Големина на текста:
Охлаждащи течности
У В О Д
При работа на ДВГ температурата на газовете в цилиндрите достига 200гр.цел.и се
отделу голямо количество топлина.За да се избегне прегряването на ДВГ е
неозходимо той да се охлажда.Охлаждането може да се осъществи с въздух или
течност.В съотвеоствие стова системите биват въздушни или течни .Течното
охлаждане има редица предимства пред въздушното:лесно се наблюдава, добре и
удобно се контролира режимът на охлаждане чрез измерване температурата на
охлаждащата течност.Сигурната и безотказна работа на охлаждащите системи с
течности зависи много от правилния избор на охлаждащата течност и качествата й.
1.Водата като охлаждаща течност
а)изисквания към охлаждащите течности
- да имат голяма схецифична топлина топлопроводимост, за да отвеждат
ефективно топлината от стените на двигателя
- ниска температура на замръзване
- висока температура на кипене за да не се образуват парни запушалки и да се
намелуват загубите вседствие изпарение
- висока пламна температура
- подходящ вискозитет в широк температурен интервал
- малко разпенване за да несе влошава топлопредаването
- да не действате корозионно върху металните детайли
- да не се нарушават каучоковите и други уплатнения
- да не се отлага котлен камък
б)предимства и недостатъци на водата като охлаждаща течност
Предимствата на водата са свързани с голямата й специфична изпарителна
топлина.
Съществен недостатък на водата е фактът че тя замръзва при 0 гр. цел. Като
увеличава обема си с 10 %. Температурата на кипене на водата е сравнително
ниска, поради което работната и температура в открити системи на охлаждане не
трябва да превишава 90 гр. цел. Над тази температура започва интензивното и
изпарение.
в) изисквания към водата като охлаждаща течност
- да съдържа минимално количество разтворени соли и газове
- да не съдържа механични примеси
- да има pH~7
- да не съдържа ортосилициева киселина
- да не съдържа масла над 1mg/l които предизвикват разпенване и намаляват
топлопроводимоста на котления камък.
- да не притежава висока твърдост
г) твърдост на водата – съдържание на всички катиони, които дават неразтворими
утайки с висшите мастни киселини и пречат на сапуна да се пени. От различните
соли, намиращи се във разтворено състояние във водата, особенно внимание
заслужават солите на калция и магнизия – бикарбонати, сулфати и хлориди. Те
определят твърдостта на водата.
Твърдостта се изразява в условно възприета мярка – градус твърдост. Веществата
които определят твърдостта се привеждат към съответно количество СаО или
СаСо
3
, съдържащо се в определен обем вода. У нас е приет немския градус -1
0
Н.
Един немски градус съъответства на съдържание, 1 френски градус - 1g СаСО
3
в
100 l вода, 1 английски градус 1g СаСО
3
в 70 l вода. В Русия твърдостта на водата
се изразява с милиграм-еквивалетните калциеви и магнезиеви йони. (.................)
които се съдържат в 1литър вода.
По твърдост природните води биват: много меки от 0 до 4
0
Н, меки от 4 до 8
0
Н,
средно твърди от 8 до 12
0
Н, твърди от 12 до 18
0
Н и много твърди над 18
0
Н.
д) видове твърдост
В зависимост от вида на аниона, с който са свързани калциевите и магнезиевите
йони, твърдостта бива временна (преходна, бикарбонатна )и постоянна.
Бикарбонатите на калция и магнезия определят временната твърдост, тъй като
водата винаги съдържа разтворени Со
2
и О
2
.
Горните процеси са обратими и при условията на работа в парните котли и
радиатори на ДВГ се изтеглят наляво.Образува се утайка или котлен камък.
Сулфатите и хлоридите на калция и магнезия са стабилни съединения и при същите
условия на търпят промени.За да образуват утайки е необходимо чрез изпаряане на
водата да се увеличи концентрацията им над тази на наситения им разтвор.
Следователно борбата срещу котления камък в охладителната система на ДВГ е
насочена само срещу временната твърдост.Постоянната твърдост е опасна само в
корозионно отношение.
Котленият камък има малка топлопроводност, което води до преразход на смазка,
намалява мощността на ДВГ , предизвиква преждевременното му износване и
излизане от употреба.
Под котлен камък се разбират всички твърди, неразтворими във вода вещества,
които се отлагат върху нагревните повърхности. В структурата на котления комък
могат да се включат и литални окиси. Той може да съдържа и продуктите на
настъпилите корозионни процеси, а също така и други примеси от минерален и
органичен произход.
2.Методи за отстраняване твърдостта(омекотяване ) на водата
Процесът на намаляване или тълно отстраняване на йоните, определящи
твърдостта се нарича омекотяване.
А)физични методи
-термичен метод - нестабилните бикарбонати термично се дисоцират и се
превръщат в утайки
-дестилация - този метод е скъп, но се прилага в големите електроцентрали и
при парни котли, работещи при високи налягания.В случая отработената и
кондензирана пара до 95% се използува многократно, а само загубите се
възстановяват чрез добавяне на дестилирана вода.
Б)химични методи
- чрез прибавка на различни вещества............ йони се свързват под формата на
малкоразтворими съединения, които се утаяват и отделят от водата
-метод с вар и сода(прилага се за много твърди води) – с този метод се постига
намаляване на тлърдостта до 2-3
0
Н
-фосфатен метод
При този метод с ...........се премахва и временната и постоянната
твърдост.Предимство на метода е краткото време за провеждането му.
Натриевият сулфат взаимодейства с желязото и отлага въру стените на
съоръженията тънък слой от железен сулфат, който забавя корозията им.
Освен в чист вид, натриевият сулфат участвува и като компонент на различни
препарати - “антинакитинг”, използвани за обработка на твърда вода.
-метод със сода (регенеративен метод) - содата утаява веществата, причинявещи
и временна , и постоянна твърдост. Содата, изразходвана за премахване на
временната твърдост се възстановява. Този метод се прилага при парни котли с
високо налягане и води, бедни на магнезиеви соли.Полученият Со
2
се отразява
върху дълготрайността на котлите, поради което не е получил голяма
разпространение.
-метод с NаОН- отстранява се напълно временната твърдост. Приложението на
този метод е ограничено поради сравнително високата й цена.
-метод е вар и бариев карбонат (баритов метод) - този метод рядко се
употребява.
При всички химически методи се отстраняват йоните , определяи твърдостта на
водата, но се внасят други.
В)физико-химични методи
-йонобменан метод - базира се на прецеса йонообменна сорбция
В този случай се използуват твърди, практически неразтворими във вода и
органични разтворители материяли, наречени йонити.Те имат свойството да
обмевят своите йони (катиони или аниони )е други.
Минералните йонити са природни или синтетично получени
алумосиликати.Най-шроко използуваните днес йонити представляват аморфни
високомолекулни съединение (йонообменни смоли)с мрежеста или
пространствена структура.Според типа на йоногенните групи в техния състав
йонитите се разделят на катионити(Н-R) и анионите (R-OH).Ге имат висока
сорбционна способност,механична якост и химична устойчивост.
Йонообменните реакции са обратими.Това дава възможност йоните да се
регенерират и използват многократно.Степента на омекотяване по този метод е
голяма.
3. Антифризи.
а) предназначение и видове
Антифризите са нискозамръзващи течности, които представляват водни
разтвори на органични вещества или неорганични съединения.
Като антифризи се използват водни разтвори на етиленгликол,глицерин ,спирт
и някой др.органични съединения, водни разтвори на соли, а в някой случаи-
леки нефтени продукти.
б)етиленгликолови антифризи

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Характеристика на охлаждащите течности

Течното охлаждане има редица предимства пред въздушното: лесно се наблюдава, добре и удобно се контролира режимът на охлаждане чрез измерване температурата на охлаждащата течност...
Изпратен от:
kvk666
на 2007-04-14
Добавен в:
Лекции
по Автомобили, трактори и кари
Статистика:
225 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Предавателна кутия


Презентация за предавателната кутия, предназначение, устройство...
 

Предавателна кутия


Преодолее възникналите пътни съпротивления; да осигури минимална устойчива скорост на движение на автомобила; да разедини двигателя от трансмисията за неограничено време; задвижване на допълнително устройство към автомобила...
 

Трансмисионни масла

08 юни 2010
·
82
·
13
·
3,057
·
126
·
1

Основното предназначение на трансмисионните масла е да смазват зъбните колела в предавателните и кормилните механизми и диференциалите на автомобилите и тракторите...
 

Диагностика, техническо обслужване и ремонт на охладителна система


В охладителната система участват по-долу изброените детайли. Важно е да се знае, че при дефектирането на някои от детайлите води до прегряване на двигателя на моторното превозно средство. В следствие прегряване...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Автомобили, трактори и кари
Тест по Автотранспортна техника за 12-ти клас
тематичен тест по Автомобили, трактори и кари за Ученици от 12 клас
Тестът се състои от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Въпросите включват: трансмисия, съединител, предавателна кутия, карданно предаване, главно предаване, диференциал, полувалове.
(Лесен)
20
49
1
2 мин
11.10.2016
Автотранспортна техника. ДВГ
изпитен тест по Автомобили, трактори и кари за Ученици от 9 клас
Тест за текуща проверка на знанията по предмета "Автотранспортна техника". Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
18
7
1
4 мин
15.10.2019
» виж всички онлайн тестове по автомобили, трактори и кари

Характеристика на охлаждащите течности

Материал № 24281, от 14 апр 2007
Свален: 225 пъти
Прегледан: 123 пъти
Качен от:
Предмет: Автомобили, трактори и кари
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,893
Брой символи: 12,150

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Характеристика на охлаждащите течности"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения