Големина на текста:
Катя
Тема  2
България през първата половина на ІХ век
През 681 година благодарение на съвместните усилия на славяни и българи се създава една
нова държава на Балканите-БългариялТя взаемала територии рпринадлежащи на Византийската
империя.Тези територии са били утвърждавани от българските владетели чрез военната мощ на
младата държава и в някой случаи чрез дипломация.През 705 година към България се присъединява
областта Загоре при хан Тервел. Половин век по-късно през 753г. владетелският род Дуло бил
сменен и това довело до вътрешна криза,която била преодоляна едва при хан Телериг /768-777/.
Стабилизирането продължило при хан Кардам /777-803/,който след война с Византия успява да
сключи мирен договор и възстановява плащането на ежегоден данък. Това утърждава младата
страта като важен политически фактор на Балканите и Европа,а също създава предпоставки за
бъдещото политическо могъщество на България. Византия,която приемала младата държава като
нетрайно и нестабилно обединение на двата етноса , трябвало да се примири ,че вече не е
пълновластен господар на Балканите.
Сведение за събитията от първата половина на Х век черпим от няколко каменни надписа
увековечили победита на българските владатали :Хамбарлийски надпис Чаталарски, Търновски,
Сюлейманкьонски, надписите около Мадарския конник,Маламировата каменна летопис,надписа на
хан Пресиян в град Филипи. От византийските извори: Теофан Изповедник, Патриарх Никифор,
византийски лексикон от Хв. “Свидас”,Анонимен византийски хронист,”Житието на
Тивериопулските мъченици от Теофилак Охридски за гоненията на християните от земите на
България”,”Животът на Карл Велики”от Айнхард-за българо-франкските отношения при хан
Омортаг.
Името на третия български владател не е споменато в “Именника на българските ханове”,
известно е само,че той е от рода Дуло и е управлявал 28 години.Името на този “неизвестен”
владетел е било Кормесий,както са го отбелязали западните хронисти.Впрочем това име се среща и
при мирния договор от 716г. . Името на Кормесий е споменато ощи в надписите на Мадарския
конник. Приемник на хана е хан Севар,който е последния потомък на рода Дуло. Според
“Именника на българските ханове” той е управлявал 15 години.
През 753г. на българския престол са възкачва хан Кормисош за когото е посочено в 4Именника
на бългърските ханове”, че е управлявал 17 години,но в тях вероятно се включват и годините
когато е съуправител на хан Севар. Той бил от рода Вокил. Управлението на хан Кормисош се
характеризира с множество преврати. Смяната на управляващия род става предпоставка за
създаване на вътрешна нестабилност в държавата Започнала да се води борба за власт между
отделние български родове.
През 755г.император Константин V Копроним започнал да укрепва границите и да строи
крепости,съседни на България.Това предизвикало недоволство от страна на българите и те
поискали данък от империята. Отказът на императора поставил начало на продължителни войни
между България и Византия. Константин V Копроним бил завладян от идеята да си възвърне
земите. В продължение на 20 години /755-775/ императорът провел редица походи,но нито един от
тях бил успешен. През 756г. хан Кормисош бил сменен от хан Винех. След това на престола се
изредили редица ханове-Телец,Сабин,Умор,Токту,Паган.
Едва при хан Телериг /768-777/ вътрешното положение на страната се стабилизирало. През
774г. Константин V Копроним предприел нов поход срещу България по суша и море. Планът бил
сухопътната войска да атакува проходите на Стара планина,а императора с флота от 2000 кораба да
потегли на север до р.Дунав и да стовари конницата на северните български земи.Планът
претърпял промяна и флота акостирал на черноморския бряг,близо до Варна. Когато императорът
стъпил на непознатата месност ,импираторът се уплашил и решил да се върне. В същото време
дошли пратеници на хан Тервел с предложение за мир. Договорът предвиждал нито българите да
навлизат във Византия,нито византийците да навлизат в български земи. По-късно същата година
ханът предприел поход срещу Византия,но той бил осуетен още в зародиш от императора.Тогава му
станало ясно,че в двореца има предатели. С хитрост той научил от самия император техните имена
като му пратил писмо,че смята да се отегли и да се предаде на Византийските власти.
Само три години по-късно 777 ханът успява да премахне напълно ромейското влияние в двора си
и избягва в Константинопол,където е приет много радушно от император Лъв ІV /775-780/ и приел
християнството и християнската име Теофилакт.Императорът го удостоил с титлата патриции и го
оженил за братовчетката на императрицата.
На мястото на хан Телериг застанал хан Кардам. През 791 Константин VІ потеглил на поход
срещу България,с което целял да накаже бългърите заради проникването им по течението на река
Струма и за избиването на везантийските войски.Хан Кардам посрещнал войските при Одрин и
.Войските влезнали в сражение и ромеите избягали. През юли 792 Константин VІ пристигнал с
войските си на българо-византийската граница при крепостта Маркели. Българският хан заел
позиции по височините и започнал разузнавателна дейност. Ромеите избързали като нападнали
първи и претърпяли голямо поражение. Константин VІ едва успял да избяга и да се спаси.
Последвали преговори,на който бил подписан мирен договор, според който империята трябвало да
плаща ежегоден данък на България.През 796 Константин VІ отказва да плати и вмесо торба със
злато изпраща конски тор,но след неуспешна военна операция в покрайнените на Солун той отново
се съгласява да се поднови договора от 792.Повече сведения за живота и личността на хан Кардам
няма.Не са известни и обстоятествата около неговата смърт,но дори и да е била насилствена,тя не
бива да се поставя с връзка интригите във Византия.
Управлението на хан Кардам е забележително преди всичко с ликвидирането на
междуособиците,умиротворяване на страната и изваждане България от политическа немощ.С
неговото име се свързва новият етап в отношенията на между България и Византия през 90-те
години на VІІІвек.България минава в настапление на юг от Стара планина.Тази активна външна
политика осигурява не само дългоочаквания мир, но и просперитета на България през следващото
столетие.
През 803 на престола се възкачва хан Крум.Според едно късно свидетелство от Х век хан
Крум произхожда от онези българи ,които след разпадането на Велика България се установили в
Панония.Там неговия род дълго робувал на аварите ;по-късно се преселили на юг от Дунав и една
негова издънка станала български хан.Хан Крум се смята за родоначалник на нова династия,към
която принадлежат едни от най-забележителните владетели на Първото българско
царство.възкачването на хан Крум съвпада с важни политически промени в Европа.Още в първите
месеци на своето управление насочил своята външна политика на северозапад,където се водила
война между Аварския хаганат и Франкската империя.803 година франките победили и хаганатът се
разпаднал.Хан Крум се възползвал от събитията на северозапад и през 805 предприел походв тази
посока. Отслабналата от войни аварска войска била разбита и към България били присъединени
източните теретории на хаганата.Границите на България стигнали до река Тиса, обхващайки
редица славянски племена на запад от река Морава-тимочани, браничевци, аборди,както и
неизвестни по име племена ,които до сега са били под аварска власт в земите на Трансилвания.Със
своите огромни отвъд дунавски територии ,България се превръща в третата по сила страна в Европа
/след Византия и франкската империя/.Освен огромните теритарии във власт на българите попадат
и железни мини и солници,които за онова време са изключителни ресурси.Сведения за тези събития
черпим от хрониките на Теофан,Никифор,Анонимен ватикански разказ от ХІІ век,както и от
Хамбарлийския надпис от 813.
Около времето на тези събития започнало брожението на византийските славяни.
Тема №3
България при княз Борис І
В резултат от усилията на българските ханове Крум,Омуртаг,Маламир и Пресиан през първата
половина на ІХ век българската държава значително уголемява своята територия и се изправила
редом с Франкската и Византийската империи като трета могъща сила в Европа. Било осъществено
политическо обединение на славяните от “българската група. Завършил и сложният процес на
централизация и изграждане на административните институции на държавата.Тя се превърнала в
типична средновековна монархия с функционизирани органи на властта.Но езическият период
изчерпва своите възможности на развитие.И на лице били всички необходими предпоставки за
такива съдбоностни събития като Покръстването и славянската писменост.
Информация за дейността на Борис І черпим от надписа при село Башли/днешна
Албания/,старобългарският разказ “Чудото на свети Георги с българина” От Продължителят на
Теофан-Йосиф Генезий,посланието на патриарх Фотий,отговорите на папа Николай І,от
“Живописите на римските папа”написани от Атанасий Библиотекар,от фулденските
летописи,бергинките летописи и други.От историографите с най-голямо значение е Константин
Иречек-“Историята на българите”,Васил Златарски “История на българската държава през средните
векове”,Петър Мутавчиев-“Историята на българският народ”,Димитър Ангелов –“Образуване на
българската държава”,Васил Гюзелев “Княз Борис І”,Александър Бурмов “Покръстване на
българите”,Иван Снегаров “История на българската православна църква”.
Идването на хан Борис /852-889/ на престола бележи края на продължилото
близо два века господство на тюрко-българския елемент в държавата.Разделянето на българското
общество на славяни и българи обособени и по религиозен признак вече работило срещу
интересите на страната.Освен от политическа централизация на властта обществото се нуждаело и
от културна консолидация,която по естествен път да заличи различията между двата основни
етноса.Това се налагало от обстоятеството,че в следствиа на успешната външнополитическа
дейност на хановете Крум,Омуртаг,Маламир и Пресиан, България попада в обкръжението на две
могъщи държави-Византия на юг и Немското кралство на северозапад.
В Плиска недоволство предизвикали неуредените териториални спорове с Византия .Земте
между реките Струма и Места приобщени към България прекъсвали сухоземната връзка между
Солун и Константинопол,което не било в интерес на Византия.Неястноти имало и в югоизточна
Тракия.Същевременно на югозапад се издигала Великоморавия,която при княз Ростислав
обхващала земите на днешна Чехия, Словакия и северна Унгария.Укрепването на тази държава в
централна Европа не се покривало с интересите на Немското кралсво .Неговият владетел Людвик
Немски желаел да разпростре влиянието си върху великоморавските славяни,което накарало
Ростислав Моравски да потърсе военна помощ.Такава ,той намерил в България, която имала свои
интереси по средния Дунав.За този съюз имал принос френският крал Карл Плешиви 840-877/.
Както свидетелстват изворите през 853 българите били във война с Людвик Немски,но тя се оказала
неуспешна за тях. Немският крал привлякал на своя страна хърватският княз Тършемир /845-864/ и
сърбите, което още повече затруднило антинемската позиция на Борис І.Принуден от
обстоятествата ханът се отказъл от съюза с Ростислав и дал помощта си на немците.Границите не
били променени,но България загубила влиянието си в Средния Дунав.В хода на тези събития
българските войски навлезли в Сърбия ,която наскоро създала своя държава.Отношенията със
сърбите били обтегнати още при хан Пресиан след неуспешния му поход.
Целта и на двете експедиции била да се попречи на византийската дипломация да използва
сърбите в своя полза,против интересите на българите.Българските войски предвождани от
първородния син на хана Расате били изненадани в планините.Владимир бил пленен заедно с 12те
боили.Хан Борис уредил конфликта по мирен път-плениците били
върнати и за около половин век отношенията били мирни.Някои сръбски изследователи и учени
отнасят похода към 870г. ,но това не променя външнополитическите отношения .За
преориентацията на външната политика имало и друга причина.Прекомерното засилване на
Великоморавия не било в интерес на българската държава,защото тя отдавна се стремяла да стане
център на долнодунавските славяни.През 855-856 между България и Византия избухнала нова
война,завършваща с неуспеха на Борис.Византия си възвърнала контрола над Загоре.България
запазила Македония и Западните Родопи.
В началото на 60те се оформили два основни военно-политически блока,очертанията на които се
определят от интересите на участващите страни.Великоморавия била притисната между България и
Немското кралство.В отговор на това Ростислав потърсил сближение с Везантия.През 862 в
Цариград пристигнало пратеничеството на Ростислав ,натоварено със задачата да сключи съюз с
империята.Византия приела с радост направеното предложение, защото не само поставяла България

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 май 2019 в 09:45 студент на 20 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Философско-исторически факултет, специалност - Социология, випуск 2022
11 май 2019 в 17:33 студентка на 28 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - архивистика, випуск 2015
16 апр 2019 в 17:26 ученик на 18 години от ОУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ", випуск 2019
15 апр 2019 в 23:10 студент на 25 години от Кюстендил - Международен славянски институт - филиал Кюстендил, факулетет - Бхахахаха, специалност - сдгдсг, випуск 2022
 
Домашни по темата на материала
спешно ми трябва за утре
добавена от adelina.ilieva 10.05.2015
2
13
Подобни материали
 

Славяни. Произход, разселване и идването им на Балканския полуостров

01 апр 2006
·
833
·
8
·
1,403
·
1,842

Славяни. Произход, разселване - поминък и обществен живот, уръдия на труда, вярвания, заселване на Балканския полуостров и последици.
 

Освобождението на България 1877

18 май 2008
·
156
·
9
·
2,814
·
345

Освобождението на България 1877 - тема по история.
 

Моята представа за Васил Левски

01 дек 2007
·
309
·
5
·
1,109
·
387
·
1

Наречен от църквата дякон Игнатий, от своите съратници револзюционери Левски, а от народа Апостола на свободата, години наред кръстосва земите ни и подготвя народа за всеобщо въстание срещу петвековното османско владичество като създава тайни...
 

Покръстването на българите

15 апр 2009
·
194
·
7
·
1,316
·
366

Думите на този първи български мъченик се оказали пророчески. Силата на Божия Дух накарала българите да се покръстят. В днешния урок „ Покръстване на българите „ ще разберем, че там където Божия Дух е с цял един народ, този народ печели...
 

Великото преселение на народите

23 юни 2007
·
730
·
10
·
2,113
·
609
·
5
·

Великото преселение на народите- причини, хронологически граници, посоки на разселване. Характеристика на варварското кралство.
 
Онлайн тестове по История
Тест за животa и делото на Дейвид Ливингстън
любознателен тест по История за
Този тест е предназначен за бъде развлекателен и ползотворен в това, да предаде историята на живота на един голям мисионер, докоснал сърцата на много хора, както в Англия и Африка, така и по света. Той не цели оценяването на компетентности и знания, а по-скоро задоволяване любопитството на всеки, който желае да научи нещо за личността на Дейвид Ливингстън.
(За отличници)
18
02.08.2018
Тест по История за 7-ми клас
изпитен тест по История за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 13 въпроса от изучения материал, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 7-ми клас.
(Труден)
13
33
1
1 мин
26.07.2018
» виж всички онлайн тестове по история

Теми по история на България

Материал № 25378, от 19 апр 2007
Свален: 2,782 пъти
Прегледан: 2,267 пъти
Качен от:
Предмет: История
Тип: Тема
Брой страници: 39
Брой думи: 14,458
Брой символи: 122,128

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми по история на България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Анелия Севова
преподава по История
в град Стара Загора
с опит от  3 години
40

Маргарита Петринска
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
121 12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения