Големина на текста:
РЕЗЮМЕ
?Използването на алтернативни източници на енергия гарантира на нас и нашата
природа екологичен източник на енергия
?Със закона за насърчаване на енергийната ефективност от началото на 2007 г. у
нас са в сила преференциални цени за изкупуване на тока от фотоволтаични
генератори, което осигурява сигурна и бърза възвращаемост на инвестициите
?Сигурност в доставките и бързо сервизно обслужване от фирмата, която
предлага монтажа на съоръжението.
?Свободна конкуренция в енергийния сектор и възможност за намаляване
себестойността на произвеждания продукт, което гарантира високата му
конкурентноспособност и завоюването на нови пазари.
?С реализирането на този проект, визията на нашето предприятие би станала
привлекателна за чуждестранните инвеститори и бъдещи клиенти.
ИЗХОДНА ПОСТАНОВКА
България сега е на едно от последните места в Европа по производство на
електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Това показва
проучване на германската асоциация на производителите на електроенергия
(VDЕW).Едва 0,5% от произведения ток в България идва от подобни енергийни
източници, които включват вятър, слънчева енергия и геотермални източници. Според
националната програма на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси,
енергията от възобновяеми източници трябва до 2010 г. да достигне 8 % от цялата
произведена електрическа енергия в България. Тези цифри са заложени и в поетите
задължения спрямо Протокола от Киото.
България има потенциал да произвежда годишно 440 000 kWh геотермална
енергия, 755 млн. kWh от хидростанции и 30 650 000 kWh от биомаса.Вятърната
енергетика има много голям потенциал, защото изграждането на вятърни паркове вече
става с единични турбини по 1,5 до 3 МW единична мощност всяка. През 2004 г. в
Германия бе построена първата турбина с единична мощност от 5 МW, която е на стълб
от 120 метра и е с диаметър 127 метра. Във височина скоростта на вятъра расте, с което
расте и електропроизводството на вятърните генератори. В българските крайбрежни
води на Черно море също има отличен ветроенергиен потенциал, затова у нас
перспективата за вятърна енергетика е голяма.
Слънчевата енергия, в една или друга форма, е в основата на всяко наше действие.
Дървеният материал, въглищата, природният газ и нефтът са резултат от слънчевата
енергия. Всяко листенце, в действителност е един слънчев колектор, превръщащ
слънчевата енергия във химическа енергия. Слънчевата енергия, от червения и синия
спектър, превръща въглеродния двуокис във въглеводороди. Като ги изгаряме, ние
всъщност използваме слънчевата енергия. При изгаряне на изкопаеми горивни
материали, ние консумираме продукта от милиони години ”акумулиране” на слънчева
енергия.
Даже хидро- и вятърната енергия са по същество слънчева енергия в друга форма.
Слънцето изпарява водата от океаните и парата се издига нагоре в атмосферата. Тази
пара се връща на земята във вид на дъжд. Водите от реките въртят турбините на водно-
електрическите централи. Вятътърт е резултат от неравномерното слънчево нагряване
на земната повърхност.
Без слънцето на Земята няма да има никаква форма на живот.
Недомислие е да се говори поотделно за слънчева енергия и за околна среда.
Слънчевата енергия във всичките й форми е околна среда
ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНРГИЯ?
Озонът в най-горните слоеве на земната атмосфера поглъща по-голяма част от
ултравиолетовата радиация, която идва от Слънцето.Тази радиация е с твърде висока
енергийна интензивност и живите земни форми трудно я понасят. Именно
ултравиолетовата радиация разгражда материята, когато тя е изложена на слънчевата
светлина. Тя поврежда ДНК на всички живи организми на Земята. Прекалената
ултравиолетова радиация причинява изгаряне на човешката кожа и може даже да
причини рак на кожата.
Преди 20 години ние разбрахме, че един вид химически съединения, наричани
хлорофлуорокарбонати (фреони), дезактивират озоновия слой над земята, който ни
защитава от повишената ултравиолетова радиация. Тези химикали обаче се използват
широко в климатиците и аерозолите и трудно се разграждат в природата. Трябва да се
прекрати използването на фреоните като намерим техни заместители веднага.
Тази позиция има своите противници. Тези, които печелят от продажбата на фреоните,
не искат да спират производството им. Техните лобисти притискат държавните
чиновници, които пък не правят нищо за спирането на това производство. Някои
инженери, от своя страна, не искат да реконстуират съществуващите инсталации.
Високопоставените държавни чиновници се интересуват повече от бюджетните
въпроси и да не пречат на бизнеса, отколкото да се занимават с неясни въпроси на
околната среда.
За щастие, в тази ситуация се заражда възможност за положително решаване на въпрос
на околната страна. Става дума за техническо решение, за друг клас химикали, които
вършат същата работа, както и хлорофлуоровъглеродите, които ние сме в състояние да
разработим. Тоест, пак да имаме климатици, аерозоли, неувреждане на околната среда
– и всичко на приемлива цена.
Далеч по-трудно е решаването на проблеми, които са капиталоемки или пък изискват
решаването на социални въпроси, като контрола върху възпроизводството на човека
или отпадъците от изкопаемите горива.
Увеличаване на въглеродния двуокис в атмосферата
Част от енергията, която идва към Земята през атмосферата, се връща обратно. Ако
това не става, Земята ще прегрее и животът ще стане невъзможен. Въглеродният
двуокис, който се получава от изгарянето на изкопаеми горива, е материал със свойства
на стъкло (виж Основната секция). Той пропуска идващата от Слънцето радиация от
късовълновия диапазон, но блокира изпускането на радиацията с по-голяма дължина на
вълната обратно в космоса, което препятства досегашния механизъм за поддържане на
температурния баланс на Земята
Крайният резултат от изгарянето на нашите резерви от изкопаеми горива ще доведе
след няколко поколения до освобождаването на големи количества въглероден двуокис
в атмосферата.
Проектиране на фотоволтаични eлектроцентрали, системи и соларни паркове
В резултат на прогресиращото замърсяване на природата и напредващото глобално
затопляне евродържавите, включително и България, имат много силни икономически,
юридически и технически преференции за поощряване на инвестициите за
електропроизводство във възобновяеми източници на енергия, включително и добита
от слънцето чрез фотоволтаични електрогенератори. Подобни изгодни условия няма за
никакви други инвестиции, защото всичката електропродукция за сметка на слънчевата
светлина, вятъра и другите естествено самовъзстановяващи се енергоизточници се
изкупува 100% без никакви ограничения. Известно е, че много трудно се намира
печеливш бизнес със 100% гарантиран пазар за дълъг период от време. Еврофондовете
приоритетно субсидират всички видове фотоволтаични проекти. Фотоволтаиците могат
да се разполагат, както по фасадите и покривите на сгради, така и в дворове и на
открито на земеделски и горски терени - практически навсякъде. За разлика от
вятърните генератори, за които е нормативно забранено да с в населени места и в
близост до тях, то фотоволтаиците могат да се инсталират и в урбанизирани територии.
За тях не се изисква да се следват процедурите на инвестиционен процес за
електроцентрали, а е достатъчно само разрешение за строеж (монтаж) по смисъла на
чл.147 ал.1, т.2 от Закона за устройство на териториите. А съгласно Закона за
енергетиката (чл.62) за местоположението на фотоволтаиците, както и на други
електроцентрали на ВЕИ е предвидено Общините и Държавата да разрешават
безсрочно право на строеж без търг или конкурс за обекти на общински и държавни
терени.
НОВОТО РЕШЕНИЕ
В изпълнение на финансовата програма на ЕС за България до 2013 година нашето
правителство прие предложението на европейската комисия в мярката “Достъп до
устойчиви и ефективни енергийни ресурси” да се включи нова дейност за изграждане
на инсталации с използване на възобновяеми енергийни източници. Най-
природосъобразният възобновяем енергиен източник, без съмнение, е слънцето. Цялата
територия на страната е много подходяща за слънчева енергетика. А трансформацията
на естествената дневна светлина в електрически ток, чрез соларни фотоволтаични
модули, е най-екологичният начин на преобразуване на слънчевата светлина в
електричество. Именно затова, такива проекти приоритетно се субсидират от ЕС.
Подготовката и приемането на енергийни проекти с използване на възобновяеми
енергийни източници стартира през месец септември 2007 година.
Освен това, за България вече има и действащи програми за субсидиране на проекти с
ВЕИ.
Предпоставки за развитие на слънчевата електроенергетика у нас
От началото на 2007 г. у нас са в сила преференциални цени за изкупуване на тока от
фотоволтаични генератори. Те са в резултат на хармонизацията на нашите правни и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
tonita1989 написа на 22 апр 2010 ОТГОВОРИ
ученичка
Изчерпателна и полезна информация.
 
Подобни материали
 

Национална система за мониторинг на околната среда

14 юни 2010
·
82
·
10
·
2,669
·
142

Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) се създава и функционира в съответствие с Чл.1,т.7 от Закона за опазване на околната среда...
 

Екологично възпитание

28 ное 2011
·
361
·
11
·
3,213
·
605

Проблемите за близостта на детето още от раждането му с природата отдавна намира отражение в педагогическите концепции . Никога досега обаче , не са стояли толкова актуално въпросите за хармонизирането на отношенията на хората с природата и за...
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
597
·
2
·
6
·
549
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
 

Екологична криза

16 мар 2009
·
180
·
3
·
828
·
222

Глобална еколкогична криза, замърсители на атмосферата, почвите и водните ресурси; за студенти.
 

Екологична криза

13 юли 2009
·
440
·
15
·
2,404
·
438

Екологичните проблеми в България приемат застрашителни размери. Трудно е обаче да се предложат конкретни реформи, тъй като централизираната икономика от миналото изостри въпросите, свързани с околната среда...
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
47
1
7 мин
09.08.2013
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
50
148
1
1 мин
28.02.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Възобновяеми източници на енергия

Материал № 275161, от 02 фев 2009
Свален: 1,049 пъти
Прегледан: 912 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Проект
Брой страници: 22
Брой думи: 5,111
Брой символи: 47,701

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за " Възобновяеми източници на енергия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
14

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения