Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
Големина на текста:
1. Въведение в УЗ. Същност и видове запаси
Запасите се състоят от годни за употреба, но не използвани материални ресурси чието
съвременно осигуряване е предпоставка за протичане на ефективен производствен
процес. Имайки предвид че запасите замразяват финансовите ресурси то тяхното
управление е жизнено необходимо от гл. т. на оборота на капитала на предприятието,
одобряване възвръщаемостта на инвестициите и повишаване степента на обслужване
на клиентите. Запасите успоредно с капацитета на оборудването и работната сила се
явяват производствени фактори , които в определен диапазон са взаимозаменяеми.
Тяхното оптимално структуриране създава независимост на процесите на снабдяване,
производство и дистрибуция от търсенето на готовите продукти. Формирането на
запасите позволява доставката на суровините и материалите както и тяхната преработка
в готови продукти да се извършва на партиди в минимални разходи.Запасите са
блокиран финансов ресурс, разходите по тяхното потдържане се оправдават от
икономията която се реализира от по- ефективното използване на производствената
система.
Според мястото на запасите в производството и дистрибуцията се различават:
1.Запаси от суровини и материали
2.Запаси от готова продукция
3.Запаси от незавършено производство. Формирането на незавършеното производство е
по 2 начина:1) включва всички изделия на даденото работно място върху което се
извършва технологичното въздействие 2) дава представа за всички партиди от
незавършени изделия които очакват да преминат на следваща технологична операция.
Детерминиран запас е този чието количество зависи от готовата продукция , която
трябва да се произведе.
От гл. т. на запасите и ролята им в преодоляването на пространствения разрив,
времевия разрив между произ. и потребл. Запасите се подразделят на:
1.текущ запас 2. гаранционен запас 3. сезонен 4.спекулативен 5. промоционален
6.анормален
Според вида на предприятието едно изделие може да се класифицира или като изходящ
или като входящ готов краен продукт.
Независимо от вида на запасите те осигуряват независимо функциониране на системата
доставка, производство и дистрибуция. Една от целите на УЗ е да контролира размера
на партидите от входящи материални потоци , незавършено производство и изходящи
материални потоци, т.е. готов продукт по начин че общите разходи в процеса на
снабдяване, прозводство и дистрибуция да бъдат минимални.
2.ФАКТОРИ ПРИ УЗ. ФУНКЦИИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ УЗ
Фунционирането на което и да е предприятие е пряко зависимо от създаването и
потдържането на определени запаси посредством които се преодолява разминаването в
темпа на търсене и предлагане на продуктите. От тук съществуването на запасите се
обяснява с влиянието на 4 основни фактора:
1. време 2. специализация 3. неопределеност 4. ефективност
По отношение на фактора време продуктите се характеризират с определено
времетраене и за да удовлетворят търсенията и желанията на клиента незабавно или за
кратък период предприятието следва да потдържа определени запаси.
По отношение на фактора специализация съобразяването му е свързано с планирането
и организирането на на изпълнението на голямо количество еднородни дейности от
страна на предприятието при възможно най – ниски разходи с цел пълноценно
натоварване на технологичната верига за производство и придвижване на продукта до
крайния клиент.
Фактор неопределеност характеризира непредвижимите събития които могат да
повлият върху плановете на предприятието.
Факторът ефективност се изразява в търсенето на алтернативи за съкращаване на
лог.разходи, което принуждаава предприятията да се снабдяват с материали или да
произвеждат изделията според икономическата си изгода.
От гл.т. на това дали заявителя и доставчика са едно и също или различни предприятия
доставките биват вътрешни и външни. При вътрешните проблемите на УЗ се решават
чрез календарни производствени планове, а при външните чрез изпълнение на
договорите за доставки.
Според това какъв е размера на търсенето на запасите то може да бъде променливо или
постоянно и да се разглежда в условия на определеност, риск и неопределеност.
Според срока на изпълнение на поръчките при всяка заявка проблемите се свързват с
това дали срокът е постоянен или променлив.
Проблемите при УЗ се обособяват и според типа на системата на УЗ т.е. непрекъснатата
периодична или планиране на потрребността от материали известна като MPR.
Непрекъснатите системи генерират поръчки за запълване на запаси винаги когато
запасите от конкретната материална позиция достигне до определено количество.
При периодичните генерирането на поръчките е през определен интервал от време като
решението за попълване на запасите е според състоянието му в определен срок.
Системата MPR генерира поръчки само тогава когато трябва да удовлетворяват
определени производствени потребности.
Посочените проблеми при УЗ се решават посредством математическо моделиране.
3.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗАПАСИТЕ: ТЪРСЕНЕ ПОПЪЛВАНЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Търсенето на запасите описва предявените към системата потребности, които могат да
бъдат задоволени за сметка на нейните запаси.Основни параметри на търсенето на
запасите са:
Обем на търсенето което описва размера на предявените към системата потребности за
определен период от време представени в количествени единици.
Според размера на търсенето в отделните периоди то е постоянно или променливо.
Според степентта на определеност на търсенето то е детерминирано или
вероятностно.От своя страна вероятностното разпределение е дискретно или
непрекъснато..
Темпът на интензивност на търсенето изразява скоростта на
търсенето,т.е.потреблението на запаси, а структурата на търсенето представя по какъв
начин се извършва потреблението на запасите.
Според структурата на търсенето то е независимо и зависимо.
От гл.т. на оптималната структура на търсенето на запасите най-често подържаните
складови наличности е от позициите с независимо търсене.Тъй като то е постоянно и не
може да се появи по всяко време.
Попълването на запасите е в зависимост от обема и структурата на попълването и срока
на изпълнение на поръчката. Обемът на попълване се описва чрез количеството на
поръчката, която ще бъде прибавена към запасите на предприятието. Структурата на
попълване дава информация затова по какъв начин материалните позиции се добавят
към запасите на предприятието дали е мигновенно, непрекъснато или на партиди.
Срокът за изпълнение на поръчката представлява интервала от време от момента на
вземане на решения за попълване на запасите до момента на нейното реално
постъпване в запасите на предприятието.Основни компоненти за срока на изпълнение
на поръчката са: време за подготовка; време за изпращане на поръчката; време за
производство монтаж и комплектоване на поръчката; време на транспортиране от
доставчика до купувача; време за подготовката на продуктите за потребление при
получателя.
При проектирането на една система за УЗ под внимание следва да се има
съществуващите ограничения при вземането на решенията каквито
са:пространствените ограничения свързани с размера на склада; размера на
съхраняваните запаси и управленските решения на предприятието, които могат да
ограничат капитала или провеждането на политика за избягване на дефицит от
конкретни продукти. В съотвествие с посочените ограничения следва да се държи
сметка за размера на разходите по подръжка съхранение и търсене на пътища за
тяхното минимизиране.
4.РАЗХОДИ ПРИ УЗ; ЗА ПОКУПКА И ПОДГОТОВКА НА ПОРЪЧКИТЕ ЗА
ДОСТАВКА
При УЗ са характерни следните разходи:
1.разходи за покупка 2. за подговка на поръчки за доставка 3. за потдържане на
запасите 4.разходи при недостиг на запаси.
Посочените разходи се явяват изходни параметри при вземането на решение относно
запасите на предприятието и да се проследи замисимостта между размера на запасите и
разходите по тяхното потдържане и попълване.Значение има определянето на тяхната
покупна стойност.По отделно за външни и вътрешни поръчки.
При външните поръчки покупната цена включва цената на единица изделие +
разходите за придвижване.
При вътрешните поръчки покупната стойност се определя от преките и непреките
производствени разходи формиращи технологичната им себестойност. Покупната
стойност може да възприема различни значения ако доставчика предоставя отстъпки за
закупено количество или повиши производителността на труда или се осигури пълно
натоварване на производствените мощности.
Разходите за подготовка на поръчките, доставка и производство се обособяват по
отделно за подготовка на външни и вътрешни поръчки.
При подготовка на вътр. поръчки под внимание се имат следните разходи: за
необходими пренастройки на оборудването, документалното оформяне на
производствената поръчка; разработка на календарен план за движение на поръчка на
производствени операции; вътрешно транспортни разходи и качествен контрол.
За подготовката на външни поръчки се отнасят всички раходи за попълване на запаси,
които възникват от момента на поръчване до момента на получаване на склада.
В състава на разходи за подготовка на поръчките в зависимост от вида на поръчката се
вкл.разнородни разходи, чието точно и достоверно определяне е в основата на
минимизиране на разходите и ефективното управление на общите логистични разходи
и оптимизиране на запасите.
5.Р-ДИ ПО УЗ: Р-ДИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ И Р-ДИ ПРИ НЕДОСТИГ ОТ
ЗАПАСИ
Разходите за съхранение на запасите нарастват правопропорциално на обема на
процеса на запасите и времето за неговото съхранение.Тъй като те влият същественно
върху ефективността на предприятието тези разходи са обект на внимание от гл.т.на
тяхното снижаване.
Разходите на капитал могат да се разглеждат и като алтернативни разходи,т.като чрез
тях се блокират парични ресурси, които биха били използвани за други инвестиции
носещи печалба.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност и видове запаси

Запасите се състоят от годни за употреба, но не използвани материални ресурси чието съвременно осигуряване е предпоставка за протичане на ефективен производствен процес...
Изпратен от:
cucka1
на 2009-02-12
Добавен в:
Лекции
по Икономика
Статистика:
100 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
задание за самостоятелна работа
добавена от boykof 13.01.2019
1
4
Подобни материали
 

Tест по икономика

10 май 2008
·
316
·
9
·
1,071
·
2

Тест по икономика с верни отговори.
 

Икономика на предприятието

15 май 2008
·
698
·
8
·
2,566
·
275
·
4

Това са лекции по икономика на предприятието за студентите от ВХТИ Бургас...
 

Тест по икономика на предприятието

24 юни 2009
·
170
·
7
·
499

1. Собственият капитал включва: а) капитал; б) резерви; в) печалба; г) финансирания; д) краткосрочни заеми. 2. От какво според Вас зависи размерът на краткотрайните активи в групата..
 

Оперативен план за производство на разклонители

23 окт 2007
·
207
·
16
·
1,428
·
218

Фирма Елкотех - Синхрон ООД -Силистра е регистрирана, като самостоятелно юридическо лице на 07.08.2000 год. Водещо направление в дейността на дружеството е разработване усвояване и производство на електрически материали.
 

Дълготрайни активи на предприятието

19 яну 2009
·
194
·
9
·
899
·
122

Дълготрайни активи на предприятието Дълготрайни са активите, които се използват многократно в производствения процеси продължителността на използването им е повече от една година...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Контролен тест по икономика за студенти
междинен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Контролен тест (междинен) от 10 въпроса по дисциплината, всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти.
(Лесен)
10
52
1
04.10.2016
Тест по Икономика на социалното осигуряване за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Икономика на Социалното Осигуряване 1 курс Тест IV, специалност: Застраховане и Социално Дело, 14 въпроса, някои от тях имат по повече от един отговор.
(Лесен)
14
20
1
2 мин
08.11.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Същност и видове запаси

Материал № 283333, от 12 фев 2009
Свален: 100 пъти
Прегледан: 62 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 15
Брой думи: 4,108
Брой символи: 37,485

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност и видове запаси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
36

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 266 64

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения