Големина на текста:
София – 2007г.
Застрахователен пазар – икономически термин, икономическа
категория, мястото където се среща застрахователя с застрахованите. Там
се сключват всички сделки.В исторически аспект най – напред се
появява финансовата борса през 12в.По късно се появява стоковата борса
и едва след това застрахователната борса.Тя се появява тогава тогава,
когато се налага намесата на застрахователите при осигуряване
интересите на страните във финансовата или стоковата
сделка.Застрахователния пазар е свободен пазар, както всички
пазари.Следователно той не може да остане без контрол.Този контрол се
извършва от държавен орган.Едно от главните условия за
функционирането му е свободната конкуренция между работещите на
него застрахователни дружества.
Специфичното на застрахователния пазар и различното с
относно останалите пазари е:
- стоката е от нематериален характер;
-клиентът не може да види купената от него стока, защото си
купува риск, застрахователно покритие, евентуално обезщетение.
-Потребностите на застрахователната услуга предхождат
реализацията, полицата може и да не се реализира въобще. Само
при застрахователно събитие се реализира полицата.
Създадена е нормативна уредба, надзорни органи и закон за
застраховането влиза в сила.
Застрахователния пазар се определя в 2 аспекта:
-съвкупност от всички места на които се предлагат и продават
застрахователни продукти. На тези места застрахователя се среща
с юридически и физически лица и договарят сключване на
договора. За да функционира застрахователния пазар и да се
сключват съответни договори е необходимо да са налице следните
условия:
- Интерес, желание за сключване на дадена застраховка, което да
мотивира застрахования, застрахования да има финансова
възможност, трябва да са налице правомощия.
-Застрахователния пазар като съвкупност от всички
застрахователни сделки, които се сключват на дадена територия и
в зависимост от размера на територията
- – застрахователна борса – най – ниска степен на пазара,
национален застрахователен пазар, регионален застрахователен
пазар отделни части от света, които са се утвърдили като важни
места за сключване, световен застрахователен пазар.
Компоненти:
-1. застахователни дружества, които да продават застрахователни
продукти, за които имат лиценз
-2. застрахователни продукти
-3. застрахователни брокери и агенти
-4. потребители на застрахователни продукти
1
-5. правно – нормативна уредба
-6. комуникационна система
Принципите за създаването и функционирането на
застрахователен пазар са конкретизация на общите принципи,
на основата на които се изгражда пазарната икономика.
1.всяко застрахователно дружество е иотговорно за решенията и
действията си
2.всяко застрахователно дружество само решава каква застрахователна
защита да предлага и кои клиенти да обслужва
3.субекти към които е насочена застрахователната услуга, сами решават
дали да се застраховат и как да се застраховат.
Съществуват маждународен, регионални и национални застрахователни
пазари. Условията на регионалния застрахователен пазар се различава
съществено от условията за работа на националните застрахователни
пазари.Първо ниво е застрахователната борса; следва националния
застраховатен пазар; регионален застрахователен пазар; международен
застрахователен пазар.
Създаването на застрахователен пазар е последица от въвеждането на
пазарната икономика.
Застрахователен пазар в България:
Първите стъпки са свързани с румънско застрахователно дружество
“Дачия“.С разрешение на правителството то започва работа през 1882 в
областта на животозастраховането.Дотогава е имало само
взаимозастрахователни каси между селското население за защита от
градушка, суша и наводнения.За да има пазар обаче трябва да има поне
две дружества и за това като начало се приема 1887г. Когато в България
се установяват американското взаимозастрахователно дружество „Ню
Йорк“ и второто румънско застрахователно дружество „Национала“.
От 1890г. Се появява и австрийското дружество „Анкър“ а през 1891г.
Започва работа и първото българско АД „България“ със седалище Русе.В
следващите години се основават и други български дружества „Балкан“ и
„Отечество“.Значителна роля изиграват взаимозастрахователните
дружества „Учителска каса“ и „Чиновническото кооперативно
застрахователно дружество“.В следващите години френските дружества
„Юнион-живот“ и „Юнион-пожар“създават свои представителства,
английските“Феникс“ и Норвич-Юнайтед“. През 1916 у нас работят 7
български и 14 чужди застрахователства.През периода 1918-1922 се
основават повече от 20 това са: София; Ориент; Сокол; Сила; Европа;
Витоша. За времето от 1882-1946 тук са работили 81 дружества от които
33 са с напълно чужд капитал.Има три периода на застрахователния
пазар у нас:
1.от 1882 1911-период на създаване и утвърждаване на
застрахователния пазар.
2.обхваща военните години 1912-1926
3.започва с установяването на държавно регулиране и надзор върху
дейността на застрахователните дружества през 1927г и приключва с
тяхната национализация и утвърждаване на държавен монопол сърху
застраховането през 1946.
Със създаването на Държавния застрахователен институт през 1946
фактически се ликвидира застрахователния пазар у нас.Неговото
създаване започва отново през 1990 когато се създава дружеството
2
„Автомобилно застраховане -МИГ“.През следващите години започват да
работят АД-та „Орел“;“България“,“Витоша“;“София“.
Обединения Европейски застраховател пазар(ОЕЗП) се базира
на три основни положения които са залегнали в договора за
създаване на европейска сигурност:
а)свободно създаване на застрахователни компании на филиали и
представителства в друга страна от общността по условия идентични с
тези на националните компании;
б)свободно предоставяне на услуги, позволяващи на застрахователната
компания от страната – участничка в ЕС,временно да осъществява, без
дискриминация, дейност на територията на друга страна от ЕС, но само
при условия които се прилагат от компаниите в тази страна
в)свободно движение на капиталите, даващи възможност на всички
граждани на ЕС да осъществяват финансови сделки на територията на
ЕС.
Предоставената свобода предизвиква проблеми свързани със
законодателствата в различните страни.Понастоящем пазара се основава
на минимално съгласуване на някои основни позиции, които се смятат
за съществени съгласувани по взаимно съгласие между надзорните
органи в страните в ЕС.Създаването на ОЕЗП става на три етапа:
1.През 70-те години.През него се утвърждава правото на разкриване на
филиали във всяка страна членка в ЕС.Те работят по условията
установени от страната домакин.Първата директива N73/239/СЕЕ се
координира въпроси отнасящи се до всички видове застраховки без
„Живот“.За нея е създадена директива през 1979г.
2.Дава се свобода за прилагане на застрахователна услуга от дружествата
и в страните членки на ЕС в които не се намира седалището им.
3.1992г.се приемат директиви от трето поколение разделена на две
първата се отнася за всички застраховки без „Живот“ а втората само за
нея.
Тенденции в развитието на застрахователния пазар в
България:
Разкриването на тенденциите на българския застрахователен
пазар изисква преди всичко изясняването на въпроса за етапите в
неговото развитие. Има три етапа в това развитие. Началото на първия
етап бе сложено с приемането на Указ №56 за стопанската дейност през
1989 г., когато се създадоха първите правни предпоставки за формиране
на застрахователен пазар в България. Това беше етапа на стихийно
възникване и нерегламентирано развитие. Пазарът се раждаше
абсолютно хаотично. Този етап имаше много недостатъци и
неблагоприятни последици за защитата на интересите на
застрахованите, но през него възникнаха първите стабилни и големи
частни застрахователни компании, които де факто бързо разбиха
държавния монопол и се превърнаха в сериозни конкуренти на
държавните застрахователи - обстоятелство, което беше от ключово
значение за по-нататъшното пазарно развитие.
С влизането в сила на Закона за застраховането от началото на
1997 г. развитието на българския застрахователен пазар навлезе в своя
втори етап - етапа на ясна законова регламентация, постепенна
либерализация и прозрачен държавен надзор. Може да се каже, че този
етап продължава още и ще завърши по всяка вероятност към края на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Застрахователен пазар

Застрахователен пазар – икономически термин, икономическа категория, мястото където се среща застрахователя с застрахованите. Там се сключват всички сделки...
Изпратен от:
sudoku1
на 2008-12-11
Добавен в:
Курсови работи
по Застрахователно дело
Статистика:
610 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Понятия в застраховането

16 мар 2010
·
92
·
18
·
4,212
·
167

Разяснение на основните понятия в счет. на застрахователите...
 

Застрахователен пазар

24 фев 2011
·
114
·
2
·
284
·
236

Застрахователен пазар - икономическо пространство, на което се търси и предлага застрахователна защита...
 

Презастраховане

07 сеп 2008
·
360
·
5
·
1,168
·
325

Същност и функции. Видове презастраховане - активно и пасивно, пропорционално и непропорционално.
 

Застрахователни посредници

19 дек 2009
·
193
·
10
·
1,593
·
1

Същност и статут на застрахователните посредници, Видове застрахователни посредници...
 

Същност на застраховката "Гражданска отговорност"

22 фев 2010
·
201
·
6
·
1,645
·
239

Задължителната застраховка “Гражданска отговор­ност” осигурява обезщетяване на исковете на жертвите при автопроизшествия. Същевременно чрез нея се запазва имущест­веното състояние на причинителя на щетите....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Застрахователно дело
Тест по застрахователно дело за студенти
тематичен тест по Застрахователно дело за Студенти
Примерен тест по застрахователно дело за студенти. Съдържа 28 въпроса от материята, като всеки от тях има само един верен отговор.
(Лесен)
28
207
1
1 мин
29.08.2013
Тест по застрахователни продукти
междинен тест по Застрахователно дело за Студенти от 3 курс
Тест по застрахователни продукти правен в Стопанска академия Свищов. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
119
1
07.06.2013
» виж всички онлайн тестове по застрахователно дело

Застрахователен пазар

Материал № 230407, от 11 дек 2008
Свален: 610 пъти
Прегледан: 561 пъти
Качен от:
Предмет: Застрахователно дело, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 26
Брой думи: 6,715
Брой символи: 64,312

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Застрахователен пазар"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала