Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
Големина на текста:
-1-
1. Същност на маркетинга. Етапи в развитието на
маркетинговата теория и практика. Роля на маркетинга.
Тенденции в развитието на маркетинга през 21 век
Кратък план
1. Увод към темата
2. Етапи в развитието на маркетинговата теория и практика
3. Същност на маркетинга
4. Функции, задачи и роля на маркетинга
5. Тенденции в развитието на маркетинга през 21 век
Разработване на въпрос №1
Същност на маркетинга. Етапи в развитието на маркетинговата теория
и практика. Роля на маркетинга. Тенденции в развитието на маркетинга през
21 век
1.Увод към темата
“Маркетингът засяга интересите на всеки от нас всеки ден от нашия живот.
Какво стои зад понятието “маркетинг”? Болшинството погрешно отъждествяват
маркетинга с продажбата и стимулирането. Продажбите са само една от многото
негови функции, при това не най-съществената.”
“Маркетинг произлиза от английската дума “market”, което означава пазар.
Понятието маркетинг се възприема като “опазаряване” в смисъла на оценка
действията и решенията на една стопанска единица от гледна точка на
възможностите за тяхната пазарна реализация и ефект. Като дейност понятието има
много по-богато съдържание и измерения, които при това непрекъснато се развиват
и обогатяват под влияние на общочовешкия прогрес.
2.Етапи в развитието на маркетинговата теория и практика
2.1.Елементи на маркетинга се срещат в най-ранните форми на пазарна
организация на стопанството, за което е характерно стоково производство и обмен.
В днешния си вид маркетинга е резултат на една продължителна еволюция. Като
стройно организирана наука маркетинга започва да се преподава в някои
американски университети от 1902 година под формата на курс лекции по
рационална организация на стоковото обръщение. В този и следващите периоди
маркетингът се свързва главно с пласмента, продажбите и рекламата. Това е
случайно. Основният проблем на предприемаческата дейност през този период,
формулиран от американски икономисти, е този за организацията на пласмента, с
цел повишаване на продажбите на произведения продукт. В по-късните периоди,
характеризиращи се с други икономически условия, маркетингът изчерпва своите
възможности като пласментно ориентирана теория и практика. Кризата на
свръхпроизводство (от гледна точка на търсенето на пазара) от 1929-1933г. дава
основание на икономистите да направят извода, че това разбиране за съдържание
-2-
на маркетинга е много ограничено и не може да ползва повече стопанска практика.
Става по-ясно, че продажбите са част от възпроизводствения процес и са само една
от функциите на маркетинга При това продажбите биха се осъществили много по-
успешно и с основателно малки условия, ако на предхождащите ги етапи на
възпроизводствения процес в една стопанска единица се имат предвид
изискванията на крайните потребители на продукта. Както в практиката, така и в
теорията, се стига до извода, че ако маркетингът успешно идентифицира
човешките нужди, формулира идея за съответен продукт, цена, начин на
предлагането и подпомагането му, то не само продажбите ще се осъществяват по-
лесно, но всички маркетингови дейности биха били по-ефективни.
С развитието и нарастването на значението на маркетинга за стопанската
практика започва и създаването на съответните институционални форми за научни
изследвания и теоретични обобщения – институти, центрове, асоциации, катедри и
др.
За същността на маркетинга са дадени много определения. Проследени в
хронологичен ред, те доказват най-малко две неща богато съдържание на
маркетинга и неговото непрекъснато развитие като теория и практика. В
съвременната теория и практика преобладава становището, че най-прецизно е
определението на Ф.Котлър за маркетинга, според който “маркетингът е социален
и управленски процес, при който индивидите или групите получават това, от което
имат нужда и потребност, чрез обмен на продукти и стойности помежду си”.
Разбирането на маркетинга като социален процес налага последователното
изясняване на няколко ключови понятия, които са свързани и произтичат едно от
друго като социален процес налага последователното изясняване на няколко
ключови понятия, които са свързани и произтичат едно от друго и обясняват
корените на маркетинга. Това са понятията нужда, потребност, търсене, продукт,
обем, сделка и пазар.
2.2. История на маркетинга
“Противно на това, което мислят много хора, отделни маркетингови
дейности се извършват от столетия. Като единна система обаче, маркетингът
започва да се развива едва от началото на 20-ти век. Макар и съвсем накратко,
историята на маркетинга може да се представи така:
Бартерна ера
Самозадоволяване
Натурално стоково стопанство
Зареждане на стоково-паричните отношения
Производствена ера (около 1650г.)
Търсенето надхвърля предлагането
Обособяват се търговски отдели и фирми
Производителите диктуват условията за размяна
Търговска ера (до средата на XIX в.)
Търсенето и предлагането са в динамично равновесие
Относително слаба конкуренция
Обособяват се първите отдели по маркетинг и реклама
Търговските отдели са най-важните във фирмата
Производителите често успяват да се наложат за стратегията и плановете на
-3-
фирмата
Ранна маркетингова ера (1940-1970)
Предлагането надхвърля търсенето
Силна конкуренция
Стратегията и плановете на фирмата се формират основно от търговските
служби при силно влияние на отделите по маркетинг и иновация
Късна маркетингова ера (1970-1990)
Предлагането надхвърля силно търсенето
Не е проблем в кратък срок да се произведе всичко, за което има търсене
Стратегиите и плановете на фирмите целят управление на търсенето и
предлагането с методи и средства на маркетинга
Социално отговорен маркетинг (от 1966- и сега)
Маркетингът трябва да постигне единство на интересите на фирмата,
потребителите и обществото като цяло
При конфликт на интереси социалната отговорност е приоритет пред
печалбата”
3.Същност на маркетинга
“Известни са десетки определения за маркетинг. Част от тях са били приети
официално от съответните маркетингови или други институции и са били
използвани с десетилетия. Други част са останали в историята на науката само като
авторски опити да се доизясни (или промени) нейното съдържание.
Определението, което отразява най-пълно и точно съвременното
съдържание на маркетинга, като при това подсказва по какъв начин се постигат
маркетинговите цели е предложено от Ф.Котлър през 1984г. Ето го с малки
изменения, които ми се струват разумни:
Маркетингът е социален и управленски процес, чрез който потребителите
получават това, от което се нуждаят и желаят, чрез създаване, предлагане и размяна
на стоки срещу други неща с потребителна стойност.”
3.1. Според американската маркетингова асоциация
“Американската маркетингова асоциация дефинира маркетинга като
изпълнение на всички дейности, необходими при разработване на концепции,
ценообразуването, дистрибуцията на идеи, продукти и услуги с цел реализиране на
обем, удовлетворяващ потребителските фирмените цели. Съгласно маркетинговата
концепция основната фирмена цел следва да бъде удовлетворяване на потребителя,
а не максимизиране на печалбата. С други думи, фирмите трябва да бъдат
потребителски ориентирани, да се опитват да разберат потребителските изисквания
и да се стремят да ги удовлетворяват бързо и ефикасно, за да имат полза и двете
страни: потребител и фирма. Това налага всяка организация, занимаваща се с
маркетингови изследвания да събира информация за потребителските нужди и да я
обработва в маркетинговото ноу-хау, което да подпомага ефикасното
удовлетворяване на тези нужди.”
3.2. Определение за маркетинг
[3, 21]
“Маркетинг обща дефиниция. Това е извличане на полза (печалба) чрез
удовлетворяването на отсрещната страна потребителя (купувача), в по-голяма

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 сеп 2020 в 14:54 студент на 22 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Икономически и социални науки, специалност - Маркетинг, випуск 2020
14 сеп 2020 в 21:17 ученичка на 23 години от Пловдив - ЕГ "Пловдив", випуск 2016
09 сеп 2020 в 22:26 студент на 22 години от София - Колеж по телекомуникации и пощи, факулетет - Телекомуникационни технологии, специалност - телекомуникационни технологии, випуск 2020
13 авг 2020 в 17:13 ученик на 20 години от Варна - ВТГ "Г. С. Раковски", випуск 2019
03 авг 2020 в 18:23 родител
03 авг 2020 в 09:44 родител
02 авг 2020 в 00:25 потребител на 50 години от София
05 юли 2020 в 17:20 ученик на 26 години от Варна - Професионална гимназия по електротехника, випуск 2013
30 юни 2020 в 15:33 студент на 43 години от Пловдив - Европейско висше училище по икономика и мениджмънт, факулетет - Икономически факулте, специалност - всички, випуск 2020
21 юни 2020 в 13:53 ученик на 22 години от Варна - СОУ "Пейо Кр. Яворов", випуск 2017
 
Домашни по темата на материала
общи маркетингови стратегии
добавена от emeto93 07.06.2013
0
45
Задача по маркетингови проучвания и анализи
добавена от desislava_petkova_kb 03.05.2013
0
30
Процес на разработнване на пазара на магазин за е-цигари в центъра на Варна
добавена от lvdez 04.12.2012
0
40
задачи по индустриален маркетинг
добавена от didakaa 21.02.2016
2
13
рекламна кампания на продукт или услуга
добавена от radinka_9123 27.11.2014
1
27
Подобни материали
 

Маркетинг на туризма

20 мар 2009
·
660
·
4
·
4,768
·
346

Същност на маркетинга, Основни маркетингови концепции, Маркетинг-микс. Синергия, МИС. Източници и методи за набиране на маркетингова информация.
 

Реферат по маркетинг - Концепцията „Жизнен цикъл на продукта”

27 ное 2010
·
259
·
10
·
1,317
·
362

Продуктите, подобно на потребителите си, имат свой жизнен цикъл. Концепцията „Жизнен цикъл на продукта” (ЖЦП)1 се основава на постановката, че продуктите
 

Реклама, маркетинг и връзки с обществеността

21 апр 2007
·
2,905
·
8
·
2,755
·
1,333
·
3

Същност на рекламата. Прилики и разлики между реклама и ВО. Взаимодействие между реклама и ВО...
 

Директен маркетинг

13 фев 2009
·
341
·
4
·
788
·
472

Директен маркетинг - основен конкурентен инструмент...
 

Лекции по комуникационна политика

18 ное 2010
·
552
·
24
·
5,470
·
762

Лекции по Комуникационна политика, предадени през зимния симестър на 2010г. в БСУ...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Маркетинг
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 5 курс
Теста може да послужи като самоподготовка за изпита по маркетинг в Икономически университет - Варна. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Труден)
26
16
1
8 мин
31.07.2019
Маркетинг
тематичен тест по Маркетинг за Студенти от 3 курс
Тест по маркетинг за студенти от трети курс в УНСС. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
29
22
1
7 мин
03.10.2019
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Лекции по маркетинг

Материал № 269541, от 25 яну 2009
Свален: 3,504 пъти
Прегледан: 3,172 пъти
Качен от:
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 129
Брой думи: 28,604
Брой символи: 259,715

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по маркетинг"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
15

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 369

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения