Големина на текста:
І-ви въпрос
Предмет на КПРБ, роля и
значение в системата на
действащото право
Още от римско време се
обуславят ЧП и ПП, които
са запазени и до сега.
ПОтрасъл е групи от норми
, подчинени на общи прин-
ципи и обща логика и се
подчинява на различни
правни принципи.
1. предмет на правно
регулиране- разбира се
всички ОО , кои4то се
регулират от нормите на
съответния правен отрасъл.
2. метод на правно регули-
ране-разбира се начинът
посредством ,койтоПН
въздейства в/у съзнанието
на правния субект, като го
мотивира да има определе-
но поведение ,посредством
което се постигат целите на
съответната ПН.
При КП предметът се
индивидуализира относи-
телно трудно понеже в него
се вкл. голям брой ОО ,
които трудно могат да
бъдат описани с една
дефиниция. Съществуват 2
подхода при определяне на
предмета на КП:
1. определяне на общите
черти на всяко ОО – тук се
появяват общи
определения -Под
предмет на регулиране се
разбира ОО, които
възникват и протичат при
осъществяване на
държавната власт и
народния суверинитет, а
също така и при закрехва-
нето на основните права и
свободи на гражданите в
отношенията гражданско
общество и държава.
2. просто да се изброяват
групите ОО , които са
предмет на регулиране ,
като се използват , като се
използва систематиката на
КРБ / изброителен подход
следващ текста на КРБ/
При определяне на
предмета трябва да са ясни
2 неща :
1. механизма на правно
регулиране – в отраслите
на ПП , тоест за всички ОО
свързани с осъществяване
на държавната власт .
Характерно за него е ,че
ПН-и приписват на
адресатите си определено
поведение , от което те не
могат да се отклонят,
Отклоняването е правонару
шение.
2. метод на
равнопоставеност и
автономия на волята на
правните субекти.
5-ти въпрос
Конституционализъм.Пъ
рви К. –характеристика .
Ви-дове конституции.
Конституционализмът е
първоначално теоритичен в
последствие реален модел
за управление на
обществото и държавата
,чраз К., с основни
принципи народен
суверенитет , разделение на
властите , върховенство на
К. и законите , защита
правата и свободите на
гражданите. За родина на
конституционализма и
парламентаризма се счита
Англия и като първи
конституционен акт се дава
“ Великата харта на
свободите “ от 1215 год. , а
първата К. в света е
Американската от 1787 год.
Грос , Русо, Джон Рок-
философско.
Монтескьо – разделение на
властите.
Първата европейска К. е
френската от 1791 год. / ако
не се брои Полската /
2. Видове К.
а / политологична квалифи-
кация
- твърди- начина на
промяна на К. , тоест ако се
променя със сложна
процедура
- гъвкави – обратното
- писани
-неписани /Английската К./
- К. на развити държави
- К. на държави в преход
б/ според на обществено
икономическия строй:
- буржоазни
- социалистически
в/ съобразно формата на
държ. управление.
- републикански – парла-
ментарни и президентски
- монархически –
парламентарни и конститу-
ционни
г. / съобразно формата на
държавно устройство:
- К. на унитарна държава
-К. на федеративна държ.
- на конфедеративна държ.
7-ми въпрос
Конституциите от 1947 и
1971 год.
К. от 1947 год. е приета
непосредствено след ІІ-та
световна война от 6-тото
НС Председател на
РБългария, върховен орган
е Народното събрание ,
което заседава на 3-4 сесии.
Президиум на НС. В
периода м/у сесиите
упражнява законодателна и
ръководна функция.
Председател на президиума
на НС. Министерски съвет .
К. не е идеологизирана.
Предвижда монопол върху
определени производства
Национализация на банки и
производствения
индустриален фонд.
К. от 197 год.
Приета е с референдум .
Премахва Президиума на
НС и го заменя с
д9ържавен савет , който
получава правото да
планира законодателната
дейност на НС. Неговата
структура определя и
структура подобна на МС.
Идеологизирана К. –
ръководна роля на
БКП.Общонародна
собственост и лична
собственост – вещи за
потребление и за
задоволяване на лични
нужди и семейни вещи.
13-ти въпрос
Пряко осъществяване на
държ. власт . Форми
Форми
1. пряко осъществяване –
възниква още през
античнастта
2. чрез представители –
представителна власт.
Избори, референдум ,
плебисцита, народно вето ,
народна инициатива , общо
събрание на населението .
Според проф. Ст. Стойчев е
всичко без изборити.
1. Референдум- / от лат.- да
се съобщи нещо / - форма на
пряка демокрация при която
избмирателите по ясен и
категоричен начин
отговарят на определени
въпроси ,поставени за
обсъждане.
- национални и местни
- според това дали отговора
е задължителен за държ.
органи – императивни и
консултативни.
- задължителни и
факултативни.
2. Плебесцит
допитване до народа – има
по-скоро персонален х-р на
въпросите.
3. Народна инициатива
при нея на група избирате-
ли е предоставена правна
възможност за
законодателна инициатива.
4. народно вето
е обратен знак на народната
инициатива- искане от група
избиратели един
законопроект да бъде
подложен на гласуване.
5. Общо народно
събрание-най-често
прилагана у нас форма.
15-ти въпрос
Конст. Основи на
икономи-ката на
РБ.Форми на
собственост.Обекти на
изключителна държавна
собственост
Икономиката на страната
се основава на свободната
стопанска инициатива:
- свободна стопанска
инициатива
- неприкосновеност на
собствеността
- създаване на равни
условия за стопанска
дейност и предотвратява
злоупотребата с монопо-
лизма и нелоялната
конкуренция.
Форми на собственост:
1. публична – държавна и
общинска
2. частна – на отделни ФЛ,
на Юл, собственост между
ФЛ
КРБ установява за някои
обекти особен режим:
Чл. 18, ал.1 определя ,че
изключителна собственост
на държавата са
подземните богатства,
крайбрежната плажна
ивица , пътищата от
републиканската мрежа,
горите, водите
,природните и
археологическите
резервати и т.н.
Съгласно КРБ със закон
може ад се установява
държавен монопол върху
ж.п. транспорта ,
националните пощенски и
дълекосъобщителни
мрежи , използването на
ядрената енергия и др.
2-ри въпрос.
Източници на КПРБ.
Норми на КП- характерис
тика, особености, клавиф.
Методъпт на КП е
властнически метод , като
от неговите особеностите
на ПН-и. 1. императивни -
Задължават правните
субекти да спазват опреде-
лено поведение , без да
могат да се отклоняват .
2- диспозитивни- дават по
голяма свобода на
правните субекти.
На второ място част от
КПН се отличават с по-
висока степен на правна
абстракця , което води до
завоалиране на техния
нормативен характер. Те
често пъти закрепват
принципи , компетентност,
отношение.
Често в словестния израз
на ПН-и не могат да се
открият 3-те елемента /
хипотеза,диспозиция и
санкция 8 На пръв поглед в
КП тя има само диспозиция
Връзката м/у 3-те елемента
не е толкова пряка , за това
при КП санкцията може да
да бъде открита в др. текст
на КРБ или на др.
източник на КП или в
източник на друг правен
отрасъл.
КПН са относително
стабилни , т.е няма
динамика на правната
уредба и те не се променят
често.КРБ като
юридически акт има
основополагащо значение в
правната система.
Нормите на КРБ са норми ,
които имат висша юрид.
сила , т.е норми на други
източници на правото не
могат да противоречат на
нормите на КБР., като
самата КРБ създава
институционален механи-
зъм , който да гарантира
върховенство ,чрез КСъд.
Източници на КП:
България – континентална
правна система
-писани – НА
-неписани – правният оби-
чай , правният прецедент
1. КРБ.
2.Конституционни закони
- закони с които се изменя
и допълва КРБ- техните
текстове стават част от К.
- закон ,който доразвива
текстовете на КРБ.
-органически / устройстве-
ни / закони които уреждат
структурата , статуса и пра-
вомощията на органите.
3. Международни договори
ратифицирани от Б-я.Те се
превръщат в част от
вътрешното право
4З. уреждащи КП материя
5.подзаконови НА.
6.Актове на местни органи
на самоуправление.
6-ти въпрос
развитие на бълг.
конститу-ционализъм
Търновската К. от 1879-
обще х-ка
Взаимствано е от Белгий-
ската К. , развитието
преминава през четири
етапа:
1. Търновска К. от 1879 год
2. К. от 1947 год.
3. К. от 1971 год. – приета е
с референдум
4. К. от 1991 год.
Търновската К.
Тя не е плод на еволюция-
та на държавната и
политическа система . Тя
играе роля на една
своеобразна буржоазно-
демакратична революция .
Държавата се основава на
една аморфна структура на
обществото , защото към
момента на приемането в
страната практически не
съществува политически
живот. С приемането се
оформят либералната и
консервативната партии.
България не получава своя
суверенитет в своите реал-
ни географски граници на
странат , поради
нежеланието на великите
сили да създадат силна
държава на територията.
Приема се монархическата
форма на управление. По
това време единствената
република е САЩ. Русия в
това време няма К. ,но
въпреки това Т.К. е
изработена от руснака
Лукиянов.
Т.К. е своеобразна форма
м/у конституционна и
парламентарна монархия
8-ми въпрос
К. от 1991 год-създаване и
обща характеристика.
7-мо Велико НС/ - 400
депутата – задача да
създаде нова К.
К. от четвърто покление
стъпило на традициите на
европейския конституцио-
нализъм = модерно евро-
пейска К.
Част от възгледите в нея са
взаимствани от ФРГ,
Италия и от по-новите К. на
Кралство Испания и
Република Гърция.
Цел=политическа реформа
Възприема
републиканската форма на
упавление.
Учредителна и учредени
власти – правомощията им
са пряка последица от
конституционните текстове
Първичната / оригинирна /
учредителна власт
принадлежи на народа. К. е
продукт на тази първична и
неограничена воля на
суверена.Поради това К. се
счита за основен закон и
другите актове са
съобразени пряко и
обосредено с него.
К. е основен закон защото
създава органите на
законодателната , изпълни-
телната и съдебната власт
И защото закрепва
основните права и свободи
на гражданите и ярка
граница докъде може да се
разпростре държавата
спрямо гражданите.
Конституционните норми
имат висша Юрид. сила ,
тоест нормите на други
закони не могат да
противоречат на К.
Законите да са конституци-
оносъобразни , а
подзаконовите актове да са
съобразени със законите.
Върховенството е пряко
свързано с правовата
държава и е гарантирано
чрез 2 форми:
1. посредством особената
процедура за изменение и
допълнение на конститу-
ционните разпоредби
2. чрез създаване на на
специални институции в
лицето на т.нар. Конст.
Съд., който е конституц.
Юрисдикция , която следи
дали учредените от К.
власти спазват самата К.
Правата и свободите на
гражданите се осъще-
ствяват на базата на
конституционните текстове
К. определя формата на
държавно управление , тоес
конкретния модел на
разделение на властите ,
които самата тя създава и
по-специално съотн. м/у
изпълн и законод. власт з-
то съдебната е независима
14-ти въпрос
Полит. плуралицзъм.
Статус на партиите и
сдруженията
Основен елемент на КП
след ІІ-та световна война.
чл. 11 от КРБ:
Полит. живот в страната се
основава на политическия
плурализъм.
Нито една полит. партия
или идеология не може да се
утвърждава или обявява за
държавна.
Редът за формиран и
дейност на партиите се
уреждат със закон . Не
могат да се образуват
партии на етническа и
верска основа . Партиите
съдействат за формирането
и изявата на волята на
гражданите.
Гражсданите могат
свободно да се сдружават
според чл.44 ал.1 от КРБ ,
като той забранява
организации чиято дейност
е насочена срещу
суверенитета , нацията и
териториалната цялост на
държавата и т.н.
.Организациите подлежат на
регистрация.
Сдруженията на гражданите
се създават с цел да се
задоволяват техни
Интереси и да се защитават
Тези сдружения не могат да
извършват политическа
дейност
16-ти въпрос
Конституционен статус
на гражданите на РБ.
Основа на статуса на
чужденци и лица без
гражданство
Елементи на
конституционноя статус
на гражданите
Според В. Танчев
1. гражданство
2. принципи
- всеобщност – всички
лица ,които са на
определена територия на
страната се ползват от
правата и свобо-дите , кота
по изключение някои
права могат да изискват за
упражняването си
гражданство.
- равенство- всички хора
се раждат равни в правата
и задълженията си.
- неотменимост – всички
основни права на
гражданите са неотменими
, но при война и др. могат
да бъдат ограничавани.
- пропорционалност –
ограничаването на някои
права и свободи трябва да
става в съответствие на
заплахата.
Според проф. Ст. Стойчев
1. гражданство
2. права свободи и
задължения.
Форми на защита :
В зависимост от нивата:
1. международноправна –
в системата на ООН
2. регионална ащита – в
рамките на Европа.
Съществува в Съвета на
Европа въз основа на
ЕКПЧ
3. национална ниво
4. защита от съд /
гражданскоправна,
наказателноправна,
административноправна/
5. омбудсман
Чужденци:
Това са всички лица които
не притежават българско
гражданство.
-биват 2 вида:
- чуждестранни граждани
- лица без гражданство.
Те имат всички права и
задължения , които са
присъщи на човека , без
тези за които се изисква
българско гражданство.
ЗЧРБ регламентира
правния им статус
- временно пребиваващи
- със статут на постоянно
пребиваващи.
17-ти въпрос
Българско гражданство –
определение Правни
последици от наличието
на гражданство
Гражданството е политико
правна връзка , която
съществува между ФЛ и
държавата.
Бълг. гражданин е всеки ,на
когото пое единият от
родителите е бълг. гражда-
нин , или който е роден на
територията та РБ, ако по
произход не е друг
гражданин. Бълг.
гражданин по рождение не
може да бъде лшен от
гражданство и
пребиваващите в чужбина
бълг. граждани са под
закрилата на РБ. Където и
да се намират бълг.
граждани имат правата и
задълженията по КРБ.
Последици от
придобиването на
гражданство:
1. в по-широк смисъл
всички права и свободи /
политически и лични/
2. задълженията.
.
55-ти въпрос
КСъд- х-ка , конституира-
не ,състав
Съществува от приемането
на КРБ от 1991 год.
По правомощия КСъд не е
част от нито една от
влатите, а висш самостояте
лен , специален държавен
орган. Въпреки ,че се
нарича съд той по
същество не е такъв и не
спада към съдебната власт.
Наричат го още четвърта
или неутрална власт.
Състои се от 12 члена ,
като 1/3 от тях се назначава
от президента , 1/3 се
избират от НС и 1/3 се из-
бират от олщите събрания
на ВАС и ВКС.
КСъд е самостоятелно
действащ орган, той няма
мандат като колективен
орган , но всеки
конституционен съдия има
еднократен 9 годишен
мандат.
Съставът се обновява на
всеки 3 години с 1/4 по
принципа на ротацията
Конст. Съдии избират
председател с мандат 3 год.
За да бъде избран за
конституционен съдия
трябва да отговаря на
следните изисквания:
- да има 15 години
юридически стаж.
- да е само български
гражданин
- да има високи
професионални и
нравствени качества.
31-ви въпрос
постоянни комисии.
Видове, компетентност.
Парламентарни групи
Не взимат юридически
задължителни решения , а
само подпомагат
дейността на НС.
І. Постоянни комисии.
Броя и наименованията им
се определеля в правилника
на НС , формират се на
отраслов или функциона-
лен принцип.
НС гласува поименно
състав на всяка една от
комисиите и това се прави
въз основа на
пропорционален принцип
от нар. представители.
Задачи и действие
Председателя на НС
разпределя въпроса на
съответните на сответните
комисии, те се събират
обсъждат и дават
становище . Председателя
на комисията / ако е повече
от една н- на водещата/ го
внася в НС и следват
дебати и гласуване.
За постоянните комисии
има предвидени изисквания
за това кога и по какъв ред
ще заседават и се изисква 1/2
от състава , но може да се
заседава и при 1/3.
Временни комисии
Образуван си при
предложение на
председател на партия ,за
решаване на някой наболял
въпрос.
Парламентарни групи
Не са органи на НС , но са
начин за организация на
партиите, коалициите и
народните представители и
технически подпомагат
работата.
Към тези групи може да
има назначени ескперти.
През последните 15 год.
всяка такава група има свой
зам. председател на НС.
Минималния брой народни
представители във 1 група
е 10 и има списък на
групите в НС.
33-ти въпрос
Парламентарен контрол
І-характеристика – има
политически х-р, тъй като
отговорността на
правителството пред парла
мента е политическа.
ІІ-форми
1. питане
2. актуален въпрос- има по-
текущ характер и по-малки
срокове за получаване на
отговор = 3 дни
Питането може да прерасне
в запитване , т.е по предло-
жене на 1/5 от народните
представители, НС може да
реши да се проведат
разисквания по съответния
въпрос и отговор и след тях
да се приеме решение.
Като цяло е необходимо
въпроса да уе ясен , към кой
е отправен , да не съдържа
нападки ,обиди и др. и се
отправя до съотв. министър
чрез председате-ля на НС
Отговора се получава в
устна или писмена форма /
Ако е заявено ,че се иска
такава/ . Устен отговор се
дава в присъствието на
депутата дал запитването.
Еднократно може да се иска
удължаване на спока за
отговор
Друга форма на
парламентарен контрол са
отчетите , които министрите
дават пред парламента,
проучванията , анкетите на
временните и постоянните
комисии.
29-ти въпрос
НС. Обща х-ка, състав
,срок на правомощията и
взаимоотношения с др.
държавни органи.
І. Обща характеристика
1. общодържавен
представителен орган
2. НС е титуляр на законо-
дателната власт
3. притежава т.нар. компе-
тенция на компетенциите,
т.е. чрез законите , които
приема , то урежда и
правомощията на др.
държ. органи.
4.НА на НС имат висша
юридическа сила.
5.НС има конститутивни
правомощия , което
означава , че само участва
или формира др. държавни
органи.
6. НС има контролни
правомощия и упражнява
парламентарен контрол в/у
дейността на МС.Този
контрол има полит. х-р.
ІІ.Структура на НС
А/ еднокамарна – такава е
структурата на НС в
РБългария
Б/ двукамарна – във
федералните държави.
ІІІ. Състав- 240 народни
представителя
ІV-Срок на правомощията
- 4 години
V. Взаимоотношения с др.
държавни органи.
- с изпълнителната власт-
МС, правителство- НС
определя общата политика
, излъчва правителство и
го контролира.
- със съдебната власт- НС
приема законите /
включително
устройствени и
процесуални/ , които
съдебната власт трябва да
прилага.
-президента - има
правомощия гравитиращи
към изпълнителната
власт .Той участва при
съставянето на правител-
ството, но има процедурен
х-р , отколкото решаващ,
може да наложи
еднократно отлагателно
вето, но НС може да го
отхвърли.
НС може да повдига пред
КСъд обвинение срещу
президента за държавна
измяна

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Конституционно право

Още от римско време се обуславят ЧП и ПП, които са запазени и до сега.Подотрасъл е групи от норми, подчинени на общи принципи и обща логика и се подчинява на различни правни принципи... ...
Изпратен от:
a
a на 2008-12-10
Добавен в:
Общи материали
по Право
Статистика:
172 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Разработки по Конституционно право

20 фев 2009
·
287
·
34
·
8,872
·
212
·
1

Това са разработки на 45 въпроса по Конституционно право.
 

Конституционно-правни норми

17 юни 2008
·
92
·
4
·
494
·
65

Основен структурен елемент на отраъла е правната норма. Под правна норма се разбира общото правило за поведение на правните субектил.
 

Актове за държавни и общински имоти

06 юли 2007
·
195
·
3
·
582

Собствеността върху недвижимите имоти у нас принадлежи на граждани, на юридически лица, на държавата и на общините...
 

Акционерно дружество

01 дек 2008
·
156
·
7
·
1,571

Акционерно дружество (АД) е дружество, чийто капитал е разделен на акции. То отговаря пред кредиторите си до размера на своето имущество...
 

Международно право

27 дек 2008
·
144
·
15
·
3,315
·
1

Съотношение между вътрешното и международното право (->) Фактори за определяне на съотношението - взаимодействието между вътрешната, външната политика и дипломацията на държавите...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право и Интернет за студенти от 4-ти курс
тематичен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса от областта на правото в Интернет. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти от 4-и курс по Право, така и за всички потребители, които желаят да се ограмотят в областта.
(Лесен)
35
33
1
6 мин
23.11.2016
10 въпроса от основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по основи на правото, с който можете да проверите знанията си. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
4
1
4 мин
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Конституционно право

Материал № 229741, от 10 дек 2008
Свален: 172 пъти
Прегледан: 147 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Общ материал
Брой страници: 13
Брой думи: 6,508
Брой символи: 58,619

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Конституционно право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения