Големина на текста:
3. ВЛАСТТА.
Концепции за властта. Властни отношения. Източници на власт. Власт и
политика. Власт и идеология. Типология на властта. Субекти на властта. Власт и
лидерство. Властови елит.
В наши дни властта се изследва като социални отношения, изразяващи някои
типове неравенство. Тя определя какъв ще бъде социалния ред в обществото, като
зависимостта на подвластвия от властващия се определя от по-общите структури в
конкретната общност. В зависимост от разбирането за хар-ра за социалните отношения
се различават следните концепции за властта: 1. консенсусна: 1.1. функционалистко
понятие за власт (Т. Парсънз); 1.2. властта като комуникативно понятие (Х. Аренд); 2.
конфликтна: 2.1. властови елит (Ч. Р. Милс); 2.2. плуралистична природа на властта (Р.
Дал); 3. двуизмерна теория на Бакрак и Барац ; 4. триизмерно гледище на Ст. Лукс .
Толкът Парсънз разглежда властта катокато свойство на с-мата, а не като отнош. на
индивиди и групи. Според него не всяко подчинение предсталвява упражняване на
власт. Власт има само тогава, когато способността да осигури подчинение е обобщена,
т.е. тя е ф-я и свойство на обществената с-ма. Акцентира в/у “власт да” вместо в/у
“власт в/у”. Игнорира възможността властта да осигурява частни интереси. Властта в
политиката е обобщено средство и ценност по силата на съгласието на членовете на
обществото да узаконят позициите на властващите. Парсънз прави аналогия с парите и
по този начин подчертава инструменталната природа на властта и така акцентира в/у
механизмите на нейното поддържане (доверието на избирателите; изборите).
В соята концепция Хана Аренд набляга на интегративната ф-я на властта. В труда
си “Човешката интеграция” тя разграничава 3 осн. човешки дейности: 1. труд; 2.
работа/произвеждане; 3. действието, в което хората свободно взаимодействат,
формират и постигат общи цели. То е основано на коменикацията и именно то оформя
публичната сфера. В комуникативната концепция на Х. Аренд властта кореспондира на
човешката способност не просто да действа, а да действа в съгласие. Властта не е
свойство на индивида, тя принадлежи на обществото като цяло. Във властното
взаимоотнош., когато хората комуникират 1 с друг, те се отнасят по м/у си като
равнисъщества, като субекти, които обменят дела и думи. Властта не е всяко насилие.
Силата и грубото насилие е качество на изолирания индивид, а властта е свойство на
общия живот на хората. Властта отговаря на условието за множественост и на
способността за съвместни действия и разговори.
Към конфликтната концепция се отнася теорията на Милс за властващия елит. Той
прави анализ на прослойката на управляващите в САЩ след ІІСв.в. Негова основна
теза е, че по това време в САЩ се е образувал властен елит, който приема все по-важни
решения, водещи до по-сериозни последици и засягащи все по-значителна маса хора.
Стига до извода, че не нравствените способности, а икономическото състояние
концентрира властта в техни ръце. Разделя източниците на власт на икономически .
корпорациите, политически – държавата и военен - армията. Според него иконом.,
полит. и военната власт са силно преплетени 1 с друга, така че се създава единен елит,
м/у който се разпределят различните позиции.
Според Р. Дал властта е разпределена плуралистично както на общонационално,
така и на местно ниво. Според него съществуват различни малки групи, които имат
решаваща роля в различни сфери на обществения живот. Дал дава дефиниция за
властта: А има власт над В, ако той може да накара В да направи нещо, което иначе В
не би направил. Дал разграничава потенциална и актуална власт, т.е. разграничава
притежаване и упражняване на властта. Емпиричните анализи на Дал акцентират в/у
реалното упражняване на властта, в/у това чие реш. на даден проблем се се приема и
1
чие се отхвърля. Въз основа на изследване на действит. поведение т.нар.
бихейвиористки подход, той стига до извода за плурализацията на елита. Според него
властта е дифузна в съвременното общество и се разпростира и разпределя м/у
множество елити.
За разлика от Дал, Бакрак и Барац се опитват да проникнат и зад видимостта на
вземането на решения, да отграничат важните от несъществените въпроси и да видят
действително кой има власт в обществото. Според тях плуралистичната теория на Дал
разкрива само 1-то лице на властта, а именно, че тя се упражнява когато А взема
решение, засягащо интересите на В. Но власт се упражнява и когато А налага в процеса
на вземане на решения да се повдигат само въпроси, изгодни или безопасни за А. А
упражнява власт когато отхвърли всички въпроси, които В иска да издигне, но се
застрашаващи интересите на А. Второто лице на властта е процеса на невземане на
решения. Властта според двамата изследователи е релационно понятие, т.е. свойство на
социално взаимодействие. Затова притежаването на властни ресурси и способността да
се упражнява власт са вътрешно свързани със съществуването на конфликти, с
противопоставянето на ценности и интереси във властното отношение.
Стивън Лукс нарича плуралистичната теория на Дал едномерна, защото акцентира
само в/у наблюдаемото поведение. Концепц. на Бакрак и Барац е двуизмерна, защото
отчита и вземането и невземането на реш. , собствената концепция на Лукс е
триизмерна, защото отчита наблюдаемия и ненаблюдаемия конфликт, а така също
субективните и реалните интереси. Тези интереси не винаги са субективно осъзнати. А
упражнява власт в/у В като го кара да направи нещо, което В не желае, но А властва
над В и тогава, когато повлиява, оформя и определя неговите придпочитания, искания,
желания. А упражнява власт в/у В когато му въздейства по начин, противоположен на
интересите на В. Според Лукс в модерните общества властта се упражнява ч/з
манипулация на потребностите и съзнанието на хората. Той внася в анализа на властта
интересите на подвластния субект като критерий за значимост на проблемите.
Капилярен модел на влалстта на Мишел Фуко – Фуко търси отговор на въпроса
не кой и защо управлява, а как управлява, кои са технологиите на властта (търси соц.
механизми). Той изследва властта в най-разнообразни социални отношения. Една от
технологиите на властта според него е претенцията за истинност и особено ролята на
соц. и хуманит. науки за осъществяването на властта.Той въвежда термина “власт-
знание”, с който изразява претенциите на отделните науки в/у истината и смята, че
истината днес се е превърнала във форма на власт. Според него истината принадлежи
на тези които имат повече власт и борбата за истината е борба за власт. Др. технология
на властта при Фуко – той открива властта и в архитектурата на съврем. организации,
като разположението на залите, коридорите и откритите пространства на сградите на
организациите дават инф. как е разпределена властта в тази организация. В
“Дисциплина и наказание” той разкрива връзката архитектурата на организац. и с-мата
на властта в нея. Архитектурата на организацията не само отразява властните
отношения, но и влияе в/у тях. Фуко изследва изолаторите (затвори, псих. клиники,
казарми) – това са организации, в които индивидите са физически отделени от външния
свят за дълго време. Изолаторите са 1 изчистен модел на наблюдение и дисциплина,
защото се стремят да максимизират контрола в/у индивидите в тях.
Въпросът за източниците на власт може да се разглежда от различни ъгли. От 1
страна, базирайки се на конфликтната и консенсусната теории, източниците се разделят
на обективни и субективни. От социологическа гледна точка категоризацията (на
източниците на власт) включва 3 източника: физически (заплаха); материални (пари) и
нормативни (престиж, авторитет). За най-прецизна се смята класификацията на Дж. К.
Гълбрайт. Той разделя източниците на 3 вида: 1. личността (индивидуалността) –
2
лидера (водача); 2. собствеността и богатството – които се свързват с могъщество; 3.
организацията – политическите институции.
За типологизация на властта се използва следната класификация: 1. според
функционално-институционен критерий – политическа (на държавата) и неполитическа
(на НПО) власт; 2. според критерия “субект на властта”: 2.1. колективен субект
(парламент, правителство и съдебна власт); 2.2. индивидуален субект (президент,
монарх); 2.3. тайна/мафиотска власт; 3. според типа на политическия режим –
демократична, авторитарна и тоталитарна власт.
Властта е тясно свързана с лидерството. То се разглежда като упражняване на
власт, авторитет, контрол и влияние на даден индивид в/у други. Лидерът е свързан със
структурите и механизмите на м/уличностната власт и м/угруповите отношения са на
доминиране и подчинение. Властта на лидера е повсемества и всеобхватна. Той
изпълнява роля и на източник, и на субект на властта.
Власт и политика – нереалистично е предположението за власт без политика и
обратно. Затова те често се схващат като съотносителни. Склонността за власт е
заложена у човека, но външните условия (средата, в която той живее) предполатаг той
да се грижи за общото благо. Това противоречие се преудолява ч/з политиката. Тя
социализира човека. Ч/з нея той превъзмогва властното у себе си. Така той става
гражданин. Решението на политиката изпитва силно влияние от промените във властта.
Фокусът, в който се събират политиката и властта, и партия и идеология днес е д-вата.
Полит. власт съществува и се възпроизвежда в условията на съперничество и
борба. Тя е проява на човешката природа и има действен хар-р. Властта е
институционализирана, функционална, има правно естество, използва се за решаване
на конфликти и предполага и осъществява етични норми.
Въпр. №3 Власт
Коренът на наименованието може да се търси от латинската дума potestas-означава способност, в
състояние, в сътояние съм. В по тесен смисъл се отнася до специфичните способности на хора,
които общуват и деистват в съгласие. Властта може да бъде определена като способност да се ра-
зпореждаш чрез волята си над някой друг. Може да се определи и като способността на един суб-
ект да наложи волята си над останалите по един или друг начин.Тя е свобода на разпорежданията
и в известна степен доминиране. Според Аристотел, властта в качеството си на гражданска стру-
ктура се използва от управляващите,което допринася за общественото благо. В епохата на евро-
пейската модерност позицията се изменя. Според Хобс, властта е проява на господство, а по вре-
ме на просвещението се разглежда като тиранична стуктура за упражняване на господство. Веб-
ер я определя като средство за упражняване на насилие чрез налагане на волята на един деятел
върху друг. Европеиските мислители я възприемат като сфера в която се появяват и задоволяват
интереси, англосаксонските - като средство за притежание на ценности. В политическите теории
за разкриване същността на властта се оформат общо 2 модела –поведенчески и модела на власт-
та като притежание. Първият се насочва към човешката природа и търси психологическият
източник. Съгласно него , властта е отношение между два субекта,които си взаимодействат. Има
и власт когато 1 субукт се опитва да принуди другия да действа по начин който другия не би
възприел без неговото въздействие. Властта е асиметрично отношение, между двата субекта.
Възниква в зависимост при която единият налага воля,а другият и се подчинява, но винаги има
възможност за размяна на местата. Възможнстта зависи от ролите, които те изпълняват. За това в
поведенческия модел властта има ролеви характер. Вторият модел възприема за еталон
собствеността и произхождащите от нея отношения на владение и властване. Притежаващият по
голама собственост има възможност да упражнява волята си над непритежаващия, чрез
отношенията на зависимост. Отношенията на властване могат да се разглеждат като форма на
социална интеграция при която волята на субекта се осъществява чрез действията на всички
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 окт 2020 в 19:44 студент на 30 години от София - УНСС, факулетет - Управление и информатика, специалност - Маркетинг, випуск 2023
18 авг 2020 в 07:28 потребител на 50 години от София
21 апр 2020 в 14:00 родител
12 яну 2020 в 19:33 потребител
04 яну 2020 в 18:45 в момента не учи на 21 години, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Политическа комуникация. Същност, форми и средства на предизборната комуникация

20 юни 2010
·
511
·
13
·
2,336
·
487

Терминът “комуникация” се появява в научната литература от началото на 20-те години на ХХ в. Постепенно той придобива толкова широка гражданственост, защото от средата на миналия век (и досега) е станал един от най-популярните в отделните социални...
 

Политическа комуникация. Същност, форми и средства на предизборната комуникация.

05 ное 2008
·
576
·
6
·
1,163
·
261

Терминът “комуникация” се появява в научната литература от началото на 20-те години на XX в. От латински език communication- съобщения, свръзка на едно място с друго; съобщителни средства; съобщаване, известие, предаване. В различните теории за...
 

Бъртранд Ръсел

07 мар 2008
·
221
·
3
·
867
·
161

Биография и основни тези на Б.Ръсел. Индивидуалните и общесвени аспекти на властта....
 

Национална стратегия за противодействие на корупцията

04 фев 2008
·
300
·
9
·
1,832
·
130

През последните години корупцията се превърна в глобална заплаха не само зa икономическото развитие на отделните страни и международните им връзки, но и за световната икономика и политика като цяло...
 

Сравнителен анализ на идеите на Тукидид, Макиавели и Хобс

09 апр 2008
·
269
·
4
·
598
·
171

Тримата представители на школата на реализма - Тукидид, Макиавели и Хобс максимално точно и критично анализират и представят основните събития и фактори за изграждането на съвременната им действителност. Преосмисляйки реалността през призмата на своето...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
187
1
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Властта

Материал № 228566, от 09 дек 2008
Свален: 385 пъти
Прегледан: 300 пъти
Качен от:
Предмет: Политология
Тип: Тема
Брой страници: 60
Брой думи: 17,612
Брой символи: 160,935

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Властта "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения