Ваня Петрова
преподава по Педагогика
в град София
Големина на текста:
КОНСПЕКТ
по История на българската музикална култура
II част
1.Развитие на българската музикална култура oт средата на 40-те до края на 80-те години.
Основни проблеми и насоки в развитието. Периодизация.
2. Масовата песен - особености. Представители. Роля и значение на масовата песен
3.Развитие на кантатно-ораториалните жанрове в етапа от средата на 40-те до средата на 50-те
години. Фактори, които определят появата, развитието и трактовката на жанра.
Тематика, стилови и драматургични особености.
4.Развитие на кантатно-ораториалните жанрове през втората половина на 50-те до края на
60-те години — интензивност на процесите. Тематични търсения, нови стилистични и
драматургични решения.
5.Развитие на кантатно-ораториалните жанрове в етапа от началото на 70-те до края на 80-те
години - прояви на стадиалност в развитието на жанра. Основни тенденции и постижения.
6.Развитие на симфоничните жанрове в етапа от средата на 40-те до средата на 50-те години.
Основни проблеми и насоки в развитието при композиторите от “второто поколение” -
основни жанрове, композиционно-структурни, стилистични и драматургични особености.
7.Симфоничното творчество на композиторите от “третото поколение” в етапа от средата на
40-те до средата на 50-те години -- основни жанрове, композиционно-структурни
особености.
8.Симфоничното творчество на българските композитори през втората половина на 50-те до
края на 60-те години - интензивност на процесите, многообразие на проявите, стилистична
промяна.
9.Камерно-симфонични произведения /камерен симфонизъм/ - жанрова специфика,
особености на инструменталното и камерно-оркестровото мислене
10.Симфоничното творчество на българските композитори в етапа от началото на 70-те до края
на 80-те години. Основни тенденции и постижения. Представители.
11.Развитие на музикално-сценичните жанрове в етапа от средата на 40-те до края на 50-те
години. Основни жанрове—особености на музикално-драматургичните решения.
Представители.
12.Развитие на музикално-сценичните жанрове през 60-те години. Динамика в развитието на
операта - особености на музикално-драматургичните решения, стилистика. Представители.
13.Развитие на музикално-сценичните жанрове в етапа от началото на 70-те до края на 80-те
години. Основни тенденции и постижения. Представители.
14.Развитие на камерната и солово-инструменталната музика в творчеството на българските
композитори в периода от средата на 40-те до края на 80-те години. Фактори, които
определят развитието на камерно-инструменталните и солово-инструменталните жанрове.
Основни насоки в развитието.
15.Развитие на вокалната музика в творчеството на българските композитори в периода от
средата на 40-те до края на 80-те години. Хоровата песен - ролята на традицията и
динамиката в развитието на жанра.
16.Детската хорова песен - феномен в развитието на българската музикална култура. Основни
тенденции и етапи в развитието на жанра.
17.Хоровите обработки на народни песни.
18.“Трето поколение” български композитори - характеристика. Особености на формирането.
19.П. Стайнов - жизнен и творчески път. Особености на развитието. Основни жанрове.
Характеристика на стила.
1
20.П. Владигеров - жизнен и творчески път. Формиране - пианистът П. Владигеров, ролята на
европейската художествена практика, претворяването на фолклора. Основни жанрове.
Особености на стила.
21.В. Стоянов – жизнен и творчески път. Особености на формирането - стремеж към
универсалност и обобщеност на изказа.
22.Д. Ненов - жизнен и творчески път. Философски и естетически пристрастия. Своеобразие на
стила.
23.Ф. Кутев - жизнен и творчески път. Своеобразие на развитието. Основни жанрове.
24.Л. Пипков - жизнен и творчески път. Роля и значение на жанровете. Особености на стила.
25.М. Големинов - жизнен и творчески път. "Своеобразие" на творческата еволюция. Основни
жанрове. Характеристика на стила.
26. Ал. Райчев - характеристика на творчеството. Роля на жанровете. Особености на стила
27. К. Илиев – характеристика на творчеството. Особености на стила.
28. Л. Николов - своеобразие на творческата еволюция. Особености на стила.
29. Ив. Спасов – жизнен и творчески път. Основни жанрове. Особености на стила.
30. В. Казанджиев - особености на формирането. Основни жанрове.
Музикална литература
1. П. ВладигеровЕврейска поема
2. Л. ПипковСимфония №4
Оратория за нашето време
Опера “Антигона 43”
3. Ф. КутевСимфония №1
4. М. ГолеминовКонцерт за струнен квартет и струнен
оркестър
5. Ал. Райчев Симфония-кантата “Той не умира”
Симфония №2 “Новият Прометей”
6. Л. Николов Концерт за струнен оркестър
Симфонии за 13 струнни инструмента
Соната за пиано №1
7. К. ИлиевСимфония №4
Хорова песен “Гласовете на равнината”
8. В. Казанджиев Картини от България
9. Кр. Кюркчийски Струнен квартет
Концерт за оркестър
10. Ив. Спасов Събор-надсвирване
Концерт за цигулка и оркестър
Соната за пиано №2
11. С. Пиронков Истинска апология на Сократ
12. Дим. ХристовКонцерт за виолончело и оркестър
13. Д. ТъпковКантата за мира
14. Г. МинчевКонцерт за пиано и оркестър
гл. ас. Мария Бояджиева-Луизова
2
№1 Българската музикална култура oт средата на 40-те
до края на 80-те години. Основни проблеми
I. Особености на културното развитие – водещи идеи
1.Революционна промяна, която противопоставя буржоазно–социалистическо.
Традицията, е свързана с предходния (буржоазен) период. Така традицията идеологически се
натоварва с отрицателен знак и се създават условия за разрушаване на културния континуитет.
Приемствеността в културното развитие става основен проблем.
2.Изграждането на нова социалистическа култура.
II. Характеристика на типа култура, наричана социалистическа
1.Изразен е само съдържателният (идеен) слой: Културата е силно идеологизирана.
Изкуството се свързва с просветителска функция, има за задача да формира, възпита
новия социалистически човек. Това е модел, който не подлежи на критика и развитие
2.Естетически идеи – марксистко-ленинската философия и естетика. Основен става
проблемът за метода – социалистическият реализъм. Днес се говори не толкова за
социалистическия реализъм, колкото за тоталния реализъм. Той включва представата за
класическото, като премерено устойчиво. Естетическа и художествена норма става разбирането
за произведенията, които трябва да бъдат класически по форма и съвременни по съдържание.
Социалистическият реализъм представя света не такъв, какъвто е, а такъв, какъвто го вижда в
мечтите си. Затова музиката не може без някаква програма. Новото изкуство е изкуство на
големите маси и големите пространства.
3.Внедрява се модела на съветската култура.
4.Съществува официален (обществено признат, значещ) и неофициален (обществено
непризнат, но значещ за “затворени” общности) слой.
III. Характеристика на културния процес
Преди всичко в институционален аспект – “новото културно строителство”, държавата –
меценат, партията – идеолог на културното строителство, количествени критерии. Създават се:
-нови симфонични оркестри - Царския симфоничен оркестър се трансформира в симфоничен
оркестър.
-оперни театри - създава се Държавния музикален театър.
-ансамбли - нова форма в музикалния живот - Ансамбъл за народни песни и танци “Ф.
Кутев”
-училища , пионерски домове, културни домове – те са субсидирани от държавата, в тях се
провеждат репетициите.
-художествената самодейност , като продължение на любителската практика, която дублира
професионалната, културните програми – хоровото пеене, любителските оркестри,
музикалния театър - оперети. Центъра за художествена самодейност дава методическите
насоки за работа. През 70-те години са създадени полупрофесионални –полусамодейни
състави (в Кърджали и Хасково), при които няма съществен резултат.
IV. Водещи идеи в българската музикална култура
Българската музикална култура продължава да се осъзнава като процес на ставане. За
това, въпросът за избора, който се прави или предстои да се направи, става необикновено важен
и се предопределя от следното противопоставяне:
Национално – европейско (западноевропейско)
Народностно - космополитично
Реалистично – абстрактно
Социалистическо - капиталистическо
Прогресивно - упадъчно
V. Периодизация
1. Средата на 40-те до средата на 50-те години. Облика на българската музика се
определя от композиторите от т. н. “второ” поколение. Те са в активна творческа възраст. При
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 авг 2020 в 15:32 студент на 28 години от Велико Търново - Висше Училище Земеделски колеж ЦДО, факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2019
16 юни 2020 в 13:59 родител на 50 години от Казанлък
15 юни 2020 в 17:38 студент на 24 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - Музика, випуск 2021
20 май 2020 в 20:12 ученик на 29 години от Варна - НУИ "Добри Христов"
17 май 2020 в 16:06 потребител
05 май 2020 в 19:13 студент на 22 години от София - НМА "Проф.Панчо Владигеров", факулетет - Теоретико-композиторски и диригентски факултет, специалност - Дирижиране (хорово и оперно-симфонично), випуск 2021
12 апр 2020 в 02:13 студент на 44 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет за начална и предучилищна педагогика, специалност - Музика, випуск 2017
02 апр 2020 в 18:51 потребител
13 яну 2020 в 15:11 ученик на 22 години от Враца - СОУ "Отец Паисий", випуск 2018
 
Подобни материали
 

Държавна администрация

15 мар 2009
·
173
·
11
·
918
·
131
·
1

Ново развитие и нови измерения на идеята за активна и позитивна социално-либерална държава, която е създадена от и за гражданите на базата на обществен договор, обхващащ както рамките на правомощията и задълженията на държавните институции, така и на пр.
 

Моето училище

17 апр 2013
·
29
·
13
·
378
·
66

Презентация за моето училище. Надявам се да ви хареса и ако може да ви е полезна...
 

Тръбопроводи и спомагателно устройство на инженерните съоръжения

12 апр 2016
·
8
·
12
·
1,245
·
18

Хидро и пневмо задвижване. Тръбопроводи и спомагателно устройство на инженерните съоръжения...
 

Основни логистични функции

10 дек 2018
·
7
·
52
·
3,515

Същност и съдържание на военната логистика, организация на логистиката в БА. Система за логистично осигуряване в БА. Основни логистични функции...
 

Същност и видове комуникация


Определение за комуникация, същност и видове на комуникацията...
 

Конспект по История на българската музикална култура II част

Материал № 283945, от 13 фев 2009
Свален: 290 пъти
Прегледан: 842 пъти
Предмет: Други
Тип: Есе
Брой страници: 56
Брой думи: 17,679
Брой символи: 150,431

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Конспект по История на българската музикална ку ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ваня Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  35 години
80

Таня Тодорова
преподава по Други
в град Пловдив
с опит от  2 години
218 50

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения