Големина на текста:
УВОД:
Съвременните цивилизовани общества се основават на принципите на
хуманизма и демокрацията. В центъра на обществения интерес стои
човекът- уникална личност със своите права и отговорности. Хората се
раждат различни, но с равни права. Равнопоставеността на всички
граждани е основополагащ принцип в развитите граждански обществени
системи.
Във всяко общество има хора и групи, които по някаква причина са
маргинализирани- безработни, зависими от дрога, хора с увреждания и др.
те проявяват особености, които ги отличават от общоприетите норми на
поведение. Но въпреки това те са част от обществото, те са сред нас и ние
трябва да ги приемем като равнопоставени личности, като признаем
тяхното право да бъдат различни.
Разбира се това приобщаване ще бъде в различна степен и това се определя
от индивидуалните особености на всеки от тях. От една страна тези хора
трябва да проявяват активност и да пожелаят приобщаването, а от друга
обществото трябва да ги приеме в своята среда.
Като цяло тази общност от хора трябва да работи за интеграция и
социализация.
Социалната интеграция е процес на сближаване, приобщаване и
постепенно сливане на общността, на хората с увреждания и общество.
Това е продължителен процес, който преминава през различни етапи и
практически обхваща целия съзнателен живот на човека с трайни
увреждания.
Социалната интеграция като резултат означава активна вграденост на
индивид или група хора с увреждания във всички сфери на обществения
живот, при равен старт и при отсъствието на каквато и да било пряка или
косвена дискриминация.
Във връзка с политиката на социална интеграция е особено важно да се
познават проблемите на хората с увреждания.
Хората с увреждания в България са обект на нагласи и практики,
наследени от миналото, когато повечето от тях са били изолирани,
защитавани и обгрижвани от семействата си или от държавата. Днес по
неофициални данни хората с увреждания в България са около 450 000
души, 6 % от населението на България. Не може да се каже, че съществува
реална и конкретна статистика за техния брой, защото все още голяма част
от тази рискова група продължават да бъдат изолирани и неспособни да
излязат навън от домовете си, както пдради недостъпната все още околна
среда, така и от настроенията и нагласите на обществото спрямо техните
проблеми.
Сериозен проблем е и внушаваната представа, която много хора с
увреждания имат за себе си. Често те се възприемат като пасивни
получатели на социална помощ, което се превръща в поредната пречка за
пълноправната им интеграция в обществения живот.
Това налага радикална промяна в отношението към хората с увреждания,
както на държавните институции и органите на местното управление, така
и на самите хора с увреждания. Обществото едва ли би откликнало на
нуждите им, ако те не поставят своите проблеми пред съответните
институции, призвани да ги решат. Това може да стане в условията на
гражданско общество, чрез взаимно зачитане и уважение между здравите
хора и хората с увреждания, чрез позитивна, целенасочена политика.
Преодоляването на факторите с негативно въздействие изисква не само
продължителен период от време и комплексни мерки, но и значителни
финансови средства и ноординация на действията на държавните и
обществени органи и институции. Съществено важно е да се преценят
реалните възможности за преодоляване на трайната тенденция към
намаляване на раждаемостта, детската смъртност, рязкото понижаване на
жизнения стандарт, увеличаването на относителния дял на живеещите на
границата на бедността, на безработицата, увеличаване на заболеваемостта
с трайна загуба на трудоспособността или иначе казано инвалидността на
населението. Тя има не само медико-социално значение, но и причинява
значителни икономически загуби, свързани със загуба на трудови ресурси
за продължителен период от време, както и увеличаването на разходите за
здравни и социални нужди.
Целта на дипломната работа е да се насочи вниманието върху възлови
въпроси на социалната и социално-осигурителната защита на хората с
увреждания, проблемите свързани с рехабилитацията и социалната
интеграция на тази рискова група.
Конкретните задачи, които си поставихме са:
1.Да се даде определение на понятието увреждане, хора с увреждания
и техния социален профил.
2.Да се направи характеристика на социалната политика и социалното
осигуряване на хората с увреждания.
3.Да се анализира социалното подпомагане на хората с увреждания.
4.Да се направи анализ на социалната рехабилитация и интеграция на
хората с увреждания.
5.Да се изсведва и анализира управлението на проблемите на хората с
увреждания на национално и териториално ниво.
При разработване на настоящата тема бяха проучени набор от нормативни
документи, осигурявящи правата на хората с увреждания като
Конституцията на Република България, Кодекса на труда, Законът за
социално подпомагане, Законът за интеграция на хората с увреждания,
Закон за пенсиите, Закон за висшето образование, Закон за закрила при
безработица и насърчаване на заетостта, Правилниците за прилагане на
Закона за социално подпопагане и Закона за интеграция на хората с
увреждания, Наредба 36 за експертиза на трайна нетрудоспособност,
Световна програма за инвалидите, Декларация за правата на инвалидите,
Национална стратегия за равни възможности за хората с увреждания.През
последните години в България, като страна в процес на присъединяване
към Европейския съюз, се наложиха значителни промени и изменения в
политиката по проблемите на хората с увреждания, следвайки основните
европейски изисквания и документи. Това бе обусловено от редица
фактори:
Проблемите на хората с увреждания бяха изнесени на
вниманието на органите на държавната власт и на обществото;
Изискванията на Европейския съюз с оглед присъединяването
на България;
Развитието на гражданския сектор и в частност на
организациите, представляващи хората с увреждания и
техните интереси.
Благоприятни условия за последните значителни промени бяха създадени в
рамките на 2003 година, обявена за Европейска година на хората с
увреждания.
Една от основните стъпки в тази насока бе разработването на Национална
стратегия за равни възможности за хората с увреждания по препоръките на
Европейския съюз, базирана изцяло на Стандартните правила на ООН за
равнопоставеност и равни възможности за хората с увреждания,
Европейска социална харта, Конвенцията на ООН за правата на детето и
др. основополагащи международни документи и целяща пълноценното
включване на тази рискова група в обществения живот.
Стратегията е насочена към интеграция на хората с увреждания и
приемането им като хора с равни права и с различни възможности.
Националната стратегия за равни възможности на хората с увреждания е
политически документ, който определя пътя за съществена промяна на
качеството но живота на хората с увреждания в България- децата,
възрастните хора с увреждания, както и техните семейства.
Стратегията очертава начина, по който безспорните права на тези хора-
на самоопределяне и пълноценно участие в живота на страната- да се
впишат в реалностите на пазарната икономика. Стратегията насърчава
създаването на такава среда, в която хората с увреждания ще могат да
бъдат възможно най-независими, като в същото време се запази правото на
социална помощ, адекватни социални услуги, интегрирано обучение и
образование, подходяща работна среда и възможности за културни и
спортни изяви.
Стратегията очертава рамката на законодателните промени с цел
хармонизиране на българското законодателство в областта на равните
възможности на хората с увреждания с това на страните- членки на
Европейския съюз.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социална интеграция на хората с увреждания

Социална политика в помощ на хората с увреждания, програми за интеграция.
Изпратен от:
djekitobg
на 2007-04-20
Добавен в:
Курсови работи
по Социална политика
Статистика:
2,778 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
задачи на социалния работник сварзани с оздравителната програма за работещи хора с увреждания.
добавена от jordanova.1990 09.06.2013
0
45
Права и защита на хората с увреждания
добавена от ivailo9202 22.11.2015
2
25
проблемите на инвалидите
добавена от minko133 26.03.2012
1
19
Подобни материали
 

Пищови по социална политика

18 яну 2009
·
67
·
4
·
761
·
138

Социалната политика е обществена наука, тя изучава сложните по своя ха-ер обществени въпроси. Класическият възглед за нея е, че се занимава с проблемите за задоволяване на разностранни потребности на хората...
 

Социална политика

22 окт 2009
·
64
·
5
·
940
·
92

СП – обществена наука за обществените процеси (много сложни по своя характер), които протичат в обществото...
 

Същност на СР като профес. дейност

02 ное 2008
·
242
·
88
·
8,374

СР най-общо се определя като дейност насочена към оказване на помощ на нуждаещите се лица,неспособни без чужда намеса да решат свои жизнени проблеми,а в много случаи и да живеят...
 

Методи на социалната работа

12 дек 2008
·
948
·
29
·
9,047
·
743
·
1

Социалната работа е професионална дейност. Тя е форма на професионално насочване, консултиране и решаване на социални проблеми на индивида така че ток да повиши индивидуалната си сигурност. Социалната работа е насочена към подпомагането на хората...
 

Алтернативни грижи за деца в риск и техните семейства

Тема по
10 дек 2008
·
163
·
6
·
1,275
·
102

Специализирано обучение Ранна интервенция Диагностициране Алтернативни грижи
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по Осигурители системи и фондове за 4-ти курс
междинен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс, изучаващи Финанси или Социална политика.
(Лесен)
35
10
1
11 мин
15.08.2018
Тест по Корпоративна социална отговорност за 2-ри курс в УНСС
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 39 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в УНСС
(Лесен)
39
6
1
13 мин
28.08.2018
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социална интеграция на хората с увреждания

Материал № 25561, от 20 апр 2007
Свален: 2,778 пъти
Прегледан: 1,559 пъти
Качен от:
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 27
Брой думи: 5,015
Брой символи: 44,333

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална интеграция на хората с увреждания"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения