Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
Големина на текста:
Фактори, които замърсяват водата и как се опазва
Значение на водите за живота на Земята
Водата е един от най-важните компоненти на живота на земята. Без нея е
немислимо съществуването на живи организми. Доколкото водата
представлява най-съществената част от протоплазмата, то както по своето
значение, така и по количественото съдържание, може да се каже, че целият
живот е „воден".
Водата представлява смес от няколко форми природни води: лека,
полутежка, тежка и свръхтежка. Те са образувани от водородни и кислородни
атоми, а също така и най-малко осемнадесет различни вещества, в това число
газове и твърди частици. От тях зависят вкуса, мириса и други качества.
Водата влиза в състава на клетките и тъканите на всяко животно и
растение. Тялото на медузата се състои от 99,9% вода, тялото на 3-дневен
човешки зародиш - от 97%, а тялото на възрастен човек съдържа 60-80% вода.
В краставиците, салатите, лука водата съставлява около 95% от масата им, в
доматите и морковите - около 90%. Сложните реакции в растителните и
животински организми могат да протичат само при наличие на водна среда.
Загубата на 10-20% вода от животинския организъм довежда до смърт.
Без вода Земята би представлявала каменно кълбо, без почва и
атмосфера.
Климатът и времето на Земята много зависят от наличието на водни
пространства и съдържанието на водни пари в атмосферата. Океаните и
моретата благодарение на голямата топлоемкост на водата се явяват аку-
мулатори на топлина и са способни да изменят времето и климата на пла-
нетата.
Извънредно голямо значение имат реките и моретата за развитието на
водния транспорт. В миналото, а и сега, хората са се заселвали на бреговете
на реките, езерата и моретата и са ги използвали като водни пътища, за
риболов, за добив на сол и други стопански дейности. Водите на реките служат
и за източници на енергия.
Основното количество вода в промишлеността се използва за добив на
енергия и за охлаждане. За топенето на 1 тон чугун и превръщането му в
стомана и прокат се изразходва около 300 м
3
вода, за 1 тон мед - 500 м
3
, за
производство на 1 кг. гума - 3 500 м
3
, за 1тон никел - 4 000 м
3
вода и т.н.
В последно време много се увеличи употребата на вода при хидроме-
ханизираните разработки в миннодобивната промишленост във връзка с
използването на флотационни методи за отделяне на минералите от нис-
кокачествените руди.
За всички видове водоснабдяване ежегодно в света се изразходват около
600 км
3
вода.
За обезпечаване с необходимите продукти за населението на Земята е
необходимо използването на огромни количества вода в земеделието и
животновъдството. За производство на 1 кг растителна маса различните
растения в различни условия изразходват за транспирация от 150-200 до 800-1
000 м
3
вода. Количеството вода използвано за 1 год. за напояване на 1 ха
посеви средно е 12-14 хил. м
3
, включвайки загубите. Ежегодно за напояване се
използват 2 500 км
3
вода - най-голямото количество от всички потребители.
Водата се използва и за добив на електроенергия и за корабоплаване по
реките и езерата.
Природните тенденции на бъдещото развитие на водните ресурси на
Земята са неблагоприятни за предстоящите две-три столетия. Затова се правят
1
прогнози за перспективното състояние и изразходване на водни ресурси и
заедно с това - преобразуване на световния воден баланс /табл. 9.З./.
Замърсяване на водоемите
Замърсената вода не само е непригодна или малко пригодна за използване,
но и самата тя нанася значителни, често пъти непоправими загуби на
природната среда.
Решаването на проблема за защитата на водните ресурси се заключава
главно в предупреждаването и предотвратяването на замърсяването им с
отпадъчни води. И това не е случайно. Доскоро, за по-голямата част от
промишлените и комунални предприятия водоемите се явяваха места за
изхвърляне на отработени отпадъчни води.
Във всички индустриално развити страни промишлеността употребява
няколко пъти повече води от населението. Но значителна беда са и битовите
отпадъчни води. Природната вода, замърсена с промишлени или битови
отпадъчни води е негодна за водоснабдяване на населението, главно поради
съдържанието в нея на много вещества отрицателно действащи на здравето на
хората и
Разход на вода за водоснабдяване, км
3
/ год. по М. И. Лвович/
Табл. 9.3
Вид
водоснабдяване
Състояние в
момента
В переспектива
При съществуващи принципи на
водоползване
При по рационални
принципи на
водоползване
Вод
овзе
мани
я от
изто
чниц
ите
безв
ъзв
рате
н
разх
од
изхв
ърл
ени
отпа
дъч
ни
вод
и
обем
на
речн
ите
води,
замъ
рсен
и в
отпа
дъчн
и
Водовз
емания
безвъ
зрате
н
разхо
д
изхвъ
рлени
отпад
ъчни
води
обем
на
замър
сени
речни
води
водов
земан
ия
безвъ
зврат
ен
разхо
д
изхв
ърл
ени
отпа
дъч
ни
вод
и
обе
м на
зам
ърс
енит
е
речн
и
вод
и
Питейно битово 110 45 65 680
*
920 180 740 6000 950 950
**
0 0
Водоснабдяване
на
животновъдните
ферми
40
30
10
300
150
100
50
600
100
100
0
0
Водоснабдяване
на енергетиката
250 15 236 600 3100 270 2900 7700 45 45 0 0
Промишлено
водоснабдяване
200 40 160 4000 3000 600
24000 24000
410
**
110
***
0 0
Всичко 600 150 470 5580 7110 1060 6090
37600
1505 1505 0 0
* Не се взема впредвид обема на замърсените морски води
** В това число 200 км
3
(примерно 20%) се израдходват за питейно-битово
водоснабдяване, 450 км
3
- за напояване на земеделски култури, и 290 км
3
след
допречистване се използува за водоснабдяване на енергетиката и
промишлеността
2
***Без 290 км
3
отпадъчни води, използувани повторно можещи да предизвикат
различни видове инфекциозни заболявания.
Ролята на водния фактор в разпространяването на заболяванията
окончателно се изясни след като Луи Пастьор намери във водата голямо
количество различни микроби, а Роберт Кох намери в резервоар за води в
Индия холерен вибрион. През 1888 г. на У1-я Международен конгрес по хигиена
във Виена било доказано, че заразните .болести могат да се разпространяват
чрез питейната вода. Епидемиите от холера и петнист тиф, разтърсили Европа
в края на миналия и началото на този век убедително потвърдиха този извод.
Но за съжаление това доказателство струваше на човечеството десетки хиляди
души. В Индия и Пакистан за едно десетилетие /1940-1950г/ от фекални
инфекции предизвикващи стомашно-чревни болести са умрели 27 млн. души.
Следващ въпрос са химическите примеси. Те могат да бъдат във водата в
много малки количества, но даже и малкото увеличение на тяхната
концентрация нанася вреда на живите организми. Например съдържанието на
флуор в 1 л. питейна вода не трябва да превишава 0,5 мг. В противен случай
се поразява зъбния емайл, а при по - големи поражения - се засягат костите.
В настояще време в повечето страни в света има разработени нормативни
наредби, регламентиращи допустимата степен на замърсяване на различните
водоеми. У нас също има такива наредби. В изпълнение на Закона за опазване
на въздуха, водите и почвата от замърсяване,е приета и обнародвана наредба
№ 7 от 8 август 1986 год. на КОПС, МНЗ и КТСУ, регламентираща показателите
и нормите за определяне качеството на течащите повърхностни води. Някои от
тези показатели са дадени в таблица 9.4.
Съставът на изхвърляните отпадъчни води от промишлеността е тясно
свързан с вида на производството, изходната суровина и различните
добавъчни продукти, участващи в технологичните процеси. Освен това, той
зависи от хода на тези процеси, от вида и съвършенството на
производствените апарати и машини и т.н. Съставът на отпадъчните води е
разнообразен и даже за едно и също по вид производство се колебае в широки
граници. Попадайки в естествените водоеми, такива отпадъчни води могат да
изменят качествата на водата и да усложнят или въобще да изключат
възможността за използването на водоемите за питейни или производствено-
технологични нужди, за рибното и селско стопанство, за спортни, културни и
санитарно-оздравителни мероприятия.
Показатели и норми за определяне допустимата степен на замърсяване на
различните категории повърхностни течащи Води
Табл. 9.4
№ Категория на водоприемника
по Показатели Единица мярка I II III
ред
1 2 3 4 5 6
Група А. Общофизични и неорганични химични показатели
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Фактори, които замърсяват водата, и как се опазва

Водата е един от най-важните компоненти на живота на земята. Без нея е немислимо съществуването на живи организми...
Изпратен от:
Juliana
на 2009-02-12
Добавен в:
Доклади
по Екология
Статистика:
75 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Замърсяване на водите

06 яну 2007
·
4,028
·
3
·
1,007
·
562
·
8

В редица държави замърсяването на водите взема застрашителни размери. Населението им ползва вода със съмнително качество.
 

Екология на водите

18 фев 2006
·
6,309
·
2
·
727
·
211
·
27

Реферат за използването и замърсяването на водите.
 

Замърсяване на почвата

02 окт 2007
·
983
·
2
·
328
·
263
·
2

Този вид замърсяване е в следствие на разрушаване тънкия слой от здрава и плодородна почва покриващ повърхността на земята. Повечето от храната по целият свят се произвежда от използването на почвата...
 

Икономическа печалба или екологична катастрофа

23 окт 2006
·
2,024
·
2
·
290
·
365
·
4

Oбществото е основният фактор за спасяване на Земята и човечеството от екологична катастрофа. При едно по-бързо и по-дълбоко осъзнаване на екопроблемите ние бихме могли да запазим себе си и бъдните поколения.
 

Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите

28 май 2008
·
568
·
9
·
1,286
·
2

Тази неблагоприатна водно балансова структура произтича от географското положение на България, специфичната атмосферна циркулация, и разнообразната ландшафтна структура.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
50
149
1
1 мин
28.02.2013
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
48
1
7 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Фактори, които замърсяват водата, и как се опазва

Материал № 283003, от 12 фев 2009
Свален: 75 пъти
Прегледан: 85 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Доклад
Брой страници: 8
Брой думи: 1,502
Брой символи: 13,851

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Фактори, които замърсяват водата, и как се опазва"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
170 37

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
20 37

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения