Големина на текста:
Политическа история
Овладяването на Мала Скития – извършени са
множество грабителски набези от страна на
прабългарите в днешна Добруджа, която имала важно
стратегическо значение за Византийската имаперия
(била средство за евентуално възстановяване на
нейната власт в цяла Мизия и за преисчането на
контактите м/у славяните на севе и юг от Дунав).
Поради войната си с арабите Византийсата имаперия
не може да отдели войска, за да отблъсна
прабългарите.
Битката при Онгъла – през лятото на 680г Аспарух със
своята войска разбива ромеите обсадила крепоста
Онгъла. Веднага след това прабългарите нахлули на юг
от реката в Мала Скития и сложили край на
византийската администрация там.
Съюз със седемте славянски племена.
Българската държава. Федеративен характер
установеният саракт от прабългарите на териториите на
юг от Дунав. Той бил разделен на център (управляван
от хана в столицата Плиска), ляво (под ръководството
на кавхана) и дясно(ичиргубоила) крило. Ханът
притежавал върховната власт (войната и външната
политика), славяните запазили своята плвменна
автономност (начело със собствени князе, които били
назначавани според местната традиция). Славинии е
наричана територията, която обитават славяните.
Отговорността за опазване на границите е разделена –
прабългарите – североизточните, откъдето идвала
опасността от хазарите, а на юг – източните
старопланински проходи, за останалите граници се
грижили славяните.
Хан Аспарух
Войната от 688-689г – прабългарите нанесли
поражение на ромейската войска след похода и към
славяните край Солун. Така България пказала своята
сила и това че ще е достоен съперник на Византия.
Аспарух загива във войната с/у хазарите около 700г.
Хан Тервел – завзел власта 700 или 701г, принадлежи
на рода Дуло. Има мнения че е син на Аспарух.
Управлението му бележи териториално разширение,
укрепване на международния авторитет и нарастване
суверенитета на ханския институт.
Хан Тервел оказва помощ на Юстиниан 2 през 705г като
му помогнал да си визвърне престола чрез сила. Така
Тервел получил титлата си кесар, което означавало че
империята признава България. Областта Загоре е
новата теиториална придобивка на България.
Битката при Нхиало – Юстиниан се опитал да си върне
Загоре но Тервел му попречил, кат разгромил войската
на императора.
Договорът от 705г се възстановил – настъпва криза в
политическата система на империяра. Тервел се
възползва от тази сътуация и упражнява военен натиск
над Византия. Така сключва мирен договор с император
Теодосий 3ти (715-718), който включвал репарации във
формата на дрехи и кожи, поредаване на политически
бегълци и уточняване на границите, митнически такси.
718 българската армия разгромява арабите, нахлули в
териториите на Византия (василевс Лъв 3ти Сириец).
През 8ми век в България настъпва политическа криза,
която се отразява във външната и вътрешна политика.
На престола се сменили множество ханове в кратък
период от време, като част от тях станали жертва на
политическо насилие.
По време на управлението на хан Телерик (768-777)
България укрепва. Придприема действия за
заздравяване на ханската институция и държавно
оздравяване, предприема и военен поход към областта
Верзития. Осъществява контакт със славяните извън
българия.
Хан Кардам (777-803) се посветил на укрепване на
централната власт.
Хан Крум (803) – териториално разширение: аварската
държава – разделена е м/у България и франкската д-ва
като границата минавала по Средния Дунав и р. Тиса.
България се превърнала във важен политически фактор
в Централна Европа. Нападение над териториите по
Средна Струма (808), както и превземането на Сердика
(809). Никифор 1ви Геник предприема мащабен поход
с/у България през 811 – завладяване на Плиска, градът
бил изгорен, а мирното население избивано. Реваншът
е битката при Върбишкия проход (811) – едно от
най0голямите поражения на Византия. Главата на
Никифор била набита на кол, а след това направена на
чаша за хан Крум. Това поражение прераснало във
вътрешен конфликт за Византия. Следва
деромеизирането на Тракия, като опитът на Михаил 1ви
Рангаве да отблъсне българската армия е напразно.
Хан Крум предлага мир но Михаил 1ви отказва поради 2
причини – размяната на политически бегълци, а и ако
приеме мира така признава българския териториален
излаз в Северна Тракия. При този отказ хан Крум
предприел поход към Месемврия и я е превзел.
Хан Крум обсажда Константинопол след победата си
край крепостта Версиникия. Чрез поведението си той
демонстрира моща и военното превъзходство на
България. Императорът прави опит да убие хан Крум,
като предлага сключване на мирен договор. Гневът на
хан Крум , който успял да се измъкна жив, се усетил
най-силно в Тракия – опустошена и опожарена (813),
превземане на Адрианопол. През 813-814 ханът
предприема мащабен поход с/у Константинопол.
Привлякъл в армията си славяни и авари, подготвил е и
най-модерното обсадно оръжие. За съжаление Крум
внезапно почива на 13 април 814г, вероятно от
сърдечен удар.
По време на управлението на хан Крум България
преминава от пасивноотбранителни действия към
целенасочени атаки и системно нападение.
Приносът на хан Омуртаг. След смъртта на Крум в
България настъпили времена на политическа
нестабилност. Тя била предизвикана от дейността на 3
негативни фактора. Смъртта на Крум заварила доста
български подразделения в Тракия, които трябвало да
пазят новоприсъединениете страни. През лятото на
814г. Лъв V Арменец извел войските си с/у тях.
Военното стълкновение станало при гр. Буртодиз и
завършило с победа на ромеите. През 814г. след
непосредствената смърт на Карл Велики , неговият
наследник Людвиг Благочестиви приел византийското
пратеничество. Според сведенията неговата задача
била измолването на помощ с/у българите. При тази
вътрешна и външна обстановка, управляващите взели
решение за мирен обрат в отношенията с Византия.
Най-напред била уточнене границата в Югоизточна
Тракия. Тръгва от гр.Девелт спуска се надолу по окопа
Еркесия, следва течението на Марица и достига до
някой върхове на Източните Родопи, като оставяла във
Византийски територии Пловдив и околността му.
Очертанията на границата са доказателство че
българите направили сериозни териториялни отстъпки
в сравнение със земите, държани по времето на хан
Крум. До края на управлението си хан Омуртаг останал
верен на мирните си задължения, които поел с
подписването на договора. Верността на поетите
задължения най-силно проличала от намесата на хан
Омуртаг във Византийската междуособица (820-823г.),
предизвикана от действията на Тома, наречен
Славянина заради произхода си. През 820г. той вдигнал
бунт в Мала Азия, които бързо се разрастнал. Неговата
кулминация била обсадата на Константинопол в
продължение на година и половина. През 823г. Омуртаг
преминал тракийската граница и разгромил бунтовника
при град Хераклея. Българската победа фактически
сложила край на движението.
Конфликт с Франкската империя за западните
славяни- след възшествието на Омуртаг българо-
франкските отношения били напрегнати. Повод било
решението на тимочани, абодрити и праничевци да се
откъснат от България и да приемат властта на
франките. С тази мисия било проводено нарочно
пратеничество до Людвиг Немски не е известно какъв е
бил отговорът му, но през 819г. тези славянски племена
се отказали от първоначалните си намерения и
преминали към хърватския княз Людовит.
Реакцията на Омуртаг- българския владетел се
намесил в конфликта. Първоначално действията му
имали дипломатически характер.след множеството
неуспешни дипломатически опити, хана бил принуден
да използва сила. През 827г. в Среден Дунав се
появила българска флота. Тя опожарила местните
славянски селища, прогоила князете им и назначила
български управители. Безпорен е факта, че хана
преценил ситуацията и взел необходимите военни
мерки.
Наследниците на хан Омуртаг- България при хан
Маламир (831-836г.)- Маламир бил най-младия син на
Омуртаг. Когато стъпил на престола Маламир бил
малолетен, затова за негов регент бил посочен кавхан
Исбул. Той играл важна роля в държавата не само при
Маламир, но и при неговия наследник Пресиян. През
своето управление Маламир продължил насоките
оставени от баща му. До 836г. мирния договор с
Византия бил спазван, но през същата година
избухнала война. След като “гърците” опустошили
земите на хана, той заедно с кавхана Исбул предприел
поход, който завършил с превземането на Пловдив така
за първи път древния Филипопол влезнал в пределите
не българската държава.
Присъединяване на Македония и хан Пресиян- 836-
837г. – тъй като Маламир умира твърде млад без да
има наследник, бластта преминала в ръцете на
племенника му- Пресиян.Вероятно той също е бил
малолетен и кавхала Исбул запазил функциите си при
неговото управление. Управлението на Пресиян било
белязано с важни успехи за българската политика.
През 837г. византийския император Теофил водел
бойни действия с арабите на изотк. Хан Пресия видял
възможност да завърши обеднинението на българските
славяни. Възползвайки се от слабостта на Теофил ,
хана присъединил Родопите и продължил
настъплението си към Македония. Там не срещнал
съпротива, което предполага че тамушните славяни
преминали доброволно под властта на българия, тъй
като в нея виждали защита от възантийската империя.
Война със Сървия- империята на била в състояние да
се противопостави на българската агресия. Ето защо тя
се опитала да потърси съдействието на сърбите, които
по това време преминавали към организиран дъжавен
живот под водачеството на княз Властимир. В края на
конфликта не настъпили гранични промени като били
запазени добрите отношения. През управлението на
Пресиян териториялната експанзия на българската
държава обединила под една власт славяните от
северна тракия, Македония и Среден Дунав.
Централизация на Б-Я –основната цел на
централизацията била разширяване на военните,
законодателните и юридическите права с които
владетелят разполага. Този процес протича на две
основни равнища местна и централна администрация.
Първо бил премахнат племенният феодализъм и
заменен с единна административнотериториялна
система под прякото ръководство на хана. На второ
място било необходимо преодоляването на етническите
различия на българи и славяни. Първоначално
българската държава имала характер на политически
съюз м/у българи и славяни. Ханската институция се
наложила като върховен политичски орган, но
славянските племена запазили политическата си
автономност. Значение на комитетната система от една
стррана, новата система позволявала по-плътното
приобщаване на новите земи към политическия център
в Плиска.
Кирил и Методий
Братята Кирил и Методий са родени в Тесалоники,
Византия (днешен Солун, Гърция) през 9 век в
деветчленното семейство на високопоставения военен
управител Лъв и жена му Мария. Бащата умира рано и
децата минават под попечителството на своя чичо
Теоктисто, който е влиятелна личност в Империята.
Братята са граждани на Византийската империя и
владеят гръцки и славянски език. Какъв е
народностният произход на семейството пространните
жития не съобщават категорично. Има различни
сведения, които предлагат данни, респективно
указания, за славянобългарската народност на двамата
братя. Св. Методий е византийски политически и
културен деятел. За младостта на Методий също не се
знае много, въпреки че източниците подчертават
големите му умствени способности. Знае се, че преди
да се оттегли в манастир, той бил управител на
византийска област, населена със славяни (843-851).Св.
Константин-Кирил Философ е по-малкият брат и още от
ранна възраст показва удивителни способности и
наклонности към философията и поезията, заради
което е изпратен да учи в прочутата школа в Цариград –
Магнаурската - където получавали образованието си
царските деца и синовете на византийската
аристокрация.
По това време Магнаурската школа е най-висшето
учебно заведение във Византия.
През 862 г. братята са поканени от княз Ростислав да
популяризират християнството на славянски език във
Великоморавия – мисия, на която всецяло се отдават и
изпълняват с голяма страст до края на живота си. За
най-значимо се счита делото на Константин-Кирил
Философ и брат му Методий на създаване на първата
славянска азбука.
Най-древните славянски надписи и книги са написани с
две азбуки - глаголица и кирилица, които се различават
силно по графическия образ на своите букви, поне на
пръв поглед. Глаголицата не прилича на нито една от
тогавашните европейски азбуки, докато при кирилицата
голяма част от буквите са заети направо от гръцкия
алфавит, а останалите са създадени в стила на
заимстваните.
Съгласно една от теориите, Константин-Кирил, с
помощта на брат си Методий, още през 855 г. в
манастира Полихрон създава глаголицата за нуждите
на Брегалнишката мисия. Кирилицата пък се счита дело
на ученика на братята - Климент Охридски.
Глаголицата съдържа около 40 букви в зависимост от
варианта. 24 от оригиналните 38 букви са изведени от
графеми на средновековната курсивна гръцка азбука,
като им е придаден декоративен облик. Произходът на
букви е неизвестен. За някои от тях се предполага, че
произлизат от еврейски и самарянски скриптове, с които
Кирил се е запознал по време на пътуването си към
хазарите.
Кирилицата (старобългарската) от своя страна се
състои от 24 букви на гръцкото унициално писмо и още
12 букви, които отбелязват звукове, специфични за
старобългарския език. Както при глаголицата и при
кирилицата има буквени варианти и съчетания, част от
които са заимствани от византийския устав, а други са
изобретени специално за българския език.
Златният век:
1.Симеон и бълг. История през 9-и в.: този период
заема важно място в историческата съдба на
българите. Той е белязан от богати на последици
преобразувания във вътрешнодържавния им живот и от
мащабни външнополитически успехи. Амбициозната
политика на цар Симеон(893-927) претворила в
непознат до онова време държавен и културен разцвет.
2.Предпоставки за Симеоновото могъщество:
-вътрешнополитически: с идването на новата
династия(с основоположник кан Крум) в България
започнал процес на държавна централизация. Имаме
равнопоставяне на славяни и прабългари, което дало
силен тласък запостепенното им обединяване.
Въведено е общодържавно писано законодателство,
приемането на християнството, изграждането на
самостоятелна българска църква, създаването на
славянска азбука и разбпространението на
старобългарскич език като официален;
-външнополитически:От началото на 9-и в. бълг.
външна политика станала систематична и
целенасочена. Военните и усилия присъединили към
политическия център в Плиска по-голямата част от
балканските земи, населени със бълг. славяни.
Сключен е мирен договор със Византия, които открил
възможност не само за трайно установяване на бълг.
власт в завоюваните земи, но и за натрупването на
голяма военна и стопанска енергия.
3.Личността на Симеон: около 877г. Симеон бил
изпратен на учение в константинополския Магнаурски
университет, където е предобил много знания от всички
области(богословие и светските науки). Високото
образование му помогнало да осъзнае голямата
политическа стойност на културния живот в една д-ва.
Управлението на най-възрастният син на Борис-
Владимир-Расате било изпълнено с големи
политически неуспехи, което накарало Борис да го
свали от престола и на негово място се възкачва
подготняният за глава на Българската църква-Симеон.
4.Преславски събор от 893г.:работата на този събор
била увенчана от 3 важни решения: -Симеон бил
освободен от монашчески обет и одобрен за нов
владетел на България; -столицата била преместена от
Плиска в Преслав; -старобългарският език бил обявен
за официален в църковната и държавната практика.
5.Повод за избухването на войната: последното
решение довело до сериозно охлаждане в отношенията
с империята. Интригите са разиграни с весилеопатор
Стилян Зауцесм които довели до преместването на
тържището за български стоки от Константинопол в
Солун. Това нанесло сериозна стопанска вреда в
България, заяото лишило търговците й от
посредническата роля в стокообмена по р.Дунав. Тези
събития предизвикали първата Симеонова война с
империята, продължила близо 10 год.
6.Ход на военните действия(894-896):
-начало: военните действия започнали през късната
есен на 894г. . Симеон нахлул в Тракия и разбил
сформираната византийска армия под ръководството
на македоснкия стратег Никита Кринит. Военното
превъзходство било демонстрирано по доста жесток
начин: хазарите, пленени в сражението се върнали в
Константинопол с отрязани носове и ръце.
-планът на империята:Византия решила да потърси
дипломатически изход от кризата чрез подбуждане на
маджарите да нападнат от север бълг. д-ва и
демонстрация на военна сила по границата в Тракия.
-изпълнението на плана: желаното споразумение с
маджарите било постигнато и към устието на р.Дунав
потеглил флот. Същевременно сухопътната армия
поела на север през Тракия, с главнокомандващ
Никифор Фока. При срещата на бълг. и имперските
войски не се стигнало до открити бойни действия.
Вместо това в Симеоновия лагер пристигнал
Константинаки, който уведомил княза за готвения от
маджарите удар в Добруджа.
-отговорът на Симеон: Симеон веднага прехвърлил
армията си на север от Стара планина. Разбит обаче 2
пъти от маджарите тои се затворил в крепостта
Дръстър и веднага усведомил Константинопол за
намеренията си да сключи мирен договор. Той имал за
цел печелене на време. Български пратеници
подбудили печенегите за нападнат маджарите и с тяхна
помощ заплахата по северната граница била
окончателно отстранена.
-споразумение с Византия. Битката при
Булгарофигон: двете д-ви накрая постигнали
споразумение, а в началото на 896 се осъществила и
размяна на пленници. Малко по-късно обаче
отношенията с империята пак се влошили, неясно защо.
Начело с голяма армия, Симеон нахлул към
Константинопол и разбил напълно изпратеният срещу
него Лъв Катаколон
7.Влошаване на отношенията: след смъртта на
император Лъв 6 Мъдри на 11 май 912г., на престола се
качил Александър, понеже престолонаследникът
Константин 7 бил малолетен. Александър получил
титлата съвасилевс. Промяната на престола според
тогавашните норми изисквала потвърждение на мирния
договор. Пристигналите с тази цел Симеонови
пратеници били изгонени, и в отговор Симеон започнал
военна подготовка.
8.Споразумението от август 913г.:
-промяна в управлението на империята: на 6 юни 913
починал Александър. На власт застанал патриарх
Николай Мистик, личен познат на Симеон. Той веднага
положил усилия за потушаването на конфликта. Били
изпратени 2 писма: едното адресирано лично до
Симеон, другото изразявало позицията на
константинополския сенат. И двете съдържали молба
за прекратяване на военните приготовления. Симеон
обаче видял в тях склонност към отстъпки на империята
и започнал изпълнението на амбициозната си програма.
-военен натиск от страна на Симеон:през август
войските му се явили пред стените на Константинопол,
ко той нямал сериозни завоевателни намерения. След
като постигнал това което иска, той официално
направил мирно предложение.
-споразумението от август 913г.: на пътво място бил
договорен брак м/у Константин 7 и една от Симеоновите
дъщери. Така той получавал и сериозно влияние в
управлението на Византия.
9.Битката при р.Ахелой: войната започнала през
лятото на 917г. Българите, ръководени лично от
Симеон, постигнали пълна победа. Лъв Фока намерил
спасение в бягство. Това било едно от най-големите
поражения на Византия. На управниците в
Константинопол не оставало друго освен да търсят мир
и с тази задача бил натоварен Николай Мистик. Но това
не дало очакваният резултат. Симеон заповядал
настъпление към Цариград.
10.Политически промени във Византия: въпреки
победата при Ахелой, Сименон не успял да осъществи
основната си политическа цел-възтановяване на
договора от август 913г. и признаването му за цар. В
империята настъпили промени, които още повече го
отдалечили от тази цел.
11.Идея за превземането на Константинопол:
Симеон веднага осъзнал политическото значение на
промените, настъпили в империята. Единственият път,
който оставал пред Симеон, бил превземането на
византийската столица и изтласкването на империята
от Балканския полуостров.
-опит за превземането на Константинопол:през 920-
922г. имало постоянни нападения, които поддържали
напрежение по цялата граница. Опитът за
противопоставяне бил неуспешен. Този план
пропаднал, тъй като пратениците от Преслав при
връщането си от халифата били пленени.
12.Подчиняване на Сърбия: поради невъзможността
да се претивопостави на България, Византия решила да
утвърди влиянието си в Сърбия, ато създаде постоянна
заплаха в тила на Симеон. След сключването на
примирие с Византия от 9 септември 923г. бълг.
владетел насочил с/у Србия въоражени сили. Княз
Зажарий преценил шансовете си и избягал в Хърватско.
Сърбия била подчинена и превърната в бълг.
провинция. Така Симеон достигнал границата на
Хърватското кралство, което по това време под
управлението на крал Томислав се намирало във
възход. Това криело сериозни опасности.
13.Преговори с папството: категоричният отказ на
Константинопол да признае царската титла на Симеон и
да издигне църквата в ранг на патриаршия принудили
бълг. владетел да прибегне до дипломатическите
похвати на баща си. Той влязъл във връзка с Папството
и получил оттам благосклонен отговор. Те притежавали
всички пилномощия за изпълнение на Симеоновите
амбиции. По време на преговорите избухнала война с
хърватите, която завършила с неуспех. Това направило
силно впечатление, а Симеон получил сърдечна криза,
която довела до смъртта му на 23 май 927г. Така той не
доживял реализация на амбициите му. Царската титла
останала важен фактор при сина му Петър, който шест
месеца по-късно получил официално царската титла.
По същото време Българската архиепископия била
издигната в ранг яатриаршия. Зад този успех стояла
неуморната и напрегната дейност на княз Симеон.
Прабългари и Славяни
Прабългари.
Стопанство.
Животновъдство. Основен поминък на прабългарите,
както при повечето номадски племена, било
животновъдството.Те отглеждали различни домашни
животни, но преди всичко – коне.С установяването им в
земите на север от кавказ постепенно преминали към
уседнал начин на живот.
Поселищна система.Прабългарите изграждали
постоянни селища, в които прекарвали полвин година,
докато през другата половина се придвижвали в
търсене на паша за добитъка.Основен вид жилище
била юртата.Изработена от кожа, имала кръгъл отвор в
центъра на покрива.След настаняването и усядането си
започнали да правят полуюрти с вкопана долна част.
Занаяти.Металообработването заемало централно
място.Освен него били развити кожарството и
дърводелството.Прабългарската керамика е характерна
с черния си цвят и украсата от изслъскани ивици.
Обществена уредба. Основна обществена единица
при прабългарите била номадската община, изградена
в/у принципите на кръвното родство и ръководена от
старейшини.Обединението на няколко общини
съставлявало племето, управлявано от вожд
(кан).Политическата власт била средоточена в няколко
знатни родове.Сред тях изпъквали : Дуло, Угаин,
Кубиар, Чакарар, Ерми.За политическата организация
били характерни строгата централизация и голямата
власт на кана.Важна роля в живота на племето играело
жреческо-шаманско съсловие.
Митология и религия.Прабългарите почитали като
върховно божество Тангра.Той бил създател на небето
и земята и върховен господар на всичко,разположено
на тях.Основна религиозна практика било
жертвоприношението.В прабългарското религиозно
съзнание бил силно развит тотемизмът, според който
всеки род водел произхода си от животно.Годините от
прабългърския календар носят имена на животни.
Славяни.
Стопанство.
Основна характеристика на славянския обществен
живот била преобладаването на родствените
връзки,които се покривали със стопанските и
социалните.
Земеделие.Основен поминък-земеделието.Най-
разпорстранени култури-просото,кенът и пшеницата.
Животновъдство и занаяти.Преобладава едрият
добитък-говеда и крави.Овцете,свинете и козите имали
по-малка тежест.Занаячииското производство било
представено от
кожухарство,металообработка,тъкачество и
дърводелство.Особено важно място заемала направата
на керамични съдове.
Обществен строй.Основна социална структура у
славяните била продовата община, обединяваща хора с
кръвно роднинство под ръководството на старейшина –
най-възрасния член на рода.Няколко рода се
обединявали в племе начело с княз, чиято власт силно
нараствала по време на война.В мирно време обаче
била ограничавана от съвета на старейшините и
народното събрание (wtf?!) – вече.В първата институция
участвали старейшините на родовете, които се
обединявали в рамките на племето,докато във втората-
всички мъже, годни да носят оръжие.
Митология и религия.Върховния им бог Перун бил
смятан за творец на мълнията.Почитали същества от
демоничен характер-вили,самодиви,русалки (WTF?!).В
религиозните им практики основно мчсто заемало
жертвоприношението.Използвали каменни или дървени
идоли, пред които се произнасяли езически
молитви.Култът към мъртвите заемал едно от водещите
места.
Възникване, развитие и устройство на Първата
българска държава (681-1018). Езически и
християнски период
Социалната структура, административно-
териториалното деление и обществено-политическото
устройство на България 681-1018 г. се разглеждат, като
нейното съществуване през този интервал се разделя
на два периода - (1) 681 г. до Покръстването и (2) от
Покръстването до падането под византийска власт.
Тези два периода се наричат още езически и
християнски.
1)Българската средновековна държава от
681 г. до Покръстването на българите
Сключеният през 681 г. мирен договор на Византия с
хан Аспарух в науката е приет за начало на българската
държава. Създаването на държавното образувание
обаче е един дълъг процес и до средата на IX в.
България е държава от варварски тип. Като прототип на
българската държава стои тази на прабългарите -
възприет е прабългарския модел на държавно
устройство, както и терминология, като образуванието е
дуалистично, състоящо се от прабългарски и славянски
племена. Българската държава възниква на
територията на Византия и се превръща в защитник и
обединител на славянските племена от земите на
Балканския полуостров.
2)Социална структура
Българското общество в началото се състои от две
прослойки - многобройно свободно българско
селячество и малобройна благородна прабългарска и
славянска знат.
Свободните селяни живеят в териториални общини,
като в началото преобладава колективната общинска
собственост. В последствие се започва процесът на
разделяне на селяните от земята (обезземляване),
който се нарична феодализация. Тя се задълбочава
през IX в., като в следствие на това броят на просяците
се увеличава. Постепенно селячеството започва да губи
личната си свобода и попада в крепостна зависимост.
Прабългарската и славянската аристокрация е по-
малобройната прослойка. Прабългарската й част е
състои от боили и багаини. Първите са по-имотните и
имат по-голяма сила в политическо отношение.
Багаините съставляват ханската гвардия. С
намаляването на войните, аристокрацията се
ориентира към земята се превръща в земеделска
такава.
Славянската аристокрация (славянски князе и родови
старейшини) е преди всичко земеделска аристокрация,
собственик на значително по-големи владения от
обикновените селяни.
Болярското съсловие се разделя на вътрешни (живеят
в столицата) и външни (живеят в провинцията) боляри,
като и едните, и другите притежават административни и
военни правомощия.
От IX в. има сведения за 6 Велики боляри.
Съществува и прослойката на робите-военнопленници,
но тя не се превръща в значима за българското
общество. Робството в България не е развито - робите
са могли да се откупуват с труд или да бъдат
откупувани.
Административно-териториално деление:
След създаването на българската държава през 681 г.
славянските племена населват предимно южните земи,
а прабългарите се заселват в Североизточна България.
Между тях съществуват федеративни отношения.
В началото на IX в. при хан Крум страната се разделя
на лява част (начело с кавхан и двама стратези), дясна
част (начело с ичиргу-боила и двама стартези) и
център. При хан Омуртаг делението е на комитати
(начело с комити) > жупи (начело с жупани) > общини.
Обществено-политическо устройство:
По своята форма на управление българската държава е
феодална монархия.
Владетел:
титлата на владетеля е кан ювиги или ханас ювигий;
според византийските извори, българският владетел е
архант, според латинските - рекс, принцепс, славяните
го наричат княз;
ханът трябва да изрази интересите на прабългарската
аристокрация;
властта се наследява от първородния син -
канартикин; следващите синове се наричат вулиа-
таркан;
той разполага с неограничена власт, която има
божествен произход - форма, заимствана от Византия;
той е и върховен военачалник;
притежава върховна власт - законодателна, съдебна,
представлява държавата при международни преговори
и подписва международните договори.
Кавхан:
първи помощник на хана; един от великите боили;
пожизнена власт; ръководи вътрешните дела в
държавата; държавните служители са му пряко
подчинени; при малолетие на хана, той съуправлява с
него; понякога замества хана в предвождането на
войската, както и в дипломатическите отношения.
Висши длъжности и институти:
Ичиргубоил - управител на вътрешните области и
ръководител на военна дружина;
Кана боил колобър - има военни и религиозни
правомощия;
Голиат-таркан - доверен човек на хана;
Болярски съвет - колективен орган със съвещателни
функции;
Народен събор - запазва се като приемник на
славянското вече, има ограничени правомощия.
Военни длъжности:
Зера таркан; Жепан таркан; Бори таркан; Оглу
таркан и др.
3)Българската средновековна държава
след Покръстването до падането под византийско
робство
Административно-териториално деление:
След Покръстването то не се променя.
Обществено-политическо устройство:
Титлата на владетеля се променя от хан на княз.
Титлата цар се признава от Византия едва при цар
Петър, въпреки че Симеон се провъзгласява за такъв;
Запазва се предаването на властта и пожизнената
власт;
Християнската религия значително укрепва светската
власт, тя дава обяснение на неограничената власт на
владетеля чрез теологичната концепция за поставения
от Бога владетел, както и неговите довереници, а
поданиците получават отплата за верността си към
владетеля в отвъдното;
Така владетелят е отново върховен военачалник, съдия
и законодател и представя страната в международните
отношения.
Властта на кавхана и ичиргубоила се запазва.
Висшето духовенство се приобщава към болярството.
Източниците на богатството се делят на външни и
вътрешни.
Външните се военната плячка, годишните данъци от
други държави и търговията.
Вътрешните са ангариите (селяните дават част от
продукцията си на болярите), натуралните данъци и
косвените налози (епивии).

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

История за 11 клас

Пищови по история за 11 клас 1ви срок от учебната 2006/2007 година
Изпратен от:
linuxx
на 2009-01-25
Добавен в:
Лекции
по История
Статистика:
91 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Един ден в Константинопол
добавена от tjeliaskova 30.11.2018
0
4
моля ви спешно е!!! история за 6 клас
добавена от divanchev77 31.05.2017
0
12
По история ПОМОЩ!!!!
добавена от pamiweee 21.11.2016
0
6
История за 9 клас. СПЕШНО
добавена от katqtonkova 04.02.2019
1
12
История за 9 клас. СПЕШНО
добавена от katqtonkova 04.02.2019
1
5
Подобни материали
 

България при Симеон Велики

23 сеп 2009
·
93
·
2
·
318

Краят на управлението на княз Борис І, краткото управление на Владимир Расате и качването на престола на Симеон Велики...
 

Национална олимпиада по история и цивилизация

12 окт 2010
·
9
·
10
·
1,752

задачите за VІІІ клас по История и цивилизация – Общински кръг на олимпиадата...
 

Николай Коперник - човекът, който спря Слънцето и завъртя Земята

15 ное 2007
·
77
·
11
·
1,828
·
67

В какво се състои дълбоката същност на освободената мисъл на Коперник, така остро поразила света при появата на неговата книга? Новата истина се базира на два принципа, които могат да се определят така...
 

Български царски грамоти

09 дек 2009
·
49
·
2
·
327
·
105

Българските царски грамоти са автентични източници за изучаването на средновековната история и право. Царските грамоти са актове на българската царска канцелария....
 

Ден на народните будители

30 окт 2008
·
159
·
2
·
624

За пръв път, Денят на народните Будители е отпразнуван в гр. Пловдив през 1909 г. Дотогава, на тази дата се е празнувал денят на Свети Иван Рилски.
 
Онлайн тестове по История
Тест по История за 5-ти клас върху Древен Рим
тематичен тест по История за Ученици от 5 клас
Предназначен за проверка на знанията от дял Древен Рим в пети клас. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
14
431
1
27.04.2017
Тест по История за 5-ти клас на тема "Първите цивилизации"
междинен тест по История за Ученици от 5 клас
Тестът е междинен - с фокус върху Египет и Месопотамия. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за учениците, изучаващи История в 5 клас.
(Лесен)
15
141
1
02.08.2018
» виж всички онлайн тестове по история

История за 11 клас

Материал № 269734, от 25 яну 2009
Свален: 91 пъти
Прегледан: 158 пъти
Качен от:
Предмет: История
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 2,919
Брой символи: 25,159

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "История за 11 клас"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Анелия Севова
преподава по История
в град Стара Загора
с опит от  3 години
52

Маргарита Петринска
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
124 12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения