Големина на текста:
Основи на управлението
1. Същност на организацията. Формални и неформални огранизации. Общи
характеристики на сложните организации.
Организация е мястото, където се организират ръководствата. Управлението е
сложна дейност. Може да бъде свързано с организация от различне тип. Тя е причи-
ната, която обуслявя съществуването на управлението и затова трябва да изясним какво
е организация. Те е група от хора и трябва да отговаря на определени изисквания:
1. Най-малко 2ма души, който считат себе си за част от тази група.
2. Наличието на най-малко на една обща цел на всички членове на групата.
3. Наличие на членове на групата, които работят съзнателно и съвместно за дос-
тигане на общата цел.
Понятието “организация”:
-организацията като система- съвкупност от взаимно свързани елементи. Всяка
система има определени граници, в зависимост от целите, в рамките на които функ-
ционира.
- “организация”-та може да означава определено равнище на организираност
вътре в една система.
- “организация”- под това понятие се разбира дейността по създаване на ред и
подреденост в една система или определяне на една от управленските функции.
Определението за организация се отнася за т. нар. формални организации, които се
създават въз основа на предварително определени и регламентирани правила (Тър-
говски закон). Освен формални организации съществуват и неформални, които въз-
никват неорганизирано в по-многолюдните формални организации. Те са типични за
по-големите фирми. Характерно е, че те имат свои правила и норми на поведение на
членовете в съответната организация и преследват специфични цели и интереси. Съз-
дава се т. нар. “групов интерес”.Процесът на ъправление се отнася до създаването и
функционирането на дадена формална организация. Формалните организации рядко
формират и изследват една- единствена цел, но е възможно. Повечето организации си
поставят повече цели и попадат в групата на “сложните организации”.
Основни характеристики на сложните организации
1. Всяка сложна организация преобразува ресурси ( пари, капитал и т.н.) за дости-
гането на определен резултат (материални ресурси- суровини, материали; информа-
ция). Преобразуването на ресурсите е най-забележим в произвоствените организации,
но той съществува и в нестопанските организации.
2. Зависимостта на организацията от външната среда- Нито една организация не
може да функционира без връзки с външната среда (доставчици, потребители, конку-
ренцията, парите и т.н.). Организацията си въздейства с външната среда ежедневно.
1
Външната среда включва всички останали организации, органи на държавното управ-
ление, които определят правилата, които се отнасят до дадената организация. Вън-
шната среда действа благоприятно и неблагоприятно на организацията.
3. Осъществяване на хоризонтално разделение на труда. Тези организации
реализират специализация на труда. Работата се разделя м/у различни .
Външният израз е свързан с появата на различните професии и специализирани звена.
Ясно изразено е в по-големите организации.
4. Сложните организации осъществяват вертикално разделение на труда. В орга-
низации, в които се задълбочава хоризонталното разпределение, се формират много
звена. Създава се т.нар. йерархия или вертикално разделение на труда. Външен израз на
вертикалното разделение на труда е свързано с появата на управлениските нива, които
формират тази йерархия.
За да може една организация да реализира своите цели и задачи, някой трябва да
координира дейността във всички подразделения и хората, коит работят в тях. Лич-
ността, която управлява е реъководителя. Всички ръководители осъществяват дейнос-
ти, които са много общи или близки по характер. Всеки зависки от опита и квалифи-
кацията си и управлява по различен начин. Успешна е, ако тя достигне своите цели, а
управлението по същество е управляването на функции за постигане на предвидените
цели.
Компоненти на бизнес успеха
1. Компонент на оцеляване на организацията чрез усъвършенстване на асорти-мента
от продукти и услуги.
2. Ефективността и резултатността от дейността- условия на дългото оцеляване на
една организация . Рeзултатността е окончателното постигане на целите. Всяка цел е
бъдещ резултат.
2. Управление – същност. Управленски функции. Нива на
управлението – характеристика. Мениджърски роли. Мениджъри и
предприемачи. Успешното управление
Използвани съкращения : О- организация, У- управление
1. Същност на управлението
Управлението се осъществява с и чрез други хора. Чрез него се осъществява раз-
пределение и интегриране на усилията на всички. Да се управлява една О означава:
I. ПЛАНИРАНЕ - Да се определят целите u и да се установят какви измене-
ния ще настъпят във външната среда на О и как те ще u повлияят.
II. КООРДИНАЦИЯ – Да се координира дейността на хората в О за постигане
на целите. Прави се избор на организационната структура.
III. МОТИВАЦИЯ –Да се реши кой при какви условия ще изпълнява
дейностите в О.
2
IV. КОНТРОЛ – Да се прецени по какъв начин ще се измерват резултатите от
работата в О.
Можем да преставим процеса на У като тези 4 последователни функции. Всяка
може да започне да действа, когато са налице резултатите от предишната функция.
Контролът дава инфо как е изпълнена задачата. Има права (1->2->3->4) и обратна
връзка (4->3->2->1). Наличието на обратна връзка определя У като цикличен процес. Ре-
ализирането на контрола изисква преценка на резултатите, което може да предизвика
вземане на коригиращи решения. Така завършва 1 цикъл в У.
В управленската литература има голямо разнообразие в дефинициите на У. Разнооб-
разието произтича от броя на функциите. Много често ПЛАНИРАНЕ се дели на Прог-
нозиране и планиране, Организация (Координиране), Мотивация ( Информиране).
Вземането на решение е тпично за 4-те функции и се разглежда като самостоятелен
процес.
Друг аспект на управлението
У може да се представи като целенасочен начин на въздействие на даден субект в/у
поведението на някаква организация за достигане на предварително формулирани
цели. За да съществува този процес, е необходимо:
1) Субект на У
2)Обект, върху който да се въздейства
3)Предварително определени цели
Тези 3 елемента определят системата на У.
Субект на управлението е всеки, който изпълнява управленски функции. Субектът
може сам да формулира целите си, но може да ги получи от друг субект., от който
зависи.
Обектът на У е в определени граници. Той е ограничен от всички останали обекти
на У и винаги има определено предназначение.
Връзките м/у субекта и обекта се регламентират от обекта. Имат информационнен
характер. Субектът регламентира връзките на обекта с външната среда , като се
съобразява в тази си дейност с действащите закони, етиката в бизнесотношенията и
решенията на централнизираните държавни органи.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 яну 2020 в 16:28 студент на 25 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2017
30 ное 2019 в 15:28 студентка на 31 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Европеистика
13 апр 2019 в 16:36 ученичка на 23 години от Силистра - ПГСУАУ "Атанас Буров", випуск 2015
11 юли 2017 в 10:01 студентка на 30 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Стопански факултет, специалност - Икономика, випуск 2018
18 фев 2017 в 10:48 студент на 36 години от София - Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, факулетет - КОМУНИКАЦИИ И СИГУРНОСТ, специалност - Информационна сигурност, випуск 2019
24 ное 2016 в 22:00 студент на 26 години от Пловдив - Медицински университет, факулетет - Факултет по обществено здраве, специалност - Рехабилитатор, випуск 2016
26 окт 2016 в 13:48 студентка на 30 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет мениджмънт и маркетинг, специалност - Екомениджмънт, випуск 2014
22 авг 2016 в 12:41 в момента не учи на 34 години
01 юни 2016 в 13:28 ученик на 22 години от София - 31 СУЧЕМ "Иван Вазов", випуск 2017
29 май 2016 в 11:46 ученик на 25 години от Бургас - СОУ "Константин Преславски", випуск 2014
 
Домашни по темата на материала
структура на организацията
добавена от beki.dimitrova 31.10.2013
2
14
Подобни материали
 

Курсова работа по проектна организация и управление

11 сеп 2010
·
369
·
6
·
1,389
·
618

Курсова работа по проектна организация и управление...
 

Проектна организация и управление

13 яну 2009
·
669
·
10
·
1,661
·
403
·
2

Проектът е кодекс от знания за управление на поставена задача с определени изходни данни и изисквани, очаквани резултати. Тези резултати определят, обуславят начините, които ще се използват за решаване на поставената задача...
 

Управление на човешките ресурси

08 фев 2010
·
432
·
38
·
7,289
·
391

Теоретична част - Същност на подбора, Цели на подбора, Етапи на подбора:...
 

Лидерство в управлението

29 ное 2009
·
209
·
15
·
1,687
·
187

Ако погледнем в Оксфордския речник, ще установим, че един от синонимите, с които се определя думата „manage”, е „водя”.Разбира се, не е това причината мениджърът да бъде характеризиран като водач /лидер/ на екипа, който той ръководи.Всъщност това дори...
 

Същност на дисциплината финансов мениджмънт

07 май 2008
·
300
·
5
·
772

Финансите на фирмата могат да бъдат дефинирани като изкуство и наука за управление на парите. Теоретическите основи на финансите на фирмата имат различни измерения. Те обаче се предопределят и развиват в съответствие с 3 основни групи...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по ценови мениджмънт за 5-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е по ценови мениджмънт за магистри финансов мениджмънт, СА Свищов. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
33
1
01.09.2014
Тест по лидерство и ръководство за 4-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 15 въпроса по лидерство и ръководство за студенти 4-ти курс Мениджмънт. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
59
1
1 мин
20.08.2014
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Същност на организацията

Материал № 26428, от 25 апр 2007
Свален: 942 пъти
Прегледан: 228 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,021
Брой символи: 6,684

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на организацията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Торнев
преподава по Управление на операциите
в град София
с опит от  28 години
42

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения