Големина на текста:
Културата в контекста на социологическото разбиране и обяснение е начин на живот на
хората в едно общество, обучени, споделяне, практикувани модели на поведение на човека в
група, в общност, в общество.
Култура е това, което хората мислят, правят, и притежават като членове на едно
общество.
Култура са идеите, вярванията, ценностите на хората в едно общество, литературата,
изкуството, музиката, религията, философията.
Култура са материалните предмети, тяхната собственост, начин на ползване и
управление на собствеността.
Култура е и социалната организация на живота на хората, социалните институции –
структурите, функциите и механизмите чрез които те задоволяват жизнените потребности на
обществото.
Езика на който хората общуват, начина по който се хранят и обличат, начина по който
работят и използват свободното си време е част от тяхната култура.
Най – очевидната характеристика на културата на едно общество е езика на който хората
се обучават, споделят и практикуват в общуването си един с друг. Това е езика на който:
училището работи, книгите, списанията, вестниците се печатат; радиото и телевизията излъчват
програмите си; бизнесът, организациите и управлението реализират мисиите си. Когато в едно
общество има хора, които не са обучени, не споделят и не практикуват общоприетия официален
език, те са затруднени в комуникацията си и изпадат в социална изолация. Общество са хора,
които живеят в една географска зона и имат обща култура и чувство за принадлежност и
съпричастност, което им помага да се свържат в социална общност. Култура е начина на живот
на хората в едно общество – обучени, споделяни, практикувани модели на поведение на хора,
които правят и принадлежат към едно общество.
Културата на едно общество е необятно и комплексно социално явление. За да обхванат
и изучат този обширен, сложен и променлив феномен социолозите въвеждат и разглеждат
компонентите: културни елементи /черти/, културни комплекси, културни модели.
-културните елементи - са индивидуални вярвания, действия или инструменти отнесени
към частна ситуация или потребност. Храненето с лъжица, вилица и нож е пример за културен
елемент /черта/. Специфичният начин по който хората се поздравяват зависимост от
актуалната социална среда – социалния контекст/ е културен елемент /черта/.
-културните комплекси - са функционално и целево обвързани културни елементи, които в
своята съвкупност и взаимна зависимост формират предпоставките и условията за осъществяване
на една дейност. Приготвянето на храна е културен комплекс, който въвлича разнообразие от
елементи: първо, материални /домакинска техника, кухненски прибори, продукти, подправки/,
второ, специфични действия /варене, пържене, печене и др./, трето, специфични вярвания, като
това например, че добре приготвената храна влияе върху апетита и здравето. Съвременната
култура познава хиляди културни комплекси: от отглеждането на дете до подготовката на
космонавти; от производството на зеленчуци, мляко и месо през манифактурното производство
до информоционни и комуникационни технологии. Всеки от тези културни комплекси въвлича
специфични културни елементи: инструменти, действия, вярвания.
-културните модели са конкретни обучени, споделяни и практикувани културни
комплекси в бита, труда и свободното време на хората, които доминират и определят техния
начин на живот. Културните модели характеризират и отделни страни от живота на хората:
семейството, образованието, религията, бизнеса, обществения ред.
Изучаването и обясняването на културните елементи, културните комплекси и
културните модели е подход в изследване културата на едно общество, на една или друга област
от неговото развитие. За да се разбере и обясни културата на образованието като фактор в
реализацията на неговата социална мисия трябва да се изучи и обясни състоянието и
тенденциите в културните елементи, културните комплекси, културния модел.
Оценката на състоянието и тенденциите в използваните културни елементи, културни
комплекси и културен модел характеризира културата на образованието в едно общество.
Хората в едно общество могат да реализират участие на три равнища на неговата
култура: на равнището на универсалната /всеобщата, общоприетата/ култура; на равнището на
алтернативната култура; на равнището на специфичната култура.
-универсалната /всеобщата, общоприетата/ култура е съзнателно обучено, широко прието
индивидуално поведение изисквано, очаквано от групата, общността, обществото. Културни
елементи, културни комплекси, които са всеобщи и общоприети в културния модел на едно
общество могат да бъдат непознати за културния модел на друго общество. Носенето на дрехи на
публично място е универсален културен елемент за по-голяма част от обществата и непознат или
по-малко познат прилаган пример сред някои племена в региона на Амазонка, Бразилия, в
Африка. Задължителното образование /до 16г. възраст/ е универсален модел в едни общества и
няма формално значение за други. Културните универсали са образци за изисквано, очаквано
поведение и отклоняването от тях, неспазването им се посреща със санкции или изолация от
обществото. Всяко общество установява универсални културни елементи или културни
комплекси като универсални модели на индивидуално поведение.
-културната алтернатива е възможност за избор на конкретно поведение в рамките на
културния универсал. Обществото “изисква” от родителите да образоват децата си, но в
държавно общинско или частно училище е въпрос на техния избор. Хората трябва да ходят
облечени на публично място, но какво и как да се облекат е въпрос на тяхно виждане,
възможности и условия. Изборът на конкретен културен елемент или културен комплекс е
лимитиран и индивидуаленкултурен модел /начин на живот/ и от изискванията на актуалната
социална Среда, на социалната ситуация. Културните алтернативи са открит /отворен/ избор за
индивидуалност в границите на културните универсали като детерминанти на общесвените
изисквания и очоквания.
-културната специфика е обучено, споделяно, практикувано поведение в отделни социални
групи, обособени под влиянието на такива фактори като пол, възраст, произход, принадлежност
/етнос, религия, заетост/. Различните етнически групи споделят и практикуват различни културни
елементи и културни комплекси в бита, в работата, в свободното време. Различните религиозни
общности споделят и практикуват различни идеи, представи, ценности. “Икономическият”
произход може да предопредели специфични културни елементи, културни комплекси,
практикувани в бита, труда и свободното време.
Културата на едно общество е съвкупност от обучени, споделяни и практикувани
културни елементи, културни комплекси и културни модели, с помощта на които хората участват
на равнището на универсалната, алтернативната и специфичната култура и които са различни от
тези в други общества. И макар че в различните общества могат да се наблюдават общи или
подобни културни елементи и културни комплекси, то всяко конкретно общество споделя и
практикува достатъчно специфични културни елементи, културни комплекси и културни модели,
които го правят различно и разпознаваемо. Ромската общност в българското общество знае,
споделя и практикува българския език, ромските деца се учат в училище с преподаване на
български език, слушат радио, гледат телевизионни програми излъчвани на български език,
празнуват общоприети чествания и празници. Но в същото време тя има и практикува свой език,
специфичен начин на хранене, специфичен стил на обличане, специфичен бит, специфични
вярвания, навици, собствени празници, които не се споделят от българската общност. Това
твърде често появяващо се явление в много конкретни общества, се обозначава с понятието
субкултура и се характеризира с броя на хората в едно общество, които споделят неговите
ценности и практики, но имат и практикуват достатъчно специфични културни елементи,
културни комплекси и културни модели, които ги правят различни и разпознаваеми. Ромската
общност, например, общността на българските турци, евреи, арменци в българското общество
имат достатъчна културна специфика, за да се квалифицират като субкултури. Субкултурата е
културен модел на индивидуално, групово и общностно поведение, в който се съчетават
универсални /всеобщи, общоприети/ в едно общество със специфични културни елементи и
културни комплекси.
Културите в света са много различни. Достатъчно е да се опитаме да си представим
големия брой различни езици на които хората говорят и чрез които общуват, различните
представи, вярвания, ценности, различните обичаи и традиции.
Известната от 30-те години антроположка Margaret Mead прави класическо изследване на
културното разнообразие. Тя търси отговор на въпроса дали разликите в основната емоционална
диспозиция на хората са резултат от лични, онаследени характеристики или от културни влияния.
За Margaret Mead темпераментът е основният резултат от културната социализация.
Всяко общество има установени правила за индивидуално, групово и общностно
поведение, които хората трябва да познават, усвояват и съблюдават.
Правилата за поведение в едно общество са нематериални културни елементи /черти/ и
се базират на неговите ценности /представи, разбирания, вярвания/. Културните ценности са
възприети и споделяни представи и разбирания за това, кое е правилно и добро, красиво,
справедливо, почтено или важно. Човек опознава и усвоява ценностите на обществото в което
живее. Но това не означава, че той ги възприема безусловно и прилага безпрекословно.
Културните ценности са различни в различните общества. Културните ценности формират базата
на социалните норми в обществото.
Социалните норми са обществено приети и споделяни правила за поведение. Те
изразяват общественото очакване за адекватно на актуалната социална среда, на конкретната
социална ситуация индивидуално, групово или общностно поведение. В едни случаи социалната
норма “показва” какво не трябва да се прави /има забранителен характер/, в други – какво трябва

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 авг 2019 в 22:40 потребител
06 сеп 2018 в 11:41 ученик на 23 години от Перник - ПГТС "Арх. Й. Миланов", випуск 2014
07 май 2018 в 12:36 студент на 44 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2015
08 яну 2018 в 15:53 ученичка на 21 години от Пазарджик - СОУ "Георги Бенковски", випуск 2014
15 окт 2017 в 18:51 потребител
29 юни 2017 в 15:38 студент на 21 години от Кърджали - Филиал "Любен Каравелов" на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Стопанско управление, специалност - Стопанско управление, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Социално подпомагане

05 апр 2010
·
356
·
12
·
3,204
·
415
·
2

Цели; Същност; Органи за социално подпомагане; Социални помощи; Програми за социално подпомагане...
 

Общество и култура. Социални функции на културата. Културна традиция

31 яну 2009
·
134
·
2
·
240
·
105

Културата в контекста на социологическото разбиране и обяснение е начина на живот на хората в едно общество, обучени, споделяни, практикувани модели на поведение на човека в група, в общност, в общество...
 

Проект за бездомните кучета (курсова работа)

02 мар 2007
·
2,436
·
10
·
1,282
·
668
·
2

Този проект е създаден по инициативата на Павел Чанов, Петър Лозанов, Николай Ноев, Димитър Митев, Найден Боримечков и Стефан Кръстев, ученици в 12г клас на Национална тъговско-банкова гимназия, гр. София.
 

Социология - пълни лекции

24 авг 2007
·
3,158
·
11
·
4,623
·
1,271
·
3

Пълен курс лекции по Социология, д-р Мария Петрова, Варненски Свободен Университет...
 

Образование и пазар на труда – изискванията на работодателите

26 ное 2007
·
261
·
7
·
1,697
·
150

Изследването “образование и пазар на труда – изискванията на работодателите” е проведено от социологическа агенция Алфа Рисърч в периода 8 – 18 януари по поръчка на Министерството на труда и социалната политика
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социология
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
73
1
1 мин
06.02.2013
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
» виж всички онлайн тестове по социология

Общество и култура. Социални функции на културата. Културна традиция

Материал № 268214, от 24 яну 2009
Свален: 182 пъти
Прегледан: 146 пъти
Качен от:
Предмет: Социология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 1,591
Брой символи: 13,565

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Общество и култура. Социални функции на култур ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения