Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
Големина на текста:
Реклама, маркетинг и връзки с обществеността.
Същност на рекламата. Прилики и разлики между реклама и връзки с
обществеността. Взаимодействие между реклама и връзки с
обществеността. Същност на маркетинга. Прилики и разлики между
маркетинг и връзки с обществеността. Маркетингова структура и връзки с
обществеността.
Същност на рекламата
Почти всеки човек днес, сблъсквайки се с реклама под някаква форма, си е
изградил някаква хипотеза за това що е реклама и що е човек занимаващ се с тази
дейност. Това е нормално, защото същността на рекламата я обрича на публичност.
Навсякъде и по всяко време хората са засипвани с хиляди обяви, рекламни вести,
филми, независимо от това дали ги забелязват, дали им обръщат внимание, или ги
търсят сами. Без значение съзнават ли винаги, че прочетеното, чутото, видяното
представляват реклама.
Тъй като ролята на рекламата е част от всекидневието на всеки един и ролята й в
стопанския, обществения културния живот забележимо нараства, то и хората не могат
да бъдат безразлични към нея като към стопански, културен, социален и дори
политически феномен. Това я прави обект на всеобщи препоръки и критики, на масово
одобрение или отрицание. Рекламата е подложена на непрекъснати удари от три века
насам и благоодарение на стремежа да ги избегне е стигнала от панаирджийските
крясъци на шарлатанството до честта да спорят изкуство ли е или наука.
Днес рекламата се осъществява чрез съвременните медии и няма много общо с
примитивната разгласа и крещящото рекламаджийство.
Според определението на Американската асоциация по маркетинг, което е едно
от най-разпространените:
Рекламата е всяка форма на нелично представяне и лансиране на идеи,
стоки или услуги, заплащана от точно установен източник.
Тук рекламата е схваната като част от една подсистема на маркетинга
рекламно насърчителната. Видно е, че се набляга на четири момента: платения
характер на рекламата; няличното представяне; явния източник; универсалността на
обекта на рекламата.
За някои специалисти обаче това определение не отразява комуникационния
характер на рекламата и за това не е точно.
По-цитирано в Европа е определението, възприето от Европейската асоциация
на рекламните агенции:
Рекламата е всяка платена форма на контрулируемо въздействие,
осъществявано чрез средствата за масово осведомяване, по представяне
и налагане на стоки или услуги в интерес на явен източник.
Ключовите думи тук са: контрулируемо, въздействие и масова комуникация.
Първите елементи на това определение сочат очевидна прилика с пропагандата,
търговският характер на рекламата обаче позволява да ги разграничим. Исторически
наистина рекламата е щерка на пропагандата, но днес пропагандата много често
прибягва до методите на своята рожба. Двете са твърде сходни – адресирани са към
масова аудитория (следователно и методите им са сходни), и при двете се пренася
някакво послание до група лица, за да предизвика реакция (опознаването на
аудиторията се налага и в двата случая), и двете технологии се опират на общи правила
и психологически лостове за получаване на ефект. Разликата между реклама и
пропаганда е в целите им – рекламата се интересува от начина на живот на адресатите
потребители, докато пропагандата се занимава с аспирациите (домогване, стремеж към нещо) и
стойностите, свързани с основанията за живот на човечеството: мир, свобода,
равенство, права на човека, вярата на човек в тези категории.
Рекламата играе своята важна роля в съвременния икономически и социален
живот.
Рекламата е част от маркетинг-микса на дадена организация. Функциите на
рекламата са:
- да продава – това е сновната функция на рекламата;
- да създава нови пазари - като показва, че стоката може да се използва с
различна цел;
- намалява разходите на потребителя - като разширявайки пазара рекламата
осигурява масово производство на продуктите;
- стимулира постоянното подобряване на стоката - като показва по-добро
качество, което потребителите да търсят при покупка;
- стимулира конкуренцията рекламата не би се справила успешно ако
продуктът е некачествен. Ефективната реклама изисква продажбите и
пласментните функции да са на равнище, притискайки конкурентите чрез
активна търговска дейност;
- рекламата и проучването трябва да вървят ръка за ръка – защото рекламата
не може да бъде ефективна без да познава аудиторията към, която ще се насочи;
Прилики и разлики между реклама и връзки с обществеността
Често не се разграничават понятията връзки с обществеността и реклама или по-
скоро връзки с обществеността се разглежда като съставна част на рекламата, кото при
това е без особено значение за крайния резултат от дейността на една компания.
Наистина между двете технологии има сходни неща:
- и при рекламата и при връзки с обществеността изходната точка са
конкретните потребности на публиките, ако те не се познават добре нито едната
от технологиите няма да постигне целите си;
- и при рекламата и при връзки с обществеността активно работят с
масмедиите;
- и при рекламата и при връзки с обществеността са комуникативни дейности,
ориентирани към обща цел – увеличаване на продажбите на продукти или
услуги на конкретнета компания;
Между тези две технологии обаче съществуват и дълбоки различия.
- една от най-очевидните разлики е във финансовия план. Рекламата е доста
скъпо занимание, разбира се, за да постигнеш публичност чрез ПР също са
необходими средства, но дълеч по-скромни по размер.
- при рекламата съществува проблем поради подозрението, че съществува
разминаване между рекламирана и реална ценност на конкретния продукт,
докато при ПР такова подозрение няма.
- ПР и реклама се различават и по отношение на функциите си – рекламата
насърчава хората да купят даден продукт, докато ПР е насочена към
модифициране на нагласите на потребителите и изграждане у тях на позитивно
отношение към конкретната компания.
- по отношение на използваните средства също съществуват разлики докато
ПР ползва широк инструментариум от техники, рекламата поради бюджетни
ограничения, веднъж изработена се повтаря многократно.
- докато ПР предполага по-дългосрочен характер с по-твърди стандарти,
рекламата е по-гъвкава и разнообразна, тя може да се отклонява, да се отклнява,
да е по-весела или даже по-секси.
- рекламата е насочена към определена целева група, докато ПР осъществява
контакт и с публиките, които обкръжават тази целева група.
- рекламата се изготвя за определен продукт, ПР е дейност, която се
осъществява докато съществува организацията.
- отнсно връзките с медиите рекламата гради отношения с тях на основата на
покупко-продажба, ПР на взаимоизгодно сътрудничество.
Взаимодействие между реклама и връзки с обществеността
И рекламата и ПР са необходими на всяка една организация в условията на
пазарната реалност. Връзки с обществеността се ползва от методите на рекламата,
защото възложителят на рекламата може да контролира съдържанието, мястото и
времето на огласяване, поради простичкият факт, че той плаща на медията. Рекламата
не е директна и личностна комуникация. Определението на Кътлип, Сентър, Бруум за
реклама е:
Рекламата е информация, огласена чрез медиите от конкретен и известен
източник, който заплаща за времето и мястото на огласяване. Тя е контролиран
начин за огласяване на съобщения в медиите.
Често рекламата се свързва с продажбата на стоки или услуги и това я прави
част от маркетинговата функция, но напрактика рекламата не се ограничава с това.
Различните отдели в една организация използват този контролиран метод за огласяване
на съобщения не свързани с маркетинга.
ПР благоприятства развитието на организационния имидж, който от своя страна
разчиства пътя на стоковата реклама. Рекламата, когато е естетически издържана,
спомага за изграждането на имиджа и играе ролята на “визитка” към организационния
имидж. Свойствените на пъблик рилейшънс “ефект на слабия натиск” и “ефект на
закъснението” (по-бавно, но по-продължително влияние) се комбинират много удачно с
“ефект на усиления натиск” и “ефект на постоянното влияние” на рекламата. Развитият
имидж чрез връзките с обществеността се допълва от имиджа, представян чрез
рекламата. Обратното, формираният висок рейтинг на организацията в общественото
съзнание е причина за по-голямото доверие към рекламата.
ПР специално използва рекламата, за да достигне до публики, различни от
целевите групи потребители в маркетинга. Инвестиционният ПР излъчва реклами, за да

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 апр 2019 в 09:28 студентка на 39 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2013
25 мар 2019 в 11:55 ученик на 24 години от София - 054 СОУ "Св. Иван Рилски", випуск 2013
05 мар 2019 в 00:25 студент на 22 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Историко-юридически факултет, специалност - Културно - историческо наследство, випуск 2020
31 яну 2019 в 20:35 родител от София
10 яну 2019 в 14:47 в момента не учи на 29 години от София
06 яну 2019 в 16:25 студент на 41 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Инжинеро - педагогически, специалност - Топлотехника, випуск 2020
06 яну 2019 в 12:24 студент на 35 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно - исторически факултет, специалност - ВО, випуск 2012
16 дек 2018 в 07:04 студент на 41 години от София - УНИБИТ, факулетет - Библиотекознание и библиография, специалност - Библиотечен мениджмънт, випуск 2021
09 дек 2018 в 20:49 студент на 26 години от София - Химикотехнологичен и металургичен университет, факулетет - Факултет по системно и химично инженерство, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2018
06 дек 2018 в 09:56 студент на 32 години от София - Академия на МВР, факулетет - Факултет сигурност, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Маркетинг на туризма

20 мар 2009
·
652
·
4
·
4,768
·
322

Същност на маркетинга, Основни маркетингови концепции, Маркетинг-микс. Синергия, МИС. Източници и методи за набиране на маркетингова информация.
 

Директен маркетинг

13 фев 2009
·
335
·
4
·
788
·
434
·
1

Директен маркетинг - основен конкурентен инструмент...
 

Характеристика на рекламата

14 апр 2007
·
2,794
·
2
·
572
·
444

Тя е основен елемент на маркетинг микса. Като елемент на комуникационния микс тя има за цел да информира и упражнява известно въздействие върху получателя на информационни послания.Посредством нея се дават сведения за цената, качеството...
 

Продуктова политика

12 апр 2009
·
1,030
·
11
·
1,657
·
971
·
2
·
1

Продуктова политика – разработване на привлекателна продуктова програма (продукти и/или услуги) с цел да се преодолее пазарната съпротива...
 

Насърчаване на продажбите

12 юли 2009
·
299
·
5
·
532
·
346
·
1

Насърчаването на продажбите е част от комуникационната политика на дадено заведение, хотел, ресторант и т.н. ...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетингови изследвания за 4-ти курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс.
(Труден)
20
8
2
4 мин
17.08.2018
Тест по Маркетингови изследвания за студенти от 4-ти курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Изпит по дисциплина Маркетингови изследвания. Тестът съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Маркетинг в 4-ти курс.
(Труден)
30
61
2
4 мин
02.11.2016
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Реклама, маркетинг и връзки с обществеността

Материал № 25688, от 21 апр 2007
Свален: 2,889 пъти
Прегледан: 1,254 пъти
Качен от:
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 2,755
Брой символи: 17,771

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Реклама, маркетинг и връзки с обществеността"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
6

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 339

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения