Големина на текста:
Тема 6. Мотивация
(Същност, особености и подходи. Съдържателни теории. Процесни теории)
Същност u подходи на тълкуване - Ако погледнем назад в годините, когато са били създадени
първите фабрики и предприятия от различни браншове, ще видим, че работодателите, а по-късно
и ръководителите са проявявали винаги интерес към това как да управляват чрез мотивация. До
50-те години на XX век в управлението били използвани по-обикновени теоретични обобщения
за мотивацията от областта*на поведенските науки. От 60-те години на XX век обаче темата за
мотивацията заема място в теорията и практиката на управлението. Един от авангардните
механизми например е основан на теорията на управление на човешките ресурси. Мотивацията в
управлението предизвиква интереса на ръководителите и изследователите почти толкова,
колкото и комуникациите в управлението. Кои са причините за този огромен интерес?
Първата причина е, че мотивацията се отнася до най-значимите ресурси на съвременната
организация - човешките ресурси. Счита се, че ефективността на организацията, както и нейното
съвършенство се постигат най-мащабно и бързо чрез хората. Стремежът на ръководителите е да
управляват организацията си чрез човешките ресурси. Стратегията за привличане, поддържане и
постигане на съгласие с хората се разработва винаги старателно и прецизно, а основните техники
в нея са мотивационнитe.
Втората причина за огромния интерес на ръководителите към мотивацията е, че тя е
различна при хората. Хората се различават помежду си по стила и силата на мотивацията.
Поведението на организацията е резултат не само от лична мотивация, но и от влиянието на
средата върху мотивационната структура на хората. Неукият ръководител не разсъждава така.
Той възприема своя персонал като една обща маса от хората и прилага единствено
инструментите награда или наказание.
Третата причина, която подсилва интереса на ръководителите към мотивацията, е новата
концепция за организационната ефективност. До голяма степен тя се възприема вече като въпрос
на способност и на самите ръководители да мотивират хората в организацията, за да постигнат
целите и другите критерии за ефективност.
Четвъртата причина е, че много организации в последно време, мислейки стратегически
за своите човешките ресурси, се стремят да създават т.нар. "банка от таланти". Те полагат
особено старание "да отглеждат" пригодни специалисти и да ги развият. В основата на
програмите за усъвършенстване на пригодния персонала, планиране на кариерата,
възнагражденията, организацията на труда, служебните комуникации и пр. е мотивацията.
Трите смислови значения на мотивацията в ежедневната реч
Думата мотивация произхожда от латински език. Едно от нейните значения е движа,
развивам. Мотивацията е силата, която кара хората да постъпват, да действат, да се отнасят към
някого или към нещо в различни обстоятелства, по нйчин, който те сами изберат. Хората не
реагират пасивно на вътрешните и външните влияния. Ние получаваме информация,
преработваме я и сами вземаме решение какво да правим. Понякога правим това рефлексивно, но
този рефлекс е напълно осмислен. Понякога избираме начин на поведение в резултат на
комплекс от причини. Ние правим нещо, защото имаме необходимост от него, стремим се да
постигнем някакви резултати, имаме определени желания, вътрешни позиции, цели и ценности,
които ни карат да избираме това поведение. Това с механизмът на мотивацията.
В ежедневната реч мотивацията сс използва в три различни смисъла:
Мотивацията са целите и причините, поради които хората правят своя избор на поведение,
определят действията си. Обикновено това, поради което хората правят нещо, е задачата или пък
желанието да постигнат нещо, да заемат социален статус, да постигнат власт, влияние, да имат
приятелство, пари.
1
Мотивацията е мисловният процес, на основата на който хората формират поведение, за да
постигнат своите цели. Например хората изпитват желание да имат приятелство с някого,
развиват свои очаквания, надяват се на нещо, решават как да постъпят. Те избират своя приятел
например, като осмислят личните си потребности, мотивц, щипереси, емоции, ценности,
вътрешни позиции.
Мотивацията е социалният процес, посредством който някой променя поведението на друг.
Например приятелството би могло да бъде внушено от някой друг.
Мотивацията не може да остане вътре в човека. Тя винаги се реализира извън него. В ръцете на
ръководителите са преди всичко външните фактори за мотивация. Такива съществуват в
организацията. Работата на ръководителя е като работата на диригента на един оркестър. "Вие
трябва да знаете кога точно да сс обърнете към точно определено лице, каква работа да му
възложите, за да получите точно резултата, който вие желаете - казват К. Робъртс и Д. Хънт,
автори на един от съвременните учебници по организационно поведение - Разликата между вас и
диригента с, чс вие нямате палка. Вашите сериозни притеснения следва да започнат, ако
започнете да управлявате хората точно с помощта на палката" .
Психологически подходи на тълкуване на мотивацията
Най-старият подход за тълкуване па мотивацията е хедонизмът. Същността на
хедонизма е, че хората се стараят да избягват лошото, трудното, неприятното и се стремят към
това, което е приятно, добро, леко, това, което носи удоволствие. Хедонистите допускат, че това
става както несъзнателно, така и съзнателно. Хората решават и избират например съвсем
съзнателно развлеченията след упорития и изморителен труд. Хедонистичният принцип за
тълкуване на мотивацията сс използва не само от древните хора, но и през XVII, XVIII, XIX и
дори XX век.
Фройдизъм Фройдизмът обяснява, че мотивацията е игра на съзнателно и несъзнателно,
на мотиви и инстинкти, като признава водещата роля на инстинктите.
Бихевиоризъм. Бихсвиористите разглеждат мотивацията като аспект на човешкото
поведение. Отначало те използвали подбудите, за да опишат енергийната банка. Според
бихсвиористите подбудите импулсират човешкото поведение. През 30-те години на XX век със
схемата на хомеостазиса те описвали неравновесието, което е причина за ново поведение. След
това описвали мотивацията с формулата "стимул - реакция", което означава, че поведението е
реакция на стимули от средата но човека. След това използвали т.нар. "вътрешно поведение" и
"външно поведение" и т.н.
Когнитивизъм. Когнитивиститe за разлика от бихсвиористите разглеждат поведението
и мотивацията като "хедонизъм в бъдеще". Те използват нови параметри на мотивацията - какви
са очакванията, представите, надеждите на човека. Когнитивиститс считат, чс това са неща, на
които човек се учи, т.с. стилът на мотивацията също може да се усвои (научи).
Подходи на изследване в теорията за мотивацията.
Многобройните теории и изследвания за мотивацията се опитват да обяснят
съотношението между поведението и неговите резултати. Общоприето е различните теории за
мотивацията да сс разделят на две категории: съдържателни и процесии.
Съдържателните теории за мотивацията са изградени на основата на идентификацията
на потребностите, които карат хората да имат едно или друго поведение. Тези теории фокусират
вниманието си на вътрешните фактори на индивида, които дават импулс, поддържат и
прекратяват дадено поведение.
Процесиите теории за мотивацията дават обяснение за поведението на хората чрез
техните възприятия и познания. Те описват и анализират как поведението получава импулс, как
сс насочва, поддържа и прекратява.
2
Съдържателните и процесиите теории имат важно значение за ръководителите, които
поради естеството на своята работа са включени в мо-тивационния процес.
ОСНОВНИ характеристики на съдържателните и процесиите теории от гледна точка на
управлението
Теории,
които дават
теоретичната
база
фокус на теориите Автори на най-важните и
значими теории
Знания,които се дават
за приложение от
ръководителите
Съдържателн
и теории
Фокусират на вът-
решните фактори на
индивида, които дават
импулс, насочват,
поддържат и
прекратяват дадено
поведение
Е. Маслоу - йерархия на
потребностите К. Алдерфър -
тристепенна йерархия на
потребностите ф. Херцберг -
двуфакторна теория на
мотивацията Д. Макклиланд
- теория за трите вида
потребности
На ръководителите им е
необходима осведоме-
ност за различните пот-
ребности, намерения,
цели, за да могат да
мотивират.
Процесии
теории
Описват, обясняват и
анализират процесите
на подбуда и
мотивация, насоките,
поддържането и
прекратяването на
дадено поведение
С. Адамс - теория за спра-
ведливостта
В. Врум - теория на очаква-
нията
Л. Портър и Е. Лоуър - тео-
рия на очакванията Лок -
моделът за поставяне на цели
На ръководителите са
необходими знания за
процеса на мотивацията и
как индивидите правят
своя избор на основата на
възнагражденията и
постигането на целите.
Съдържателни теории за мотивацията
1.Процесът на мотивацията според потребностите - Мотивацията сe отнася до
процесите, които карат хората да се държат по начина, по който го правят. Както видяхме от
разгледаните по-горе три смислови значения на мотивацията, чрез нея ние или правим избор, или
формираме, или променяме поведение.
Цел и резултат на всяко управление е формирането на някакво поведение. Чрез мотивацията
човек се доближава до целите си.
Когато говорим за мотивация, едно от нещата, на които трябва да дадем отговор, са въпросите:
1. Кое е това, което дава енергия на човешкото поведение?
2. Кое канализира човешкото поведение?
3. Как се поддържа човешкото поведение?
Отговорът на поставените въпроси можем да получим, след като pai гледаме един опростен
модел на мотивационния процес (фиг. 5.1)
Неудовлетворена потребност
Напрежение
Подбуди/мотиви/
Нагласа, решения,действия
Удовлетворена потребност
Спад в напрежението
Процесът на мотивацията преминава през шест стъпки.
Първата стъпка в мотивационния процес са неудовлетворените потребности. Процесът
на мотивацията започва от чувството за недостиг, неудовлетвореност, че сс нуждаеш от нещо, но
не го притежаваш.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 окт 2019 в 12:07 студентка на 39 години от София - МВБУ, факулетет - 9231, специалност - Бизнес администрация, випуск 2021
23 сеп 2019 в 11:17 студент на 31 години от София - Медицински университет, факулетет - Обществено здраве и здравен мениджмънт, специалност - Управление на здравните грижи, випуск 2017
07 сеп 2019 в 15:41 студент на 31 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, випуск 2019
20 апр 2019 в 18:33 студент на 29 години от София - МВБУ, факулетет - 13017, специалност - Бизнес администрация, випуск 2017
19 апр 2019 в 11:55 студент на 32 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - СУ, специалност - Стопанско управление, випуск 2019
18 май 2018 в 00:23 студент на 23 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - ФИСН, специалност - Стопанско управление, випуск 2015
16 май 2018 в 21:03 ученик на 21 години от София - 039 СОУ "Петър Динеков", випуск 2017
16 май 2018 в 17:24 студент на 22 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2020
16 апр 2018 в 09:58 учител на 42 години
15 апр 2018 в 09:46 студент на 41 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Бизнес и мениджмънт, специалност - Бизнес мениджмънт, випуск 2021
 
Домашни по темата на материала
Мениджъра в рекреацията
добавена от - 04.11.2013
1
7
СПЕШНО - Попълнен бизнес план!!! Мярка 312
добавена от mimenceto_vg_abv_bg 09.04.2013
2
71
Подобни материали
 

Необходимостта от познания за човешкия ресурс

02 май 2007
·
693
·
1
·
201
·
48

Във всички модели на пазарна икономика имаме оптимално функциониране когато са в добра комбинация петте ресурса (демографски, икономически, политически, образователен и фирмен). Но водещ е човешкият ресурс.
 

Управление на човешките ресурси

08 фев 2010
·
422
·
38
·
7,289
·
369

Теоретична част - Същност на подбора, Цели на подбора, Етапи на подбора:...
 

Управление на персонала и мотивация

18 апр 2012
·
222
·
7
·
2,717
·
361

Планирането на възпроизводството на човешки ресурси е една от функциите на управление на персонала. Тя е предвиждане, колко и какви кадри ще бъдат необходими на банката в бъдеще...
 

Човешки ресурси и управлението им

24 мар 2007
·
4,738
·
1
·
211
·
183
·
1
·
6

Същност, характеристики и основни понятия...
 

Управление на човешките ресурси

27 ное 2008
·
237
·
3
·
592
·
171

Управление на човешките ресурси – планиране, развитие на управление на човешките ресурси, разработване на алтернативни методи за оценка на трудовото участие и определяне на трудовите възнаграждения...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест за текущ контрол по дисциплината "Управление на промяната" за студенти от 5-ти курс
междинен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е предназначен за студенти от 5-ти курс, изучаващи тази дисциплина. Съдържа 45 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
45
1
1
5 мин
13.10.2016
Тест по ценови мениджмънт за 5-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е по ценови мениджмънт за магистри финансов мениджмънт, СА Свищов. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
32
1
1 мин
01.09.2014
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

тема 6 - Мотивация

Материал № 273108, от 30 яну 2009
Свален: 369 пъти
Прегледан: 179 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 8
Брой думи: 2,517
Брой символи: 22,832

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "тема 6 - Мотивация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Торнев
преподава по Управление на операциите
в град София
с опит от  28 години
34

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения