Големина на текста:
Тема 39. Управление на образованието.
У-ние на ВУЗ. Научни степени и звания. Програма за развитие на средното образование.
У-ние на ВУЗ - ВУЗ-те са автономни. Те се субсидират от бюджета. Автономията се
изрязява в това, че ВУЗ определя какви спецялности ще има кандидат студентския прием, как
ще се преподава , в какви области ще се развива научно-изследовтелската дейност. Всяко ВУЗ
определя какви ще бъдат раходите и държавата отпуска субсидии.
Изборност и мандатност на органите на управление.
Има колективни органи на у-ние. Общо събрание, ректорски съвет, академичен съвет,
факултетен съвет, катедрен съвет. Цялата д-ст на универс. се контролира от контролен съвет.
На чело на университета стои ректор, който се избира на общо събрание. В общ. събрание
влизат голяма част от преподавателите, служители и студенти като състав. Той решава
стратегическите задачи на универс. Свиква се се най-малко веднъж годишно. Това общо
събрание решава какъв ще бъде правилника на универс.
Ректорски съвет - състои се от ректора, помощник ректора, заместник ректора и
деканите в универс. Помощник ректора е а администрстивния мениджър на универс.
Академичен съвет - свиква се веднъж месечно. Предлага се от ректора. Неговите
членове са основно доценти или професори, по 1 служител, 1 асистент и определен брой
студенти. Този съвет решава какви специалности ще се изучават, такси за обучения, приема
учебните планове и програми, взима решения за обявяване на конкурси за преподаватели,
приема бюджета на универс. Зам. ректорите се избират по предложение на ректора. Той
предлага на членовете на акад. съвет и се гласува на общо събрание. Всички гласувания са
тайни.
В структората на всеки универс. има факултети и департаменти, но основното звено е
катедрата.
Департамента вкючва няколко катедри, които нямат определени спецялности.
На чело на факултета стои декан, който има заместник. Всеки факултет вкл. Няколко
катедри. Като преподаватели, които влизат в този факултет трябва да са минимум 40 души.
Декан - мандат 4год. ( макс. 2 мандата ). Той има право да разрешава на студентите
допълнителни явявания и неявявания, отлагане на изпите.
Факултетен съвет – включва преподаватели на основен трудов договор. Фак. съвет
утвърждава спечелилите конкурса за преподаватели. Всички онези решения, които се вземат от
катедрите се потвърждават от съвета. Катедрения съвет решава всички въпроси свързани с
катедрения състав, учебния план и програми за специалноста, обсъжда и предлага за
побликуване учебници, статии и др.
Научни степени и звания
Асистент
Ст. Асистент
Главен асистент
Доцент
Професор
Член кореспондент
Академик
Научни степени – доктор и доктор на науки
ВУЗ са подчинени на на Мин. на образованието и науката, които дават окончателни решения за
откриването на нови специаклности, колежи, филиали и ф-ми на обучение. Решения за
откриването и закриването на ВУЗ се вземат от Нородното събрание по предложение ма МС.
Ще се въвеждат 5 степени за учители: младши учител, учител, старши учител, главен
учител и учител методист.
Директор и пом.директор – висше иконимическо образувание или квалификация по
мениджмънт.
Програма за развитие на средното образование.
Основни проблеми на образователната система.
1
- ориенираност на с-мата към запаметяване и възпроизвеждане, а на към творческо мислене,
самостоятелност и формиране на умения
- липса на с-ма за национално външно оценяване и неефективна с-ма за вътрешно оценяване
на качеството на образованието
- голям брой необхватни и отпадащи деца
- нисък авторитен на училището и учителя
- с-ма за финансиране, нестимулираща развитието
- проблеми на нормативна уредба
Принципи на промените
- баланс м-у традиционните достойнства на бълг. образувателна с-ма и неоходимостта от
осъвременяването й
- прозрачност и предвидимост
- стабилност на решенията
Основни цели
- равен достъп до образувание - качествено образувание
Мерки
- срещу отпадането на ученици
- политика спрямо маломерните слети паралелки
- социализиране на децата, за които българския език не е майчин
- интегриране на други деца със специални образователни потребности
Отпадане на ученици – мерки
А) Социални дейности
- продължаване на програмата за предоставяне на безплатни закуски за учениците в
началния етап на образуванието
- безплатен достъп до учебно съдържание в периода на задължително образувание
- безплатен транспорт
Б) Промени в образувателната структора
- завършване на основно образувание в 7 клас
- гимназиялна степен разделена на 2 етапа: Първи етап ( 8 – 10 клас ) завършване на
задължително образувание, получаване на свидетелство за завършен първигимназиален етап;
Втори етап ( 11 – 12 клас ) – придобиване на средно образувание и получаване на диплома с
получаване на държавни изпити
- 8 клас – година за усилено изучаване на чужд език и компютри.
Промени в образувателната структура - предимства
-равнопоставеност на учениците от един випуск при изхода от основното образувание
-гарантиране на конституционното изискване за задължително бразувание до 16 годишна
възраст
-освояване на еднакъв общообразувателен минимум за всички видове училища до 10 клас
Помени в образувателната структора – условия
- промени в учебните планове и програми – 5 – 12 клас
- въвеждане на ранно професионално ориентиране
- промени в с-мата на професионалното образувание
- развитие на с-мата за оценка на контрол на качеството на образуванието
Ввеждане на промените – времева рамка
от учебната 2007/2007 г. за учениците, които постъпват в 5 клас
2008/2009 – завършване на основно образувание след 7 клас
2011/2012 – завършване на първи гимназиален етап след 10 клас
2013/ 2014 – завуршване на средно образувание
Качествено образувание – същност и аспекти
Същност – непрекъснато награждаване на знния и умения с оглед максимално развитие на
потенциала
Аспекти – Развитие на завитото” –и социална реализация
В процеса на обучение
2
- насърчаване на самостоятелността и творческото мислене, превръщане на детето в
активен участник в обучението, изграждане на практически умения
- мерки по отношение на: учебно съдържание, учебни планове и програми
- активно участие на учители, родители, неправителствени организации
Мерки
- учебно съдържание – осъвременяване със засилване на чуждоезиковото и компютърно
обучение
- учебен план и учебни програми – привеждане в съответствие с промените в
образувателната структора
- учебници и помагала – достъпно съдържание и насоченост
- образувателна структора – осигуряване на проходимост, на възможност за преминаване в
друг вид училище с оглед желанието и възможностите на ученика
В процеса на възпитание
- цел-формиране на личността, изграждане на ценностна с-ма
- мерки – ритуализация на училищния живот
Възможнисти за социална реализация
Гарантиране на възможност за реализиране в областта на определена професия на деца, които
напускат с-мата след завършване на задълж. Образоание – 10 клас. Засилване на практическата
насоченост на обучението.
Контрол в-у качеството на образуванието
- развитие на с-мата за вътрешно оценяване – тестове за оценяване на входящо и изходящо
ниво
- въвеждане на с-матаза външно оценяване – задължително оценяване в края на всеки
образувателен етап ( 4, 7, 10, 12 клас )
Други средства за постигане на целите
Училища Оптимизиране на училищната мрежа - развитие на с-мата на средните училища
Подобряване на материални-техническата база
Учители
- квалификация на учителите
- деференцирана с-ма за заплащане на учителите
- допълнително стимулиране на учителите
У-ние на с-мата
- точно определяне на мястото, функциите и правомощията на органите – МОН, кметовете,
РИО, директорите
- децентрализация
Финансиране
- финансови стимули за ефективност
- обучение на директорите с оглед постигане на ефективност при управление на средствата
и разработване и управление на проекти
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Управление на образованието

У-ние на ВУЗ. Научни степени и звания. Програма за развитие на средното образование.
Изпратен от:
pufeto
на 2009-02-13
Добавен в:
Теми
по Мениджмънт
Статистика:
91 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Управление на образованието като научна област

20 юни 2008
·
635
·
9
·
2,305
·
435
·
1
·
1

Управлението на образованието е прилагане на практика на политически идеи, теории или философия.
 

Управление на училищната и предучилищната подготовка

15 апр 2011
·
171
·
6
·
830
·
98

Управление на образованието – дейност, подчинена на социални цели. Повишаване на образователното ниво на населението. *класификация...
 

Ръководителят като лидер

11 ное 2006
·
3,250
·
6
·
518
·
244
·
11

Ръководителят е човек, който едновременно се явява лидер и ефективно управлява своите подчинени - той влияе на другите по такъв начин, че те да изпълняват работата, която им е поръчана от организацията.
 

Харизматично лидерство

24 яну 2009
·
793
·
16
·
4,095
·
609

Феноменът лидерство предполага комплексен подход поради своята сложност и недостатъчната степен на концептуализация от гледна точка на класическия политологичен анализ...
 

Предметна област и функции нa „Организация и управление на образованието”

10 дек 2008
·
284
·
16
·
2,498

Като научна дисциплина, не може да бъде причислена нито към сферата на педагогическите изследвания, нито може да бъде разглеждана само като конкретизация на теорията на мениджмънта...
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по Мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът се фокусира върху корпоративното ръководтво и историята на корпорациите. Съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(За отличници)
35
10
2
3 мин
24.11.2016
Тест по външнотърговски мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Изпитен тест по външнотърговски мениджмънт на индустриалния бизнес за студенти. Състои се от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
11
5
1
20.02.2014
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Управление на образованието

Материал № 283657, от 13 фев 2009
Свален: 91 пъти
Прегледан: 105 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 699
Брой символи: 6,290

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на образованието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Торнев
преподава по Управление на операциите
в град София
с опит от  28 години
32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения