Големина на текста:
Тема 1 Теории и направления в психологията
А.Културно-историческа теория за развитието на психиката
Б.Бихевиористично направление в психологията
В.Психоаналитично направление в психологията
Г.Нови теории в развитието на съвременната психология
А.Културно-историческа теория за развитието на психиката
1.Безписмени общества
Още от праисторически времена хората са се занимавали с обучение на
подрастващите,с внушаване на храброст у бойците,с психотерапия по отношение на
болните,с тълкуване на сънищата,с изучаване на влиянието на природата в поведението
на човека.Изводите от тези практики,както и всекидневните наблюдения върху
поведението на хората са се натрупвали във вид на психологически знания.
2.Психологичеката мисъл на древния Изток
Няколко хилядолетия пр.н.е. на Изток се създали велики цивилизации-
Египетска,Китайска,Индийска.В тях се зараждат идеи,детерминирали научното
познание.База на тези идеи били доброто развитие на материалната култура.Развитието
на производствените сили способствали появяването на класовото разслоение и
възникването на робовладелските държави.В тях господства религиозната идеология,а
нейн неделим компонент била идеята за безсмъртието на душата.Митовете постепенно
се рационализирали.От края на 4в пр.н.е.е известен египетсклия паметник на
Мемфиската теология.В този паметник се приема,че сърцето е органът на
съзнанието.Съдържа се изводът,че условието за наличието на психична дейността на
централен телесен орган.Във всички страни на древния Изток се е признавало
решаващото значение на кръвообръщението,а за основа на живота се приемали две
начала:течността и въздуха на кръвта.От тогава датират и първите учения за
темперамента.Те изразяват разбирането за причините за индивидуалните различия
между хората.Китайците различавали следните типове:ако преобладава
жлъчката,човека е силен и храбър;при преобладаване на въздуха-неуравновесен,често
мени настроенията си;при преобладаване на слузта-бавен и малко
подвижен.Рационалното обяснение на психофизичните явления си пробивало
път.Новите социални нужди обслувили появата на философските школи.Те се създали
в Китай и Индия в средата на първото хилядолети пр.н.е.Конфуций учил,че знанията и
психичните качества са вродени.Човек по природа е добър,развалят го външните
фактори.Тяхното вредно влияние се преодолява чрез самовлъгбяване и вътрешно
самоусъвършенстване.Различните култури си разменяли материални и духовни
ценности и затова не е възможно да се установи къде точно са възниканали дадени
идеи.
3.Научните представи за психичното се зародили в период,когато социално-
икономическия прогрес обусловил преминаването от мита към идеята,че светът се
развива по собствени закони и зависи от физическото начало.Интензивно се развива
търговията,преминава се от бронз към желязо,развиват се полисите,широко използван е
робския труд.Всичко това предопределило развитието на философската
мисъл.Например Аристотел пише трактата “За душата”.В него той разглежда
отношенията между разума и материята.Според Аристотел душата и тялото са
неразделни.Дру трактат,който пише “За паметта и спомените”.Там той разглежда
асоциациите.Според него асоциацията е процес,който се ръководи от закони,основани
на съседство или контраст.
4.Възход на християнството.
Поради растящата социално-икономическа деградация, Древно-гръцката цивилизация
се разрушила.С възникаването на християнството,възгледите на Аристотел за
единството между душа и тяло отстъпват място на свръхестествените идеи.Едно от
последствията за психологията е разработването на дуалистичното гледище за душата и
тялото.Второто последствие е идеята,че хората са различни от животните,поради
вечната си душа.Християнството става господстваща идеология на феодалното
общество.То култивирало омраза към всяко знание,основано върху опита.Втълпявало
вяра в непогршимостта на църковните догми и мисълта,че всичко,което се различавало
от предписаното от свещенните книги за душата е греховно.Естествено научното
изследване на природата спряло.Църквата отхвърля логичното разбиране и
емпиричното наблюдение на природата и внушавала,че човек трябва да рзчита само на
един източник на познание-откровението.Плотин издига идеята,че душата е отделно от
тялото.Св.Августин Блаженний-“изследването на себе си заедно с божественото
откровение е средството за постигане на истината”.Той е убеден,че душата е символ на
Св.Троица чрез трите си функции:разум,памет и воля.
5.Средновековие.
Периодът от 5-10век се опрделя като тъмен и период на упадък на науката.Св.Тома
Аквински,след като се запознава с трудовете на Аристотел,се опитва да обобщи идеите
му в рамките на християнската догматика.Той приема,че душата е нематериална и не
зависи от тялото.
6.Ренесанс и възход на модерната философия.
Обхваща периода 15-18век.Характеризира се с подем в науката ,изкуствата и
културата.Правят се редица научни и геогрефски открития.Възниква модерната
философия.През 17 век се появява нова методологическа установка/нагласа/-
емпиризъм.Това е принцип,при който познанието се постига посредством
наблюдението и експеримента.Втора група философи приели,че действителни са само
тези твърдения и факти,които се подават на наблюдение-позитивизъм.Трета група
философи се обединили около материализма,т.е.всички събития от вселената могат да
бъдат обяснени като проявление на материята.
Рене Декарт е първият от големите модерни философи-той твърди,че човек може да
познава истината чрез разума.Формулира механистични гледище за човека,повлиян от
машините,които били изобретени в дворците.Декарт разглежда човешкото тяло като
машина,т.е.като предвидимо в поведението си.Всички телесни функции се обясняват
със законите на физиката-те се регулират от душа,която е отделно от тялото,но си
взаимодейства с него.Говори за вродени идеи,които не водят началото си от външният
свят.Това са идеите за Бог,за Аза и др.
Джон Лок приема,че единственият източник на занание е онова,което може да се научи
чрез сетивния опит.
От 17-19 век развитието на психологическите знания се развива в сферата на
философските учения за съзнанието.С именат на редица мислители
/Ф.Бейкън,Дж.Лок,Р.Декарт,Ч.Дарвин,Х.Спенсър,М.Ив.Сеченов,И.П.Павлов/се
свързват опитите за съдаване на новата психология.
Развитието на философията и най-вече на естествените науки способства за
постепенното диференциране на други науки,вкл. и на психологията,което се свързва
със създаването на първата в света лаборатория по психология от Вунд през 1879год. в
Лайпциг.Той създава и развива първата школа в психологията наречена
структурализъм.Вунд казва,че човек се свързва с околния свят като изгражда сетивната
мозайка и тя е материята от която се изгражда съзнанието.Съзнанието е принципно
различно от всичко външно и материално и следователно се детерминира само по
2
своята същност/психичното се детерминира от психичното/.За основен метод счита
самонаблюдението-интроспекцията.Той формулира три основни принципа:
=принцип за закономерности в психологията;
=принцип за психологично взаимодействие;
=принцип за хетерогенния характер на волята;
Вюрцбургска школа-основател е проф.Ослуалд Кюлпе.Той стига до идеята,че
процесите на мисленето трябва да се включат в предмета на психологията и могат да се
изучават с помощта на експеримента.Кюлпе нарича основния си изседователски метод
систематична експериментална ретроспекция.
Функционализъм-причина за възникването му е критичният интерес на
взаимодействието между науката и социалната практика.Основоположник на
функционализма е Уилям Джеймс.Той описва четири форми на Аз:
=материално Аз
=социално Аз
=духовно Аз
=лично Аз
Други представители на това направление са Джон Дюи и Джеймс Енджъл-Чикагска
школа.
Гещалт психология-конфигуративна структура.
Гещалт-цялостност,форма,свързаност-въведена е като понятие от Макс Вертхаймер.
Централната теза на гещалт психологията е ,че ние възприемаме предметите като
единно цяло,а не като набор от индивидуални усещания.Цел на гещалт психологията е
изследване и анализ на съществуващите в съзнанието образи в структурата .Както
възприятието,така и останалите области на психиката се подчиняват на закона за
центрирането.
Б.Бихевиористично направление в психологията
Бихейвиър-поведение
S->R
Това направление радикално преобразува предствите на психологията.Той е най-
значимото движение в експерименталната психология през първите 70 години на
20век.Той е лансиран от ДжонБ.Уотсън през 1913г.,но е основан преди това в работата
на психолози като Е.Л.Торндайк и Иван Павлов и остава влиятелен и до днес
независимо от все по-силните критични гласове след 60-те год.
Предпоставки за възникване на бихевиоризма
Ролята на зоопсихологията-прз първите десетилетия на 20в. зоопсихологията усвоила
по-обективни методи за изследване,но нейният предмет си останал проучването на
съзнанието при животните.Значителна крачка в посока към обективизиране на
зоопсихологията изиграл немския зоопсихолог Жак Лоб.Той разработил теория за
поведението на животните на основа на концепцията на тропизма или принудителните
движения.Той считал,че животните автоматически реагират на дразненето-твърдял,че
не трябват никакви обяснения свързани с анализа на мисловните операции при
животните.Според него съзнанието на животните се проявява под формата на
асоциативна памет,което означав, че животните могат да научат определени
образи,реагирайки на определени дразнители.Това е асоциация между дразнене и
реакция.Бил изработен лабиринт за мишки,който станал неизменна част от
лабораториите.
Учението на Торндайк-разработва теорията за научаването,в която основно внимание
се отделя на външното поведение.Той отрива закона за ефекта през 1898г.,а
Ив.П.Павлов открил аналогичен закон за подкрепянето през 1902г.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 юни 2019 в 00:13 в момента не учи на 38 години
20 юни 2019 в 08:34 потребител на 22 години
16 юни 2019 в 23:20 студент на 46 години от София - УНСС, факулетет - екология , специалност - Екология, випуск 2017
 
Домашни по темата на материала
депресия-симптоми , диагностика лечение
добавена от zigmondwolf 01.12.2014
0
68
специфични особености в професионалната дейност на психолозите в училище
добавена от yuleto85 22.05.2014
0
68
социалната ми адаптация към новата ми работа
добавена от happyyyf 19.11.2013
0
36
конфликти между поколенията
добавена от krasen.terziev 23.11.2016
4
28
Казус-психичен статус, психично здраве, етап на развитие, защитни механизми, психологическа прогноза
добавена от elka.hristova.161 23.11.2016
1
53
Подобни материали
 

Социална психология

23 ное 2008
·
372
·
8
·
1,799
·
358

Социалната психология изучава фактът, че голяма част от нашите социални възприятия повече зависят от тълкуването на дадена ситуация, отколкото от самата тази ситуация.
 

Въображение

03 яну 2011
·
471
·
7
·
1,978
·
692
·
3

Процесът въображение съществува на основата на наличните представи съхранени в паметта на човека, но притежава и способността да създава нови образи. То е фантазна дейност, която се изразява в творчеството и възможността хората да създават образи....
 

Лидерство и лидерски модели

11 дек 2011
·
210
·
7
·
1,838
·
368

Какво разбираме под лидерство – способността да се ръководи групата към постигането на целите. Формални и неформални лидери...
 

Агресия и агресивно поведение

12 дек 2006
·
4,788
·
5
·
2,185
·
872
·
1
·
7
·

Проблемът за агресията и насилието се поставят винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване на моралните и правните норми, а в най-крайните си форми - и за ценността на човешкия живот.
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология
изходен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тест по психология за студенти от педагогическите специалности. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
372
1
14.02.2013
Тест по психология за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Изходен тест по психология за цялостна оценка на придобитите знания по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
772
1
25.09.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Психология

Материал № 243886, от 02 яну 2009
Свален: 2,318 пъти
Прегледан: 3,302 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Тема
Брой страници: 168
Брой думи: 50,962
Брой символи: 449,646

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психология  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
26

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
365

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения