Големина на текста:
Същност на услугата Социален асистент
В периода 2002-2007 г. предоставянето на услугата в общността Социален асистент бе основният
компонент на проект СЕЙН. Услугата предложи нов за България модел за подкрепа на самотни
възрастни хора и хора с увреждания чрез социални услуги в домашна среда.
Услугата Социален асистент има за цел да подобри качеството на живот на уязвими групи от хора
чрез предоставяне на ежедневна подкрепа в дома им. Социалният асистент извършва разнообразни
социални, административни, педагогически и битови услуги, с грижа за здравето, безопасността,
активността и социалното включване на нуждаещите се. Дейността на социалния асистент е
насочена към ограничаване на риска от изолация и риска от зависимост от институционални грижи.
В случаи на риск социалният асистент работи в екип с други специалисти (личен лекар, социален
работник, психолог, психиатър, педагог, дефектолог и др.) и с близките на потребителя.
Социалният асистент е обучен в базисни и ключови компетенции, необходими за изпълнение на
професионалните му отговорности. Обучението включва начално професионално обучение за
придобиване на професионална квалификация и поддържащо обучение за усъвършенстване на
придобитите знания умения.
Услугата Социален асистент се предоставя съгласно утвърдена от Изпълнителния директор на АСП
методика и стандарти за качество.
Общи процедури за достъп до услугата Социален асистент
От началото на 2008 г. услугата Социален асистент се предоставя в рамките на Националната
програма “Асистенти за хора с увреждания” (НПАХУ) и Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси” (ОПРЧР).
Независимо от някои специфики в регламента на различните национални програми, доставката на
услугата Социален асистент има обща рамка и процес, които са единни за цялата страна и които
гарантират равен достъп на нуждаещите се до грижата.
Експерти от ДСП ги информират за възможностите за ползване на услугата към действаща или
предстояща национална програма и правят социална оценка на потребностите им от социални
услуги. Оценката установява истинността на декларираните обстоятелства, проучва специфичните
потребности на лицето и насочва към конкретни социални услуги.
Насочените от ДСП нуждаещи се сключват договор за социални услуги с доставчик (общинска
администрация или доставчик, регистриран в Регистъра на АСП), който изпълнява проект за
предоставяне на услугата Социален асистент след спечелен конкурс. Договорът включва обхвата,
продължителността и честотата на предоставяне на услугите, размера на дължимата потребителска
такса, както и условията за доставка, наблюдение и контрол на качеството на услугите. Пакетът от
услуги, получавани от всеки потребител, зависи от неговите/нейните конкретни потребности,
изяснени в хода на социалната анкета и от договореното време за предоставяните услуги. Услугите
се предоставят почасово, като за всяка група потребители има максимален седмичен брой часове
за ползване на услуги.
Въз основа на сключения договор се изготвя индивидуален план за социални услуги, в който се
описват специфичните потребности на потребителя, договорените услуги и тяхната честота, както
и важни обстоятелства от битовата, семейната и социалната среда. Планът се актуализира веднъж
на шест месеца.
3.3. Анализ на най-често използваните социални услуги в общността
3.3. Анализ на най-често използваните социални услуги в общността
3.3.1. Личен асистент
27% от всички интервюирани ползват услугата “личен асистент” (141 лица). 29% от тях са
научили за този вид услуга от медии, обяви, Интернет; 21% - от дирекцията “Социално
подпомагане”, 19% от близки и роднини. Точно към тази услуга са ги насочили близки и
роднини (25%), дирекция “Социално подпомагане” (17%), социален работник (13%). 59%
ползват тази услуга, предоставяна от държавата, а 31% са посочили като доставчик общината.
Неправителствени организации осигуряват лични асистенти едва на 4% от интервюираните.
70% са на мнение, че са получили лесно достъп до услугата. Повече от половината (55%) от
настоящите ползватели не са знаели, в какво точно се състои услугата, преди да започнат да я
ползват.
Имайки предвид факта, че само 35% от интервюираните ползват тази услуга повече от 2
години, може да се предполага, че по-голямата част от ползвателите всъщност не са били
запознати със същността на асистирането.
51% от клиентите имат писмена информация за това, в какво точно се състои услугата.
69% смятат, че услугата напълно отговаря на нуждите им, а потребностите на 31% са
задоволени частично. Въпреки това 90% оценяват качеството на услугата като много добро.
97% нямат оплаквания от качеството, 90% не плащат за услугата, 8% плащат над 50 лева.
3.3.2. Домашен социален патронаж
Тази услуга е втората по обхват сред изследваните лица – посочена е от 23% от всички
интервюирани (118 лица). Спонтанно назованите причини за включването в патронажа са
невъзможността да се пазарува и да се приготвя храна (32%), безпомощност, невъзможност за
самообслужване (16%), лошо здравословно състояние (14%). 60% смятат, че услугата напълно
задоволява нуждите им, а 38%, че домашният социален патронаж само отчасти може да
отговори на потребностите им.
Клиентите са научили за домашния социален патронаж от близки и роднини (26%),
дирекцията “Социално подпомагане” (15%), приятели и съседи (14%), общината (13%). Точно
към тази услуга са били насочени от “общността” - близки и роднини (27%), приятели и
съседи (19%), общината (14%). Услугата се предлага в 66% от случаите от общината. При
патронажа можем да говорим за - макар и минимално - включване на “частния сектор” – 11%
имат доставчик фирма, в 9% от случаите дейността се извършва от НПО. 10% са на мнение, че
услугата се доставя от държавата. Достъпът до патронажа се оценява като “лесен”, доколкото
96% са го определили по този начин. По отношение на предварителната информация
ситуацията тук е по-различна – само 27% не са знаели в какво точно се състои помощта преди
да започнат да я получават.
Въпреки че тази услуга е “традиционна”, източниците на информация за нея са “официални”.
При патронажа се сблъскваме с друг проблем – 58% нямат писмена информация за това какво
представлява услугата. Въпреки това 72% са на мнение, че качеството на услугата е много
добро. Почти една трета обаче го оценяват като задоволително или лошо. 14% са имали
оплаквания от качеството.
Цената на домашния социален патронаж варира – преобладаващо се движи в рамките между
20 и 50 лева (68%), 17% плащат до 20 лева, за 9% услугата е безплатна.
3.3.3. Домашен помощник
Услугата “домашен помощник” използват 11% от ползвателите (55 лица). Сред основните
причини, предизвикали необходимостта от тази услуга се споменават здравословното
състояние (35%), безпомощността, невъзмож-ността на клиентите да се самообслужват.
Източниците, от които ползвателите са научили за тази алтернатива са разнообразни – близки
и роднини, приятели и съседи, обяви, медии (всички те с по 17% от отговорите). Очевидно
преобладават “неформалните” източници на информация, т.е. информация се получава преди
всичко от “обществото”, а не от институциите. Една сравнително малка част от ползвателите
са били информирани от общината (11%).
Подобно разнообразие откриваме и в отговорите на въпроса кой точно е насочил клиентите
към този вид услуга – приятели и съседи (18%), дирекция “Социално подпомагане” (13%),
общината, неправителствена организация (11%). Участието на частния сектор в предлагането
на този вид услуга е по-голямо - доставчик на 33% от ползвателите е общината, но точно
толкова хора получават тази услуга от НПО, на 22% услугата се доставя от фирма или
физическо лице. Въпреки това 73% не заплащат за услугата, 15% посочват суми до 20 лева.
64% са информирани за това какво включва услугата домашен помощник. Значима е ролята на
НПО като формиращи представите за същността й (19%). 76% от ползвателите на услугата
нямат писмена информация, но 78% оценяват качеството й като много добро, а 91% не са
имали оплаквания. 63% са напълно удовлетворени от услугата, 35% - отчасти.
3.3.4. Социален асистент
Услугата се използва от 10% от ползвателите (51 лица) - предимно хора, които имат проблем с
подвижността (21% от тях). Информацията за нея е била получена основно от близки и
роднини (30%) и дирекция “Социално подпомагане” (27%). Към услугата ползвателите са
били насочени преди всичко от близки и роднини (24%). Това е първата услуга, за която
можем да кажем, че клиентите коментират не държавата и общината в ролята им на
доставчици, а неправителствения сектор - 64% получават услугата от НПО. Достъпът до
услугата е оценен като лесен. 56% са знаели предварително в какво се състои помощта, която
ще получават, като източниците на тази информация са изключително разнообразни (31% от
отговорите попадат в категорията “други”). Важен източник на информация са социалните
работници (28%). 58% от клиентите нямат писмена информация за това какво точно
представлява услугата. Качеството й се преценява като много добро от 79% от
интервюираните, а един единствен човек е имал оплакване.
Социалните услуги са дейности, предоставяни от хора на хора. При много от услугите
контактът обгрижващ – клиент е изключително интензивен, което превръща “човешкия
фактор” в една от значимите характеристики за качеството на дадена услуга.
В
задълбочаваща се зависимост от социални и здравни услуги, особено за лицата над 65-годишна
възраст.
Трайна тенденция към нарастване на броя на лицата с трайни увреждания. По данни от
Световната здравна организация през 2001г. България заема девето място от общо 51 страни по
новорегистрирани случаи на трайни увреждания.
Обосновка
Развитието на социалните услуги е от особена важност за преодоляване на социалната изолация.
Достъпът до тях е гарантиран от българското законодателство.
Специален акцент в политиката за предоставяне на социални услуги се поставя върху
деинституционализацията. В последните няколко години развитието на социални услуги в общността
отбелязва висок ръст и доказа важността си за постигането на реална деинституционализация. Броят

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 юни 2021 в 15:30 ученичка на 21 години от Стара Загора - СОУ "Иван Вазов", випуск 2019
22 май 2021 в 12:34 учител на 50 години от София
29 апр 2021 в 15:13 ученичка на 29 години от Варна - ПГТ "Професор д-р Асен Златаров", випуск 2011
06 апр 2021 в 16:51 потребител на 37 години от Сливен
24 мар 2021 в 04:38 студент на 47 години от Габрово - ТУ - Габрово, факулетет - Стопанско, специалност - Социални дейности, випуск 2024
19 яну 2021 в 13:50 студент на 44 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2021
11 яну 2021 в 15:53 студентка на 24 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2022
10 яну 2021 в 22:40 в момента не учи на 46 години
20 дек 2020 в 20:05 студент на 40 години от Шумен - „Епископ Константин Преславски", випуск 2021
16 дек 2020 в 21:36 потребител на 23 години
 
Подобни материали
 

Държавната политика в областта на социалното подпомагане

15 дек 2007
·
683
·
6
·
949
·
513
·
1

Семейни помощи за деца, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания.
 

Социално подпомагане

16 апр 2009
·
472
·
6
·
627
·
535

Обществените отношения, свързани със социалното подпомагане на гражданите в Република България се уреждат със Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му. Целта на закона е подпомагане на гражданите...
 

Длъжностни характеристики на социалния работник

18 фев 2008
·
994
·
7
·
644
·
802

Длъжностни характеристики на социалния работник. Видове, стандарти, класификации.
 

Социални услуги

12 май 2008
·
542
·
22
·
4,059
·
406
·
1

Последните изменения в Закона за социално подпомагане бяха обнародвани в ДВ бр.120 от 29.12.2002 г. и са в сила от 01.01.2003 г. Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане също бе изменен в съответствие с новите моменти в закона и бе...
 

Как разбирам професията социален работник

29 яну 2009
·
313
·
7
·
1,087
·
440

каква точно е професията социален работник и за какво е нужна тя...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по Осигурители системи и фондове за 4-ти курс
междинен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс, изучаващи Финанси или Социална политика.
(Лесен)
35
10
1
11 мин
15.08.2018
Тест по осигурителни системи за студенти 4-ти курс
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Предметът на СО включва: действащи методи и механизми за размер и диференциация на получаваните доходи, преференции облекчения и други. Тестът съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
18
50
1
1 мин
21.03.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Същност на услугата "Социален асистент"

Материал № 271912, от 28 яну 2009
Свален: 134 пъти
Прегледан: 176 пъти
Качен от:
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 6
Брой думи: 1,787
Брой символи: 15,931

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на услугата "Социален асистент""?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала