Големина на текста:
1. Време-състоние на атмосферата в дадено място,за определен интервал от
време.То е краткотрайно състояние,което се мени и зависи от – барометричното
налягане,температурата и влажноста на въздуха,валежи,слънчево греене,
облачност,ветрове,год.сезони. Климат-състояние,което характеризира средното
състояние на атмосферата за опр.район и се опр.от:геогр.ширина,надморска
височина и геогр.разположение.Климатичните ел.опр.вида и мощността на
необходимите инсталации за поддържане на желаният микроклимат в
помещението.Вр.опр.експлоатационните режими на инсталацията и начините за
регулиране на параметрите.Най-важното за отоплителните и климатични
инсталации е прякото влияние на сл.греене,температурата,влажноста и
подвижността на въздуха. Слънчево излъчване-представлява нестационарен
топлинен източник,чийто максимален интензитет се наслагва към останалите
фактори,определящи мощността на отоплителните и климатични инсталации.
Количеството сл. енергия,което попада в/у 1m2 от йоносферата за единица вр.,се
нарича сл.константа Jсл.В зависимост от разстоянието от земята до слънцето
Jсл=1,35-1,44kW/m2.До земята достига само част от тази енергия,понеже
въздушната u обвивка отслабва облъчването.За измерване на отслабването служи
фактора на отслабване Тот: Тот = In (Jср/ Jд.н) /In (Jср/ Jч ) ,Jср-ср.стойност на
сл.константа, Jд.н.-интензитет на облъчване в/у нормална на лъчите повърхност в
близост до земята при замърсена с прах и изпарения атмосф, Jч- интензитет на
облъчване в/у нормална на лъчите повърхност в близост до земята при чист
атмосферен въздух. Температура на външния въздух -t° на въздуха зависи от
количеството топлинна енергия,която земята му отдава.Изменението на
сл.облъчване променя повърхностната t° на земната кора и заедно с движението на
въздушните маси,опр. t° на външния въздух tвн. Измерването на tвн се прави на
всеки час и има за цел опр.на:-max и min дневна t° -ч/з измерване на най-високата и
най-ниската дневна t°; -ср.дневна t° - средноаритметичната стойност на измерените
п/з денонощието t° - tср.д = t1 + t 2 + ….+ t 24 / 24, °С; -ср.месечна t°- средно
аритметичната стойност на ср.дневни t°: t срм = t1 + t 2 + ….+ t 31 / 31,°С; -max и min
месечна t°-най-високата и най-ниската t° измерена през месеца; - ср.год. t°-
средноаритметичната стойност на ср.месечни t°: t срг = t1 + t 2 + ….+ t 12 / 12,°С;
-max и min год.t°-най-високата и най-ниската t° измерена през годината.
Изменението на t°,се нарича ход на t°.В зависимост от периода,за който се прави
оценката,бива:дневен,месечен,годишен. –дневен ход на t°- дневният ход на t° с
екстремните си и ср.стойности,опр.начина и средствата за регулиране на
инсталациите. –годишен ход на t°-получава се от усреднените ср.месечни t° за
продължителен период от време(20-40г).От него се съди за продължителността на
отоплителния сезон,за това колко ще е студено през зимата и горещо през лятото.
2. Отоплителни денградуси-под отоплителни денградуси,се разбира,произведението
на бр.на дните на отоплителния сезон по разликата на t° вътре в сградата и
ср.външна t° за отоплителния сезон: Dг=z.(tср.сг-tср.вн), z-бр.на дните на
отоплителения сезон, tср.сг-ср.t°на въздуха в сградата,tср.вн.-ср.външна t°през
отоплителния сезон. Топлината необходима за отопляване на сградата,е
правопорпорционална на отоплителните денградуси:Q=q.Dг=q.z(tср.сг- tср.вн), q-
необходимата топлина за отопление на сградата при температурна разлика 1°С.
Денградусите могат да се опр. и графично с помощта на графиката на годишния ход
на t°. Граничната t°(tгр),при която започва отоплението зависи от вида на сградата
и нейното предназначение. Приема се, че tгр=12
°С,като се счита,че t° на въздуха в сградата е 18 °С. Отсечката А-В-бр.на
отоплителните дни = z.При пресичане на tгр с линията на годишния ход на t°,се
получава правоъгълника F1.Той е ограничен от tср.сг и линиите прекарани през А и
В.F2 е ограничен от tгр и год.ход на t°.Отоплителните денградуси са равни на сбора
от F1+ F2. Графика за честотата на външната t°-ср.график за честотата на вън
шната t° представлява измерените ср. температури за продължителен период от
време,подредени по големина и времетраене. По него се опр. t°и вида на
топлоносителя,обема на инсталацията. Относителна влажност на въздуха –
влагосъдържание-отношението на водните пари,които се съдържат във въздуха към
масата на сухия въздух:
х = mвп / mсв, кg / kg ; mвп-маса на водните пари, kg ; mсв-маса на
сухия въздух, kg . Влагосъдържанието зависи от t°на въздуха,посоката и скоростта
на вятъра,разликата в парциалните налягания във въздуха и на водните пари над
водните басейни.Ситостно влагосъдържание-max количество влага,което въздуха
може да поеме при дадена t°и барометрично налягане.Барометрично налягане-В-
сумата от парциалните налягания на парата и сухия въздух-В=Рвп+Рсв, Рвп –
парциално налягане на водните пари,хРа; Рсв –
парциално налягане на сухия въздух ,
хРа.Ситостно парциално налягане-парциалното
налягане при максимално възможно
влагосъдържание на въздуха.Измерва се с термометър на Асман
или от тавлица. Относителна влажност –отношението на масата на водните пари
във въздуха към масата на водните пари в ситостно състояние: ? = mвп / mвп.s,
%;mвп-маса на водните пари, kg ; mвп.s- маса на водните пари в ситостно
състояние,kg
2/2.Подвижност на въздуха-вятър-движение на въздуха в хоризонтално
направление.Той се характеризира със скорост,посока и честота.Вятърът има
голямо влияние върху топлинния режим на сградите.Посоката на вятъра показва,кои
фасади са подложени на повишено налягане и кои-се охлаждат
интензивно.Честотата на вятъра влияе върху разхода на енергия за поддържане на
зададената температура в помещението.Затава се прави роза на ветровете-
графично представяне в полярни координати на ср.годишна честота и скорост на
вятъра.Изчислителни параметри на външния въздух –За производство със строг
технологичен режим,параметрите на микроклимата трябва да се
спазват,независимо от външните условия.Критериите за оценка на отклонението на
действителните от изчислителните параметри на микроклимата са: -честота на
отклонение от изчислителните параметри в някакъв интервал от време-
денонощие,сезон или година; - показателят, който характеризира най-неизгодното
единично отклонение-max продължителност или max стойност на единичното
отклонение на някой параметър; -обща продължителност на отклоненията от
изчислителните за определен период-часове,денонощия.Продължителността и
големината на отклоненията зависят от времетраенето на по-студените и по-горещи
периоди е се определят от коеф.на осигуреност Kос.Той показва частта от общия
брой на случайте,при които не се допуска отклонение от изчислителните
условия.Случай – това са най-студените през зимата и най-горещите през лятото
периоди на годината. Съпоставянето на външните изчислителни условия с
параметрите на климата, дава възможност да се определят големината и
продължителността на най-голямото единично отклонение.Зимен режим –
влиянието на климата върху топлинния режим на помещенията се определя от
действието на t°на външния въздух (tвн),скоростта на вятъра vвт и неговата
посока.При избирането на външната изчислителна t°(tвн),влияние указва
климатичното съвпадение.Това е едновременното действие на вятъра и t°.За зимни
условия,проектирането на отоплителни инсталации се свежда до определяне на
изчислителните съчетания на независимите събития tвн и vвт.Осигуреността
Кос(tвн, vвт) на едновременното появяване на определена температура и скорост на
вятъра е:Кос(tвн, vвн) =Кос(tвн).Кос(vвн/ tвн), Кос(tвн)- осигуреността за
появяване на дадена tвн, Кос(vвн/ tвн)-условна вероятност.Летен режим – разглежда
се действието на tвн и относителната влажност ?вн.Като основен критерии при
избора на изчислителни стойности на параметрите на климата за сезон с
екстремални стойности-зима и лято,се използва часовата неосигуреност за
едногодишен период. – при нулева часова неосигуреност-мощността на системата
за поддържане на микроклимата в помещенията се опр.за абсолютната min и max
t°за района; – 20часова неосигуреност-ср.от абсолютните min и max t°за
продължителен период на наблюдение; – 200часова неосигуреност(лято)-
ср.месечна max t°за най-горещия месец; – 400часова неосигуреност –ср.месечна min
t°за най-студения месец(януари) и ср.месечна t°за най-топлия месец(юли).
3. Топлоотдаване от хората –става по няколко пътища: – топлина за загряване на
погълнатата течност и храна; – топлина за постоянно излъчващата от човешката
кожа влага; – излъчване към околните студени предмети; – топлина за излъчване на
влага при дишане; –конвекция и кондукция от съприкосновение на тялото с околната
среда.
Когато околната t°се понижи ,нараства топлината отделяне чрез излъчване, а се
намалява топлината,отдавана чрез излъчване на влага. Когато t°се повиши
топлопредаването и излъчването намаляват,а се увеличава отделяната топлина
чрез излъчване.Отдаваната от човека топлина за единица време е равна на: Qч =
Qчя+Qчс, W, Qч – отдаваната от човека топлина, Qчя – явния топлинен поток, Qчс –
скрития топлинен поток. Отдаваната от човека топлина се увеличава с повишаване
на интензивността на труд.Температура на усещането(tус)
Това е обединената стойност на t° на въздуха и t°на обкръжаващите човека
строителни елементи. Тя се определя по:
Qчя = Fч(?к + ?и fs + ?)(Qч – tус), W, Qчя – явен топлинен поток, Fч- повърхнината на
облечен човек,m2, Fч = fоб . Fч.сб, m2, fоб – коеф.на облеклото, Fч.сб – лицето на
повърхнината на съблечен човек, m2, ?к – коеф.на топлопредаване чрез конвекция,
?и - коеф.на топлопредаване чрез излъчване ,fs – фактор на отчитане на частта от
тялото,която не участва в топлообмена, ? – фактор за топлоотделяне при дишане,
Qч – ср. t°на повърхността на облечен човекТемпературата на усещането зависи от
интензивността на дейност и от вида на облеклото. Топлинно благоразположение –
топлинните условия,определящи топлинното благоразположиние се характеризира
със стойностите на температурата на въздуха в помещението tп, относителната
влажност ?п, подвижност на въздуха vп и температурата на излъчване на
ограждащите конструкции и съоръжения на помещението ?ок. Отдаваният от човека
топлинен поток,позволява да се направат монограми, с които се оценява
охладетелната способност на микроклимата в помещението, като функция на
интензивноста на дейност и вида на облеклото. Кривите на номограмата,
представляват геометрично място на точки, характеризиращи параметрите на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Отопление и вентилация

Време-състоние на атмосферата в дадено място,за определен интервал от време.То е краткотрайно състояние,което се мени и зависи от – барометричното налягане,температурата и влажноста на въздуха,валежи,слънчево греене, облачност...
Изпратен от:
zzasspa
на 2009-01-29
Добавен в:
Теми
по Електротехника
Статистика:
392 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Физика, електротехника, помощ
добавена от zdravka.georgievas 28.01.2017
0
6
Подобни материали
 

Схеми на електрически инсталации

09 авг 2007
·
2,161
·
35
·
7,543
·
3,137
·
4
·
4

Основните видове електрически инсталации в жилищни, обществени и промишлени сгради са следните...
 

Регулиране на напрежението

14 апр 2007
·
366
·
7
·
1,356
·
137

Напрежението на генератора трябва да се поддържа постоянно, равно на номиналното, при изменение на честотата на въртене от началната до максималната...
 

Електрически вериги - основни понятия

24 фев 2007
·
1,242
·
3
·
338
·
577
·
2

Електрическа верига е съвкупност от устроиства осигуряващи резвитието на явлението електрически ток. Електрическият ток обхваща три разновидности...
 

Измерване на ток, напрежение, мощност и енергия при променлив ток

15 фев 2007
·
1,092
·
3
·
148
·
1,060
·
1
·
1

Измерване на фазово и линейно напрежение, измерване на фазов ток и мощност......
 

Редно ли е ние самите да проверяваме състоянието на електрическите уреди периодично?

05 фев 2007
·
137
·
4
·
579
·
24
·
2

Анализ на електротравматизма. Електрическата инсталация в нашият дом. Възможности за откриване и отстраняване на повреди в битови електрически съоръжения.
« 1 2 3 4 5 6 »
 
Онлайн тестове по Електротехника
Тест по електрически измервания за 2-ри курс
изпитен тест по Електротехника за Студенти от 2 курс
16 сборни въпроса за студенти по електротехника от дисциплината електрически измервания, падали се на изпит. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
16
225
1
19.07.2013
Електростатичен разряд (ESD)
изпитен тест по Електротехника за Неучащи
Тест за проверка на получените знания след провеждане на ЕСД обучение. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
12
10
1
3 мин
10.11.2014
» виж всички онлайн тестове по електротехника

Отопление и вентилация

Материал № 272968, от 29 яну 2009
Свален: 392 пъти
Прегледан: 434 пъти
Качен от:
Предмет: Електротехника, Технически науки
Тип: Тема
Брой страници: 22
Брой думи: 5,629
Брой символи: 53,784

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Отопление и вентилация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николай Ненков
преподава по Електротехника
в град София
с опит от  6 години
418 74

Николай Ненков
преподава по Електротехника
в град Габрово
с опит от  2 години
1 700 74

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения