Големина на текста:
КОНЦЕПЦИЯ НА БАЛАНСИРАНАТА КАРТА ЗА ОЦЕНКА
Балансираната карта е изключително добре оформена и балансирана. Тя има ниска
ефективност и едностранно счетоводство, съвместява финансовите и не финансовите
измерители. В модела на балансираната карта за оценка има три зависими страни-
клиенти, акционери и консултанти. Всяка нова карта няма нищо общо със спецификата,
структурата, качеството и измерителите на предходна карта. В описанието на
балансираната карта е заложен процеса на нейното управление. Счита се, че
управленския контрол не се развива от 1929г. (седи си на същото ниво).
1992г.- модела на Каптън и Нортън има сериозно отклонение от модела за управление
до сега. Критичните бележки, които могат да се посочат са:
-дава информация при вземане на решение
-не се взимат в предвид изискванията на организацията за развитието
-при управленски системи се говори за краткосрочно мислене, управлението на
финансовите критерии губи част от своята същност.
Системите за управленски контрол дават заблуждаваща информация за развитие на
стратегия; доставят твърде абстрактна информация на служещите; игнорира се ролята
на бизнес средата; в борда на управление трябва да има хора, които да говорят за
контрол върху стратегията.
Балансираната картата за оценка е практически инструмент помагащ на предприятията
да вземат решения.
Балансираната картата за оценка се състои от бизнес процеси, финансова страна. Тя
носи ретроспективен характер.
Стъпките за развитие на балансираната картата започва от идеала и модела на бизнес
организацията, които имат за задача да въплътят идеалните цели и да дадат възможност
да се управлява ефективно и съвременния мениджмънт да се превърне в изкуство. Това
е процес, при който идеите на организацията могат да се превърнат в цели.
Модела трябва да има връзка с клиентите, акционерите и целите на
организацията.
Идеал- желаното от компанията бъдещо състояние целта да води, контролира и
стимулира цялата организация в процеса по реализиране на общата концепция за в
бъдеще.
Перспективи- цялостното виждане за идеал се декомпозира и се формират определен
брой перспективи. Най- често срещаните групи перспективи са:
Акционери, финанси, вътрешна перспектива на процеси, обучение и развитие.
Според някои автори има пета перспектива – човешки ресурси (според Хюбърд).
Стратегически цели- виждането за идеала се изразява чрез многобройни специфични
стратегически цели, които служат като маркери или индикатори при неговото
реализиране.
Критични фактори на успеха- тези фактори, които са с най- голяма тежест и
значимост при реализиране на идеала. Това е най- динамичния компонент, включващ
материални и все повече нематериални фактори, което е обяснимо с придобиването на
все по- осезаема роля при формирането на стойност.
Стратегически критерии- в тази част от структурата на картата се отразяват
критериите и съпътстващите ги цели, които са разработени, за да се реализира целта.
План за действие- окончателното оформяне на картата е необходимо да се
осъществява съвместно с раздел, който описва последователността на специфичните
действия и стъпки за реализиране на желаното бъдеще.
Изисквания към универсалния показател в балансираната картата:
-минималност в създаването на всяка перспектива от балансирана карта са
необходими не голям брой показатели, а конкретните, които имат възможност да
отразят коректно подадената изходна информация и същевременно могат да реализират
проект. При голям брой показатели се размива същността.
-полезност за прогнозиране и планиране- в не финансовите показатели е желателно
да бъдат заложени взаимовръзки с бъдещи финансови резултати
-обобщаващ характер- идеалния показател обхваща дейността на цялата разглеждана
организация като има приложение на всички структурни нива
-относителна стабилност- доколкото е възможно присъствието на показателите в
картата е добре да се подменят частично и постепенно с възможност да кореспондират
със стратегическите цели като същевременно индикират процеса по усъвършенстване и
развитие, както на конкретната перспектива, така и на самата организация като цяло
-приложимост към възнаграждение и компенсация- идеалният показател стои в
основата на системата за материално стимулиране чрез възнаграждения, получавани от
персонала за резултати на дейността.
По отношение на перспективите и техните роли характеристиките им са:
Макар да са с уникален характер всяка перспектива във всяка организация има
различно съдържание. За всяка перспектива всяко специфично решение за провеждане
на инициативни и мероприятия има най- вече контролен характер. Всяка организация
фиксира според собствената се специфика перспективи, срокове и съобразени
показатели.
*перспективите- поради възможността да бъдат обхванати и отразени различни
гледни точки като се анализират и фиксират тяхната тежест и основата на аналитичния
процес стоят стратегическите фактори на успеха
*относно сроковете- поради възможността логически да се подредят стратегическите
действия в контекста последователност като своевременно се обвързват с реализацията
по промяна и анализ на самите стратегически фактори
*показатели- поради възможността да индикират и обхванат логическите и
временните взаимовръзки между стратегическите фактори като в тези взаимовръзки
същевременно се усилят и при нужда реконструират като комплекс от зони на особено
внимание значими най- вече за контрол.
Балансираната карта не може да се нарече шаблон, който може да се прилага при
различните видове бизнеси.
Изводи:
-модела на балансираната картата за оценка в сравнение с началото на 90-те години
променя логиката на показателите
-модела на балансираната картата за оценка съществено отчита господстваща роля за
нарастваща роля на финанси
-модела на балансираната картата за оценка по радикално нов начин поставя целите за
решаване целите на организацията
Еволюция на възгледите за балансираната карта.
Класификация:
1.Видове балансирани карти
а)според предмета на приложение
-карта за оценка на показателите
-карта за измерване на ефективност
-карта за стратегически контрол
б)според елементи на съдържанието- 1-во, 2-ро и 3-то поколение
в)според организационно йерархическото ниво на приложение
-организационно
-отделни структурни звена
-индивидуално
Потенциалните резултати на всяка балансирана карта зависят от предмета на
приложение. Не е достатъчно просто да се създаде карта, необходимо е освен нейното
създаване процеса по въвеждане да бъде реализиран логически и правилно.
2.Балансираната карта за оценка на операциите- съдържанието й реализира следните
три задачи:
а)същност на наблюдавания процес
б)анализиране аспекта на самия процес- кой от анализираните резултати може да бъде
зададено като стандарт.
3.Балансираната карта за оценка на стратегическия контрол- създаването на
балансирана карта от показатели за стратегически контрол се явяват систематизирано
описание не само на балансираната логика в конкретната сфера, но и дават възможност
за реализиране на коригиращи действия върху процеса по реализиране на самата
стратегия. Трите основни функции, които се реализират при приложението на този вид
са следните: 1-формиране на стратегия, 2- постоянна и ползотворна комуникация, 3-
контрол в резултат на положителни и отрицателни оборотни връзки.
Балансирана карта 1-во поколение- компактна структура за ефективност;
непрекъснат анализ на взаимоотношенията между различни фактори на успеха; липса
на комуникация между ефективност и организационна стратегия.
Балансирана карта за стратегия 2-ро поколение- най- значимата ранна промяна
трансформира подхода по създаване на модела балансираната карта в самия подбор на
специфични критерии; преосмислянето на взаимоотношенията между критерии по
формиране на перспективи (комуникация между ефективност и заявена стратегия- за
първи път се появяват и обособяват стратегии).
Балансирана карта 3-то поколение- резултат от достатъчно много натрупвания. В
структурата на третото поколение се появява бюлетин за развитие- единодушна оценка
направена на определена бъдеща база за резултати, които са предварително осмислени.
Тези карти са реален израз на взаимоотношенията между стратегически цели и реални
перспективи.
Балансирана карта за отделно структурно звено- за това ниво може да се каже, че
най- удобно да се прилагат интерпретации на първото поколение. Освен мотив за това
приложение е утвърдената тенденция моделът балансираната карта за цялостни
организационни структури да бъде разгледан и декомпозиран като каскада от различни
по своето съдържание и най- вече целесъобразност на видовете балансирани карти.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 апр 2021 в 11:34 ученик на 19 години от Белово - СОУ "Александър Иванов- Чапай", випуск 2020
31 мар 2021 в 17:52 потребител
18 май 2018 в 12:09 студент на 27 години от София - УНСС, факулетет - Маркетинг и мениджмънт, специалност - Маркетинг, випуск 2016
21 окт 2017 в 21:22 студент на 31 години от София - УНСС, факулетет - “Управление и Администрация”, специалност - Администрация и управление, випуск 2019
31 май 2016 в 05:58 студент на 33 години от София - ВУЗФ, факулетет - Финанси, випуск 2016
 
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
6
1
5 мин
07.08.2018
Тест по Местни финанси за 4-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за всички студенти, обучаващи се в икономически специалности и разглежда Местните финанси. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
9
1
3 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Балансирана карта за оценка

Материал № 254546, от 14 яну 2009
Свален: 139 пъти
Прегледан: 168 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,430
Брой символи: 13,095

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Балансирана карта за оценка"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения