Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
Човекът е социално животно, което преживява света посредством своята психика. Тя е
явление, което възниква при срещата на две “тела” – едното е околната среда, а другото
е нервната. Продукт на психиката на човек са психичните явления. Те от своя страна се
делят на три групи, които си взаимодействат взаимно. Една от тези групи са
психичните процеси – познавателни, емоционални и волеви.
Емоционалните психични процеси това са емоциите и чувствата – в действителност
това е, което човек преживява, това, което можем да разберем доколко нашите
потребности са задоволени или не – това е социалното ни отношения към нещата.
Какво всъщност са емоциите? Това е въпрос, който е разглеждан от сравнително голям
брой автори. Единственото общо, което те констатират е, че емоциите са преживявания
свързани с инстинктите, с потребностите и мотивите на човек. Те изпълняват
функцията на гравитационно поле, в което протичат всички психични процеси –
възприятие, мислене, памет, въображение и т.н. Всички те резултират в положителни
или отрицателни емоции, т.е. в удовлетворяване или неудовлетворяване на
потребностите и мотивите на хората.
От гледна точка на типологията емоциите се делят основно на удоволствени или
неудоволствени. Според силата и времето някои автори разделят емоциите на:
СлабиУмерениСилни
КраткотрайниПолъх на емоцииЕмоцииАфект
ДълготрайниНастроенияЧувстваСтрасти
Други автори описват емоциите, като елементарни (нисши) и висши. Според тях това
са инстинктите, нагоните, удовлетворяването на социалните потребности.
Друга класификация разделя емоциите на стенични и астенични – реакции, които се
изразяват с бурно или пасивно поведение.
Емоциите възникват по конкретни поводи, т.е. те са ситуативни и са много
разнообразни. Те са състояние, което се характеризира с възбуда, промени във
физиологичните функции, специфични мисли и поведенчески прояви. Те отразяват
субективното отношение на човека към въздействията на външната среда. Емоциите
настъпват внезапно и трудно се контролират.
Във физиологията с термина емоции се означават някои вродени специфични форми на
поведение, които се съпътстват от определени вегетативни реакции. В това отношение
съществуват трудности при формулирането на емоциите, тъй като повечето реакции
могат да са наблюдават и при отсъствието им.
Например страховите емоции се съпътстват или от активно, или от пасивно
отбранителни реакции, но и в двата случая имаме налице еднообразни вегетативни
прояви, като – повишаване кръвното налягане, учестяване на пулса, разширение на
зениците и др. Яростта е друго емоционално състояние, което се характеризира с
агресивни прояви, учестяване сърдечната дейност, хиперадреналинемия, повишаване
на телесната температура и др. Реакциите на страх и ярост представляват защитни
механизми, чрез които организма на човек се приспособява към заплашващите го
ситуации.
Други физиологични промени настъпващи в организма на хората са например
двигателните или соматични прояви – мимика (пантонима), промяна на позата,
повдигане и извиване на гръбначния стълб, нападение или бягство и др.
Емоционално предизвиканото поведение се свежда обикновено до “борба” или
“бягство”. По същество тези реакции са приспособителни и целят запазване на
индивида. При това поведение удовлетворените или неудовлетворените изживявания
дават ясен външен израз.
Тези реакции предизвикани от емоциите са свързани с лимбичната система. Това
е тази част от главния мозък, която в миналото се наричаше rhinencephalon. Тя е най-
старата част от мозъчната кора и е разположена в хилуса на двете хемисфери.
Основните й връзки са с предните таламусни ядра и хипоталамуса. По този начин се
формира една затворена кръгова система, известна като кръг на Папец. Ето защо важно
значение и роля при проявление на емоциите имат амигдалата и хипоталамуса.
Като основни функции на емоциите можем да отбележим тяхната познавателност,
регулиращата им способност, приспособителната им роля, сигналната им дейност и
компенсаторната им функция.
Не само в житейската, но и в психологическата практика думи, като чувство, афект,
настроение се използват самостоятелно, т.е. диференцирано от емоциите, а в
действителност те са емоционални състояния.
За разлика от емоциите чувствата са обобщение на конкретни емоции – в тях се
включват емоции. В психологията някои автори разграничават различни видове
чувства:
Нравствени чувства – те са характеристика на личността.
Познавателни чувства – любопитство, удивление, любознание, съмнение,
убеждение, пренебрежение и др.
Естетически чувства – чувство за красиво, прекрасно, чувство за низко, грозно.
Религиозни чувства.
Необикновено силното и доминиращо чувство се нарича страст. Друго емоционално
състояние, което е по-трайно и се определя от по-незабележими вътрешни и външни
влияния е настроението.
Количествено по-силно изразената, но краткотрайна емоционална реакция се нарича
афект. Съществуват два вида афекти:
1)Физиологичен – той представлява краткотрайна психоза, която трае няколко
минути.
2)Патологичен – винаги е свързан с помрачено съзнание.
Важен момент за разграничаването на двата вида афекта е, че патологичния възниква
бързо и няма реален повод. Когато пациента излезе от това състояние той няма никакъв
спомен за него. Патологичният афект се наблюдава при крайна психоза.
Когато човек има пълна уравновесеност на емоционалния си живот казваме, че той се
намира в състояние на еутимия. Това е много рядко срещано състояние.
По принцип хората са различни по отношение на тяхната емоционална възбудимост и
устойчивост. В живота различаваме сдържани, хладни, емоционални хора, хора с по-
устойчиви емоции, отзивчиви и други.
На човек винаги му е било интересно дали той осъзнава емоциите си. Някои от тях той
не винаги осъзнава, поради въздействието на блокиращи (защитни) механизми, които
са свързани с неговия житейски опит и социално-културните норми. Това са така
наречените непрестижни емоции. При тях се създават механизми за блокиране на
конкретното чувство и тъй като то не може да изчезне се трансформира в друго
чувство.
В емоционалният живот на човек съществуват няколко вида разстройства. Те се
наблюдават предимно при всички видове патологични заболявания.
Едно от тези разстройства е хипертимията. При нея преобладават стеничните емоции,
като радост, гняв. Хипертимията е типичен симптом на синдрома мания. Манията се
съчетава с още два симптома – хипербулия и ускорен мисловен процес. Ако
хипертимията се проявява в лека форма тя може да не се разпознава от околните, но
при средна или тежка се забелязва. Разликата между нормалното и патологичното в
случая е в продължителността на това състояние.
Друго емоционално разстройство, което прилича на хипертимията е еуфорията. Тя
представлява съчетание на веселост с глуповатост, т.е. редуциране на интелектуалните
способности на човек или по недооценка на ситуацията. Тя е по-тежък симптом от
хипертимията и е сигнал за заболяване на мозъка – травма или възпаление.
Морията е емоционално разстройство сходно на еуфорията. Изразява се с глуповата
веселост, остроумничене, лекомисленост, хипобулия до абулия. Морията е присъща
най-вече на челните мозъчни тумори. Много от авторите не я разграничават от
еуфорията.
Противоположно на хипертимията патологичен симптом е дистимията – болестно се
засилват астеничните емоции (тъга, мъка). Тя е типична за депресиите. При нея може
да има и страхува компонента. Дистимията се съчетава и с преживяване за вина или
малоценност. В най-тежка форма е, когато имаме депресия в съчетание с налудности,
като при това състояния се стига до мъчителна безчувственост. Т.е. пациентите се
оплакват, че нямат чувства. Те не осъзнават това, като болестно състояние е не търсят
помощ.
Противоположно емоционално разстройство на еуфорията е дисфорията. Тя
представлява комбинация от мрачно настроение с гняв, злоба и агресия. Този симптом
е сигнал също за органично заболяване на мозък.
Най-честото емоционално състояние, което се среща и при здравите хора, като защитна
функция е страхът. В различните езици съществуват няколко думи за описване на
страх, което означава, че има различни варианти на това състояние. Например –
стряскане, уплаха, боязън, тревога, страх, ужас и т.н. Разликата между нормалното и
патологичното състояние е, че при болния страха губи защитната си функция.
Съществуват две състояние на страх. Това са фобията и тревогата.
Фобията представлява повтарящ се ирационален страх и желание за избягване на
конкретни обекти, дейности или ситуации. Ирационален страх е, защото всеки който е
в това състояние знае, че обекта на този страх не представлява опасност. Тук разликата
между здравия и болния човек е, че при здравия имаме преодоляване на това състояние.
Тревогата е емоционално състояние, което възниква при неопределена опасност и се
проявява в очакване на неблагоприятно развитие на нещата. Колкото е по-отдалечен
обектът на тревогата, толкова тя е по-неясна. Тревогата е едно от най-често срещаните
явления. В психопатологията най-важното при това състояние е да се диференцира
обекта на тревогата. По принцип тя има две функции – едната е защитната, а другата е
изследването на действителността. Тревогата се среща в основата на много диагнози,
на най-често при психичните разстройства.
Друго емоционално разстройство е емоционалната амбивалентност, т.е. двойственост.
Тя се изразява в едновременни и бързо сменящи се противоположни чувства към един
и същи обект. По принцип това е нормално психично състояние. То е заложено у
човека и се разрешава с помощта на вътрешен диалог. Ако няма такъв вече имаме
наличие на емоционална амбивалентност. Тя има различни степени. Граничната й
степен, при тревожните разстройства може да стои на границата. Тежка степен на
емоционална амбивалентност имаме при шизофрения, когато няма диалог между
противоположните чувства и те съществуват безконфликтно у един и същи човек.
Паратимия – това е друго емоционално състояние. Тя се определя, като тежък симптом
и често се свързва с шизофренията. Паратимията представлява дълбоко несъответствие
между повода и емоционалната реакция. Среща се много рядко.
Невъзможността за овладяване и задържане на чувствата е друго разстройство, което се
нарича емоционална инконтинентност (незадържане). То може да се наблюдава и при

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 юни 2019 в 11:35 студент на 33 години от Добрич - International University College, випуск 2008
18 фев 2019 в 11:36 ученичка на 21 години от Девня - ОУ "Васил Левски", випуск 2017
06 фев 2019 в 10:18 студент на 20 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - ПНУП, специалност - Педагогика, випуск 2017
13 яну 2019 в 21:50 учител на 49 години от Смолян - Първо СОУ, випуск 2017
02 яну 2019 в 00:42 студент от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет
14 дек 2018 в 12:49 потребител
16 ное 2018 в 09:24 ученичка на 22 години от Перник - Пето СОУ "П. Р. Славейков", випуск 2017
29 окт 2018 в 15:18 студент на 27 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2022
11 окт 2018 в 02:04 студент на 20 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Право, випуск 2017
24 май 2018 в 16:40 родител на 48 години
 
Подобни материали
 

Вербална и невербална комуникация, комуниктивен процес

12 яну 2010
·
456
·
7
·
2,029
·
454
·
4

Комуникацията може да се възприеме като комплексна област за подготовка, съставяне и предаване на съобщения. в най-общ смисъл означава информационен процес за обмен и споделяне на значение между хората, породени от съвместна дейност...
 

Авторитет на ръководителя

16 дек 2008
·
405
·
6
·
395
·
204
·
4

“ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ПО ,,Психология на Управлението’’ На тема:,,Авторитет на ръководителя-Авторитет - на първо място това е валидност, гаранция, поръчителство; на 2-ро място това е пример, образец; на 3-то място това е влияние...
 

Психология на управлението

22 юни 2009
·
558
·
7
·
1,694
·
426
·
1

Въведение в психологията на управлението, възникване, развитие , връзка с др.науки...
 

Пищови по психология на управлението

11 апр 2009
·
504
·
10
·
2,900
·
341
·
3

Млада наука, Мейо е създател на теорията за човешките отношения в промишлените предприятия. Той за пръв път формулира значението на психологическите фактори...
 

Девиантно поведение

17 фев 2012
·
448
·
29
·
11,138
·
693
·
4

То има твърде разнообразен характер. Към него се отнасят различни явления. Най - крайната форма на девиация са убийствата, но като проява на девиантно поведение могат да се разглеждат пороците, всяко противозаконно и неетично ...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология
изходен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тест по психология за студенти от педагогическите специалности. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
372
1
14.02.2013
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
512
1
13.08.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

За емоциите

Материал № 28219, от 04 май 2007
Свален: 958 пъти
Прегледан: 190 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 4
Брой думи: 1,057
Брой символи: 9,386

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "За емоциите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
27

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
366

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения