Големина на текста:
Тема 1 Организационна структура на търговията
Същност на организацията и на нейната структура в търговията
Компоненти на организационната структура
Основни принципи на устройството на организацията
Основни видове организационна структура в търговията
Фактори определящи вида на организационната структура в търговията
1. Същност на организацията и нейната структура в търговията – персонала
ангажиран в търговията винаги се намира в точно определена организация. По своята същност
организацията представлява група от хора осъществяващи заедно ефективен труд за постигане
на общи цели. Предназначението на организацията е да предлага и да задоволява
потребностите на населението, гостите и туристите от търговския продукт. Търговската
организация е средство за постигане на определени цели изискващо съвместни усилия на група
хора. Успехът на търговската организация зависи от нейносто рационално структуриране и
подреждане в едно цяло на човешките и материалните ресурси. Всяка една търговска
организация е отворена система което означава че в зависимост от степента на влияние на
вътрешните и външните фактори тя търпи изменение в своето поведение.
Основни елементи са:
-заетите работници и служители – в практиката работниците в търговската организация
са известни като човешки ресурси. Характерна особеност е че към тях се предявяват
определени изисквания по отношение на обучението, професионалната квалификация,
спазването на етичните норми и правила. Тези изисквания се предопределят и обуславят от
това, че търговските работници и служители осъществяват своята дейност в пряк контакт с
гостите и туристите, което налага поддържането на много добри взаимоотношения.
-Физически ресурси – те са ангажирани в търговската организация под формата на
оборудване, материали, сгради, финансови средства. Те дават възможност на търговците да
постигнат целите на търговската организация.
Двете части на търговската организация се намират в непрекъснато взаимодействие и
промяна. Наред с това търговската организация функционира в определена среда която се
характеризира със следните специфични особености: 1) прилага държавна политика в областта
на търговията; 2) локализация на търговските обекти; 3) характера на изпълнителната дейност;
4) сезонността в развитието на търговската дейност; 5) изградените стандарти. Посочените
фактори формиращи средата в която функционира търговскат организация влизат в преки и
косвени взаимодействия с елементите на тази организация като непрекъснато я променят или
привеждат в съответствие с модела. Най- необходима потребност за нормалното
функциониране на една търговска организация е изграждането на подходящи правила, обичай
и принципи на функциониране. То е необходимо за да се уточни механизма на обвързване и
сплотяване на хората в тази организация. Тези специфични правила, обичай и традиции
формират главните различия в една търговска организация и други обединения на хората.
Структурата на търговската организация характеризира съотношението между нейните
елементи. Създаването на такава структура е необходимо за да се улесни кореспонденцията на
всички дейности и да се контролират действията на отделните работници и служители.
1
Създаването на определена структура улеснява мениджърското ръководство както при
набирането на информация так и при вземане на решение и осъществяване на ефективен
капитал. Колкото по- съвременна е структурата на търговската организация и по- икономична
е тя толкова по ефективна е нейната търговска дейност.
2. Компоненти на организационната структура – организационната структура на
търговската организация съдържа следните основни компоненти:
1) сложност на търговската организация – тя характеризира степента на вертикална,
хоризонтална и пространствена диференциация. Степента на сложност се увеличава когато в
търговската организация са създадени твърде много звена осъществяват се различни дейности
и са ръководени от различни специалисти.
2) Формализация – тя определя степентта на стандартизация на отделните дейности
извършвани в търговските обекти.
3) Централизация – определя насоките за основните отговорности при вземане на
управленски решения в търговската оргнизация. Колкото по централизиран е структурата
толкова по- малко ръководителите в търговската организация участват при вземането на
управленски решения.
Структурата на дадена търговска организация представлява съвкупност от нейните
компоненти : сложност, формализация и централизация.
3. Основни принципи на устройството на организацията – при изграждането на всяка
търговска организация се спазват следните търговски принципи:
? Разделение на труда
? Единство на ръководството – то съдържа идеята всеки подчинен търговски
работник или служител да има един началник пред който да се отчита. В противен случай се
получават разминавания между преките ръководители.
? Предоставяне на пълномощия и отговорности. Пълномощията се изразяват в даване
на разпореждане и очакване на изпълнение. Пълномощията винаги се делегират.
Отговорността характеризира задължението на всеки работник или служител в процеса на
трудовата му дейност и пред своя ръководител. В търговската практика се счита, че само част
от отговорностите може да се делегира. Тази делегирана част е известна като оперативна
отговорност.
? Обхват на контрола – този принцип се изразява с броя на работниците и
служителите в търговската организация и обекти които един мениджър може да ръководи
ефективно. Обхвата на контрола определя броя на йерархичните звена в една търговска
организация. Според принципите на съвременния мениджмънт най- ефективен обхват на
контрола е когато се водят по- малко работници и служители. В някои търговски организации
обаче когато търговските работници и служители са с богат опит и знания обхватът на
контрола е значително разширен.
5.Фактори определящи вида на организационната структура в търговията
Типа на организационната структура се определя от следните фактори:
1) стратегията на търговската организация и обект – като правило в мениджмънта се
счита, че целите на организацията произтичат от набелязаната стратегия. Следователно
структурата на търговската организация трябва да следва стратегията. Това означава че при
всяка значителна стратегическа промяна структурата ще се нуждае от промени
2
2) големината на търговската организация – организационната структура зависи и
от броя на ангажираните работници и служители в нея. Колкото повече са те толкова по-
голямо е хоризонаталната вертикалната и пространствената диференциация на търговската
организация. Това води до създаването н множество процедури и правила за оеднаквяване на
дейностите.
3) технологията на търговската дейност – опрделя начина и последователността на
превръщане на наличните ресурси в конкретен търговски продукт. Технологията оказва
влияние върху двете крайности: наличие на рутинност в работата; наличие на нерутинност в
работата
4) външна среда- обхваща различни външни фактори като доставчици, клиенти,
правителствени документи и други.
5) Съществуващата власт и упражнявания контрол – изразява се в това че мениджърите
съобразявайки се с измененията в структурата, големината, технологиите и външната среда
избират организационна структура която служи на нтехните интереси. В такива случаи най-
подходящата структура е ниска комплексност, силна формализация и централизация която
позволява на мениджърите да съсредоточат и поддържат капитала в своите ръце.
Следователно организационната структура на търговската организация силно се влияе
както от вътрешните така и от външните фактори, поради което мениджърите периодично
трябва да привеждат управленската структура на организацията в съответствие с настъпилите
промени.
Тема №2 Система за управление на персонала в търговията
1.Същност, цели и задачи
2.Елементи на системата за управление на персонала
3.Съвременни концепции за управление
4.Функции на персоналния мениджмънт
5.Състояние на работната сила в търговията
1. Същност, цели и задачи.- Управлението на персонала в търговията обективно налага
създаването на постоянна сила на управлението на персонала.Тя е част от цялостната система
на фирменото управление.Системата за УП е под влиянието на редица обективни и субективни
фактори, по-важни от които са:
Обективни
-характера на търговската дейност
-особеностите на собствеността
-формите на фирмена организация
-регулиращата роля на държавата
-подписът на труда
-механизмите и методите на управление на държавните органи и банковата система
Субективни
-квалификация на ръководния персонал
-организационната структура на търговската фирма
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 2)
finlander написа на 29 окт 2009 ОТГОВОРИ
студент на 23 години от София , Нов български университет
отлицхно.
agneovo написа на 11 юни 2009 ОТГОВОРИ
потребител
мерси
 
Подобни материали
 

Същностна новата здравна политика. Приоритети на здравната политика

07 май 2007
·
1,665
·
13
·
2,109
·
617
·
5

Здравната политика се разглежда като неотменима част на социалната политика. В буквален смисъл политиката означава държавни дела.
 

Мениджърът и неговите подчинени

18 мар 2006
·
1,489
·
4
·
650
·
45

Съвсем малко са случаите да загине бизнесът заради това, че не е бил управляван.Най-добро е управлението, което позволява максимална самостоятелност
 

Мотивиране и мотивация на персонала в здравната организация

14 дек 2008
·
549
·
12
·
1,350
·
321
·
2

В повечето случаи ние асоциираме думата “мотивация” с човешко поведение, имайки предвид психическо състояние, което ни подтиква към някакво действие...
 

ERP системите в помощ на управлението на паричните потоци в предприятието

07 фев 2009
·
118
·
14
·
1,245
·
81

Погрешно е схващането, че внедрявайки ERP система предприятието ще оптимизира стопанските си процеси като с вълшебна пръчка. Очакванията, че ще се постигнат икономии от стандартизирането на основните дейности на предприятието до голяма степен зависят...
 

Здравословна социална политика-същност и водещи здравни характерис

24 апр 2009
·
252
·
13
·
2,747
·
1

Здравната политика се определя като система от дългосрочни официални решения,чрез които се оценява доколко многобройните по-специфични предложения и инициативи, свързани с опазването на здравето са приемливи относно преследваните цели, средствата и време
 
Онлайн тестове по Здравен мениджмънт
Тест по здравен мениджмънт - защита от бедствия и аварии
тематичен тест по Здравен мениджмънт за Студенти
Тестът е подходящ при самоподготовката по здравен мениджмънт и по-точно „Защита при бедствия и аварии“.
(Лесен)
14
111
1
24.08.2011
Тест по здравен мениджмънт - Медицина на бедствията и авариите
тематичен тест по Здравен мениджмънт за Студенти
Тестът е подходящ за подготовката на студентите за изпитите по здравен мениджмънт. Въпросите са 28 и са от затворен тип
(Лесен)
28
89
1
1 мин
22.08.2011
» виж всички онлайн тестове по здравен мениджмънт

Управление на персонала

Материал № 268527, от 24 яну 2009
Свален: 613 пъти
Прегледан: 418 пъти
Качен от:
Предмет: Здравен мениджмънт, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 14
Брой думи: 3,200
Брой символи: 29,566

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на персонала"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения