Големина на текста:
Европол е европейска полицейска институция създадена с Договора за
Европейски съюз от Маастрихт, подписан на 7 февруари 1992 г. със седалище в Хага
/Холандия/. Започва дейността си в ограничен мащаб на 3 януари 1994 г. под формата
на Отдел за борба с наркотиците (Europol Drugs Unit – EDU). Постепенно тази дейност
се разширява с други важни области от борбата с престъпността. От 1 януари 2002 г.
задачите на Европол обхващат всички сериозни форми на международна престъпност,
така както са изброени в приложението към Конвенцията за Европол. Конвенцията за
Европол е ратифицирана от всички държави-членки и влиза в сила на 1 октомври 1998
г. В съответствие с приетите правни документи, свързани с Конвенцията, Европол
започва цялостната си дейност на 1 юли 1999 г. Акценти в работата на Европол са
борбата с тероризма, превенция на нелегалната търговия с оръжие, борба с
наркотрафика, детската порнография и "прането" на пари. Европол е независима
структура на ЕС. Управителният съвет на организацията е съставен от по един член на
всички странни-членки. Финансовият контрол на организацията се осъществява от
лице, посочено от Управителният съвет. Първият президент на организацията е
немският юрист Юрген Щорбек. От февруари 2005 г. неговото място се заема от Макс-
Петер Ратцел.
Между Република България и Европейската полицейска служба (Европол) е
подписано Споразумение за сътрудничество през юни 2003 година, с което се
регламентира взаимодействието между страните - членки на Европейския съюз,
действащи чрез Европол, и Република България, в борбата срещу тежките форми на
международната престъпност. Освен обмена на стратегическа и оперативна
информация, това сътрудничество включва и обмен на специални знания,
стратегическа информация, общи ситуационни доклади, информация за процедурите по
разследване, информация за методите за превенция на престъпността, участие в
обучение и предоставяне на консултации и съдействие при индивидуални
разследвания.
На 1 август 2007 г., България става пълноправен член на Европейската
полицейска служба (ЕВРОПОЛ).
На 23 юли 2007 г. Съветът по общи въпроси на ЕС прие Решение за присъединяването
на България и Румъния към Конвенцията за създаване на Европейска полицейска
служба (Конвенция за Европол), което е публикувано в Официалния вестник на ЕС.
След присъединяването си към Европол, Република България вече ще участва
пълноправно, съвместно с останалите държави-членки на ЕС, в борбата с тежките
престъпления като тероризъм, трафик на наркотици, нелегална миграция, трафик на
хора, пране на пари, трафик на радиоактивни вещества и др.
Основни функции на Европол
Европол има следните пет основни функции:
- улеснява обмена на информация между страните – членки;
- събиране, обобщаване и анализ на сведенията и данните;
- своеобразно уведомяване на компетентните служби на страните - членки за
получената информация, или установяване взаимовръзки в рамките на
разследването на дадено престъпление;
- помагане, подпомагане и улесняване на разследването на страните - членки,
чрез предоставяне на постъпила важна информация;
- управление на автоматизираните бази данни.
Основни структури на Европол: Европол има три основни структури: Национални
звена, Офицери за свръзка, Централни органи.
1
Европол подкрепя дейностите на правоохранителните органи на държавите-членки
главно в борбата срещу:
? трафика на наркотици;
? мрежите за незаконно прехвърляне на имигранти;
? тероризма;
? фалшификацията на пари (използване на фалшиви евро) и на други
средства за плащане;
? трафика на хора, в това число и детската порнография;
? трафика на крадени моторни превозни средства;
? прането на пари.
Освен тези, други основни приоритети на Европол са престъпните прояви срещу хора,
финансовата и компютърната престъпност. В обсега на дейност на Европол влизат
случаите на организирани престъпни структури, засягащи две или повече държави-
членки.
Подкрепата на Европол се осъществява посредством:
? улесняване обмена на информация, в съответствие с националното
законодателство,
? чрез служителите за връзка на Европол (Europol Liaison Officers – ELOs),
които се подпомагат от държавите-членки посредством техните
национални правоохранителни органи;
? предоставяне на оперативен анализ за подпомагане на оперативни
дейности;
? изработване на стратегически доклади (например оценки на заплахи) и
анализи на престъпления въз основа на информация, предоставена от
държавите-членки и от трети лица или страни;
? предоставяне на опит и техническа помощ за разследвания и операции,
провеждани в Европейския съюз, под надзора и правната отговорност на
съответните държави-членки.
Европол провежда също така дейности, свързани с поощряването на анализа на
престъпността и координирането на следствените техники между държавите- членки.
Конвенцията за Европол влиза в сила на 18 април 2007 г. Според нея Европол получава
необходимата информация от националните звена или от определени компетентни
органи Отговорността за законността на събирането, съобщаването на Европол и
въвеждането на данните, както и за тяхната точност, актуалност и проверка на
сроковете за съхранение, се носи от държавата - членка, която съобщава данните.
Комбинирането на централната роля на националните звена или определените
компетентни органи с отговорностите на държавите - членки обезпечава ясна и
прозрачна система на контрол върху обмена на лични данни с Европол.
2
Получаването на информация от публични или частни субекти е съществуващо искане
и е едно от предложенията в доклада на приятелите на председателството (точка 22 в
матрицата). ОНО признава необходимостта на Европол да получава и използва тези
данни в особени случаи и аналитични проекти.
Все пак възможността Европол да получава данни от тези източници повдига следните
въпроси:
1) има ли Европол право да се обръща към тези публични и частни субекти директно?
каква ще бъде законовата база за даването на информацията и кой ще бъде
отговорен за законността на комуникацията? - Както изглежда, предложението има
намерение да разреши на Европол да се обръща към публични и частни субекти
директно. Няма специално задължение да се насочват подобни искания към
националните звена или да се правят специални споразумения на място, както
посочва член 22 от предложението, третиращ органи и агенции, свързани с
Общността или Съюза. Въпреки че ОНО не оспорва необходимостта да се прилагат
данни от тези субекти при специфични разследвания, в които Европол е включен,
изглежда, че това предложение въвежда понятието за достъпност на данните,
обработени от публични и частни субекти, като основа, която да разреши на
Европол да се обръща към тези субекти директно. Още повече, че не е логично
Европол да се свързва с националните звена или определени органи, когато събира
информация относно правоприлагането, а да има право да се обръща директно към
други страни. В тази връзка трябва да се отбележи, че данните от публични и
частни субекти могат да имат същата степен на чувствителност като данните
относно правоприлагането (например ДНК данни, данни за лица, търсещи
убежище). От гледна точка на контрола подобни различни контакти при
събирането на информация не са препоръчителни.
2) Един аспект, тясно свързан с точка i), е правното основание за предоставянето на
информацията. Когато се касае за лични данни, изискващата страна е свързана със
задълженията на Директива 95/46 ЕО за защитата на отделните лица от отношение
на обработката на лични данни и за свободното придвижване на такива данни8 и
тяхното прилагане в националния закон.
Тази директива съдържа основния принцип върху законността на обработката на лични
данни: данни се събират за изрично определени и законни цели и не се обработват по-
нататък по начин, несъвместим с тези цели. Освобождаване или ограничаване се
допуска само, когато това е предвидено със закон и когато това съставлява необходима
мярка за гарантиране на националната и обществената сигурност или за
предотвратяване, разследване, разкриване и съдебно преследване на престъпления.
Това освобождаване трябва да е така предвидено в националния закон. ОНО няма общ
поглед върху това как това освобождаване се осъществява в националните закони на
всички държави - членки, както и няма информация дали съществуването на подобно
освобождаване включва също така съобщаване на лични данни на международна
организация като Европол. Трябва да се подчертае също така, че самият факт, че
предложеното решение на Съвета разрешава на Европол да събира и обработва такива
данни само по себе си не е достатъчно правно основание за публичните и частните
субекти да съобщават данни на Европол. Така ще бъде трудно за Европол и за страните,
от които се иска, да преценят дали ще им бъде разрешено на събират или съобщават
тези данни.
3) В допълнение към забележките в 1) и 2), изглежда логично да се поддържа
системата, както е определена в член 28 от предложението, отнасящ се до
отговорността по въпросите на защитата на данни на държавите - членки, съобщаващи
информацията (включително информация от публични и частни лица, тъй като член 28
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Европол

Европол е европейска полицейска институция създадена с Договора за Европейски съюз от Маастрихт, подписан на 7 февруари 1992 г. със седалище в Хага /Холандия/. Започва дейността си в ограничен мащаб на 3 януари 1994 г. под формата на Отдел за борба...
Изпратен от:

на 2009-01-07
Добавен в:
Есета
по Полиция, отбрана, национална сигурност
Статистика:
254 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Трафик на наркотици и оръжие


Борбата с корупцията и организираната престъпност е една от важните задачи на Прокуратурата на Република България, която е създадена за укрепване на законността и борбата с престъпленията и закононарушенията....
 

Полицеиско право


Има около 200 определения за НцС. Понятие за национална сигурност - когато липсват заплахи срещу държавата или при наличието на такива, страната може да ги преодолее. В този аспект не следва да се разглежда като елемент на...
 

Организирана престъпност


документа съдържа 2 теми по организирана престъпност...
 

Организирана престъпност


Конвенцията на оон за транснационалната организирана престъпност от 15 ноември 2000 г. определя организираната престъпност като колективна дейност, извършвана от три или повече лица...
 

Управление, организация и ръководство. Принципи и методи на управление в полицията


Управлението в обществото се проявява целенасочен начин на действие или въздействие. Хората управляват хора, машини и животни и във всеки отделен случай се касае да постигане на определена цел и целенасочен начин да действие и поведение...
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест - Полицейски правомощия
междинен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът проверява знанията на студентите в областта на полицейското право и по-специално по отношение законосъобразността на прилагане на полицейските правомощия...
(Лесен)
10
171
1
1 мин
28.11.2011
Тест върху Закона за защита на класифицираната информация
изходен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти
Тестът се полага в НВУ "Васил Левски" - В. Търново, факултет "Общовойскови", катедра "Национална и регионална сигурност"...
(Лесен)
24
615
1
13.10.2011
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Европол

Материал № 247311, от 07 яну 2009
Свален: 254 пъти
Прегледан: 197 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Есе
Брой страници: 10
Брой думи: 2,886
Брой символи: 25,521

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Европол "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виолета Георгиева
преподава по Финансов контрол
в град София
с опит от  3 години
121 32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения