Големина на текста:
НСС 32 - ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Цел
НСС 32 определя принципите за определяне, класифициране, признаване, оценяване,
отчитане и оповестяване на информация за финансовите инструменти във финансовите
отчети на предприятията.
Обхват
Този стандарт се прилага за всички финансови инструменти с изключение на:
а) дялове в дъщерни, смесени, асоциирани и съвместно контролирани (дейности,
активи и стопански единици) предприятия, които се отчитат по ред, определен в други
счетоводни стандарти;
б) права и задължения, произтичащи от лизин-гови договори, без внедрените в тях
производни финансови инструменти, и лизинговите вземания, признати във
финансовия отчет на наемодателя, за които този стандарт се прилага;
в) активи и задължения на работодатели, спадащи към осигурителни програми на наети
лица, които се отчитат по ред, определен с друг счетоводен стандарт;
г) вземания и пасиви, произтичащи от застрахователни договори, без внедрените в тях
производни финансови инструменти, за които този стандарт се прилага;
д) капиталови инструменти, издадени от отчитащото се предприятие, квалифицирани
като собствен капитал на отчитащото се предприятие; предприятията - притежатели на
тези финансови инструменти, прилагат този стандарт;
е) договори за финансова гаранция (включително акредитиви), които осигуряват
извършване на плащане, когато дебиторът не изплати дължимата вноска, които се
оценяват и признават по реда на НСС 37 - Провизии, условни задължения и условни
активи.
Договори за финансова гаранция, осигуряващи плащания в отговор на изменения на
заложена в тях променлива (лихвен процент, цена на ценна книга, цена на стока,
кредитен рейтинг, валутен курс, ценови индекс, рейтингов индекс и др.), се отразяват
съгласно изискванията на този стандарт;
ж) договори за условно вложение при бизнес-комбинации;
з) договори, които изискват плащания на основата на физически променливи
(климатични, геологични и други подобни);
и) стокови договори, които от самото начало са били сключени и предназначени да
отговарят на изискванията за покупко-продажба или ползване-докато продължават да
отговарят на тези очаквания от предприятието.
Компенсационните договори, които се сключват за ефективно осъществяване на
разплащания-та на нетна база, не отговарят на изискванията за покупко-продажба или
ползване.
Определения
1. В този стандарт се използват определения със следното значение:
Финансов инструмент - договор, който поражда едновременно както финансов актив в
едно предприятие, така и финансов пасив или инструмент на собствения капитал в
друго предприятие.
Произтичащите от законови или подзаконови изисквания пасиви или активи, които
нямат договорен характер за предприятията (например данъците, таксите, дивидентите
за държавата и т. н.), не са финансови пасиви или финансови активи.
Финансов актив - всеки актив, който представлява:
а) парична сума;
б) договорно право за:
- получаване на парични суми или друг финансов актив от друго предприятие;
- размяна на финансов инструмент с друго предприятие при потенциално благоприятни
условия;
в) инструмент на собствения капитал на друго предприятие.
Финансов пасив - всеки пасив, който представлява договорно задължение за:
а) предоставяне на парични суми или финансов актив на друго предприятие, или
б) размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално
неблагоприятни условия.
Инструмент на собствения капитал - договор, който осигурява остатъчна стойност в
активите на дадено предприятие след приспадане на всички негови пасиви.
Паричен финансов инструмент - финансов инструмент, който ще бъде получен или
платен като фиксирана или определима парична сума.
Потенциално благоприятниусловия - условия, при които предприятието очаква или
възнамерява да реализира печалба при опериране с финансов инструмент.
Потенциално неблагоприятни условия - условия, при които предприятието очаква или
предполага, че ще реализира загуба при опериране с финансовия инструмент.
Договор - обвързващо споразумение с ясни икономически последици за две или повече
страни и осигурено изпълнение чрез законна сила.
Непроизведен (първичен, основен, базов) финансов инструмент - финансов
инструмент, изискващ първоначална нетна инвестиция. Това са вземани-ята,
задълженията и осигуряванията на собствения капитал.
Производен финансов инструмент (дериватив) - финансов инструмент:
а) чиято стойност се мени в отговор на промяната на предварително определена
(заложена) променлива, като конкретен лихвен процент, цена на ценна книга, цена на
стока, валутен курс, кредитен рейтинг, ценови индекс, рейтингов индекс, кредитен
индекс и други подобни;
б) който не изисква почти никаква първоначална нетна инвестиция или почти никаква
нетна инвестиция с отношение към други видове договори, които реагират по подобен
начин на промените в пазарните условия,
и
в) който се заплаща на бъдеща дата.
Производните финансови инструменти не водят до прехвърляне на непроизводните
финансови инструменти при възникване на договора, дори и при падежа им не е
задължително да се осъществи такова прехвърляне.
Производните финансови инструменти могат да бъдат: фючърсните и форуърдните
договори; суапови (лихвени и валутни и т.н.) опции (пут и кол), споразумения и
ангажименти, от които могат да произтекат финансови ефекти и други подобни.
Внедрен (комбиниран, сложен, хибриден, съставен, синтетичен) производен финансов
инструмент (внедрен дериватив) - производен финансов инструмент, който включва:
а) производен финансов инструмент,
и
б) договор.
Финансов риск- риск, присъщ на финансовите инструменти, който се проявява
поотделно или съчетано в следните разновидности:
а) риск на паричния поток - риск, произтичащ от колебанията в размера на бъдещите
парични потоци, свързани с финансов инструмент;
б) кредитен риск - риск, произтичащ от възможността предприятието да не получи в
договорения размер или въобще финансов актив, както и възможността предприятието
да получи в пълен размер финансов актив, но на по-късна дата от уговорената;
в) ликвиден риск-риск, произтичащ от възможността предприятието да не погаси в
договорения размер или изобщо финансов пасив, както и възможността предприятието
да погаси в пълен размер финансов пасив, но на по-късна дата от уговорената;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 яну 2019 в 17:46 в момента не учи на 48 години от Свищов
06 яну 2018 в 17:51 ученичка на 47 години от София - 078 СОУ " Христо Смирненски "
03 май 2016 в 10:13 студент на 46 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, факулетет - Задочно обучение, специалност - Бизнесадминистрация, випуск 2015
19 дек 2015 в 10:26 студентка на 23 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финанси,счетоводство и контрол, випуск 2018
02 дек 2015 в 20:25 студент на 32 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Стопански факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2013
11 ное 2015 в 20:46 студентка на 30 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Геолого-географски факултет, специалност - География, випуск 2011
02 май 2015 в 19:52 студент на 27 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Стопански факултет, специалност - Финанси, випуск 2019
23 фев 2015 в 17:10 студентка на 29 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Финанси, специалност - Финанси, випуск 2012
27 яну 2015 в 17:46 студент на 29 години от Силистра - Технически колеж към РУ "Ангел Кънчев", випуск 2009
 
Подобни материали
 

Стопанска дейност и отчетност, счетоводна отчетност

11 фев 2007
·
1,405
·
11
·
2,586

Стопанската дейност-това е дейноста на хората по възпроизводството на материални блага.При нас се осъществява от търговските дружества.
 

Финансови активи

22 мар 2009
·
121
·
7
·
694
·
98

Активът е ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща икономическа изгода. Тази изгода е свързана с възможността, пряко или косвено да се реализира приток на пари или парични еквиваленти за предприятието.
 

НСС 25 - Отчитане на инвестициите

15 ное 2007
·
234
·
3
·
504
·
78

Националният счетоводен стандарт 25 регламентира счетоводното отчитане и оповестяване на инвестициите в инвестиращото предприятие и в специализираните инвестиционни предприятия.
 

Счетоводни стандарти

03 авг 2011
·
273
·
5
·
6,739
·
482
·
1

Разработки по счетоводни стандарти, форматирани за пищови...
 

Проблеми при счетоводното отчитане на дългосрочните капиталови инвестиции

30 окт 2007
·
386
·
40
·
7,143
·
1

На съвременния етап инвестициите се разглеждат като сложно явление, което може да намери различни форми на проявление. В традиционния смисъл понятието “инвестиция” се свързва с процеса на придобиване на реални и финансови активи...
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство за 2-ри курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Изпит по счетоводство за втори курс във Великотърновски университет. Тестът съдържа 14 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
14
16
1
1 мин
23.08.2018
Основи на счетоводството - тест
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тест - основи на счетоводството за студенти от специалностите ИМ - МИП, ИТ, ПА и др. за икономически специалности. Тестът съдържа 9 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
9
503
1
15.03.2015
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

финансови инструменти

Материал № 267460, от 23 яну 2009
Свален: 125 пъти
Прегледан: 73 пъти
Качен от:
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 22
Брой думи: 4,456
Брой символи: 39,890

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "финансови инструменти"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика, Регионално развитие и Митническа политика
в град София
с опит от  17 години
1 263 64

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
248 64

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения