Големина на текста:
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР “
УНК “ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ”
СПЕЦИАЛНОСТ “ ПРАВО”
КУРСОВА РАБОТА
ПО : КОМПЮТЪРНО ПРАВО
НА ТЕМА : “ МОЕТО ВИЖДАНЕ ЗА НАРЕДБА N:40 НА МВР И ДАИТ,КАСАЕЩА
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ”
Изготвил : Петър Неделков ПетровПроверил : Доц.д-р О. Радев ................
Специалност право, V-курс
Факултетен №:04061059
Варна, 2009 година
Проблемът със слушането в интернет по нашите ширини е проблем дори и на лингвистично равнище –
Data Retention (от английски: "запазване на данните") дори няма пълен терминологичен еквивалент, който
да превежда на български проблема в пълния му смисъл. Така че в нормативните актове той бива описван
с дълги и често замаскиращи значимостта му фрази. Като например:
"категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност и за
разкриване на престъпления".
Това определение не говори кой знае колко на редовия (неизкушен от теория на конспирацията)
потребител относно това какво предстои да се случи с личните му данни след като противоречивата
Наредба 40 на Министерство на вътрешните работи и Държавна агенция за информационни технологии
влезе в сила от 15 март 2009 г.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СЪВЕТА
При изпълнението на дейностите си Съветът на Европейския съюз зачита приложимите правила относно
защитата на личните данни.
Правната рамка на Общността относно защитата на личните данни се прилага също така и за
институциите на Общността. Регламент (ЕО) № 45/2001 определя принципите и задълженията, които
трябва да бъдат спазвани от европейските институции при обработката на лични данни.
Тези разпоредби се отнасят до всички отдели на Съвета, които използват информация за идентифициране
на физически лица. Трябва обаче да се отбележи, че регламентът обхваща само дейности, които изцяло
или отчасти попадат в обхвата на правото на Общността. По-специфични правила могат да се прилагат за
дейностите на Съвета в областта на европейската външна политика и политика на отбраната или
полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси.
На практика по-голямата част от личните данни, обработвани от Съвета, се отнасят до неговите служители,
докато по-малката част от операциите по обработка са свързани със задачите на институцията. Ето защо
само малко количество лични данни се събира от делегати от държави-членки или трети страни, и по-
специално от журналисти. Също така, Съветът работи с данни на европейски граждани, ако те са
отправили конкретно искане към институцията.
Според условията на регламента всяка институция назначава длъжностно лице за защита на данните
(ДЗД). Ролята на длъжностното лице за защита на данните е да осигури правилното прилагане на
регламента в рамките на неговата институция. Длъжностното лице отговаря също така за воденето на
регистър на операциите по обработка, извършени от неговата институция.
Но съществения проблем,който според мен е поредното нарушаване на човешките права , а именно ,че
Редовия потребител не знае и, че въпросната Наредба 40 е по същество
противоконституционен нормативен акт.
На първо място вместо да е документ, който оперативно да задава правилата за събиране на данните,
тяхното предоставяне на службите за сигурност и последващото им унищожаване (както и пълните
технически характеристики на типа данни, които подлежат на тази процедура) тя урежда материя, която е
приоритет на закон.
И на второ място наредбата влиза в противоречие с Конституцията на Република България, чийто чл. 34
гарантира защитата на свободата и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения. Единствените
изключения от това правило се допускат "само с разрешение на съдебната власт, когато това се налага за
разкриване или предотвратяване на тежки престъпления".
В Наредба 40 обаче съхранението и достъпа до личните данни на интернет и телефонните потребители,
освен за разкриване на престъпления се разрешава и "за нуждите на националната сигурност" –
допълнение, което освен че дава неконституционен характер на наредбата, е и много разтегливо като
понятие и търпи интерпретации от желаещите да спекулират с достъпа до лични данни.
Спорната Наредба 40, както и чл. 251 от Закона електронните съобщения, са приети в съгласие с
Директива 2006/24 на Европейския съюз. Тя изисква всички държави-членки на ЕС да приложат
законодателни мерки с цел следенето и контрола на потребителските данни в интернет и телефонните
съобщения.
Доколкото Директива 24 е документ на общностното право и има приоритет над националното
законодателство, то промените в ЗЕС и съответното определяне на реда за запазване на интернет и
телефонните данни очевидно е неизбежно.
Тук се появява притеснението на родните защитници на свободата на информацията (към които се
присъединява и БлуЛинк) е, че изискването на ЕС е един много удобен претекст за налагането на доста по-
строг контрол на съобщенията и достъп до личните данни отколкото Директива 2006/24 предполага. Още
повече, че със своя неизчерпателен характер Наредба 40 на МВР и ДАИТС предполага следенето и достъпа
до данни, до които ЕС няма намерение да се домогва.
С това в никакъв случай не искам да придам нотка на демократизъм в замисъла и намерението на
европейските чиновници да следят и контролират информацията на гражданите на ЕС. Въпреки вече
изтърканият и пре-експлоатиран претекст за превенция срещу тероризма и защита на гражданите, зад
Директива 2006/24 на ЕС прозира откровено желание на властта, в симбиоза с големите икономически
субекти, да контролира потоците информация.
‘’От една страна безспорно това би допринесло и за предотвратяването на престъпления и терористични
актове. Но дали това е водещ мотив и дали няма да се злоупотерби с личното пространство на човека и по
този начин нарушат и човешките права на всеки човек”.
(чл.1;ал.2 ЗЗЛД)
Информацията е капитал.
Най-скъпата стока на съвремието. И жизнено необходимият ресурс на бъдещето. Без информация всеки
бизнес е обречен. Без информация всяка власт умира. Който контролира информацията си осигурява и
останалото. Информацията е новото злато в стокооборота на пост-индустриалния капитализъм –
дигиталното злато на съвременния икономически цикъл. Всъщност, нищо ново. Достатъчно е да се
вгледаме назад в историята, при това само на последните 150 години, за да забележим как възходът на
всяка власт минава на първо място през контрола на информационните източници и класифицирането на
данните на всички "поданици" на държавата. Вестници, телеграф, телефон, радио, телевизия а сега и
интернет. Но както се усложнява устройството на държавните и наддържавни властови структури, по
същия начин технологично се развиват и средствата за комуникация. Интернет е най-многопластовия и
мощен информационен инструмент познат на човечеството именно защото позволява комуникацията и
взаимодействието на всеки със всеки. Поне на теория.
Това обаче поражда две основни притеснения за властта:
Първо – необходимостта от контрол (или най-малкото наблюдение) над новите мрежи на взаимодействие
между хора, които само до преди 15 години не биха имали никакъв шанс да комуникират помежду си, и
пресичането в зародиш на евентуални заплахи върху сфери на влияние.
И второ – необходимостта от управление (за да не кажа манипулиране) на информационното съдържание
– било то публикувано в интернет или разменяно между потребителите във вид на публични или лични
съобщения – за да бъде вкарано в стокооборота на дигиталната икономика.
Естествено най-силните икономически и технологично напреднали държави са в авангарда на опитите за
тотален контрол над информацията. Макар в случаят да ни вълнува най-вече политиката на ЕС в посока
"слушане на интернет", не може да не отбележа сполучливите опити на САЩ да осъществи злокобните
Оруелови представи за Големия брат. Макар и 20 години след очакваното. В САЩ няма закон за Data
Retention. И то не защото приоритет е неприкосновеността на личните данни на потребителите, а защото
властта има достатъчно средства за да инвестира в техническото оборудване, където да складира всичко,
което се публикува, разменя или просто появява в интернет.
Европейският съюз от своя страна е финансово и политически по-немощен, за да си позволи такава
интервенция и затова си действа по стария евро маниер – с бюрократични решения. И решението в случая
е Директива 2006/24, която прехвърля отговорността по събирането на потребителските данни върху
доставчиците на интернет и телефонни услуги. Практично, евтино. И по европейски неефективно.
По този начин висшите евро-бюрократи открехват достатъчно широко легалната вратичка за
подслушването и следенето на хора в държави, чиито спомени за мощните служби за сигурност са
дотолкова силни, че да не бъдат просто спомени. Между тези държави е и България. Особената актуалност
на проблема със свободата на словото и личната информация в момента е провокирана и от събития като
скандалите с подслушването на народни представители и висши магистрати и побоя над журналиста
Огнян Стефанов, заради публикации за дейността на ДАНС. Макар и да не са пряко свързани с Наредба 40
и мината наречена "слушане на интернет", която тя залага, тези събития поставят сериозен въпрос пред
всеки: след като свободното слово и неприкосновеността на личната информация получават подобни
удари, при това в условията на правна защита, каква ще бъде гаранцията срещу произвола на силните на
деня, когато и без това номиналната защита е ограничена до минимум.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 фев 2018 в 21:03 студентка на 33 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", випуск 2008
14 фев 2018 в 19:30 родител
22 авг 2017 в 15:44 студент на 41 години от София - Университет по библиотекарство и информационни технологии, факулетет - Сигурност, специалност - Информационна сигурност, випуск 2017
24 ное 2016 в 21:49 студент на 25 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Библиотечно-информационни науки, випуск 2016
08 окт 2016 в 14:22 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Икономика, випуск 2017
21 мар 2016 в 22:59 ученичка на 25 години от Велико Търново - ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", випуск 2012
29 дек 2015 в 08:27 студент на 31 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, факулетет - Дистанционно обучение, специалност - Бизнес администрация, випуск 2016
03 дек 2015 в 09:31 студент на 32 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Философия, випуск 2016
02 дек 2015 в 16:48 студент на 24 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Финанси, випуск 2016
01 мар 2015 в 15:58 в момента не учи на 28 години от Нови Пазар, випуск 2010
 
Домашни по темата на материала
Търся курсова работа за ДАНС - Историчекса ретроспекция, фукнции.
добавена от elica.mircheva 26.09.2016
1
9
Подобни материали
 

Материално и процесуално право

19 ное 2007
·
269
·
1
·
150
·
103

Това е лекция по Обща теория на правото при проф. Бойчев от 2007 година...
 

Анализ на закона за защита на личните данни

21 апр 2008
·
284
·
3
·
567
·
240
·
2

Според българският закон, лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
232
·
14
·
2,218
·
175

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,415
·
1
·
136
·
282
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,093
·
2
·
405
·
735

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право за ученици, студенти и учители
любознателен тест по Право за
Тест по Право за ученици, студенти и учители. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
21
1
1 мин
31.07.2018
Тест по Право и Интернет за студенти от 4-ти курс
тематичен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса от областта на правото в Интернет. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти от 4-и курс по Право, така и за всички потребители, които желаят да се ограмотят в областта.
(Лесен)
35
33
1
6 мин
23.11.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Защита на личните данни

Материал № 278790, от 06 фев 2009
Свален: 136 пъти
Прегледан: 102 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 3
Брой думи: 874
Брой символи: 7,684

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Защита на личните данни"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения