Големина на текста:
ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ
1.Същност и класификация на разходите
В приложимите счетоводни стандарти разходите се определят като намаляване на
стойността на икономическата изгода през отчетния период под формата на
извеждане извън предприятието на активите или увеличаване на пасивите, което
води до намаляване на собствения капитал, отделно от това, което подлежи на
рапределение между съучастниците в капитала и преоценката, отразена в капитала.
По- конкретно разходите се формират от намалението на стойността на активи,
начисляването на трудово възнаграждение, осигуровки и други в резултатна
осъществена дейност в предприятието, независимо от момента на тяхното
изплащане. Като разходи се отчитат и начислените провизии, когато това е
предвидено в нормативен акт.
Правилното изясняване на въпросите по отчитанито на разнообразните разходи в
предприятието, предполага тяхната научна квалификация.
В зависимост от техния състав и икономическа еднородност разходите се групират
едноелементни /прости/ и комплексни /многоелементни/. Първите са еднородни по
своето икономическо съдържание. За разлика от тях комплексните разходи са
разнородни по своя състав.
От гледище на значението и ролята на разходите в производствения процес те се
подразделят на основни и допълнителни. Основните производствени разходи са
непосридствено свързани с произвежданито на продукцията и оказването на услуги.
Те са обусловени от технологичния процес и затова се наричат още технологични.
Допълнителните разходи са свързани главно с организацията, обслужването и
управлението на предприятието.
Според начина, по който се включват в себестойността на продукцията са преки или
непреки. Преки са всички разходи, които са непосредствено свързани с
произвеждането на конкретен вид продукт и се отнасят направо в себестойността
им въз основа на съответни първични документи.
Непреките разходи са свързани с произвеждането на няколко или всички видове
изделия, респ. обекти, деейности, услуги.
В зависимост от отношението им към обема на дейността те се делят на: постоянни
и променливи.
От гледна точка за периода, за който се отнасят, разходите се групират на текущи и
предварителни, засягащи бъдещи отчетни периоди.
В съответствие с изискванията на Закона на счетоводството направените разходи в
предприятието се отчитат в следните основни групи:
А) разходи за дейността;
Б) финансови разходи;
В) извънредни разходи;
Г) разходи за данъци върху печалбата;
Съгласно Закона на счетоводството за всички разходи, свързани с дейността на
предприятието, се осигурява информация за техния състав по икономически
елементи- материали, външни услуги, амортизации, заплати, осигуровки и др.
разходи, включително провизии и обезценка на активи. Разходите за дейността се
отнасят и по функционално предназначение: за осъществяване на оперативната
/основна и спомагателна/ дейност, за продажба на продукция, административни
разходи и за др. направления.
Към разходите за оперативната /основна и спомагателна/ дейност се включват
основните производствени разходи, които формират себестойността на
произвежданата продукция, оказаните услуги и незавършеното производство.
Към тези разходи се включват:
1.Стойността на употребените материали;
2.Разходите за преработка, които обхващат:
А) разходите, пряко свързани с произвежданите продукти
Б) непреките производствени /общопроизводствени/ разходи, включително:
- постоянни общопроизводствени разходи;
- променливи общопроизводствени разходи.
Постоянните общопроизводствени разходи са тези, чиито размер остава
относително постоянен, независимо от обема на производството.
Променливите общопроизводствени разходи са тези, които се променят пряко или
почти пряко в зависимост от обема на производството.
Общопроизводствените разходи се включват в себестойността на произведената
продукция.
3.Други разходи, свързани с производството на съответната продукция или
услуга, към които се включват само такива разходи, които са извършени във
връзка с довеждането на продукцията до настоящото й място и състояние.
Финансовите разходи се формират от: начислени лихви за ползвани заеми, лихви по
дългове към трети лица, задължения, свързани с дялово участие, по лизингови
договори и други, отрицателни разлики от операции с финансови активи, пасави и
инструменти и от промяна на валутните курсове на чуждестранна валута,
комисионни по левови и валутни операции и др. Финансовите разходи се отразяват
отрицателно на резултата за отчетния период.
Извънредни разходи са тези, които възникват случайно или са предизвикани от
събития извън обичайната дейност и не се очаква да възникнат отново в близко
бъдеще.
2. Основи на организацията на синтетичното и аналитичното отчитане на
разходите
С оглед управлението на разходите в счетоводството се използват сметки с
различна структура и функционално предназначение: операционни, калкулационни,
събирателно- разпределителни, бюджетно- разпределителни и др. В Примерния
сметкоплан те са обособени в Раздел 6- Сметки за разходи, към който има девет
групи сметки:
60 Разходи по икономически елементи
61 Разходи за дейността
62 Финансови разходи
63 Разходи от преоценки на активи и пасиви
65 Разходи за бъдещи периоди
66 Разходи по пряко застраховане
67 Разходи по пасивно презастраховане
68 Разходи по активно презастраховане
69 Извънредни разходи
3. Отчитане на разходите за дейността
3.1.Отчитане на разходите по икономически елементи
При групирането на разходите по икономически елементи се изхожда от техния вид и
икономическо съдържание, независимо от мястото и времето на извършването им.
Определени са синтетични сметки към група 60 Разходи по икономически елементи:
600 Разходи за материали
601 Разходи за външни услуги
602 Разходи за амортизации
603 Разходи за заплати
604 Разходи за осигуровки
605 Разходи за алтернативни и местни данъци и такси
606 Разходи за провизии
609 Други разходи
Сметките от група 60 Разходи по икономически елементи се дебитират с направените
разходи, групирани по икономически елементи, срещу кедитиране на различни сметки
в зависимост от вида и начина на извършване на разходите. С втора счетоводна статия
същите разходи се отнасят по функционално предназначение, като се дебитират
сметките от група 61 Разходи за дейността и др. сметки, а се кредитират сметките от
група 60 Разходи по икономически елементи.
3.1.2. Отчитане на разходите за материали
За отчитане на разходите за материали е предназначена с/ка 600 Разходи за материали.
С нея се отразява стойността на: отпуснатите суровини, основни и спомагателни
материали, изразходвани горива и енергия, използваните резервни части за ремонт на
машини, съоръжения, оборудване и други ДМА, използвани канцеларски материали,
материали за поддържане, семена и посадъчен материал, фуражи, торове, препарати,
медикаменти, амбалаж и др.
С/ка 600 Разходи за материали се кредитира при разпределение на разходите за
материали по функционално предназначение срещу дебитиране на сметки от група 61
Разходи за дейността.
3.1.3. Отчитане на разходите за външни услуги
Към разходите за външни услуги се включват разходите за ползвани услуги, извършени
от трети лица. Тук се отнасят: разходите за реклама, съобщения и писмени обяви,
печатарски, телеграфо- пощенски услуги, телефонни и телексни такси, абонаментни
такси, застраховки, наеми за помещения, транспортни и др. Използва се с/ка 601
Разходи за външни услуги. Тя се дебитира при начисляване на разходите за външни
услуги срещу кредитиране на сметки за задълженията, паричните средства и други
сметки.
3.1.4. Отчитане на разходите за амортизации
Разходите за амортизации отразяват начислените амортизации на амортизируемите
ДМА и ДНА. С/ка 602 Разходите за амортизация се дебитира при начисляване на
амортизациите, а се кредитира при отнасяне на разходите по функционално
предназначение срещу дебитиране на сметките от група 61 Разходи за дейността, 70
Приходи от продажби.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 май 2020 в 01:32 ученичка на 21 години от Търговище - Първо СОУ " Св. Седмочисленици ", випуск 2017
01 мар 2018 в 13:25 студентка на 24 години от Варна - Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров", факулетет - Навигационен, специалност - МВТ, випуск 2017
28 мар 2017 в 00:31 ученик на 25 години от Лом - ПГХЗ " Дмитрий Менделеев", випуск 2014
22 яну 2017 в 12:45 ученичка на 30 години от София - 29 СОУ " КУЗМАН ШАПКАРЕВ" - СОФИЯ
06 юли 2016 в 09:41 студентка на 27 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - факултет математика и информатика, специалност - Икономика, випуск 2017
19 юни 2016 в 00:03 в момента не учи на 36 години
 
Домашни по темата на материала
Документиране на разходите на трудово възнаграждение и осигуровки
добавена от blo0dR 25.03.2013
0
29
Подобни материали
 

Счетоводна политика

16 апр 2008
·
298
·
2
·
339
·
515

Материал съдържащ основни закони и направления при счетоводната политика.
 

Определяне размера на данъците, които семейство Х трябва да платят за 2008 г.

15 мар 2009
·
181
·
7
·
934
·
143
·

КАЗУС ПО „ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ”: “Определете размера на данъците, които семейство Х трябва да платят за 2008г.” 1. Госпожа Х получава от леля си на 25.08.08 г. бяло „Ауди” на стойност 45 хил. лв...
 

Годишно счетоводно приключване

18 май 2010
·
852
·
47
·
10,957
·
1

Годишно счетоводно приключване, процедури на изпълняване и произтичащите от това стопански операции и тяхното отчитане. Съставяне на годишен баланс върху основа данните от годишната оборотна ведомост...
 

Съпоставителна характеристика между НСС 32 и МСС 32 и 39

31 авг 2010
·
176
·
14
·
2,836
·
178

Счетоводното отчитане на финансовите инструменти се определя от Национален счетоводен стандарт 32 – Финансови инструменти и съответно Международни счетоводни стандарти 32 – Финансови инструменти: представяне и 39 – Финансови инструменти...
 

Документиране на стопанските операции

26 окт 2010
·
155
·
13
·
2,183
·
216
·
1

Една от характерните особености на счетоводството е документалната обоснованост на информацията за стопанските факти, явления и процеси. Документирането е способ за пълно и непрекъснато първично обхващане и отразяване на стопанските операции....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство за студенти от 5-ти курс. Търговия на стоки
тематичен тест по Счетоводство за Студенти от 5 курс
Тестът е по дисциплината "Счетоводство", предназначен за магистри (5-ти курс) специалност - Счетоводство и контрол. Съдържа 32 въпросa за търговията на стоките като всеки въпрос има само по един верен отговор.
(Труден)
32
54
1
2 мин
24.11.2016
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна школа в Италия"
тематичен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за счетоводната школа в Италия по Теории, системи и школи в счетоводството. Съдържа 16 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор.
(Труден)
16
3
1
5 мин
26.07.2018
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Отчитане на разходите в предприятие

Материал № 257916, от 17 яну 2009
Свален: 132 пъти
Прегледан: 84 пъти
Качен от:
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,215
Брой символи: 11,572

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Отчитане на разходите в предприятие"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Стела Григорова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  3 години
39

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  17 години
51

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения