Големина на текста:
София – 2007г.
Застрахователен пазар – икономически термин, икономическа
категория, мястото където се среща застрахователя с застрахованите. Там
се сключват всички сделки.В исторически аспект най – напред се
появява финансовата борса през 12в.По късно се появява стоковата борса
и едва след това застрахователната борса.Тя се появява тогава тогава,
когато се налага намесата на застрахователите при осигуряване
интересите на страните във финансовата или стоковата
сделка.Застрахователния пазар е свободен пазар, както всички
пазари.Следователно той не може да остане без контрол.Този контрол се
извършва от държавен орган.Едно от главните условия за
функционирането му е свободната конкуренция между работещите на
него застрахователни дружества.
Специфичното на застрахователния пазар и различното с
относно останалите пазари е:
- стоката е от нематериален характер;
-клиентът не може да види купената от него стока, защото си
купува риск, застрахователно покритие, евентуално обезщетение.
-Потребностите на застрахователната услуга предхождат
реализацията, полицата може и да не се реализира въобще. Само
при застрахователно събитие се реализира полицата.
Създадена е нормативна уредба, надзорни органи и закон за
застраховането влиза в сила.
Застрахователния пазар се определя в 2 аспекта:
-съвкупност от всички места на които се предлагат и продават
застрахователни продукти. На тези места застрахователя се среща
с юридически и физически лица и договарят сключване на
договора. За да функционира застрахователния пазар и да се
сключват съответни договори е необходимо да са налице следните
условия:
- Интерес, желание за сключване на дадена застраховка, което да
мотивира застрахования, застрахования да има финансова
възможност, трябва да са налице правомощия.
-Застрахователния пазар като съвкупност от всички
застрахователни сделки, които се сключват на дадена територия и
в зависимост от размера на територията
- – застрахователна борса – най – ниска степен на пазара,
национален застрахователен пазар, регионален застрахователен
пазар отделни части от света, които са се утвърдили като важни
места за сключване, световен застрахователен пазар.
Компоненти:
-1. застахователни дружества, които да продават застрахователни
продукти, за които имат лиценз
-2. застрахователни продукти
-3. застрахователни брокери и агенти
-4. потребители на застрахователни продукти
1
-5. правно – нормативна уредба
-6. комуникационна система
Принципите за създаването и функционирането на
застрахователен пазар са конкретизация на общите принципи,
на основата на които се изгражда пазарната икономика.
1.всяко застрахователно дружество е иотговорно за решенията и
действията си
2.всяко застрахователно дружество само решава каква застрахователна
защита да предлага и кои клиенти да обслужва
3.субекти към които е насочена застрахователната услуга, сами решават
дали да се застраховат и как да се застраховат.
Съществуват маждународен, регионални и национални застрахователни
пазари. Условията на регионалния застрахователен пазар се различава
съществено от условията за работа на националните застрахователни
пазари.Първо ниво е застрахователната борса; следва националния
застраховатен пазар; регионален застрахователен пазар; международен
застрахователен пазар.
Създаването на застрахователен пазар е последица от въвеждането на
пазарната икономика.
Застрахователен пазар в България:
Първите стъпки са свързани с румънско застрахователно дружество
“Дачия“.С разрешение на правителството то започва работа през 1882 в
областта на животозастраховането.Дотогава е имало само
взаимозастрахователни каси между селското население за защита от
градушка, суша и наводнения.За да има пазар обаче трябва да има поне
две дружества и за това като начало се приема 1887г. Когато в България
се установяват американското взаимозастрахователно дружество „Ню
Йорк“ и второто румънско застрахователно дружество „Национала“.
От 1890г. Се появява и австрийското дружество „Анкър“ а през 1891г.
Започва работа и първото българско АД „България“ със седалище Русе.В
следващите години се основават и други български дружества „Балкан“ и
„Отечество“.Значителна роля изиграват взаимозастрахователните
дружества „Учителска каса“ и „Чиновническото кооперативно
застрахователно дружество“.В следващите години френските дружества
„Юнион-живот“ и „Юнион-пожар“създават свои представителства,
английските“Феникс“ и Норвич-Юнайтед“. През 1916 у нас работят 7
български и 14 чужди застрахователства.През периода 1918-1922 се
основават повече от 20 това са: София; Ориент; Сокол; Сила; Европа;
Витоша. За времето от 1882-1946 тук са работили 81 дружества от които
33 са с напълно чужд капитал.Има три периода на застрахователния
пазар у нас:
1.от 1882 1911-период на създаване и утвърждаване на
застрахователния пазар.
2.обхваща военните години 1912-1926
3.започва с установяването на държавно регулиране и надзор върху
дейността на застрахователните дружества през 1927г и приключва с
тяхната национализация и утвърждаване на държавен монопол сърху
застраховането през 1946.
Със създаването на Държавния застрахователен институт през 1946
фактически се ликвидира застрахователния пазар у нас.Неговото
създаване започва отново през 1990 когато се създава дружеството
2
„Автомобилно застраховане -МИГ“.През следващите години започват да
работят АД-та „Орел“;“България“,“Витоша“;“София“.
Обединения Европейски застраховател пазар(ОЕЗП) се базира
на три основни положения които са залегнали в договора за
създаване на европейска сигурност:
а)свободно създаване на застрахователни компании на филиали и
представителства в друга страна от общността по условия идентични с
тези на националните компании;
б)свободно предоставяне на услуги, позволяващи на застрахователната
компания от страната – участничка в ЕС,временно да осъществява, без
дискриминация, дейност на територията на друга страна от ЕС, но само
при условия които се прилагат от компаниите в тази страна
в)свободно движение на капиталите, даващи възможност на всички
граждани на ЕС да осъществяват финансови сделки на територията на
ЕС.
Предоставената свобода предизвиква проблеми свързани със
законодателствата в различните страни.Понастоящем пазара се основава
на минимално съгласуване на някои основни позиции, които се смятат
за съществени съгласувани по взаимно съгласие между надзорните
органи в страните в ЕС.Създаването на ОЕЗП става на три етапа:
1.През 70-те години.През него се утвърждава правото на разкриване на
филиали във всяка страна членка в ЕС.Те работят по условията
установени от страната домакин.Първата директива N73/239/СЕЕ се
координира въпроси отнасящи се до всички видове застраховки без
„Живот“.За нея е създадена директива през 1979г.
2.Дава се свобода за прилагане на застрахователна услуга от дружествата
и в страните членки на ЕС в които не се намира седалището им.
3.1992г.се приемат директиви от трето поколение разделена на две
първата се отнася за всички застраховки без „Живот“ а втората само за
нея.
Тенденции в развитието на застрахователния пазар в
България:
Разкриването на тенденциите на българския застрахователен
пазар изисква преди всичко изясняването на въпроса за етапите в
неговото развитие. Има три етапа в това развитие. Началото на първия
етап бе сложено с приемането на Указ №56 за стопанската дейност през
1989 г., когато се създадоха първите правни предпоставки за формиране
на застрахователен пазар в България. Това беше етапа на стихийно
възникване и нерегламентирано развитие. Пазарът се раждаше
абсолютно хаотично. Този етап имаше много недостатъци и
неблагоприятни последици за защитата на интересите на
застрахованите, но през него възникнаха първите стабилни и големи
частни застрахователни компании, които де факто бързо разбиха
държавния монопол и се превърнаха в сериозни конкуренти на
държавните застрахователи - обстоятелство, което беше от ключово
значение за по-нататъшното пазарно развитие.
С влизането в сила на Закона за застраховането от началото на
1997 г. развитието на българския застрахователен пазар навлезе в своя
втори етап - етапа на ясна законова регламентация, постепенна
либерализация и прозрачен държавен надзор. Може да се каже, че този
етап продължава още и ще завърши по всяка вероятност към края на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 мар 2023 в 02:06 студент на 51 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Понятия в застраховането

16 мар 2010
·
92
·
18
·
4,212
·
167

Разяснение на основните понятия в счет. на застрахователите...
 

Застрахователен пазар

24 фев 2011
·
114
·
2
·
284
·
237

Застрахователен пазар - икономическо пространство, на което се търси и предлага застрахователна защита...
 

Презастраховане

07 сеп 2008
·
360
·
5
·
1,168
·
325

Същност и функции. Видове презастраховане - активно и пасивно, пропорционално и непропорционално.
 

Застрахователни посредници

19 дек 2009
·
193
·
10
·
1,593
·
197
·
1

Същност и статут на застрахователните посредници, Видове застрахователни посредници...
 

Същност на застраховката "Гражданска отговорност"

22 фев 2010
·
201
·
6
·
1,645
·
239

Задължителната застраховка “Гражданска отговор­ност” осигурява обезщетяване на исковете на жертвите при автопроизшествия. Същевременно чрез нея се запазва имущест­веното състояние на причинителя на щетите....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Застрахователно дело
Застраховане
междинен тест по Застрахователно дело за Студенти от 3 курс
Тестът е предназначен за студенти от 3-ти курс. Съдържа 21 въпроса от застрахователната сфера. Всички въпроси са от затворен тип с по един верен отговор.
(Труден)
21
1
1 мин
23.12.2021
Тест по международно застраховане
изпитен тест по Застрахователно дело за Студенти от 5 курс
Тест за студентите от специалността " Международен Бизнес Мениджмънт" - СА "Д. А. Ценов". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
49
22
1
10 мин
05.08.2013
» виж всички онлайн тестове по застрахователно дело

Застрахователен пазар

Материал № 230407, от 11 дек 2008
Свален: 610 пъти
Прегледан: 563 пъти
Качен от:
Предмет: Застрахователно дело, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 26
Брой думи: 6,715
Брой символи: 64,312

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Застрахователен пазар"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала