Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
Големина на текста:
ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ВОДАТА
Диляна Славчева
ОУ „Св. Патриарх Евтимий”
Цели:
1.Да се затвърдят и разширят знанията на учениците за замърсителите на водата.
2.Да се запознаят с начините за пречистване на замърсените води.
3.Да се изградят екологични навици и да се стимулира активната позиция на
учениците при обсъждане и решаване на екологични проблеми.
4.Да проучат състоянието на водите в родния край чрез вземане на проби от река
Янтра и извършване на анализ.
5.Да се осмисли единството между човека и природата, влиянието на човешката
дейност върху природата, както и необходимостта от устойчиво използване на
природните ресурси.
Участници: учениците от 5 клас-12 год.
Времетраене: 4 учебни часа
Ключови понятия: вещества замърсители, утаяване, филтруване, отпадни води,
водопречиствателни съоръжения.
ТЕОРЕТИЧЕН БЛОК
Темата „Опазване чистотата на водите” се изучава от учениците в 5. клас. Чрез нея се
актуализират и обобщават знанията за състава, свойствата на водата, водния кръговрат и
водните басейни, получени в предходните часове по предметите „География и
икономика” и „Човекът и природата”. Това дава възможност за резултатен пренос на
знания в нова познавателна ситуация, в която водата е обект на изучаване.
Основни акценти в темата:
Уникалните свойства на водата я правят жизненоважна.
Като почти универсален разтворител, водата се замърсява лесно както от
природните процеси, така и от човека.
Основен фактор за замърсяването на водите е човекът.
Последиците от замърсяването са пагубни не само за природата, тъй като
нарушения баланс застрашава и човешкото съществуване.
Личният принос в опазване чистотата на водите и разумното им използване са
част от превенцията и общите усилия за решаване на екологичните проблеми на
планетата.
Предварителна подготовка:
- презентация,
- колаж „Замърсители на водата” и „Последици от замърсяването”,
- снимки и др.материали,
- модел на молекула на водата,
- план за икономията на водата във всяко домакинство и др.
Умения, които се формират и развиват в хода на занятието:
За работа с различни източници на информация –мултимедиен комплект”Зелен
пакет”, Интернет, периодичен печат и др.
Да обсъждат и защитават собствена позиция по актуални екологични проблеми.
Да представят авторски идеи.
Да наблюдават и участват във вземане на проби от река Янтра и да анализират
резултатите.
ДЕЙНОСТИ
Дейност 1. Какво е значението на водата?
Класът се разделя на 3 групи и се определя време за работа -5 мин. Всяка група си
избира говорител, който да обобщи и изложи мненията.
Първата група изяснява ролята на водата за планетата Земя.
Чрез водният кръговрат се осъществява: връзка между живата и неживата природа;
пренос на топлина и влага от едни към други географски ширини.
Чрез рушителната, транспортната и акумулативната си дейност водата моделира
релефа на земната повърхност.
Втората група обяснява значението на водата за човека: за пиене, напояване, за
промишлени нужди, за битови нужди, за отдих, спорт, лечебни цели, за воден транспорт,
за добив на електроенергия и т.н.
Третата група изяснява значението на водата за всички живи организми:
- като необходимо условие и като среда за живот на водните обитатели;
- животът се е зародил в праокеана.
Предложенията се записват на дъската във вид на асоциативен облак.
На класа се поставя задача - всеки ученик да опише един ден без вода само с 5
изречения. Споделят се проблемите - хигиенни, битови и др., като се акцентира върху
рисковете за здравето.
След кратко обсъждане един ученик обобщава и записва извода: Животът се е зародил
във водата и е невъзможен без нея.
Дейност 2. Разпределяне на водата по земната повърхност
Провежда се дискусия на тема:”Достатъчна ли е водата на Земята?”
Предварително се избира арбитър или при липса на желаещи ученици учителят решава
спора между двете страни.
Първата група защитава тезата, че водата на земята е достатъчна. В подкрепа на тезата
се очаква учениците да използват следните аргументи:
- 2/3 от площта на Земята е заета с вода (361млн.кв.км.) и само 1/3 е суша
(149млн.кв.км.);
- водата прониква във всички външни обвивки: в атмосферата като водни пари, в
литосферата като подпочвени води, в биосферата и основно е съсредоточена в
хидросферата.
- на картата се посочват най-големите водни басейни (океани, морета и реки).
Втората теза, че водата е недостатъчна, се подкрепя от учениците по следния начин:
- снимки на безводни райони и се посочват най-големите пустини на Земята;
- представят се данни на ООН (от рубриката „Любопитно”): близо 1 млрд. души на
планетата страдат от недостиг на питейна вода и около 2 млрд. души живеят при лоши
хигиенни условия поради този недостиг.
В края на дискусията, след намесата на арбитъра, се достига до извода, че: Водата е
едно от най-разпространените вещества на Земята, но е разпределена неравномерно
по земната повърхност.
Дейност 3. Състав и свойства на водата
Чрез евристична беседа се припомнят състава и необичайните физико-химични свойства
на водата. Акцентира се върху значението им.
- Водата е единственото вещество, което се среща в трите агрегатни състояния
едновременно – извършва се воден кръговрат.
- Температурната аномалия на водата, проявяваща се от 0° до 4°С, прави възможен
живота във водните басейни през зимата.
- Водата не гори и не поддържа горенето.
- Като почти универсален разтворител, тя присъства в живата и неживата природа.
Дават се примери за разтвори: питейната, речната, минералната, морската и океанската
вода се различават от дестилираната по състав и свойства. В океанската вода има около
35 грама соли, разтворени в 1литър. В организмите всички телесни течности са водни
разтвори - растителни, стомашни сокове, кръв, мляко и др.
- Водата бавно се затопля и бавно изстива, като отдава голямо количество топлина.
Това свойство я определя като значим климатичен фактор.
Обясняване на свойствата чрез състава на водната молекула
Показва се обемен модел на водната молекула, който учениците предварително са
изработили от пластилин. Припомнят се знанията за градивните частици - трите атома
(2водородни и1 кислороден), изграждащи молекулата с магически свойства.
Дейност 4.Основни замърсители на водата и последици от замърсяването
При изясняване на възможните източници на замърсяване се използват презентация и
колажи. Паралелното представяне на веществата - замърсители и последиците от тях
изгражда цялостна и завършена картина на проблема.
Киселинни дъждове, влошаване качеството на питейната вода, нарушеното равновесие в
природата, измирането на много растителни и животински видове са резултат от
стопанската дейност на човека.
На учениците се дава възможност да подкрепят фактите с разказ по преживяно или
случка, която ги е впечатлила. Емоционалността се подсилва чрез разказа на очевидец
или преживяната случка (изливането на отпадните води директно в морето или др. воден
басейн, мътната вода от чешмата, измрелите риби и др.). Изострената чувствителност на
учениците към проблема достига кулминацията си при обсъждане на рисковете за
здравето - хепатит, дизентерия, холера, както и стомашно-чревните инфекции се
причиняват от замърсените с микроорганизми води.
В заключение на казаното се привеждат данни за замърсяването на водите в България,
които учениците могат сами да извлекат от годишните доклади за състоянието на
околната среда. Изложените факти и набелязаните проблеми стимулират креативността
на учениците при търсене на пътищата за решаването им.
Дейност 5. Пречистване на водата
Етапите на пречистване на отпадните води се представят таблично, като се поставя
самостоятелна работа на учениците: да допълнят видовете примеси, които могат да се
отделят чрез съответния метод.
Обсъждането им се онагледява с подходящ снимков материал на съоръжения в
пречиствателни станции.
За по-добра операционна нагледност алгоритъма на определените дейности се представя
и схематично в презентацията.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
valeto640 написа на 01 фев 2010 ОТГОВОРИ
студент на 28 години от София , Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
 
Домашни по темата на материала
Рационално използване на природните ресурси в туризма!!!!
добавена от inspiratione 27.03.2012
1
25
Замърсяване на водите и последствията от това
добавена от steli_stz_00 27.02.2012
1
37
Подобни материали
 

Екология на водите

18 фев 2006
·
6,317
·
2
·
727
·
232
·
2
·
27

Реферат за използването и замърсяването на водите.
 

Изграждане на системи за опазване на околната среда

06 ное 2006
·
2,602
·
13
·
2,762
·
1,037
·
3
·
1

С въвеждането на система за управление на околната среда се постига съответствие с изискванията на законодателството, тъй като конкретните технически параметри на опазването на околната среда са обект на задължително правно регулиране и контрол.
 

Управление на околната среда. Правна эащита на въздуха, водите и почвите от замърсяване

19 ное 2006
·
1,779
·
10
·
1,455
·
263
·
1

Опазването на околната среда е дейност, която е насочена към предотвратяване на деградацията на околната среда, нейното възстановяване, запазване и подобряване...
 

Мерки за опазване на околната среда

26 мар 2007
·
2,600
·
3
·
921
·
1,261
·
1

Под замърсител следва да се разбира всеки физически агент, химично съединение или биологичен вид, попадащ в околната среда или появяващ се в нея в определено време в количества, надвишаващи естественото му колебание...
 

Проблеми с водите в България

28 ное 2007
·
533
·
1
·
180
·
234
·
6

Показатели на замърсеността на водите в България....
 
Онлайн тестове по Екология
Екология на околната среда
изпитен тест по Екология за Ученици от 12 клас
Тест за придобиване на трета квалификационна степен по професия : Еколог. Въпросите са с избираеми отговори, един от които е верен.
(Лесен)
50
74
1
4 мин
17.09.2012
Екология и опазване на околната среда
любознателен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Тест по екология за студенти от втори курс. Състои се от 15 въпроса с по един верен отговор.
(Труден)
15
2
6 мин
12.10.2021
» виж всички онлайн тестове по екология

Опазване на чистотата на водата

Материал № 282192, от 11 фев 2009
Свален: 320 пъти
Прегледан: 822 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Протокол
Брой страници: 5
Брой думи: 1,069
Брой символи: 9,307

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Опазване на чистотата на водата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
229 51

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
45 51

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения