Големина на текста:
І. Теория на международните отношения- общи положения
1.Възникване и развитие на теорията на международните отношения _/ТМО/
Теорията на международните отношения е историческа категория. Ключът към нея е
общата теория за развитието на човечеството.
Още в древността се правят първоначални опити за правно регламентиране и за
създаване на ТМО. Те се изразяват в разработването на пособия, наподобяващи
технически наръчници. По-късно се правят вече усилия философски да се обосноват
основните положения на ТМО.
Значително развитие ТМО получава по времето на Ренесанса и Просвещението.
Както е извесно, възникването на всяка система от възгледи се предшества от процес
на натрупване на знания, а при опознаването на света човек върви от опита към
теорията. Така и ТМО се развива въз основа на многогодишен опит, с чийто помощ
човечеството опознава явленията.
Пръв теоретик, чийто теоретични разработки обобщават различни закони и
правила на международните отношения е Микело Макиавели.
Тази епоха се характеризира с нарастващото влияние на господстващата класа,
което налага силови подходи в международните отношения.
Едва 150 години по-късно след Макиавели ключът в международните
отношения започва да се търси в сферата на разума. Така например Русо, Дидро и
Кант пледират вече за социален контакт, т.е. абселютиската воля на монарсите да се
ограничи и да надделее разумът. Това означава проблемите да бъдат решавани чрез
социален контакт при приети съгласувани правила. Така например Кант в своите
теоретични разработки акцентира върху разума в практиката на осъществяването на
международните отношения.
През XIX век тези отношения вече се базират на различни знания. Все повече се
очертават контурите на предметната област, на обособените специализирани
знания. Тогава се зараждат геополитическите и други специфични теории и чрез тях
започва да се търси обяснение на поведението на различните политици. С други думи
казано, правят се опити за научно обяснение на проблемите на ТМО. Така например с
геополитическата теория за морското господство на англосаксонските държави се
обяснява поведението на техните политици.
Едва след Втората световна война можем да говорим за систематизирана вече,
по-задълбочена ТМО. Най напред американските учени пълно разработват учението
за политическия реализъм, в което като основен фактор в международните
отношения се възприема силата. На базата на това учение изкристализират и редица
други теории на международните отношения. Значителни в това отношение през този
период са теоретичните разработки на американския учен Маргентал.
В краяна XIX и началото на XX век се формира марксистката теория, която
става важен фундамент на ТМО и дава възможност за цялостно изграждане на
завършена теоретична област. За съжаление обаче при формирането и развитието на
социалистическата ТМО, вместо анализ и обяснение на реалните фактори се тръгва
към възхваляване и пропаганда на социалистическия строй. Международните
отношения силно се идеологизират. Преминава се в теорията на пропагандата и
апологетиката. Върви се по пътя на утвърждаване на политическия курс, определен
от един субект, с което се компрометира ТМО. Така например , да вземем само тезиса
за връзката между войната и политиката ще разберем, че според Клаузевиц войната е
продължение на политиката с други средства. В критиката към войната в условията
на ядрения век редица технократи и апологети твърдяха, че тя вече не е средство на
политиката, защото ще доведе до самоунищожение на този който я е разпалил. Вярно
е, че тя не е разумно средство, но все пак е средство. Въпреки това не се намери учен,
който да каже, че все пак войната е средство на политиката. Продължаваше да се
твърди, че ядреното оръжие вече е променило това положение. Погледната реално,
обаче, това все пак си е война.
2.Същност, предмет и характер на ТМО
Същност, предмет и структура на ТМО
По въпроса има или няма наука за международните отношения понастоящем в
РБългария няма единство между учените. Някои от тях твърдят, че такава наука няма,
защото логиката на нещата е както във вътрешен план. Друга, по-голяма част от
учените аргументирано обосновават обективното съществуване на тази наука с
аргумента, че международните отношения имат своя специфика и свои
закономерности.
За да се каже аргументирано има или не наука за международните отношения
трябва първо да се отговори на въпроса какво е науката, т.е. кога една система от
знания се обособява като отделна научна област, като отделно научно направление за
изследване. Взето в един най-общ план науката е максимално непротиворечиво
систематизирани знания, които са отражение на опита на хората в дадена област,
достатъчно значима за живота на човечеството. Очертават се следователно два
основни момента. Първият- систематизиране на многообразието на света от
определена гледна точка и вторият- наличието на достатъчно значим аспект на този
свят, т.е. на достатъчно значима дейност.
Вторият момент именно дава отговор на въпроса има или не наука за
международните отношения, т.е. има ли достатъчно значима дейност, за да бъде тя
предмет на целенасочено систематизиране. Да има такава дейност и това е дейността
на държавата на международната арена, нейното общуване и поведение в
заобикалящия я свят за защита на националните интереси. В своята съвкупност тази
дейност е реализирането и развитието на международните отношения. Тя е дотолкова
самостоятелна, че има свои закономерности, принципи, категориален апарат,
организация, способи за осъществяване, но и дотолкова елемент на обществото,
поради което винаги следва да се вижда и в множеството й връзки и зависимости с
конкретното общество.
Именно такова социологическо явление е достатъчно значимо, за да бъде
предмет на специализирани систематични търсения. Тъкмо като относително
самостоятелно, взето в неговата вътрешна организация и динамика международните
отношения са предмет на отделно направление на научни изследвания. От тази гледна
точка теорията на международните отношения /ТМО/ следователно е система от
възгледи за родствеността и единството на многообразието на областите на
взаимодействието на обществото с други народи и коалиции, с нейното поведение на
международната арена.
Като всяка друга научна област ТМО съществува на две равнища:
Емпирично;
Теоретично;
Съдържанието на първото равнище е фиксирането на елементите на
международните отношения такива, каквито са, в тяхната множественост на
всички равнища.
Съдържанието на второто равнище е обосноваването на съвместимостта,
непротиворечивото взаимодействие и вътрешно логическите връзки между всички
елементи на международните отношения като едно цяло.
Възоснова на казаното до тук и вследствие на анализа на развитието на ТМО с
основание могат да се направят следните изводи:
Първо В своето развитие ТМО се опира на общите закони на развитието на
човечеството.
Второ ТМО се основава на обобщаването на опита на човечеството при
съвместното съжителстване на нациите на планетата, на своевременното моделиране и
извличане на поуки и изводи, свързани с по-нататъшното развитие на знанията на тази
област.
Трето Необходимо е развитието на ТМО да бъде ориентирано към практиката,
откъдето да се черпи актуален материал без който теоретичната мисъл би била мъртва
и безплодна. В същото време тя трябва да е устремена в обозримо бъдеще,
предвиждайки възможните тенденции в развитието на международната обстановка.
Четвърто ТМО в своето развитие трябва да отчита съвкупното влияние на
разноожбразните фактори и условия за осъществяването на тези отношения.
Пето Теоретичните изследвания на ТМО трябва да бъдат съобразени с
Конституцията на РБългария, Концепцията /стратегията/ за национална сигурност,
Военната доктрина, международното право и договорите, по които държавата е
страна. Тук трябва да се подчертае, че те трябва да са адекватни с външно
политическата доктрина, която за съжаление РБългария все още няма.
От направения анализ следва:
Същност на ТМО – система от знания за същността, целите и характера на
международните отношения, за закономерностите, принципите и способите за тяхното
осъществяване, за компонентитеим и вътрешнологическите връзки между тях и с
околната среда, за отношенията на човека към тези дейности и методите, чрез които
той може да ги управлява /фиг.1/
Предмет на изследване на ТМО – състоянието и перспективите на развитието
на международните отношения на държавата и подходите за тяхното управление.
В този смисъл ТМО включва знания и изкуство за управление на
международните отношения на държавата.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теория на международните отношения

Теорията на международните отношения е историческа категория. Ключът към нея е общата теория за развитието на човечеството...
Изпратен от:
nikimm
на 2009-01-05
Добавен в:
Лекции
по Международни Отношения (МИО)
Статистика:
2,233 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Системен подход в международните отношения-теория
добавена от chris.giev 11.10.2015
2
15
Подобни материали
 

Преки чуждестранни инвестиции - същност, ползи и недостатъци


Описва същността, ползите и недостатъците на преките чуждестранни инвестиции и тяхното използване в България, ЕС и в световен мащаб...
 

Валутен курс - същност и икономическа роля във външната търговия


Валутен курс - същност и икономическа роля във външната търговия - същност, ВК - разновидности, фактори, формиращи валутните курсове и др.
 

Анализ на международната търговия


В този анализ на външната търговия, не би било лошо да се разгледат и общите сведения за двете страни: Литва и Латвия. С тяхна помощ /на общите сведения/ ще бъде подпомогнат анализа в много от неговите точки:
 

Същност и организационно устройство на външноикономическите отношения на България


Същност и организационно устройство на външноикономическите отношения на България - кратък отговор на въпроса. Същност на ВИО, организационно устройство на ВИО, министерства, дипломатически правителства и др.
 

Световна търговска организация - структура и принципи на взаимоотношения между страните-членки


Световна търговска организация - структура и принципи на взаимоотношения между страните-членки - същност, дати, предвиждания, организацията - откриване, значение и др.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Международни Отношения (МИО)
Тест по теория на международните отношения
състезателен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студенти по право или международни отношения.
(Труден)
15
262
1
09.02.2012
Тест по международни икономически отношения
изходен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 2 курс
Тест-проверка преди явяването на изпит по Международен икономикс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
24
173
2
1 мин
14.11.2012
» виж всички онлайн тестове по международни отношения (мио)

Теория на международните отношения

Материал № 245482, от 05 яну 2009
Свален: 2,233 пъти
Прегледан: 2,286 пъти
Качен от:
Предмет: Международни Отношения (МИО), Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 272
Брой думи: 41,983
Брой символи: 380,679

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теория на международните отношения"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения