Големина на текста:
Тема № 2 .Методика на обучението по четене в
началното училище.
Съвременен статус на обучението по четене-нормативна
база.Процес и съдържание на работата с художествен текст.
Съвременен статус на обучението по четене – нормативна
база.
Сървеменното литературно обучение на учениците е част от подготовката им
по БЕЛ и от предвидените по новата учебна програма 7 часа в седмицата 3 часа са по
литература (четене) + 1 час за извънкласно четене, който се осъществява през седмица.
Най важната черта на обучението по литература е литературно- естетическият
характер на това обучение.В учебното съдържание е предвидено малките ученици да се
запознават само с художествени произведения за деца.Тези литературни худ.
Произведения дават възможност на децата да се запознаят с постиженията на
българската и световна литература (включва се класика и съвременни автори).
Целта на това обучение е:
-децата да се приобщят към литературата като вид изкуство, да придобият, макар и
елементарни познания за същността на литературното произведение с неговите
характеристики (жанрове, композиционни особености, езикови особености, авторова
идея);
- да придобият умения за самостоятелна работа с художествения текст;
-да получат представа и познания за най-популярните детски писатели и техните
произведения-т.е. да се формира читателска култура;
- да се придобият умения за изразяване на лично мнение върху прочетеното, умение
за дискутиране на различните нравствени проблеми, формиране на ценностна
ориентация на основата на изучаваното художествено произведение.
Всички тези цели се постигат чрез различни методи и похвати използвани от
учителя, като той трябва винаги да се съобразява с възрастовите особености, нивото на
развитие на сетивните умения на учениците, конкретните особености на изучавания
текст и формулираните в програмата цели и задачи на конкретния клас.
Развитието и усъвършенстванито на четивните умения е водеща и постоянна
задача за учениците.След месец март на 1-ви клас вече се говори за литературно
обучение.Трябва да се отделя повече време за четене.
Пропедевтичен характер ( подготвителен х-р) има съвременното обучение по
литература.Това обучение от 1-ви до 4-ти клас подготвя децата за същинското
обучение в следващите степени.
Център на изучаване е отделното произведение само за себе си , а не като част от
цялостното творчество на даден автор, част от цялата литература или от историческото
и развитие.
Акцентът е върху практическата насоченост, докато в по- горните класове пада
върху теоретическата насоченост.Малкият житейски опит налага тази практическа
насоченост, защото литературата е наука за живота и без натрупан опит децата не
могат да осмислят в дълбочина .Практическа насоченост означава децата да се
ориентират в различни страни на текта, да откроят главни и второстепенни герои да
осмислят действията им, да разбират метафора сравнение, да вникнат в авторовото
послание.
Четивната техника –до края на началната училищна възраст ,трябва да е
усъвършенствана максимално.
Специфично детско възприемане на изкуството (литературата) –„Наивен
реализъм”-децата не разбират условността на изкуството.Те вярват, че това, за което се
говори е действителност.Тази вяра е причина децата да съпреживяват всичко , което е
пресъздадено в текста.Тази повишена емоционалност намира външен израз и позволява
да се комплексират недостатъците на „ наивния реализъм”.Децата в тази възраст
възприемат текста „на порции”,не разбират взаимадействието между тях.В тази възраст
вниманието е насочено към събитията и към случката, често детето пропуска описания
и природни картини.Това е една от причините да се четат повече сюжетни
приказки.Наивният реализъм не е само приоритет на детската възраст.Такова
поведение се среща и при много възрастни читатели.Два фактора са необходими за
неговото преодоляване:
-възрастово израстване;
-познание за литературата;
Специфика в изучаване на произведения от различни
жанрове.
Различни жанрове и произведения се включват в училищния материал от 1-ви до 4-
ти клас-приказка, разказ, стихотворение откъси от повести, басня, пословица,
поговорка, народни песни и афоризъм.
От литературоведска гледна точка жанрът на произведението се явява система от
образуващ елемент, който в значително най-голяма степен определя връзките и
взаимодействията на другите елементи на худ. произведение. Какви ще бъдат героите
също зависи от жанра.
Като водещ принцип в методиката при изучаване на дадено произведение, се извежда
принцип за съобразителност с жанровата специфика на творбата.Това означава , че
трите етапа протичат много специфично и различно при всеки един отделен жанр.
Приказка – тя е най широко застъпеният жанр, поради възрастта на децата .При
постъпване в училище техният опит е свързан с приказките.Приказката като
литературен жанр води началото си от народното творчество и по- късно от
писател.Следователно в най чист вид жанровите признаци можем да открием в
народната приказка,защото преминавайки в личното творчество на писателите жанрът
търпи промяна и трудно можем да запознаваме децата с жанровете на това
произведение.
Във фолклористиката, която изследва народните приказки има различно
класифициране на видовете приказки, но при нас е приета тривидовата:приказки за
животни, битови и вълшебни.
Приказки за животни- в исторически план те са най-стари.Всички ги свързват с
времето, когато хората са живеели в пещерите и са вярвали , че някакво животно е дало
начало на тяхното племе.В тези приказки се е изразявало страхопочитанието на хората
към животинското божество.
С развитието на цивилизацията хората се отърсват от атеистичните си
представи.Свалят животинският тотем от пиедестала и го приравняват към себе
си.Започват да му придават човешки черти.Така се появяват нов тип приказки, в които
животните се поставят в житейски човешки ситуации.Именно от този период от
развитието до нас са достигнали познатите ни и днес приказки за животни.Анализът на
всички приказки от различните страни показва, че могат до се извеждат общи черти:
-героите са животни и те са поставени да действат в ситуации аналогични на
човешките житейски ситуации;
-животните като герои са носители на определени качества;
-всяко животно преминава с едно и също качество в различни приказки;
-героите са поляризирани- те са само добри или само лоши;
-винаги доброто побеждава
-построяване на самата приказка- народният разказвач предпочита диалогичен тип
реч.Тази особеност позволява на учителя да използва похвата четене по роли или
драматизиране.
Битова приказка- тя отразява бита и ежедневието на хората.Начина , по който се
разказва за бита е аналогичен.Нар. разказвач съвсем насочено подбира ситуации ,които
са невъзможни („Галената Богданка”) .Нар. разказвач не се интересува дали това е
вярно или не.При авторската приказка авторът се опитва да ни обеди във верността .
-герои - тук те са типизирани , лишени са от индивидуалност.Нямат имена (баба,
дядо, внуче).В някои случеи има имена, но те не са за да индивидуализират, а за да
отразят региони или да отразят нарицателен герой (Хитър Петър).Героите в битовите
приказки са също поляризирани, само добри или лоши, не търпят развитие.Типичното
качество директно е назовавано от народния разказвач.
При работата на учителя с децата понеже всички действия са подчинени на даденото
качество, учителят може да провери и да накара децата да проследят до колко
действията потвърждават качествата;
-място на действието-само е маркирано, няма природни картини;
- доброто винаги побеждава-целта е героя да бъде осмян, наказан или да се
поправи. Тръгва се за дадено качество и се проследяват действията. Този вид приказки
позволява използването на преразказ, защото има малко диалог и повече авторова реч.
Вълшебна приказка – тя е израз на стремежа на обикновения човек към по-щастлив,
по-добър живот, като израз на стремежа им да си обяснят необяснимото, което
наблюдават в природата.
- персонаж – той е много специфичен. Задължително присъства цар, принцеса и
кандидат жених. Установява се, че задължително има седем персонажна система,
като всеки герой задължително изпълнява определена роля. Винаги има изпращач,
изпълнител, вредител, помагач има и лъжегерой, но печели винаги глупака или
най-малкия;
- магически числа – във вълшебната приказка се използват магическите числа - 3,
7, 9 и 12, което показва вярата на хората, че тези числа имат особена сила;
- наличие на предмети със свръх естествена сила;
- приказки с форма за начало и край ( имало едно време);
- може да се срещнат елементи, които индивидуализират персонажи, но тези
елементи не изпълняват тази функция. Чрез тях нар.разказвач цели да възпита у
младото поколение естетически вкус към красивото
Разказ повествователен жанр, който присъства още от първи клас. Децата изучават
разкази не само от български, но и от чужди писатели. Основно присъстват битови

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 яну 2020 в 13:56 ученик на 22 години от София - 035 СОУ "Добри Войников", випуск 2017
16 яну 2020 в 10:23 студент на 30 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2018
15 яну 2020 в 11:14 студент на 23 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2021
04 яну 2020 в 08:52 родител
01 дек 2019 в 14:35 ученичка на 24 години от Лом - Първо ОУ "Никола Първанов", випуск 2014
28 авг 2019 в 17:33 родител на 40 години от София
 
Подобни материали
 

Общи корекционни методи използвани в урока за за запознаване със звук и буква “Л”

23 фев 2008
·
604
·
8
·
551
·
884
·
2
·
3

Към шест-седем годишната възраст при постъпване в училище децата притежават всички елементи, които са основата на по-нататъшното им успешно обучение по начална грамотност...
 

Изучаване на художествен текст в началното у-ще

11 сеп 2008
·
138
·
4
·
1,122
·
114

Изучаването на приказка най – много присъства. Проблемно-тематично съдържание:то включва тема /онова, за което се разказва, тя бива често нравствена, битова /и идея -/ идеята е даден проблем, в приказката...
 

Интерактивни методи на обучение по изобразително изкуство в IV клас

02 апр 2010
·
369
·
6
·
1,866
·
747
·
2

Представени са интерактивни методи, които могат да се използват в обучението по изобразително изкуство в подходящи форми на работа...
 

План-конспект на урок по български език на тема: "Звук и буква "В"

27 дек 2011
·
893
·
4
·
492
·
1,470
·
3

I.Тема: Звук и буква „Вв” II.Цели: Учениците да разберат че звук „в”е съгласен звук. Сам не образува сричка. Да се научат да четат срички и думи с него. Да съставят изречения....
 

Изобразително изкуство ІІІ клас

23 яну 2008
·
894
·
15
·
2,519
·
1,817
·
10

„Сравнителен анализ на образователното съдържание по направление „Изобразително изкуство” в учебниците за ІІІ клас.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Методика на обучението по математика в детската градина - ІІ-ра част
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Труден)
48
3
1
12 мин
14.08.2019
Методика на обучението по математика в детската градина - І-ва част
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.
(Труден)
49
8
1
23 мин
14.08.2019
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Методика на обучението по четене в началното училище

Материал № 249340, от 09 яну 2009
Свален: 479 пъти
Прегледан: 523 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,470
Брой символи: 12,431

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методика на обучението по четене в началното уч ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Борислав Борисов
преподава по Педагогика
в град Пловдив
с опит от  5 години
1 12 1

Виолета Филипова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  23 години
8 1

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения