Големина на текста:
Изчистване, oпростяване и консолидиране на инвалидната пенсионна
система
1
Йон Ейвинд Колбърг, консултант на проекта
Принципите на инвалидните пенсионни схеми от първи стълб
Има два основни подхода за разбирането на инвалидните пенсии. По-старият от тях
разглежда този вид пенсии като здравен феномен, подчертавайки определената по
медицински път неспособност на пенсионерите да извършват платен труд. Втората, по-
нова и от части по-добра перспектива разглежда инвалидните пенсии като форма на
ранно пенсиониране или като преждевременно напускане на платената работа преди
настъпването на пенсионна възраст. Тук за движеща сила се приема трансформацията
на пазара на работната ръка, която се развива благодарение на нарастващата
конкуренция на националния и международния пазар и води до преструктурирането на
капиталистическото производство.
Базирайки се на концепцията за преждевременно напускане, можем да кажем, че в
повечето от западноевропейските държави има широка гама от програми за ранно
пенсиониране, някои от които са с медицинска обвързаност. Терминът “медицинска
обвързаност” означава, че в случаите на ранно пенсиониране се изисква медицинска
експертиза. Така лицето напуска пазара на труда поради увредено здраве или здравно
състояние, което се отличава от оптималното. Някои от програмите обаче не са
медицински обвързани, т.е. при тях не се изисква медицинска експертиза. При втория
тип програми за ранно пенсиониране обикновено се поставят изисквания за навършена
определена възраст, за определен трудов стаж, продължителност на заетостта и
гаранции от страна на лицето, че няма да продължи да упражнява платен труд. В някои
държави е въведена гъвкава пенсионна възраст, която обаче е обвързана с намален
размер на пенсията, а в други - частична пенсия, където пенсионерът работи на
съкратено работно време и част от загубения му доход се компенсира от тази частична
пенсия.
Оттук могат да бъдат направени два основни извода:
Първо, в развитите западни държави основна е пенсионната възраст и специфичната
гъвкава пенсионна възраст. Това не значи, че на хората в пенсионна възраст се
забранява да работят, но все пак възрастта се превръща в основателна причина за
освобождаване от работа
2
. На практика идеята за пенсионна възраст в повечето случаи
означава, че от лицето се очаква да се оттегли от осъществяването на платен труд при
навършване на тази възраст.
Второ, има различни концепции за ранното влизане в системата. Ранното влизане в
системата може да включва програма за ранно пенсиониране, където гъвкавата
1
Съгласно заданието от консултанта се изисква: (а) да представи, обясни и анализира принципите,
залегнали в основата на инвалидните схеми от първи стълб; (б) да анализира действащата система за
изплащане на инвалидни пенсии в България, включително процедурите за определяне на инвалидността
и критериите за получаване право на пенсия и да даде предложения за подобряване на съществуващата
система; (в) да предложи на НОИ стратегия за оптимизиране на инвалидната схема в България, за да се
намали броят на получаващите инвалидна пенсия
2
Това не се прилага в САЩ
1
пенсионна възраст е от първостепенно значение. Подобни споразумения за ранно
пенсиониране могат да бъдат медицински обвързани и по този начин да се превърнат в
инвалидни пенсионни схеми. По-конвенционалният подход е подобни пенсионни
схеми да бъдат разглеждани от гледна точка на здравословното състояние, т.е.
осигуряване на доход на дадено лице при дългосрочна или трайно намалена
работоспособност или загуба на работоспособността в резултат на заболяване. В
действителност, тези принципи на ранно влизане в системата под формата на ранно
пенсиониране или дългосрочна/трайна нетрудоспособност се съчетават по различни
начини. В различните пенсионни системи с медицинска обвързаност медицинските
фактори и движението на пазара на труда са взети под внимание в различна степен.
Най-крайната медицински обвързана позиция би била да се определя намалената
работоспособност на базата на строго дефинирани проценти или процентни диапазони
за всяко отделно заболяване, по-оптималната такава позиция би включвала преценката
за здравословното състояние на индивида по обективни методи, свързани със
здравословните изисквания по отношение на свободните работни места. Най-умерената
позиция би била да не се изисква медицинска експертиза и да бъдат включени
периферни за заболяването условия като антисоциално поведение, преднамерено
използване и пристрастяване към упойващи вещества и алкохолизъм. В последния
случай обичайното отслабване на силите на организма в резултат на възрастта биха
представлявали основателна причина за получаване на инвалидна пенсия. Тук на
практика причината е по-маловажна от последствията на заболяването на лицето,
кандидатстващо за пенсия.
Важно е да се отбележи, че определящите фактори при инвалидните пенсионни схеми
могат да бъдат и извън пенсионната система. Такива са преди всичко икономическата
ситуация, вкл. засилената конкуренция на пазара и опитите за неговото
преструктуриране. Определящите фактори са и от политическо и културологично
естество. Политическият режим може да предпочете да прикрие проблемите на
безработицата, като ги превърне в проблеми от медицинско естество или нарастващия
брой ранно пенсиониращи се може да стане предмет на тристранния диалог, който да
доведе до намаляване на заплатите за сметка на социалната реформа. Определящият
фактор за инвалидните пенсионни схеми може да бъде обвързан и с характера на
социалноосигурителната система и системата за социално подпомагане в страната.
Следователно, когато пенсионната възраст е висока или се увеличава, може да се
очаква натиск върху инвалидната пенсионна система. Този натиск нараства и в
случаите, когато периодът за ползване на отпуск по болест е ограничен. В случаите на
недобро осигуряване срещу безработица гражданите и властите могат да предпочетат
да прибягнат до пенсионната схема за инвалидност, ако тя се окаже по-привлекателната
алтернатива.
Инвалидната пенсионна схема може да оперира предимно като реакционен инструмент
с основна цел осигуряването на основен доход за хора, които са загубили
работоспособността си в резултат на заболяване или трудова злополука. Инвалидната
пенсия може да бъде разглеждана като последната възможност, до която се прибягва, в
случай че всички усилия за намиране на работно място, за професионална
преквалификация или рехабилитация са изчерпани и са се увенчали с неуспех. Този
подход предполага, че инвалидната пенсионна схема е включена в една по-голяма,
добре организирана правна система, в която пенсия за инвалидност се отпуска, когато
активните опити за рехабилитация нe са дали резултат.
2
Липсата на нефондова система за социално подпомагане или слабо развитата такава
също оказва влияние върху броя на инвалидните пенсионери. Тук под внимание би
трябвало да се вземе разликата между фондовите и нефондовите програми за социално
подпомагане, както и развитието на тези елементи и връзката между тях. В ранните им
години европейските социални програми за трансфер на средства са регулирани със
недобри закони, които постепенно стават по-социални. Социалното осигуряване е
въведено по-късно в повечето случаи, за да замени срамният ефект, който съпровожда
получаването на социални обезщетения, но в Западна Европа тези два типа програми не
са обединени в едно.
В много държави развитието на социалното осигуряване следва определена
последователност. Социалното осигуряване първо се базира на имуществена проверка,
на втората фаза на развитие броят на осигурените е увеличен и размерът на
обезщетенията е твърдо определен. Третата фаза се състои от разделянето на
социалното осигуряване на стълбове. В отделните западноевропейски държави се
наблюдават големи различия в състава на тези стълбове. Например втори стълб,
осигуряващ надбавки към твърдото обезщетение от първи стълб, определяни на базата
на дохода на осигуреното лице, е законово определен като част от първи стълб в
рамките на държавното обществено осигуряване в Швеция и Норвегия, докато в Дания
и Финландия той се регулира със закон, но оперира извън рамките на системата за
обществено осигуряване. В Дания голям брой дружества, се занимават с осигуряване
по втори стълб, докато във Финландия е създадена единствена по рода си институция
по втори стълб, която е под юрисдикцията на Федерацията на синдикатите и
Федерацията на работодателите.
От 1980 г. насам в някои страни се наблюдава стремеж към намаляване на разходите за
социално осигуряване или към тяхното стабилизиране, което в крайна сметка да доведе
до пълен контрол. Предприемането на подобни мерки, включващи по-строги условия за
достъп, съпроводени от концентриране върху медицинския фактор при установяване на
причините, експертизата и наблюдението на заболяването, а също така редуциране на
случаите на отстраняване от работа и по-високи изисквания към мерките за
рехабилитация, се дължи предимно на демографски и финансови причини.
Характеристики на пенсионноосигурителната схема за инвалидност от първи
стълб в България
Законова уредба
Понастоящем инвалидната пенсионноосигурителна схема в България е регулирана в
Кодекса за задължително пенсионно осигуряване, приет на 2.12. 1999 (публикуван в
Държавен вестник от 17. 12. 1999) и влязъл в сила от 1.01.2000.
3
Пълната или частична
3
С Кодексът за задължително пенсионно осигуряване се отменя Закона за пенсиите от 1957г.
(публикуван в Държавен вестник 12. 11. 1957 и влязъл в сила на 1. 01. 1958г.). С него са въведени пет
основнои промени, късаещи ивалидната пенсионна схема: (а) по силата на стария закон пенсия не се
отпуска, в случай че инвалидизирането е настъпило две години след като лицето е престанало да работи,
докато в новият закон подобни ограничения не се предвиждат; (б) свързаните с трудовия стаж условия за
достъп са по-строги; (в) старата категоризация на инвалидните пенсионери в три групи според вида на
заболяването и на базата на списък със заболявания се заменя с тристранна категоризация, базирана на
степента на намалена работоспособност; (г) допълнителни възможности за обжалване; (д) заложено е
изместване на разходите във Фонд “Пенсии” и Фонд “Общо заболяване и майчинство”, в резултат на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 яну 2020 в 11:30 ученичка на 22 години от София - 084 ОУ "Васил Левски", випуск 2017
29 дек 2017 в 01:53 в момента не учи на 43 години от София
20 ное 2012 в 13:59 студент на 29 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно - исторически факултет, специалност - История, випуск 2009
02 окт 2012 в 01:58 ученик
02 окт 2012 в 01:54 ученик
30 мар 2012 в 03:33 ученик на 28 години
28 яну 2012 в 22:16 студент на 32 години от София - nbu, факулетет - Masovi komunikacii, специалност - Telecommunications, випуск 2012
08 яну 2012 в 17:32 студент на 33 години от София - Нов български университет, факулетет - Магистърски, специалност - Банков мениджмънт, випуск 2013
 
Домашни по темата на материала
Застрахователен интерес -проблеми за неговото формиране
добавена от dideto9102 27.11.2012
0
7
Подобни материали
 

Хората с увреждания в България и техните права

12 апр 2007
·
2,285
·
87
·
20,445
·
1,045
·
2

С Годишния преглед на правата на хората с увреждания в България се опитваме да поставим началото на систематизирано, целенасочено и постоянно проучване на реалното състояние на тази социална група.
 

Наръчник за обучение

01 яну 1970
·
850
·
104
·
23,903
·
1,236
·
1

Предлаганият наръчник има за задача да задълбочи познанията върху нормативната уредба, касаеща реда и условията за предоставяне на социални услуги на служителите от общинските администрации...
 

Дом за стари хора Радост

16 яну 2010
·
415
·
16
·
2,586
·
526

Бизнес план за създаване и управление на дом за стари хора Радост...
 

Психологическа характеристика на изкуството да се помага (66 страници)

06 ное 2007
·
1,108
·
66
·
17,712
·
624

Професиите и науките за подпомагане, предлагащи различни стратегии за социално и физическо оцеляване на индивида, на групата и на общността, стават особено необходими.
 

Български червен кръст

06 дек 2007
·
406
·
43
·
3,578

Българският червен кръст (БЧК) е неправителствена и неполитическа доброволческа организация, част от Княжеството, и Източна Румелия. Българският Червен кръст неведнъж оказва помощ на много страни...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социология
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
» виж всички онлайн тестове по социология

Изчистване, oпростяване и консолидиране на инвалидната пенсионна система

Материал № 28320, от 05 май 2007
Свален: 66 пъти
Прегледан: 37 пъти
Качен от:
Предмет: Социология
Тип: Доклад
Брой страници: 27
Брой думи: 6,817
Брой символи: 63,033

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Изчистване, oпростяване и консолидиране на инва ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения