Големина на текста:
Независимо от факта, че от 70-те години валутната търговия има
място 24 часа в денонощието, че процъфтяват редица валутно-финансови
центрове, че пазарите днес са силно свързани помежду си, че съществува
единен финансов пазар, следва да се подчертае, че валутните пазари в
отделните държави са на различни равнища на развитие. Все пак на
основния (междубанковия ) валутен пазар са познати няколко типа валутни
сделки:
а) касови (спот, сделки на място);
б) срочни (форуърд);
в) комбинирани (суапови).
Това са сделки, които се извършват на основния, междубанков
валутен пазар.
Борсовите сделки, известни по-скоро с термина контракти, биват два
вида:
а)фючърсни;
б)опционни.
Валутната търговия се извършва преди всичко на валутния спот
пазар или на форуърдния валутен пазар.
При касовите операции (сделки спот, сделки на място) покупко-
продажбата на чужда валута, която е договорена между страните, се
доставя и заплаща незабавно, т.е. в продължение на не повече от два
работни дни от момента на договарянето по курс, договориран към
момента на сключването на сделката (на място). Така при нормални
обстоятелства една спот операция от сряда ще бъде уредена най-късно в
петък. Като под работен ден се приема такъв ден, в който и двете банки в
двете страни са отворени, т.е. осъществяват делова активност. При
касовата операция денят на сключването на сделката и денят на нейното
изпълнение могат да не съвпадат. В конкретната практика е известен
принципът на компенсираната стойност. Според него и двете страни
трябва да изпълняват своята част от валутната сделка в един и същ ден. Но
тъй като съществуват различия във времето между отделните часови пояси
в света, уреждането в който и да е работен ден ще стане най-напред в
страните от Далечния Изток, по-късно в Европа и най-накрая в САЩ.
При форуърдните валутни операции е налице делово споразумение
между банка и партньор (банка, компания или частно лице) за обмяна
(покупко-продажба) на една валута срещу друга на договорена дата в
бъдещето (примерно след едномесечен, тримесечен срок) и по
предварително определена (фиксирана с договора) цена между страните по
валутна сделка. Най-важните характеристики на форуърдната операция
могат да се сведат до следното:
а) курсът, по който ще се извърши обмяната (покупко-продажба) на
валутата в бъдеще в договорения срок, се фиксира (договаря) още в
момента (настоящия) на сключването на сделката;
б) датата (срокът на плащането, доставянето) на купуваната,
съответно продаваната валута и нейното количество също се определят в
момента на скючване на сделката;
в)обичайните срокове за изпълнение на форуърдните сделки са 30, 90
или 180 дни след сключването им.
Може да се посочи, че при покупка на валута при условия форуърд
купувачът обещава да купи валута на определена дата в бъдеще и на
предварително уточнена (договорена цена) с продавача. При продажба
форуърд продавачът обещава да продаде валута в един бъдещ период, но
по предварително договорена цена с купуавача й. Приема се, че самата
сделка е формална, доколкото тя по същество е само едно обещание –
договореност за покупка или продажба на валута в един бъдещ момент.
Условието за изпълнението й е тъкмо настъпването на договорения между
контрагентите момент (период). Договорите по принцип се сключват, за да
се изпълняват. При форуърдната операция страните са договорно
задължени да купят или да продадат валута, да изпълнят своята част от
сделката съгласно уговорените условия.
Форуърдните валутни сделки наподобяват фючърсните контракти
със стоки. Една фирма би потърсила фиксиране на дадена цена днес, с
оглед елиминация на риска и несигурността относно ценността на бъдещи
постъпления в чужда валута или плащания с такива. Нека допусним, че
фирма има вносна операция на стоки, за които предстои плащане към
износителя (продавача ) след 1 месец. Плащането да бъде в долари, а към
момента на валутния пазар 1 долар е 1,9521 лева. За да избегне очаквано
рисково събитие ( покачване цената на долара към момента на плащането
на спот пазара - примерно на равнище 1,9981 лева за 1 долар), търговeцът
(вносителят) може да сключи договор с банка за закупуването на
необходимата му валута на определен срок, но по цена, договорена към
момента на сключването на сделката за покупка. В края на форуърдния
период (след 1 месец ) купувачът на валута ще я предобие по цена 1,9521
лева за долар. Ако купувачът не е сключил договор за покупка форуърд , за
да погаси дълга си към износителя, той би трябвало да купи на падежа
чуждата валута на спот пазара при курс 1,9981 лева за долар. Очевидно
форуърдната валутна операция с финансов инструмент, даващ възможност
на фирмите да се осигуряват срещу евентуално неблагоприятно развитие
на валутния курс в бъдеще.
Третият тип операции на валутния пазар са суаповите. В по-общ
план суапът е обмяна на една валута срещу друга, която бива последвана
от обратната смяна на някъква по-късна дата. Суапът се прилага в
отношенията на банките с техните клиенти, а също и между самите банки.
Суапът е известен като комбинирана сделка между спот и форуърд
операции - примерно покупка спот на дадена валута и едновременната й
продажба при условията форуърд или обратното - продажба спот и
покупка на същата валута форуърд. Познати са и противоположни форуърд
сделки, които имат различни срокове.
Счита се, че в практиката в повечето от суаповите сделки двете
размени се извършват по едно и също време и със същия контрагент.
Възможно е пазарен участник да закупи валута на касовия пазар от един
партнъор, а да продаде същата валута форуърд на друг контрагент. Суапът
се използва за постигане на различни цели - например защитни
(хеджиране), диверсификация на валутните наличности или резерви и др.
В страни с традиции в борсовото дело функционират и валутни
борси, които предлагат възможности за осъществяване на два типа валутни
сделки :
а) фючърсни;
б) опционни.
При фючърсния договор страните сега се договарят за търгуване
правото на покупка на определено количество чужда валута на фиксирана
бъдеща дата по договорен курс. При фючърсния контракт страната по
сделката има задължението да изкупи ( продаде) договорираната валута. А
функционирането на вторичния пазар позволява вече купеният фючърсен
контракт да се яви обект на обратна сделка.
Както форуърдът, така и фючърсът са срочни сделки. Но между тях
се наблюдават съществени различия. Например фючърсните контракти
обичайно предполагат, че количеството на обменяната валута и срокът на
сделката са стандартни. Оше фючърсните сделки са обикновено по-малки в
сравнение с форуърдните сделки (последните са със значително големи
размери), различен е достъпът на лицата до тях. При фючърса не е
непремено необходимо единият от партньорите да е банка, контрактите са
с три, шест или 12-месечен срок. Фючърсните контракти са приложими
само за ограничен кръг валути ( американски долар, английска лира и др.).
Докато на форуърдните пазари може да се търгува с всички валути и за
срокове, които банките могат и искат да предложат на контрагентите си.
Освен тава възможни са и едногодишни, многогодишни форуърдни
контракти, но обичайните са 6-месечни.
Опционният контракт предлага на конкретния участник срещу
заплащане на опционна цена правото да избере изпълнението или
неизпълнението на сделката (право на опция), т.е. да се купи или не, а
също да се продаде или не фиксирано количество валута по предварително
договорен курс в рамките на определен период. Всяка една от тях е
огледален образ на другата, движението на пазара определя значителната
асиметричност на опциите. Три месеца е обичайния срок на опционната
сделка. В рамките на опционния срок притежателят на опцията може да
осъществи (да консумира, упражни) своето право на избор да купи,
съответно да продаде валутата, но той няма задължението непременно да
стори това. Свободата на вземане на решение да се упражни или не

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Сделките на валутния пазар

Реферата включва основни типове валутни сделки и различните операции, свързани с тях.
Изпратен от:
Fokerra
на 2008-12-17
Добавен в:
Реферати
по Международни Отношения (МИО)
Статистика:
114 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Европейският вътрешен пазар като крайъгълен камък на Икономическия и валутен съюз


С участието си в Европейския съюз всяка държава членка взима участие в единния пазар. Той от своя страна позволява свободно движение на капитали, стоки, услуги и хора. ЕС възлага големи надежди със създаването му за по-голяма интеграция на държавите...
 

Международни валутни финансови отношения


Международна валутна система. Валута, валутен курс, валутен пазар.
 

Валутен пазар и валутни операции


1.Типичният валутен пазар обхваща три равнища: първо, сделките между търговските банки и техните клиенти; второ, отноше нията на националния междубанков валутен пазар, където сделките се реализират чрез посредничество на брокери;...
 

Международен валутен пазар


Валутен курс - функции и фактори, регулиране и прогнозиране.
 

Междунарона валутна система


Международната валутна система е форма на организация на международните валутно-финансови отношения, формирали се на основата на развитието на световния пазар и потвърдени с междупазарни договорености...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Международни Отношения (МИО)
Тест по международни икономически отношения
изходен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 4 курс
Тестът по международни икономически отношения. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
39
95
1
2 мин
14.08.2013
Тест по международен мениджмънт
изпитен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Изпитен вариант за тест по Международен мениджмънт. Сред въпросите има и такива с повече от един верен отговор.
(Лесен)
40
278
1
21.09.2012
» виж всички онлайн тестове по международни отношения (мио)

Сделките на валутния пазар

Материал № 237852, от 17 дек 2008
Свален: 114 пъти
Прегледан: 48 пъти
Качен от:
Предмет: Международни Отношения (МИО), Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 5
Брой думи: 1,118
Брой символи: 9,399

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сделките на валутния пазар"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения