Големина на текста:
ПРОСТО МИНАЛО ВРЕМЕ
THE PAST SIMPLE TENSE
Образуване
The Past Simple Tense се образува от втората глаголна форма.То няма никакви лични
окончания. Отрицателната и въпросителната форма се образуват с минало време на
спомагателния глагол
do - did и инфинитива на главния глагол.
The Past Simple Tense
Positive
положителен
Negative
отрицателен
Interrogative
въпросителен
Negative-
Interrogative
I worked.
I did not work.
I didn't work.
Did I work?
Did I not work?
Didn't I work?
Кратките отговори на въпрос в the Past Simple Tense са:
- Yes. I (you, he, etc.) did.
- No, I (you, he, etc.) did not (didn't).
Употреба
The Past Simple Tense изразява:
1.Действие, извършено в даден момент или определен период от време в миналото, което
няма връзка с настоящето. Моментът се изразява с обстоятелство за определено време
или се подразбира от контекста:
I saw him last week.
Видях го миналата седмица.
He went to Moscow in 1960.
Той отиде в Москва през 1960 г.
They arrived late.
Пристигнаха късно.
2.
Обичайно повтарящо се действие в миналото:
Last year we often went to the theatre.
Миналата година често ходехме на театър.
When I was at the seaside, I went swimming
every day.
Когато бях на море, плувах всеки ден.
3.Действие или състояние, което е било характерно за подлога в миналото.
He loved sports in his youth.
На младини той обичаше спорта.
He had a good ear for music.
Той имаше добър (музикален) слух.
4.Общоизвестни или научни факти, които се отнасят до миналото.
Primitive man lived in caves.
Първобитният човек живеел в пещери.
The Past Simple Tense се употребява най-често с наречия и обстоятелствени пояснения за
определено време, като: in 1960 през I960 г., a few days ago преди няколко дни, yesterday
вчера, last year, month, week миналата година, миналия месец, миналата седмица, on
Monday в понеделник и др.
The Past Simple Tense обикновено се превежда на български с минало свършено време.
Когато показва траещо действие в миналото, то се превежда с минало несвършено време.
They arrived on Monday. Пристигнаха в понеделник.
He taught us English last year. Миналата година той ни преподаваше английски език.
5.The Past Simple Tense се употребява в исторически и други разкази, приказки и пр. В тези
случаи често се превежда с минало преизказно време:
The French Revolution broke out in 1789. Френската революция избухнала през 1789 г.
Once there lived a little girl. Имало едно време едно момиченце.
Според контекста the Past Simple Tense се превежда със свършен или несвършен вид на
глагола:
I read a book yesterday. Вчера четох книга. (Вчера прочетох една книга.)
ВЪЗВРАТНИ И ЕМФАТИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ
Автор Administrator
18 April 2008
УПОТРЕБА НА СТЕПЕНИТЕ ЗА СРАВНЕНИЕ
1.
Възвратните местоимения за 1 и 2 л. ед. и мн. число се образуват от съответните
притежателни местоимения и думата self (в мн. число selves), а за 3 л. ед. и. мн. число от
косвения падеж на съответното лично местоимение и думата self (мн. число selves).
Ударението пада винаги върху втората сричка - myself.
Singular - ед. числоPlural - мн. число
myself - себе сиourselves - себе си, си, се, сами (без чужда помощ)
yourself - себе си, сам, самият, тиyourselves - себе си, сами, самите, вие
himself - се, себе си
herself - се, себе си
itself - се, себе си, си, самият
themselves - се, себе си, си, тях си, самите те, лични
те
Възвратните местоимения служат обикновено за пряко допълнение и показват, че
действието се връща върху лицето, което го извършва.
забавлявам се
I enjoy myself
you enjoy yourself
he enjoys himself
she enjoys herself
we enjoy ourselves
you enjoy yourselves
they enjoy themselves
Те могат да се употребяват и като предложно допълнение:
He said to himself. Той си каза.
Look after yourself. Пази се (грижи се) за себе си.
В днешния английски език има много глаголи, които някога са били възвратни, но днес се
употребяват най-често без възвратно местоимение. Такива глаголи са например wash, dress,
shave, bathe, hide.
Много глаголи, които в българския език са възвратни по форма, в английския език се
употребяват без възвратно местоимение:
смея се - laugh; бия се - fight; опитвам се - try
В някои обстоятелствени изрази в английския език се предпочита личното местоимение пред
възратното:
I'll take him with me. Ще го взема със себе си.
Look before you. Гледай пред себе си.
2. Емфатичните местоимения имат същата форма като възвратните. Те служат да подсилят
значението на подлога и се превеждат със „сам. самият, лично аз (ти)" и пр. Поставят се
обикновено след подлога или на края на изречението:
I myself did it. I did it myself. Аз сам го направих. Самият аз го направих. Лично аз...
Тези местоимения се употребяват и в някои обстоятелствени изрази:
He was sitting by himself. Той седеше сам (самичък).
You must look out for yourself. Сам трябва да внимаваш (да се пазиш).
Автор Administrator
18 April 2008
1. За да се означи, че два предмета или две лица притежават дадено качество в еднаква
степен, се употребява наречието as пред и след прилагателното в положителна степен.
Ударението пада върху прилагателното, никога върху as:
He is as old as I am.
Той е толкова стар, колкото съм аз.
My room is 'just as 'large as yours.
Моята стая е точно толкова голяма, колкото
твоята.
В отрицателни изречения обикновено се употребява not so...as:
He is not so tall as I am.
Той не е толкова висок, колкото съм аз.
My room is not so large, as yours.
Моята стая не е толкова голяма, колкото е твоята.
2. За да се означи, че един предмет (или едно лице) притежава дадено качество в по-голяма
или по-малка степен от друг, употребява се сравнителна степен на прилагателното и съюзът
than (от).
След than съществителното или местоимението стои в именителен падеж, освен когато е
допълнение:
He is taller than I (am). Той е по-висок от мен.
She is less intelligent than Mary (than
site).
Тя е по-малко интелигентна от Мария (от нея).
В съвременния разговорен английски език местоимението може да стои в косвен падеж и
когато не е допълнение, напр.:
He is taller than me.
Той е по-висок от мен.
3.
Превъзходната степен се употребява обикновено с определителен член:
This is the largest room in the house.
Това е най-голямата стая в къщата.
„От" в изречение с прилагателно в превъзходна степен се изразява с предлога of или in:
John is the tallest of the three.
Джон е най-високият от тримата.
Mary is the eldest in the family.
Мери е най-възрастната в семейството.
Понякога превъзходната степен се употребява, за да означи просто висока, а не най-висока
степен на качеството. Тогава може да се употреби без член или с неопределителния член.
Превежда се „крайно", „извънредно" и под.:
This is most interesting.
Това е крайно (извънредно) интересно.
A most dangerous plan.
Извънредно опасен план.
Когато след most има съществително, то означава „повечето"; тогава то се употребява без
член:
Most people love music.
Повечето хора обичат музика.
My Own Resources
Practice
Must/Needn't
1. Fill the spaces in the following sentences by inserting must or the present,
future, or past form of have to.
1.She__________________________ leave home at eight o'clock every morning at
present.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 ное 2020 в 12:30 в момента не учи на 22 години, випуск 2018
06 ное 2020 в 20:52 потребител
21 окт 2020 в 20:59 ученичка на 26 години от Гоце Делчев
19 окт 2020 в 14:45 студент на 44 години
08 окт 2020 в 16:31 студент на 22 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - С, специалност - Публична администрация, випуск 2019
04 сеп 2020 в 22:33 студент на 28 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Икономика, випуск 2023
29 юни 2020 в 22:42 студент на 21 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Технически колеж към Югозападен университет "Неофит Рилски", специалност - Компютърни системи и технологии, випуск 2020
07 юни 2020 в 17:30 студент на 33 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - Музика, випуск 2023
09 апр 2020 в 11:34 студент на 29 години от Пловдив - ВУАРР Пловдив, специалност - Стопанско управление, випуск 2014
04 апр 2020 в 16:00 в момента не учи на 48 години
 
Домашни по темата на материала
Моля помощ спешно е!!!!
добавена от genka655 18.01.2018
0
10
С няколко изречение!Спешно!!!
добавена от zeliha_eub 16.12.2017
0
9
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК -ПИСАНЕ НА ИСТОРИЯ 140 думи
добавена от aiilya.rushen 19.05.2016
0
22
Превеждане на изречение от български на английски език
добавена от silvia.savova.54 16.12.2016
1
23
10 преведени страници от книгата ''You're the one that i don't want''
добавена от radi.georgieva.908 24.01.2015
1
24
 
Онлайн тестове по Английски
Тест по английски език за 8. клас - изходно ниво III вариант
изходен тест по Английски за Ученици от 8 клас
Тестът е подходящ за проверка на знанията на учениците, завършващи 8. клас, но също може да се ползва и като входно ниво за 9. клас. Включени са само въпросите с избираем отговор.
(Труден)
20
454
1
30.09.2011
Тест по английски език за 8. клас - изходно ниво IV вариант
изходен тест по Английски за Ученици от 8 клас
Тестът е подходящ за проверка на знанията на учениците, завършващи 8. клас, но също може да се ползва и като входно ниво за 9. клас. Включени са само въпросите с избираем отговор.
(Труден)
20
407
1
30.09.2011
» виж всички онлайн тестове по английски

Минало просто време

Материал № 247721, от 07 яну 2009
Свален: 317 пъти
Прегледан: 539 пъти
Качен от:
Предмет: Английски, Чужди езици
Тип: Урок
Брой страници: 8
Брой думи: 1,147
Брой символи: 9,198

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Минало просто време"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения