Големина на текста:
?№1 Предмет на трудовото право
Предметът на всеки правен отрасъл се определя въз основа на видовата специфика на
обществените отношения в съответната област. Трудовото право регулира обществени отношения
свързани с труда. Трудът е процес, който се извършва между човек и природа. Но тази дейност не
е предмет на правно регулиране, защото правото регулира обществени отношения. Трудут се
полага посредством човешката способност – работна сила. Работната сила е сборът от
физическите и умствени способности, с които разполага организмът на човека, но не
работната сила само по себе си, а нейното приложение има значение за трудовото
право, защото само тогава се свързва със средствата за производство, т.е. само
тогава нейният носител влиза в отношения с други хора.
Именно отношенията между хората по повод предоставянето и използването на
работната сила са трудови отношения. Всички отношения, които възникват във връзка с
предоставянето на работна сила, са трудови отношения. Трудови отношения по смисъла на
чл.1/КТ са:
- отношенията между работника и служителя и работодателя, които възникват във
връзка с трудовото правоотношение по между им;
- отношенията във връзка с условията, при които се полага трудът;
Тези отношения съставляват сърцевината на трудовото право, но не изчерпват неговия
предмет. Трудовото право съгласно чл.1, ал.1/КТ урежда и други отношения непосредствено
свързани с трудовите. Тези отношения съществуват само заради и поради трудовите отношения. В
този смисъл те нямат свое самостоятелно съществуване. Такива са синдикално сдружаване,
тристранно сътрудничество, контролът за спазване на трудовото законодателство и др.
№2 Методи на регулиране на трудовото право – МР
МР обхваща правните средства, които се използват за регулиране на предмета на
трудовото право. Той определя начина, по който съответният правен отрасъл, чрез правните
норми, които съдържа, въздейства върху поведението на правните субекти, за да ги подтикне към
правосъобразно поведение. МР на обществените отношения се изразява в установяването на
правни норми, на определени правила за поведение. Определянето на специфичните средства с
които се ползва всеки отрасъл на правото се гради върху един или два начина на регулиране.
1. Гражданскоправен метод – свобода на договаряне и диспозитивен характер на правните
норми;
2. Административноправен метод – императивни правни норми.
В трудовото право намират приложение и двата метода на регулиране. В първия случай
държавата установява само границите на поведение, оставяйки място за самостоятелно
регулиране на трудовите отношения от неговите страни, а във втория случай държавата пряко
регулира поведението на работника, служителя и работодателя.
Методът на регулиране на трудовите отношения се характеризира с няколко белега:
- съчетаване на централистичното и фиксирано регулиране с локалното;
- договорен характер на труда;
- равенство и подчинение в регулирането на трудовите правоотношения.
Правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение се определят по
различен начин. Тези начини са от една страна опеделяне на правата и задълженията по
централистичния начин – чрез КТ, закона за здравословните и безопасни условия на труд, закона
за уреждане на колективните трудови спорове и др. По централистичния начин се установяват
минималните норми за закрила на труда - минималната продължителност на работното време,
минимален размер на отпуските, безопасни и здравословни условия на труд и др. Под този
минимум страните не могат да слязат по договорен път. Те обече могат да договарят по-голам
обем от права и задължения и да създадат по-благоприятни условия за труд.
От друга страна съответен обем от права и задължения на страните по трудовото
правоотношение могат да бъдат установени в КТД чрез колективното трудово договаряне.
1
Съответен обем от права и задължения по ТПО могат да се установят от неговите страни и чрез
споразумение.
Конкретизирането на обществените норми на трудовото законодателство към особеностите
на предприятията се постига с помощта на вътрешните правилници и наредби на предприятието.
Нормите на трудовото право могат да имат императивен, разрешителен и препоръчителен
характер.
Императивните трудовоправни норми се изразяват или във вид на забрана или на
предписание. В трудовото право най-голямо приложение в регулирането на трудовите
правоотношения имат правните норми с диспозитивен характер. Тези норми предоставят
възможност на субектите да установяват съответен обем от права и задължения.
Договорният характер на труда на Р/С се изразява в това, че за възникване на ТПО не се
прилага императивния метод, а присъщия на трудовото право диспозитивен метод. Това означава,
че на страните, с оглед на техните интереси, се предоставя възможност сами да определят
съдържанието на ТПО. По такъв начин част от съдържанието на ТПО се регулира не с
императивни предписания, а чрез предоставянето на договорна свобода на неговите страни.
Страните са юридически равнопоставени от гледна точка на това да имат равни възможности за
права и задължения.
№3 Отграничаване на Трудовото право от другите правни отрасли .
Правните последици от реализирането на едни или други обществени отношения зависят от
какъв правен отрасъл се регулират или охраняват тези отношения. Между трудовото и
гражданското право, както и между трудовото и административното право съществуват
определени прилики и различия.
Трудовите отношения имат близки допирни точки с регулираните от гражданското право
отношения, обект на които са изпълнението на определени трудови задания или извършването на
услуги. И двата вида отношения възникват по силата на договорни споразумения между страните.
Признакът възмездност е присъщ и на трудовите и на гражданските правоотношения. Заедно с
това между тях съществуват и различия. Трудовото право се различава от гражданското по
предмета на регулиране. ГП регулира имуществените отношения между физически, между
юридически или между физически и юридически лица. Това са имуществени и лични
неимуществени отношения. Трудовото право регулира отношенията възникващи непосредствено
при полагане на живия труд. Основното съдържание на трудовото отношение е самият трудов
процес, а обект на имущественото отношение е овещественият труд.
Освен това, когато Р/С предоставя работната си сила, той се оказва в трудовия процес
подчинен на работодателя, намира се под негово ръководство и контрол и е длъжен да спазва
трудовата дисциплина. Р/С-те се задължават да изпълняват не някое конкретно задание, а всяка
възложена му работа. С този си предмет на регулиране ТП се отличава от ГП с това, че ГП има за
предмет резултатите от труда и отношенията, които възникват между хората по повод
овеществения труд. При ГП не съществува елементът на подчинение.
Предмет на ГП са имущестените отношения, които се включват в сферата на обмена, но не
се включват в сферата на производството и услугите, докато ТП има за предмет отношения,
включващите се в сферата именно на производството и услугите. ГП е класическият правен
отрасъл за прилагане на диспозитивното регулиране на отношенията между равнопоставени
субекти. Този метод се индентифицира с ГП и се нарича Гражданско-правен метод на регулиране.
ТП внася нюанси в диспозитивното регулиране, които ГП не познава, а именно установяване на
минимални норми за закрила на труда и др.
ТП има сходни черти и с административното. Организационните моменти, отнасящи се до
реализирането на правата и изпълнението на задълженията, както и принципа на съподчинение са
присъщи на трудовите и административните правоотношения. АП е отрасъл регулиращ
обществени отношения в сферата на изпълнително-разпоредителната дейност на държавата.
Изпълнително-разпоредителната дейност означава, ча тя има управляващ характер и се
осъществявя на основата на гласнически предписания. Предмет на трудовото правоотношение е
работната сила. Гражданите осъществяват правото си на труд върху основата на принципа на
2
свободата на договаряне. Съподчинението на субектите на трудовите правоотношения се допуска
само в трудовия процес. Работодателят има властнически правомощия, обаче неговата
дисциплинарна власт се гради на основата на съвместното полагане на труда от много хора, а не
на особеното положение, което заема той. Такова подчинение е елемент на организационно-
техническо, а не на административно управление. За разлика от административната власт
правомощията на работодателя са насочени вътре в предприятието. Привличането към
дисциплинарна отговорност и прилагането на дисциплинарно наказание се осъществява без
намесата на органите на държавната власт. Трудовото право регулира отношенията по
управление на труда, а АП регулира управленските отношения с външната среда.
№4 Система и функции на трудовото право
Системата на трудовото право на РБ се състои от две части:
1. Обща част
В нея се изучават общите положения относно предмета и метода на регулиране,
източниците на трудовото право, принципите, общото понятие за трудово правоотношение и
изобщо въпросите, които имат значение за цялото трудово право. В тази част се извеждат най-
общите знания и познания за трудовото право, те се извличат от К общите положения на КТ и
други
2. Специална част
В нея се включват отделните институти на действащото трудово право и конкретните
въпроси на правнта уредба на трудовото правоотношение. Тя се състои от идив. ТПО субекти,
основания за възникването, изменение на ТПО, трудова книжка, работно време, почивки и отпуски,
работна заплата, обезщетенията по ТПО, здравословни и безопасни условия на труд, специална
защита на непълнолетните, жените и трудоустроените, социално-битово обслужване на работника
или служителя, прекратяване на ТПО, трудов стаж, трудови права при безработица, реда за
разглеждане на индивидуални трудови спорове.
№5 Основни принципи на Трудовото право
В обществения живот правото се проявява във вид на конкретни предписания,
регламентиращи отделни страни на поведение на хората в различни социални ситуации. За
изясняване смисъла на многобройните предписания и тяхното предназначение е необходимо да се
проявят съществените връзки на тези норми с други фактори на обществено развитие и между тях
да се определят главните черти на тяхното съдържание и основна насоченост. Тази функция
изпълняват принципите, които съдържат обобщена характеристика на правната система и нейните
структурни черти.
Правните принципи съдържат идеи реализирани в определена правна норма. С помощта на
правния принцип не може всестранно да се регулира едно или друго обществоно отношение, но
той дава възможност правилно да се разбере същността на правната норма, регулираща това
отношение. В необходимите случаи правните принципи запълват празнотата в законодателството,
отнасящо се до отделните страни на обществени отношения регулирани от правото.
В повечето случаи основните правни принципи са отразени в Конституцията. При
отсъствието на такова отразяване правният принцип може да се изведе от анализа на общите най-
съществени черти от фактическото съдържание на съответната съвкупност от ПН.
Основните принципи на ТП се намират в КРБ, а именно в чл.16, чл.48, чл.49, чл.50, а също
така и в чл.1-чл.5, чл.8 от КТ и др. Те отразяват спецификата на отношенията които се регулират от
ТП, засягат въпросите за организация на труда и други специфични въпроси без които
регулираните обществени отношения не биха попаднали под режима на нормите в ТП. Основните
принципи на трудовото право не трябва да се смесват с основните трудови права на гражданите.
Основните права, като всички субективни права имат конкретно съдържание и последици.
Принципът сам определя насоката която следва. Правното значение на основните принципи се
проявяват в провотворчеството и правоприлагането. Те са – закрила на труда, свобода на труда,
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 апр 2019 в 14:35 в момента не учи на 32 години
09 яну 2019 в 10:27 родител на 69 години
04 окт 2018 в 13:37 студент на 32 години от София - Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг, факулетет - Маркетинг, специалност - Маркетинг, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Лекции по трудово право

03 май 2008
·
1,224
·
44
·
35,533
·
2
·
2

Това са всичките лекции по трудово право плюс допълнителни материали - остава само да се разделят по въпроси от конспекта...
 

Трудово и осигурително право

12 фев 2008
·
333
·
14
·
2,351
·
148
·
1

Работната заплата като икономическа категория безспорно е свързана с трудовия пазар, механизмите на неговото функциониране и спецификата на взаимоотношенията между основните субекти на трудови отношения – работодатели и наемен персонал...
 

Трудово право

31 окт 2008
·
77
·
10
·
2,485
·
16

Нормите от препоръчителен характер се реализират с последващи правни актове, име, нормативно споразумение. Страните по трудовото правоотнощение са юридически правопосавени: - да имат равни права и задължения...
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,415
·
1
·
136
·
284
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,094
·
2
·
405
·
745
·
1

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право за ученици, студенти и учители
любознателен тест по Право за
Тест по Право за ученици, студенти и учители. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
24
1
1 мин
31.07.2018
Право на ЕС
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е свързан с институциите в Европейския съюз и договорите в Европейската общност. Обхваща въпроси, свързани с компетенциите и правата на страните членки.
(Лесен)
40
1
1
11 мин
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Трудово право

Материал № 273343, от 30 яну 2009
Свален: 232 пъти
Прегледан: 90 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 50
Брой думи: 16,743
Брой символи: 160,388

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Трудово право "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения