Ангел Петков
преподава по Религия
в град Ямбол
Големина на текста:
Необходимостта на човешката цивилизация от религия идва от нуждата от ред и
законност, от нравствена ценностна система, от вечния стремеж на човека да открие и
да се доближи до своя Творец, от порив за спасението на живота и отвоюване от
смъртта, което значи – жажда за безсмъртие.Етимологичният анализ на думата отвежда
до лат.religio- свещено задължение, свещена връзка, обожание. Изследователите често
приемат религията като присъща на човешката същност и говорят за homo religiosis-
вродена религиозност, защото в нея се оглежда идеята за преход на крайното с
безкрайното, за вечната метаморфоза на живота от едно състояние в друго. Тя
увеличава малкото време на индивида до размерите на Голямото време, изравнява
микрокосмоса с макрокосмоса. Аспектите при разглеждане на религията са много – тя е
учение, идеология, поведение, душевност, игра на въображението, рожба на културата,
магичен бунт срещу смъртта, болка, милост и скръб за самите нас, изправени пред
бездната на Времето, драма на съзнанието, което се ражда с мисълта за преходността и
с опитите за преодоляване на смъртта. Развитието на религиозните идеи довежда до
световни монотеистични религии, които се утвърждават с цената на войни и
кръв.Религията ражда и руши култури и цивилизации, сближава и отчуждава
човешките галактики, защото е духовната вертикала на човечеството. Разглеждайки
философията на скептиците Хегел отбелязва: “Казва се, че хората се различават по
вкус, по религия и т.н., че религията трябва да бъде предоставена на всеки един, че
всеки трябва да си създаде своя религия, свой светоглед от свое становище.
Следствието от това е, че по отношение на религията няма нищо обективно, истинно,
че всичко се свежда до субективността. И така възниква безтазличие към всяка истина.
А тогава вече няма църква; всеки сам за себе си има своя църква, своя литургия, всеки
си има своя собствена религия”.
Основен източник за изследвания и описание на исляма се явява Корана - исторически
документ, съставен от най-близките последователи на Мохамед след смъртта му, по
негова диктовка. Макар и по преданията думите на Мохамед са се записвали още
докато е бил жив, от специални писари на палмови листа, има основания да се
предполага, че в Корана влизат изказвания, които нямат никакво отношение към
Мохамед.
Основните догми на исляма - поклонение на Единия Всемогъщ Бог Аллах и почитането
на неговия пророк Мохамед. Исус Христос в Корана се поставя на много високо място
в редицата от пророци, обаче неговата божествена природа се отрича.
Религиозната литература на исляма, създадена в паследващите периоди, се дели на
Сиру - биографическа литература, посветена на Мохамед, и хадиси - предания
описващи реални и нереални периоди от живота на Мохамед. В ІХ век шест сборника
хадиси са били подбрани в Суна - Свещеното предание на исляма.
Цялата правова система на исляма е заложена в специален сборник от правила -
шириат.
Също като юдаизма и християнството, ислямът смята всичко за предопределено и
ставащо по Волята Божия. Исляма признава бъдещия край на света и Страшния съд. За
разлика от християнството, тези събития не се свързват с появата на месия.
Наред с Аллах, в Корана се споменава и противостоящият му зъл бог, наричан или
Шейтан или Иблис.
Мюсюлманите признават безсмъртието на душата и задгробния живот.
Най-подробно са разработени в исляма образите на ада и рая. Тези места са
предназначени не само за възкръсналите, преминали страшния съд, а и за покойниците,
преминали някъкъв промеждутъчен съд и очакващи окончателното разплащане след
възкресението.
Адът в представите на мюсюлманите е разположен под седем земи. Самия ад също се
състои от седем етажа. Колкото повече се е провинил един грешник, на толкова по-
дълбок етаж се заточава. Асортимента на адските мъчения се състои от целия арсенал
достъпен до въображението.
Раят - това са седем етажа градини, разделени от стотици стъпала, които се изминават
пеш за 50 години. Главната утеха за праведниците са девици за наслада и вечно млади
момчета, разнасят на всички невъобразимо вкусни ястия и питиета.
Обреда на обрязване, изглежда е проникнал в исляма от юдейските общини. В днешно
време този обред се смята за обезателно задължително условие за всеки мюсюлманин.
На всеки мюсюлманин се разрешава да има едновременно четири законни жени. За
развода на мюсюлманина е достатъчно три пъти да произнесе фразата: "Ти си
разведена". Независимо от простотата на подобни отношения, Коранът забранява
прелюбодеянието.
В битов план исляма има някои ограничения на храната и пиенето. Като правило, това
се отнася за продукти, които са непопулярни сред арабите, например свинското.
Въпросът за забраната на спиртните напитки е доста неопределен - в действителност
директна забрана на алкохола в Корана няма.
Исляма е заимствал от юдаизма забраната да се изобразяват живи същества.
През Х век е създадена система на теоретическото богословие в исляма - калам
Почти във всички страни с преобладаващо мюсюлманско население, исляма се явява
държавна религия. Основната част от вярващите е концентрирана в Индонезия,
Пакистан, Бангладеш, Индия, Нигерия, Турция, Египет, Иран и екс-СССР.
Всички религии водят началото си от името на техния основател или народ. Например
Християнството е наречено така на името на своя проповедник Христос,Будизмът на
името на Буда,Зороастризмът на Зороастър,Юдейството на името на племето
Юда(местността Юдея) и т.н. Положението с Исляма е различно. Той е изключение и
не се свързва нито с име на личност нито с име на народ. Думата "Ислям" не
предполага такава връзка, защото не означава име на личност, народ или страна,тя е е
арабска и означава "отдаване"на един единствен Бог -Аллах Създателя и Владетеля на
света. Исляма е универсална религия, чиято цел е да култивира и развие доброто
заложено във всеки човек.Всъщност Исляма е качество и този, който го притежава е
мюсюлманин към, която и раса, общност,страна или род да принадлежи.
Всевишният Аллах подкрепя всички пратеници, които изпраща на света с
необичайни извън човешката им природата чудеса. Чрез тези чудеса пророците
доказват на хората, че представляват пратеници на Аллах и ги призовават към
истинската вяра.
За епохите през, които човекът няма достатъчно развита наука и мисъл, Аллах
благоволява явни чудеса, видими с окото. Защото през тези времена хората вярват само
на неща, които могат да се видят с очи. Ето защо Аллах им предоставя чудеса
съобразени с техния ум и разсъдък. За епохата , обаче която се развива скоростно се
увеличава нуждата от научни и умствени чудеса. За това като милост(рахмет) Аллах
изпраща последният си пророк Мухаммед с най-голямото чудо-Коранът.
Той е като безкрайна бездна от кристална мисъл, заблуждаваща с привидната си
достъпност беглия поглед, но всъщност с навлизането в нея човешкият ум разкрива
нови и нови хоризонти-частица от безкрайната мъдрост. Коранът е вечната мъдрост,
която има способността да пречиства, избистря съзнанието, дава вечно търсения
смисъл на живота и е лек срещу най- голямата болест на нашето време-Метериализмът.
Коранът съдържа 114 сури (глави) съставени от знамения(аети) -свръх човешка
изява на божията воля и мъдрост общо 6666 на брой. Около 633 г. Омар ибн ал-Хатта ,
близък съратник на Мухаммед повелява съставянето на напълно автентичен вариант,
който мюсюлманите четат и до днес по цял свят на арабски език.
Вярата има няколко основи. 1)Вярата в Аллах:
Мюсюлманите вярват в един, единствен несравним Бог-Аллах. Който няма син и
подобен Нему. Той е истинския Бог и всички останали божества са лъжа. Той има най-
прекрасните имена и свойства. Аллах е Всемогъщ, Всевиждащ, Всечуващ, Всезнаещ,
Владетеля и Създателя на всяко нещо. Той знае какво спотайва всяко човешко сърце.
Знае какво се е случило какво ще се случи и как ще се случи.
Думата Аллах е арабска и означава Бог един единствен в Корана се среща на 2150
места.
2) Вярата в Ангелите
Мюсюлманите вярват в Ангелите и в това, че те са създадени от Аллах за да му
служат. Сред тях е Джибрил (Гаврил) , посредством, който става низпославането на
Корана на Мухаммед.
3) Вярата в книгите на Аллах
Мюсюлманите вярват, че Аллах изпраща книги на своите пратеници , за да им
повярват хората и да се учат от тях. Корана е последната книга низпослана от Аллах на
Мухаммед.
4) Вярата в пратениците
Мюсюлманите вярват в пратениците на Аллах . Като се започне от Адем(Адам),
Ной, Ибрахим, Исмаил, Исхак, Якуб, Муса(Мойсей),Иса(Иисус). Но пророческият
цикъл се затваря с изпращането на Мухаммед.
5) Вярата в съдния ден
Денят в , който всички мъртви ще се събудят и ще започне страшния съд.
6)Вярата в Съдбата
Включва вярата в предопределеността на съдбата с доброто и лошото в нея.
Ислямът има пет стълба:
1)Вярата в Аллах и в Мохамед
2) Молитвата-
Значителна роля се отрежда на петте задължителни всекидневни милотви- преди
изгрев слънце, по обяд, след обяд, след залез и през ноща.Най-важното при тях е
пречистването, измиването или изкъпването, освобождаване от всяка скверност.
3)Говеенето през месец-
Говеенето през Рамадан е задължително както и при нарушаване на обещание при обет
и др. Ислямът позволява освобождение от говеенето за онези, за които е непосилно-
стари хора, бременни и др.
4) Милостиня-
Зекятът е заделяне на средства от това , което е придобил всеки мюсюлманин. Схваща
се като пречистване на имането. От приходите на заможните една част се заделя за
бедните, а друга за обществено полезни работи.
5) Поклонение в Мека-
Дълг на всеки заможен мюсюлманин е преди смъртта си да направи поклонение в
светите места. В този ритуал Ислямът вижда от една страна търсене на благоволението
на Аллах , а от друга проява на единение и сплотеност на ислямската общност.
Ислямът се занимава с личния живот на човека по такъв начин, че да му подсигури
чистота и чистоплътност, осигурява му здравословна диета и правилните начини на
обличане, поведение, украса, спорт и т.н. Ислямът предписва преди извършването на
молитва всеки мюсюлманин да извърши частично обмиване (уду), освен ако не е
извършил това по-рано и още не го е нарушил. Задължителното обмиване понякога е

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 сеп 2020 в 15:52 студент на 45 години от София - Нов български университет, факулетет - Магистърски, специалност - Право, випуск 2020
24 ное 2019 в 00:47 в момента не учи на 29 години
20 апр 2019 в 11:26 студент на 22 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Международни отношения, випуск 2024
10 дек 2018 в 06:11 студент на 28 години от София - УАСГ, факулетет - Гф, специалност - Геодезия, випуск 2016
23 ное 2018 в 20:37 студентка на 52 години от Варна - Медицински университет "Проф.П.Стоянов", факулетет - Медицински колеж - Варна, специалност - Помощник- фармацевт, випуск 2015
22 ное 2018 в 18:31 в момента не учи на 35 години от София
21 окт 2018 в 18:04 студент на 26 години от Пловдив - Медицински университет, факулетет - Медицински факултет, специалност - Медицина, випуск 2020
26 ное 2017 в 13:45 студент на 35 години от София - Университет по библиотекарство и информационни технологии, факулетет - КИН, специалност - Комуникации и информиране, випуск 2020
21 ное 2017 в 19:57 в момента не учи
11 ное 2017 в 16:51 студентка на 34 години от София - Университет по библиотекарство и информационн, факулетет - Културно- историческо наследство, специалност - АД, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Обща характеристика на история на религиите

10 яну 2009
·
67
·
5
·
838
·
100

Откакто Ф. Макс Мюлер публикува първите се големи трудове – се говори за история на религиите или за сравнителна история на религиите като за една от многото научни дисциплини...
 

Бог е обич

29 фев 2008
·
127
·
1
·
179
·
92
·
1
·
2

Бог е онова неизмеримото, необятното, което витае из въздуха, което съществува и ще съществува преди и след нас.
 

Новия завет

01 май 2008
·
41
·
6
·
1,421

Курсова работа по Тълкование на свещеното писание ......
 

Християнството

28 фев 2006
·
3,039
·
1
·
337
·
269
·
8

Доклад, в който накратко са представени същността и по-важните дати от създаването на религията до сега.
 

"Вярата"

07 мар 2006
·
1,293
·
2
·
685
·
4

Напоследък у нас постоянно се говори и пише за православната ни църква. Говорят и пишат блестящи умове и стойностни люде, както и разни “неразумни и юроди”, които посягат към духовната тема със същата лекота, с която доскоро посягаха към кобурите си.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Религия
Тест по религия за 9-ти клас на тема:Библия (Нов и Стар завет)
тематичен тест по Религия за Ученици от 9 клас
Изходен тест по религия за ученици от 9-клас на тема - Библия (Стар и Нов завет). Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
12
737
1
26.07.2012
Тест по религия за 9-ти клас
междинен тест по Религия за Ученици от 9 клас
Тест върху изучените библейски текстове в училище, предвидени в ЗП. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
23
59
1
08.08.2012
» виж всички онлайн тестове по религия

Религията в човешката цивилизация

Материал № 264405, от 21 яну 2009
Свален: 159 пъти
Прегледан: 209 пъти
Предмет: Религия
Тип: Есе
Брой страници: 10
Брой думи: 3,311
Брой символи: 27,296

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Религията в човешката цивилизация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Калин Ангелов
преподава по Религия
в град София
с опит от  21 години
1 294

Ангел Петков
преподава по Религия
в град Ямбол
с опит от  1 години
1 403 54

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения