Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
Големина на текста:
КАЗУС ПО „МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ”
Международният маркетинг по своята същност представлява комплекс от
дейности с цел откриване и задоволяване глобалните потребности на
потребителите по-добре от конкурентите и координация на маркетинговите
дейности в рамките на ограниченията на глобалната среда.
Основни елементи на международната маркетингова среда са продукта,
ценообразуването, промоцията и дистрибуцията. За да е печеливша една
фирма, наложително е добре да познава пазара на своята дейност: да проучи
потенциалните си клиенти, тяхните желания и потребности; да разработи стоки
или услуги, които ги удовлетворяват и са на разумни за тях цени; начин по
който те да достигнат до тях и същевременно да станат известни и се утвърдят
на пазара. Фирмата е изправена пред дилемата, дали продуктът да бъде
стандартизиран /немодифициран/ или да бъде адаптиран /модифициран/.
Малките и средни предприятия резонно залагат на стандартизацията, тъй
като тя е свързана с икономии в проучването и реализацията на продукта,
икономия в маркетинга, мобилност на потреблението. Повечето от тези
предприятия нямат клонове в чужбина, а разчитат на експорт и по тази
причина също предпочитат да предлагат немодифицирани продукти. Важна
тенденция е уеднаквяването на вкусовете на хората по света в резултат от
глобалните комуникации.
Големите фирми, разполагащи с повече капитали, могат да си позволят
маркетингова стратегия силно ориентирана към потребителите, а оттам и към
продуктова адаптация /модификация/. Така адаптацията се насърчава и
обуславя от: потребностите, вкусовете и културните предпочитанията на
потребителите, покупателните им способности; различните технически
стандарти; правителственото регулиране, което също води до различия в
стандартите.
Ценообразуването в международния маркетинг се определя от: целите на
фирмата, производствените, транспортни и маркетингови разходи, търсенето,
конкуренцията, правителствените действие, данъците и митата, инфлацията,
продуктовата линия, каналите на дистрибуция и маркетинговия микс.
По-ниските цени могат да разширят пазара на една фирма и да увеличат
нейната конкурентност. Такива цени са възможни при намаляване разходите на
труд /както е в развиващите се страни/, при използване на по-съвременни
технологии и при наличие на по-голяма производителност. Разходите могат да
се намалят и чрез усъвършенстване системата на разпределение на продукта.
Фирмите трябва да следят своята ценова политика на различните пазари и да
поддържат ценова диференциация.
Главна цел на управлението на дистрибуцията в чужбина е да се
идентифицират целите на фирмата на чуждите пазари. Маркетинговата
програма, включително дистрибуцията, е средство за постигане на тези цели.
Основна форма на международен маркетинг е директния експорт чрез
дистрибутори зад граница. Фирмата може да провежда международен
маркетинг и чрез собствено присъствие на чуждите пазари. Ако тя има голям
обем на продажби, може да си позволи да излезе директно на пазара. В такъв
случай тя трябва да е запозната с дистрибуционната среда на дадения пазар,
за да може да си изгради подходяща дистрибуционна стратегия там. Когато
чуждите пазари са малки, се предпочита недиректна дистрибуция.
1
Същевременно международната фирма е изправена пред решението дали
да заложи на интензивна или на селективна дистрибуция, т.е. на продажби
чрез многобройни търговци на дребно или чрез ограничен брой селектирани
продавачи. Селективната дистрибуция е за предпочитане при индустриални и
потребителски стоки с дълготрайна употреба. Производителите обикновено
дават изключителни франчайзингови права на вносителите или на търговците
на едро на национално равнище.
Наблюдават се четири основни тенденции в дистрибуцията в света:
1. По-голям размер, повече сила на търговците на дребно.
2. По-голяма интернационализация на търговията на дребно.
3. Увеличаване на директния маркетинг, особено поръчките по Интернет,
пощата и т.н.
4. Продажби на намалени цени.
Промоцията е най-видимата функция на маркетинга, защото чрез нея
съществуването на дадена фирма добива гласност. Промоцията в
международния маркетинг е комуникация с аудиториите на фирмата, с която ги
информира и им въздейства, с цел постигане на определени цели.
Един от елементите на промоцията в международния маркетинг е
рекламата – платена комуникация на посланията на фирмата чрез
неперсонална медия. Рекламата има за цел: подготовка пътя на продавачите,
разширяване на дистрибуцията, увеличаване на продажбите, подобряване
имиджа на марката и др.
Други форми на промоция са личните продажби, насърчаването на
продажбите, маркетинговия микс като промоция и връзките с
обществеността /PR/.
Основните тенденции в развитието на маркетинга могат да се обособят в
три основни групи в зависимост от причините: Предизвикани от
технологичното развитие извън маркетинга;• Произтичащи от промени в
пазарната среда, най-вече от ефектите на глобализацията;• Произтичащи от
променената роля на маркетинга в организацията (фирмата, институцията)
ТЕНДЕНЦИИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ В ДРУГИ ОБЛАСТИ
Техническите възможности на съвременните компютри и напредналите
информационни технологии направиха възможно за всяка фирма създаването и
използването на големи маркетингови бази данни, които позволяват лесно,
бързо и евтино сегментиране и таргетиране на пазара, както и глобално
предлагане на всяко нещо при минимални разходи на усилия, време и
средства. Нараства частта от обществото с формирана “Интернет”
потребителска култура, което закономерно доведе до навлизане и увеличаване
на електронната търговия като вариант на каталожната търговия. Това
означава, че фирмите трябва все повече да се съобразяват с нарастналата роля
на търговската марка като гаранция за качеството на предлаганите стоки и да
се стараят да поддържат конкурентна среда поради наличието на достатъчно
пълна продуктова, ценова и друга информация, която е достъпна в Интернет
пространството и може да формира потребителски интерес и предпочитания.
2
ТЕНДЕНЦИИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРОМЕНИ В ПАЗАРНАТА СРЕДА
Като ефект от глобализирането на пазара, вече посочихме по-горе
нарастналата роля на търговската марка като гаранция за качество. В същото
време големите фирми осъществяват изключително мощни рекламни кампании,
в резултат от което конкурентните марки на малките и средни по обем на
продажби фирми остават в информационно затъмнение.
Друга тенденция, която се наблюдава е съчетаването на търговски
функции на едро и дребно в лицето на хипермаркетите.
ТЕНДЕНЦИИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРОМЕНЕНАТА РОЛЯ НА МАРКЕТИНГА В
ОРГАНИЗАЦИЯТА
Принудени от банките да представят бизнес планове с достатъчно добре
защитена маркетингова част, фирмите вече са принудени да развиват
маркетинговия инструментариум за анализ и оценка на пазарните възможности,
на силните и слабите страни на фирмата, нещо което до скоро бе практика
само в големите и транснационалните фирми.
Трайно навлезе СТП концепцията (Сегментиране-Таргетиране-
Позициониране) като модел, който отговаря най-пълно на новите пазарни условия.
* * *
С цел проследяване влиянието на тенденциите в съвременната
международна маркетингова среда, ще разгледам състоянието на лозаро-
винарския сектор в България, главно слабостите и проблемите в него и
пътищата за решаването им.
В ЕС има над 2.4 млн. стопанства, произвеждащи вино, върху обща площ
от 3.6 млн. ха, или 2% от всички земеделски площи на съюза. Производството
на вино през 2006 г. представлява 5% от стойността на селскостопанската
продукция на ЕС. Консумацията на вино в ЕС постоянно намалява, въпреки че
продажбите на качествени вина нарастват. През последните десет години
вносът нараства с 10% годишно, докато износът се увеличава съвсем слабо.
Според настоящите тенденции излишъкът от винопроизводството ще достигне
15% годишно до 2010/2011 г. ЕС изразходва около половин млрд. евро всяка
година, само за да се освободи от излишъците вино, за които не е намерен
пазар.
На 04.07.2007 г. Европейската комисия прие набор от предложения за
широкообхватна реформа на общата организация на пазара на вино.
Предложенията целят:засилване на конкурентоспособността на европейските
производители;възвръщане на пазари; баланс между търсене и предлагане;
опростяване на правилата; съхраняване на най-добрите традиции на ЕС в
областта на винопроизводството;укрепване на социалната структура на
селските райони и опазване на околната среда. Предвижда се държавите-
членки да получат национални финансови пакети и набор от примерни мерки,
от които да изберат най-подходящите в зависимост от местните условия. Ще
бъдат насочени повече средства към развитието на селските райони с цел
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
StokataBG написа на 14 яну 2009 ОТГОВОРИ
ученик на 21 години
дад
 
Подобни материали
 

Маркетинг на туризма

20 мар 2009
·
652
·
4
·
4,768
·
324

Същност на маркетинга, Основни маркетингови концепции, Маркетинг-микс. Синергия, МИС. Източници и методи за набиране на маркетингова информация.
 

Реклама, маркетинг и връзки с обществеността

21 апр 2007
·
2,891
·
8
·
2,755
·
1,255
·
2
·
3

Същност на рекламата. Прилики и разлики между реклама и ВО. Взаимодействие между реклама и ВО...
 

Директен маркетинг

13 фев 2009
·
336
·
4
·
788
·
443
·
1

Директен маркетинг - основен конкурентен инструмент...
 

Разработване на маркетингово проучване

11 май 2011
·
466
·
14
·
2,477
·
854
·
6
·

Разработване на маркетингово проучване за "Мото-Пфое България"...
 

Казус по маркетинг и реклама на малката фирма

30 ное 2008
·
373
·
15
·
2,394
·
263

За маркетинг в сферата на туризма се говори от средата на 50-те години, когато възниква и маркетинговата концепция като цяло. В началото е свързан основно с продажбите на туристически услуги (например нощувки).
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетингови изследвания за 4-ти курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс.
(Труден)
20
10
1
3 мин
17.08.2018
Тест по Маркетинг за 4-ти курс на тема "Маркетингови комуникации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс по Маркетинг и набляга на темата "Маркетингови комуникации".
Тестът е изготвен от:
Олга Бончева преподавател
(Лесен)
14
9
1
3 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Казус по "Международен маркетинг"

Материал № 254494, от 14 яну 2009
Свален: 321 пъти
Прегледан: 263 пъти
Качен от:
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Казус
Брой страници: 7
Брой думи: 1,616
Брой символи: 14,766

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Казус по "Международен маркетинг""?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
7

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 342

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения