Големина на текста:
24/01/08
Планиране и прогнозиране
„Фирмено планиране, прогнозиране и анализ” – Димитър Каменов
„Фирмено планиране” – Ангелов
„Най-добрите бизнес планове” – economist
Място и функция на планирането в системата на управлението
Управлението взема в суров вид производствените фактори, организира ги и ги подчинява на определена цел.
Трябва да работи в условия на ефикасност.
Фирмата разглеждаме като екип от хора, а те управляват парите и машините. Целта е идеализирана траектория,
характеризираща някакъв процес.
Контрола се състои от наблюдение и трябва да се знае какво да се наблюдава, как да се наблюдава, как да се
измерва, кои индикатори да се вземат и т.н.
Пет показателя (Дракър):
1)рентабилност;
2)производителност на труда;
3)иновации;
4)ликвидност;
5)пазарен дял;
Контрола включва и оценка на изпълнението. Дават се препоръки как да се излезе от ситуацията. Контрола
пренастройва системата и на различните етапи корегира изпълнението. Възможно е на определен етап системата да бъде
рестартирана, поради промени, които са настъпили внезапно и изискват реакция. Обясняват се с неопределеността на
средата.
Планирането определя целта за бъдещия перид на развитие, определя времевия срок, определя средствата,
ресурсите. Заедно с това планирането определя критериите за разпределение на ресурсите, то определя мястото на фирмата
във външната среда и отношението и с нея. Дава критериите за контрол на дейността на тази фирма.
Организирането трябва да съчетае човешките, материални и др. ресурси и да възложи определените задачи по
определени отдели групи и т.н. и да се определят връзките между тях.
Координацията е съгласуваност между тези отдели.
Изпълнението
Със своите функции планирането преопределя останалите функции и етапи на управлението, т.е. в зависимост от
целите и средствата се ранжират всички останали етапи.
Планирането определя перспективата и пътищата за постигането и.
Планирането бива оперативно и стратегическо – единство и взаимодействие.
Оперативно – баланса на фимата, планрането представлява балансиране, обвързване на целите с ресурсите.
Функционално планиране – организиране на отделите. Функционални отдели – финансов, маркетинг, производствен,
финансов, управление. Планиренето между целите и ресурсите е функционално. Третия вид планиране е стратегическото.
Стратегията е в това правилно да определиш мястото и времето на битката и как да победиш. Трябва да се знае
организацията, тактиката, резервите и стратегията на конкурента, поведението му при отстъпление. Някои определеят
стратегията като начин за постигане на целта, чрез съобразяване с околната среда. Стратегията е начина за свързване на
фирмата с околната среда. Формално стратегия е всичко, което води до успеха. Стратегическо е всичко дългосрочно.
Характеристиките на стратегическото планиране са: да се види перспективата и да я очертаеш, да оцениш околната среда, да
се направи анализ, да се нанесе превантивен удар на конкурентите. Стратегическото очертава дългосрочната траектория за
развитие, като взаимодействие между възможностите на фирмата и външната среда. То се подчинава на една главна цел – да
реализира мисията на фирмата. Стратегическия план трябва да начетрае оптималната траектория на използване на ресурсите
и оптималния вариант за развитие на фирмата. Оперативното трябва да осигурява ресурса, то е условие за постигането на
крайната цел. Изпълнението на по-низшите нива е условие за постигането на крайната цел. Стратегическия план е единство
от, цели, планова, програми, ресурси и механизми за контрол за тяхното изпълнение. Всяка една стратегия трябва да е
ресурсно обезпечена.
Доказано е, че когато дадена фирма има стратегическа цел, взаимодействието между различните нива е по-добре
организирано. По-ясно се определят функциите, целите, задачите. По-добре се разпределят и съчетават ресурсите от гледна
точка на целите. Всеки от сужителите е по-добре мотивиран.
Съвкупност от ценности, норми на поведени, традиции, обичаи на фирмата образуват нейната фирмена култура,
която определя нейния облик и нейната уникалност.
29/01/08
Сутрин
Структура и съдържание на стратегията
1
Стратегията се оприличава на дърво – „дървото на целите”/”програмно-целеви подход в управлението” – за
осъществяването на целта се осъществяват отделни програми, подпрограми.
1,2,3
11,12,13,21,22,23,31,32,33
..
Sцел
Sподцели
Sподподцели
Структурата може да е по-сложна или по-проста в зависимост от сложността на главната цел.
Подцелите се явяват отделни степени в реализацията на главната цел, те я обезпечават, условия са за
постигането й;
Всички подцели, програми и подпрограми са разположени в един времеви график – ресурсите се разпределят
между тях. Обвързани са времеви и ресурсно
Целите и средствата за тяхното изпълнение не си противоречат –целта е с точно премерената тежест да
постигане на главната цел. В това се изразява научния подход;
Съществуват нива на субординация – съподчиненост, целите на разположени йерархично – във вертикално
отношение;
Хоризонталните връзки са пълноправни – връзки на координацията.
Нивата на субординацията са в зависимост от важността на целите, от тяхната тежест, а същевременно и от
тяхната сложност (структура).
Предимства на стратегическото планиране :
? Когато е ясно формулирана в смислена форма, стратегията мотивира персонала за постигане на целите.
Служителите участват с по-голям принос, мотивирани са да разкриват нову възможности за реализирането на целите, поемат
по-голяма отговорност, поемат повече инициатива, при вземане на решения за постигане на целите в рамките на своята
компетенция;
? Има ясно очертана цел, на която се подчиняват подцелите;
? По-добре се съчетава изразходването на ресурсите, използването им вече е обвързано с крайната цел;
? Самата стратегия е качествена промяна на употребата на ресурсите, подобрява позициите на функцията на
пазара.
Самото изработване на стратегията се извършва от висшето ръководство, но трябва да се съгласува с
политическото ръководство, може да се привлекът експерти за изготвянето й или одитори за оценка на изпълнението нс
програмите. Така се намаляват рисковете. Вътре фирмата по-обективно оценява обстоятелствата, но се нуждае от повече
време и дори консултации с мениджърите.
„Златен парашут” – ако фирмата фалира мениджъра получава обезщетение, гаранция срещу дискредитирането
му като мениджър
Съществуват фирми, които „санират” други организации извършват реформи, променят структурата,
управлението и др. в фирмата.
Мениджърите също трябва да бъдат контролирани – зависи от собствениците.
Според някои автори, самото управление, предприемачеството, културата на организацията, духа и също могат да
се считат за ресурс.
Оптимално решение – най-доброто съчетание между ресурси и резултати. Винаги има конкретно изражение –
ограничено е в памките на определени граници
? Принцип на участието/партисипативност - в планирането трябва да участват всички, които са негови субекти
– всички организации, служители в организацията (субектите на взетите решения в рамките на организацията). Получава се
S
S1
S2 S3
S11 S12 S13 S21 S22 S23 S31
S32
S33
2
повече информация – така съпоставянето на стратегията става чрез съобразяване на информацията от обратните канали за
вътрешна комуникация (нагоре по йерархията)
? Принцип на комплектност/ всеобхватност – обхващат се всички структурни елементи (звена, отдели) във
фирмата – стратегическия план не пронизва цялата дейност на фирмата.
? Принцип на непрекъснатост – процеса на планиране е непрекъснат – обуславя се от въздействието на
външната среда и нейната динамичност.
? От значение са резултатите на прогнозирането – планът се прави възоснова на прогнозите (PESTEL), а
самото му изпълнение изисква правенето на нови прогнози поради непрекъснатостта на процеса.
P (process) – планирането е процес;
L (link) – връзката е ясна (между изготвяне и изпълнение);
А – административност на процеса;
Т (timing) – времето, срочността;
О (output) – резултат – трябва да е предварително ясен, в определена степен това е целта на плана.
5/ Информационно обезпечаване на планирането
1. Източниците на информация
2. Видове показатели
3. Изисквания за съпоставимост между показателите
Информацията е нужна за прогнозиране на средата – от една страна е вътрешна информация (свързана с
фирмата), а от друга страна – външна (паралел – SWAT или PESTEL анализ). Външната информация засяга прогнозиране в
по-голяма степен от вътрешната; или определени програми, планове на други системи, които засягат организацията
(регионален, национален план за икономическо развитие)
Информацията е: финансова, счетоводна, техническа, технологична др. Вътрешната информация се набавя от
фирмени отчети, доклади и др. Сводни баланси (разглеждат по друг начин отчетните данни, изчисляват се работни
показатели, изчислени от наличната вътрешна информация)
При метода на експлоатацията (прогнозиране) се залагат достигнатите резултати с наслагване в бъдещето –
минали и сегашни тенденции се проектират в бъдещето.
Метода е ограничен в бъдеще време – може да се използва за толкова време, за колкото е съществувала самата
организация, при прогнозиране за по-голям период се намалява точността на прогнозата
Видове показатели
Икономиката изисква многомерен анализ и многомерен подход с множество/съвкупност от показатели. Самите
икономически процеси са многомерни – стойностни, енергийни, човешки, по отношение на потребителската стойност и
други.
Планирането става едновременно в:
-парични показатели;
-натурални показатели;
Между натурата и стойността има заложено противоречие – изразява се в цената й, закономерностите, на които тя
се подчинява – чисто икономически зависимости.
Изискване за съпоставимост: - единна база, на която трябва да се изчисляват показателите.
Ако се изчислява само в стойност може да се получи противоречие между резултата и реалната ефективност от
дейността.
Външни източници:
Осигуряват информация защото дейността е насочена навън и зависи от външната икономическа ситуация –
нужна ни е прогнозна информацив (какво ще става или няма да става, какви политики ще се предприемат от държавата и др.)
Прогнозна информация съществува в готов вид от специализирани организации/институти – много от тези
прогнози се отнасят за нашия отрасъл,регион,пазари,потребление, технологии, продукти и др.
Прогнози се правят от организации ЕС, ООН, Световната банка, търговските банки – тези прогнози създават
определена нагласа (теорията на рационалните очаквания –rational expectation theory), която регламентира поведението на
икономическите субекти. Самите очаквания определят прогнозите и плановете и т.н. (затворен кръг).
Във връзката с очакванията и прогнози е важно какво изчислява НСИ – дават се очаквания за бъдещето съгласно
анкети между определен брой инвеститори/ продавачи в различните сектори. Тази информация е ценна, защото е по-
актуална, показва определена бизнес единица от гледна точка недостъпна за статистиката (индекс на икономическо доверие -
leading index – дава информация за това, което ще стане, но не е станало – изпреварващи индекси).
-брой отработени часове;
-получени кредити;
-борсови индекси;
-промени в производствените мощности.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Планиране и прогнозиране

Управлението взема в суров вид производствените фактори, организира ги и ги подчинява на определена цел. Трябва да работи в условия на ефикасност.
Изпратен от:

на 2009-02-02
Добавен в:
Лекции
по Планиране и прогнозиране
Статистика:
119 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Упражнение по прогнозиране и планиране


Съдържа няколко упражнения по прогнозиране и планиране в УНСС....
 

Лекции по прогнозиране и планиране

10 юли 2008
·
545
·
14
·
2,510
·
353
·
1

Добре написани и систематизирани лекции по прогнозиране и планиране при Горанова...
 

Прогнозиране

29 апр 2008
·
374
·
8
·
2,162
·
1

Прогнозиране. Същност и видове прогнози. Реферат по дисциплината " Управление на материалното производство".
 

Бизнес Планиране


Всички теми по дисциплината Бизнес Планиране, която се изучава в Факултета по Обществени Науки към университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас. Изпитът е изцяло върху този материал...
 

Лекции по бизнес планиране


Бизнес планът е основен продукт на стратегическото бизнес планиране и основен инструмент стратегическото...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Тест по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът се състои общо от 45 въпроса: първите 25 от тях са с подточки с по един верен отговор, а вторите 20 са тип твърдения с отговор ДА или НЕ като само едно от двете е вярно. Предназначен е за студенти изучаващи фирменото планиране.
(Труден)
45
6
1
21 мин
25.10.2016
Тест по бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тест-подготовка. Изпитна форма. Сбор от целия курс. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
62
26
1
18 мин
08.08.2013
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Планиране и прогнозиране

Материал № 274987, от 02 фев 2009
Свален: 119 пъти
Прегледан: 72 пъти
Качен от:
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 9
Брой думи: 2,323
Брой символи: 20,907

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Планиране и прогнозиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения