Големина на текста:
ДЕФИНИЦИЯ ЗА КОРУПЦИЯ
Корупцията в най-общ смисъл е злоупотребата с обществена служба за лично
облагодетелстване или, по-конкретно, поведение на длъжностни лица, чрез което те
или техни близки се облагодетелстват неправомерно и незаконно, като злоупотребяват
с поверената им власт. Всички са уязвими за корупцията, като степента варира
значително от дребно използване на влияние за извършване на услуги до
институционализирано рушветчийство и отвъд него.
Корупцията съществува, както при политическите, така и при административните
длъжности и може да бъде дребна и едра, организирана или неорганизирана. Макар че
корупцията често улеснява криминални деяния, като трафик на наркотици, пране на
пари или проституция, тя не се ограничава до тях и често е свързана с дейности, които
сами по себе си са законни.
Корупцията е обществено явление, което е познато на човечеството от хилядолетия. В
последните години то отново е обект на интензивно обсъждане в публичното пространство и се
коментират многобройни случаи на корупция в различни обществени пространства
Преди да продължим с причините и факторите за корупция трябва да се спонене нещо много
важно – кога се осъществява това плащане – преди или след получаването на определената
услуга. Очертава се тезата, че корупционна проява е всяко нерегламентирано плащане, под
формата на пари, подарък или услуга, извършено преди получаването на желаната услуга.
Нерегламентирано плащане, осъществено доброволно от страна на гражданина, след
изпълнение на преките служебни задължения, се възприема като жест на благодарност и не
влиза в рамките на корупционното поведение.
От 1995 г.насам международната организация за борба с корупцията Трансперънси
интернешънъл публикува всяка година корупционни индекси ,а от 1999 г. – и индекси
за предлагане на подкупи . Въпреки изразяваните от редица експерти резерви към
методологията на изчисляване на корупционните индекси на ТИ те дават възможност
да се правят международни сравнения за разпространението на корупцията в
зависимост от представите на бизнесмените, експертите, анализаторите на риска и
гражданите
Условия, благоприятни за корупцията
Концентрация на власт у хора, които не са пряко отговорни пред обществото, което е
честа практика при недемократичните режими
Липса на прозрачност при решенията на правителството
Големи по размер обществени средства, използвани за даден проект
Наличие на затворени клики и мрежи от "наши хора"
Слабо правораздаване
Ограничена свобода на словото или свобода на печата
Нископлатени държавни служители
ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА
Злоупотребата е всеобщо наименование за неспазване на някакво правило или закон.
Злоупотребата може да бъде:
-умишлена;
1
-неумишлена;
1. ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
Дейността на държавните институции през 2006 г. бе насочена преди всичко към
изпълнение на неотложните изисквания за приемане на България в Европейския съюз.
Едно от нерешените предизвикателства към българското членство продължаваше да
бъде постигането на конкретни резултати в превенцията и противодействието на
корупцията. Корупцията беше важна тема в преговорите по присъединяването към
Европейския съюз, поставена на видно място в политическите кампании, като представляваше
един от основните поводи за загриженост на гражданите, бизнеса и международните
организации. На свой ред през последните години водещите реформатори отделиха по-голямо
внимание на проблемите на държавното управление изобщо и на корупцията в частност.
1.1.• Законодателна власт
- Антикорупционно то законодателство и нормотворчество се изразява в
промяна в следните закони и кодекси:
Закона за политическите партии (ЗПП)
Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни
длъжности (чл. 30, ал. 3 от ЗПП)
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Закон за търговския регистър
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Наказателно-процесуален кодекс (НПК)
Граждански процесуален кодекс (ГПК)
И други
- Парламентарна комисия за борба с корупцията
В рамките на своите правомощия тя осъществява дейността си по три основни
направления: законодателни промени, парламентарен контрол и работа по конкретни
сигнали.
Парламентарната комисия за борба с корупцията задълбочи започнатото
сътрудничество с гражданското общество. Създаденият към нея Граждански
консултативен съвет, обединяващ представители на водещи неправителствени
организации, работещи в сферата на антикорупцията, продължи активно да подпомага
работата на комисията по различни теми, като лобистката дейност, търговията с
лекарствени средства, ограничаването на плащанията в брой, измамите и източването
на ДДС, злоупотребите при усвояване на финансови средства от европейските
фондове и др.
Гражданският консултативен съвет стана инициатор на създаването на механизъм за
координация на дейностите на трите основни антикорупционни комисии в страната –
съответно към законодателната, изпълнителната и съдебната власт.
- Омбудсманът на Република България
Институцията омбудсман, замислена като допълнителен механизъм за защита на
човешките права и като гарант за добро административно обслужване и
противодействие на корупцията. Омбудсманът съдейства активно и за установяване
на добро управление в сферата на земеделието – област, в която корупционните
практики се срещат често. В това отношение Протоколът за взаимодействие между
омбудсмана и Министерството на земеделието и горите е основа за съвместната
работа между двете институции –
2
по прегледа на правната рамка, съдебните и административните процедури във
връзка с реституцията и собствеността върху земи, както и по контрола, осъществяван
по повод индивидуални жалби за лошо администриране и корупция.
- Сметната палата
Една от важните дейности на Сметната палата, която има пряко отношение към
противодействието на корупцията, е упражняването на контрол върху финансирането
на политическите партии. Специфична антикорупционна насоченост имат и
правомощията на Сметната палата по отношение публичността на имуществото на
лицата, заемащи висши държавни длъжности. Този специфичен инструмент има за
цел осигуряване на прозрачност на имущественото състояние на висшите държавни
служители и на магистратите.
1.2.• Изпълнителната власт в противодействие на корупцията
-Комисията по превенция и противодействие на корупц и ята.
Органите на съдебната власт и правоохранителните органи срещу корупцията.
Органите на съдебната власт и правоохранителните органи непосредствено прилагат
наказателната политика на държавата срещу корупцията и имат конкретна роля за
разкриване и наказване на корупционната престъпност. Тя става още по-отговорна във
връзка с членството на България в ЕС и е свързана с прилагането на европейското
законодателство, със сътрудничеството, сигурността и другите ангажименти на
България в качеството й на страна членка. Нерешените въпроси в сферата на
правосъдието и вътрешните работи, като и новите предизвикателства запазват в
дневния ред на България необходимостта от по-нататъшни реформи в тази сфера.
Сега има много по-добро сътрудничество между полицията и прокуратурата.
Съдилищата обаче трябва да ускорят процесите. Не са достатъчни само арести,ние
очакваме присъди.
В нашия доклад ще отбележим, че трябва да се направи още в борбата с дребната
корупция, прането на пари и връзката между това пране на пари и организираната
престъпност, публичните
убийства, важността да бъдат ускорени разследванията...”
Източник: Франко Фратини, заместник-председател на Европейската комисия и
комисар по свобода, сигурност и правосъдие, на пресконференция по време на
посещението му в България, София, 19 февруари 2007 г.
- Сигнали за корупция
За 2006 г. в МВР са постъпили 8230 сигнала за корупция. Най-много – 359 от тях, са за
служители на МВР, 141 са за общински служители, 88 са за съдебната система, 21 са
за образованието. 130 от корупционните сигнали за МВР са били потвърдени, 30 от
тях са дадени на прокурор, а по 48 продължава разследването.
Източник: Изказване на министъра на вътрешните работи и председател на Комисията
за превенция и противодействие на корупцията на кръглата маса „Стандарти за
измерване на корупцията в Европейския съюз”, Брюксел, 14 февруари 2007 г.
- Инициативи и мерки срещу вътрешната корупция в органите на съдебната
власт
Мерките за превенция и противодействие на вътрешната корупция в съдебната власт
се осъществяват чрез различни механизми и инструменти общо за цялата система
и/или в отделните й звена, като:
• Комисията за борба с корупцията.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Корупцията

Корупцията в най-общ смисъл е злоупотребата с обществена служба за лично облагодетелстване или, по-конкретно, поведение на длъжностни лица, чрез което те или техни близки се облагодетелстват неправомерно и незаконно...
Изпратен от:
aleks-drago
на 2009-01-03
Добавен в:
Реферати
по Публична администрация
Статистика:
175 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Публична сфера, публична дейност, публична администрация

03 яну 2008
·
453
·
19
·
2,448
·
198

В края на двадесети и началото на двадесет и първи век, светът е поставен в бързо променящи се условия. Тази ситуация се описва с термини като ХАОС, обща обърканост и непредсказуемост и пред всяка териториална единица се изправя проблема за преодоляване..
 

Неправителствени организации


Българските неправителствени организации изиграха значима роля в оценката на мащабите на корупцията в страната, инициирането и провеждането на антикорупционните реформи...
 

Общинският съвет и общинската администрация като органи за местно самоуправление и взаимодействията между тях

06 юли 2006
·
2,870
·
6
·
913
·
431
·
1

Общинският съвет и общинската администрация са два взаимно свързани обуславящи се органа на местната власт. Те имат един и същи обект на управление – общината като цяло с нейната територия, население, природни ресурси, производствена база, инфраструктура
 

Съвременната администрация

04 дек 2007
·
487
·
3
·
599
·
240
·
2

Държавата е система от институции за поддържане на ред и вкарване на порядък в обществената система. Специфичен признак на държавата е това, че нейното съществуване като организирана общност е посредством публичната власт.
 

История на данъчната администрация

20 дек 2007
·
205
·
4
·
494
·
31

Данъчната администрация е една от най-древните държавни институции, възникнала с появата и развитието на държавата. Необходимостта от нейното съществуване е свързана с фискалната дейност на държавата, и прилагането на практика на...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест социална стратификация
изходен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Тест за изпита по социална стратификация на специалност публична администрация. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
19
9
1
2 мин
11.07.2012
Тест по публична администрация на тема: Разработване и оценка на програми
тематичен тест по Публична администрация за Студенти от 1 курс
Тестът е от специалност Публична администрация на СУ "Св. Климент Охридски". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
17
53
1
1 мин
04.04.2013
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Корупцията

Материал № 244253, от 03 яну 2009
Свален: 175 пъти
Прегледан: 133 пъти
Качен от:
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 13
Брой думи: 3,821
Брой символи: 35,032

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Корупцията  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения