в митническо
управление или пунктове .
Контрола на Митническата
Администрация става от
Мин. на финансите
- агнция “Митници” се
ръководи от директор. В
структурата се включват
инспектори, пряко
подчинени на директор
Агенция “Митници”, който
осъществява контрол.
4. Агенция за държавен и
вътрешен контрол
е към Мин. на финансите и
е ЮЛ на бюджетна
издръжка
Има териториални звена
със статут на дирекции.
Министъра на финансите
назначава директор на
агенцията . Функциите са
18:
- планира и провежда
полетиката на държавния
вътрешен финансов
контрол.
- определя функциите на
финансовите едитори
- дава насоки и препоръки
на разпоредителите с
бюджетни кредити.
- сътрудничество с други
държавни органи.
5. национална агенция за
приходи.- ЮЛ на бюджетна
издръжка – седалище
София. Органи на управле-
ни са: управителен съвет и
изпълнителен директор.
Структура : централно
управление, териториални
дирекции и териториални
служби.
6. агенция за финансово
разузнаване.
Устройствен правилник –
ДВ 49/2003 год. , има 3
дирекции с много
правомощия.
понятиеато оперативна
само-стоятелност, която е
принципно несъвместима с
властвическия метод на прав-
но регулиране. Когато опре-
делят финансови задължения
Финансовите органи
действат при обвързана ком-
петентност. Те не могат да
преценяват нито предпостав-
ките за възникване на финан-
сов дълг, нито размера нито
кръга на задължените
субекти. Всичко това е пред-
мет на изчерпателна норма-
тивна уредба ,която не оста-
вя място за преценка на
целесъобразност.
- в производството по изпъл-
нение на задълженията ФП
се определя като администра
тивно право.финансовия
изпълнителен процес се
доближава до гражданския.
ДПК препраща за неуредени
те случаи към ГПК.
- разкрива се с оглед на адм.
отговорност. Трябва да се
отбележи възможнстта адм.
отговорност да се съразмеря
ва със самия финансов дълг
и особеностите на адм. отго-
ворност се изразява в прин-
ципна възможност на
комулиране на адм. санкции
с гражданската отговорност
за неизпълнение на финан-
сови задължения. Това неиз-
пълнение води до
причиняване на вреди ,
които се покриват с граждан
ска отговорност , лихви , за
това с глобата неплащането
в срок обременява финансо-
вия длъжник и с лихва за
закъснение.
6-ти въпрос
Понятие и източници на
ФП.
1.Понятие за източници на
ФП.
- някои автори приемат за
източник на правото и
доктрината. Тя може да
тълкува правото , но не и
да бъде източник.
- в някои отрасли на
правото обичаят се приема
като източник. Във ФП
обичаят не може да бъде
източник. Естеството на
регулираната материя
налага спазването на строг
ред и отчетност във Финан
совата система.
-не може да се признае
източник финансово
административната
практика.
2. Видове източници на
ФП
- КРБ- в основата на
финансовото законодател-
ство стоят разпоредбите на
КРБ – чл. 84 – НС приема
държвния бюджет, чл. 60-
гражданите са длъжни да
плащат устано-вените със
закон данъци.
- международни договори
– те трябва да бъдат
ратифицирани ,
обнародвани и влезли в
сила за РБ- чл. 5 , ал. 4
КРБ. Ратификацията се
извършва от НС.
- подзаконови НА.-
постановления , правилни-
ци, наредби, инструкции.
Те трябва да са изградени
въз основа и в изпълнение
на закона. С постановле-
нията на НС се приемат
митническите тарифи.
- наредби на ОС- с акт на
ОС могат да се определят
само размерите на
местните такси и то в
принципите определени
със ЗМДТ. Данъците се
определят от НС – чл. 84
от КРБ.
- законите.
сувере
нитет на държавата.
8-ми въпрос
ФП норми
І.Същнст – 2 белега:
1.откъм предметното съдър-
жание – отнасят се до
формиратето и организация
на финансите. Една група
фин. норми регулират при
разпределение на дохода ,
който е национален /
бюджетни/. Друга група
има за предмет ОО по
обръщение на паричните
средства. Третата група
регулира кредитните
отношения.
2. откъм метод на правно
регулиране.- отличават се
със своя императивен х-р,
напр. Норми с които се
установяват финансови
задължения. Основната
категория са тези , чрез
кито пряко се осъществяват
финансовите процеси /
данъчни, бюджетни норми/
- друга категория са органи
зационните ФН . Те регули-
рат правоотношнията на
държавни органи
друго разграничение е на
материални норми- които
установяват Фс-ви
пораждащи финансови
здължения , техните
размери , разпоредби и др.
и процесуални норми.-
които установяват реда за
съставяне на националния
бюджет , облагане с данъци
и мита , принудително
събиране на публични
взимания – такива норми
има в закона за държавния
бюджет.
Има ще :
- норми с пряко действие –
тези относно отговорността
за нарушаване на
данъчното законодателство
- косвени – относно данъч-
ните облекчения.д
други
1.задължаващи – данъчни ,
митничиски.
2. забраняващи- митниците
, валутния закон.
3. упълномощавщи – пред-
писания за определни
органи да конкретизира
съдържанието на дадена
правна норма.
4. бюджетни, данъчни ,
валутни , митнически
,банкови.
5. техникоюридически-
показват колко струва
издръжката на един
студент, ученик и др. и се
предвижда в бюджета.
9-ти въпрос
ЮФ във ФП, смесени ФС
Заобикаляне на финансо-
вия закон.
Основна категория ЮФ във
ФП са индивидуалните
финансови актове.
Смесени ЮС – съставени
са от различни правни
съставки. Напр. – при
облагане с мита съществен
елемент във ФС е материал
ният факт на пренасяне
през границата на облагае-
мата стока или предмет.
Включва се и акт на митни-
чески орган- единен адми-
нистративен документ/ЕАД
Друг пример =по закона за
вътрешния финансов конт-
рол е необходимо да са на
лице следните предпост. :
- вреда
- противоправност на дея-
нието.
- причинна връзка
- предположение за вина
Във връзка с включване на
фивансово правния ФС на
правни понятия от граждан
ското и др. клонове на
правото се поставя въпроса
за евентуално отражение
върфу финансовото право-
отношение на промени в
градж. Правоотношения.
Напр. – облагане във вр.
Със сделка . После сделка-
та се унищожава . От там
тези промени в гражданско
то правоотношение да
доведат до изменение във
финансовото правоотнош.
-това е въпроса следва ли
да се върне данъка. В друга
страна становището е , че
задълженията се определят
към даден момент от
развитието на граждански-
те , търговските правоотно-
шения , според документал
ното положение на нещата.
Промените настъпили след
това нямат значение . Наша
та финансово правна
теория възприема възмож-
ността за пълно съобразя-
ване на финансовите пра-
воотношения с
гражданите , тоест данъка
се връща.
ІІ. Забикаляне на
финансовия закон
1.причини за избяване на
данъци:
- морални- данъкопратците
не чувстват вина при
укриване на данъци. Това
довежда до повишаване
облагането на коректните
данъкоплатци. Понеже
публичните потребности
трябва да се обезпечат
данъчните закони се спаз-
ват по-малко от
останалте .Ценността на
закона е неговата
всеобщност
- политически причини-
данъкоплатците се стремят
да избегнат данъците. От
18-ти въпрос
Публични вземания
І. Понятие- предвидените в
ДПК публични вземания
надхвърлят обхвата на раз-
виваната от държавата фи-
нансова дейност.
Постъпват приходи , които
нямат финансово –правен
характер:
1. В бюджета постъпват
средства , които се характе-
ризират със стабилност –
данъци , които пък от своя
страна се характеризират с :
а/ плащането е винаги в
полза на държавата.
б/ плащането е парично
в/ държавата не представя
нещо насреща.
г/ държавата не връща
полученото.
Към данъците се отнасят и
мита , осигурителни вноски
2. друга група публични
вземания са такси , сметки
установени със закон
3. група също са паричната
12-ти въпрос
Изисквания за законосъоб
разност на фин. актове
1. Изисквания – установени
са в чл. 41, ал. 3 от ЗАП ,
чл.129, ал. 3 ДПК
- акта трябва да бъде
изпратен от компетентен за
това орган.
- да е в съответната форма.
- да са спазени материално-
правните разпоредби-
- да са спазени процесуални-
те разпоредби за издаването
- акта трябва да е съобразен
с целта , която преследва
закона.- ако не е съобразен
се нарича “превратно
упражняване на власт”.
- компетентността – дан. акт
се издава от дан. орган опре-
делен с акта за възлагане на
данъчна ревизия. Компетент
ността е съвкупност от
правомощия за изпълнение
на функциите на държавния
орган. Тя също е и правоспо
собност – органа да е
носител на определени
права и задължения. Тради-
ционното становище
разглежда компетентността
като определена сфера ,
определен кръг на дейност и
съвкупност от правомощия
за изпълнение на функциите
на държ. орган.Другото
схващане не се основава на
общото учение на право-
субектността и разглежда
компетентността като
правоспособност , т.е. въз-
можност на държ. орган дао
бъде носител на права и
задължения.
Компетентността бива :
- материлна/предметна/
- по степена
- по място /териториална/
От гледна точка на
изискването за
законосъобразност на фин.
актове по-приемливо е
становището за
компетентността като
система от налични
правомощия. За да се отгово
ри на въпроса дали един акт
страда от порока на компе-
тентност трябва да се
провери дари органа е бил
оправомощен да издава
именно такива актове.
14-ти въпрос
Финансово-правни
отношения.
1. Финансови отношения-
основна категория на ФП.
Всяка отраслова правна
наука поставя като основ-
на категория учението за
сътветното правно отноше
ние. Към това учение се
отнасят проблемите за
правопораждащите факти ,
за правосубектността , за
отговорностите.
а/ властнически характер
на ФО – те не могат да
съществуват вън и неза-
висимо от държ. организа-
ция и от правното регули-
ране.Според някои
автори , в основата на фин.
Отно-шения стоят
фактическите финансови
отношения , но всъщност
това не е така, понеже не
може да има данък де
факто.Терминът данък , не
оставя съмнение относно
държ.-властничес
ката същност на това
понятие.Данъка е символ
на властта и по този начин
тя присъства в лич-ната и
имуществената сфера на
лицата . Данъците се
установяват само със
закон.
б/ парично-имуществено
съдържание на финансово
правните отношения.
Властническия императив
на данъка има парично
съдържание . От тук има и
осезателност на въздей-
ствието.Затова и някои
административни способи
за въздействие , се заменят
в добре организирано
данъчно облагане.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Финансово право

Консумативна теория – разглежда финансите като обикновена консумация. Благата се създават в частното стопанство...
Изпратен от:
vankatacop
на 2009-02-17
Добавен в:
Пищови
по Финансово право
Статистика:
90 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Предмет и метод на финансовото право

09 юли 2007
·
323
·
2
·
360
·
55

Финансовото право изучава механизма на финансовите операции, изследва правилата в съответствие с които се определят и събират бюджетните приходи, определят се правата и задълженията на финансовите субекти, контрола над операциите свързани...
 

Финансово право

13 мар 2019
·
2
·
18
·
4,847
·
2

Предмет, метод и система на финансовото право. Съотношение с други правни отрасли...
 

Бюджетен процес

28 май 2018
·
2
·
8
·
1,887

Бюджетният контрол е основа за регулиране на дейността на основните държавни институции и техните подразделения, като той се явява част от финансовия контрол...
 

Финансово право

20 ное 2016
·
14
·
8
·
4,629
·
25

Лекции по финансово право, използвани за изпит по тази дисциплина...
 

Издаване на лицензия за извършване на банкова дейност

30 яну 2014
·
22
·
11
·
2,226

Понятието "лицензия" се свързва с възможността за упражняване на определена дейност, независимо от гражданската регистрация на юридическата личност...
 

Финансово право

Материал № 286407, от 17 фев 2009
Свален: 90 пъти
Прегледан: 68 пъти
Качен от:
Предмет: Финансово право, Право
Тип: Пищов
Брой страници: 11
Брой думи: 6,683
Брой символи: 39,111

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финансово право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения