Големина на текста:
Лекция 1
Устройство на територията. Законодателство, видове планове.
Същност и цели на регулациите и вертикалното планиране
1.Значение на устройството на територията
Устройството на територията трябва да се разглежда като комплексна
дейност, чиято цел е да постигне най-ефективна организация на територията.
Оптималното разполагане на обектите на материалното производство и
непроизводствената сфера обединява природните дадености и насоките на
развитие с оглед създаване на хармонична жизнена среда.
2.Законодателство в тази област
Изключително голямо значение за развитието на държавата и нейният
просперитет е налагал непрекъснато търсене на най-добрите закони за
устройство на територията. Всеки един от тях носи субективизма на своето
време, но всички като цяло определят конкретни правила за стопанисване на
територията, като засягат най-вече населените места (НМ).
Така са били създавани, приемани, изменяни и действали следните
закони:
- 1941 година – Закон за комасацията;
- 1897 година – Закон за благоустройство;
- 1941 година – Закон за национално стопанство и благоустройство;
- 1947 година – Закон за планово изграждане на населените места
(ЗПИНМ);
- 1972 година – Закон за териториално и селищно устройство (ЗТСУ)
и правилник за неговото приложение (ППЗТСУ).
Съществени изменения и допълнения са направени в ЗТСУ през 1977г.,
когато е поставен въпроса за обособяване на икономически независими
териториални единици – селищни системи. Практиката и времето показваха
доколкото целесъобразен е бил такъв подход.
От 31.03.2001г. влиза в сила Закон за устройство на територията (ЗУТ).
Към него няма правилник за приложението му, а наредби.
Чл. 1 от ЗУТ. С този закон се урежда устройството на територията на
Република България, което обхваща:
- Дейности по използване, опазване и застрояване на поземлени
имоти в съответствие с предназначението им по действащите
устройствени схеми и планове;
- Технически и административни дейности и актове за създаването на
устройствени схеми и планове, включително и за тяхното
реализиране.
Към ЗУТ са разработени 14 наредби. По-важни за проектантите по
регулации и вертикално планиране са № 4, 5, 8 и т.н.
3.Предназначение на териториите и поземлените имоти
Чл. 7 и 8. Според основното им предназначение, определено с
устройствените схеми и планове, териториите в страната са:
- Урбанизирани територии – населени места и селищни образувания,
както и урегулирани поземлени имоти извън тях, предназначени за жилищни,
общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни и
развлекателни функции. Урбанизирани територии са и тези, предназначени
за паркове и градини, транспорт, за техническа инфраструктура, паркинги,
бензиностанции, със специално значение и други;
- Земеделски територии – предназначени за обработваеми земи (ниви,
овощни градини, зеленчукови градини, както и териториите за
инфраструктурни обекти, канали за напояване, системи и т.н.)
- Горски територии – предназначени за гори(дървопроизводителни,
защитни (горски пояси), рекреационни и други) и горски земи (поляни, земи,
заети от храсти, скали, оврази, дерета и други на горската територия);
- Защитени територии предназначени за природозащита
(национални паркове, природни резервати, забележителности и паркове,
поддържащи резервати, защитени местности, буферни зони, дюни, влажни
земи, водни площи, крайбрежни ивици), за опазване на обекти на културно-
историческото наследство (археологически, исторически или архитектурни
резервати, отделни квартали или сгради, както и поземлени имоти с
културно-историческо, етнографско или архитектурно значение);
- Нарушени територии предназначени за възстановяване и
рекултивация на кариери, рудници, насипища, депа за отпадъци,
хвостохранилища, свлачища, срутища и други.
4.Видове устройствени планове (УП)
Със закона за устройство на територията (чл. 103 от ЗУТ) се
регламентират следните устройствени планове:
- Общи устройствени планове (ОУП);
- Подробни устройствени планове (ПУП).
ОУП определят преобладаващото предназначение и начин на
устройство на отделните структурни части от териториите, обхванати от
плана.
ПУП определят конкретното предназначение и начин на устройство на
отделните поземлени имоти, обхванати от плана.
Всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на
устройствените схеми и планове от по-горна степен, ако има такава. В тези
случаи УП представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и
конкретна разработка.
Устройствени схеми (УС) нямат пряко инвестиционно приложение (чл.
102).
Устройствените схеми могат да се разработват за територията на
цялата страна, на една или повече области или група съседни области.
Тяхната цел е да се осигури съответстващо социално-икономическо развитие
при гарантирано запазване на околната среда (чл. 99).
По същество устройствените схеми са комплексни (за цялата територия
в различни аспекти) и специализирани (за решаване на отделни устройствени
проблеми за цялата територия или на регионално, областно и междуобластно
ниво).
При разработване на УС естествено водеща е Националната
комплексна устройствена схема (чл. 100). С районните устройствени схеми
се определят изискванията към устройство на териториите, обща структура,
бъдещо разположение и развитие на населените места в района, центровете с
регионално и национално значение, както и на техническата инфраструктура,
мрежи комуникации (чл. 101).
Предвижданията за одобрените УС са задължителни за последващите
общи и подробни разработки, те служат за основание при кандидатстване на
областните и общински администрации за субсидии от бюджета за
устройствени дейности (чл. 102).
4.1.Общи устройствени планове (ОУП) са основа на цялостното
устройство на общините, на части от тях или на отделни населени места и
техните землища, във всички аспекти на развитие.
Неразделна част от ОУП са правилата и нормативите за тяхното
прилагане, които се разработват в съответствие с член 13 от ЗУТ, относно
правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
Общият устройствен план няма пряко приложение за разрешаване на
строителство (в чл. 105, 106, 107 от ЗУТ).
Територията, предмет на ОУП, може да не съвпада със землището на
града.
С ОУП се установяват териториите по смисъла на чл.7 от ЗУТ, техният
режим на устройство, със съответните правила и нормативи, разположението
на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, териториите –
държавна и общинска публична собственост и устройството им. Установяват
се и се отразяват върху плана територии с вероятно разпространение на
предвидими природни бедствия и се набелязват мерки за превенция и
защита. Правят се икономически обосновки за перспективното развитие,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 юли 2021 в 22:46 потребител на 26 години
22 яну 2021 в 20:00 студентка на 32 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Аграрен факултет, специалност - Аграрна икономика, випуск 2011
22 дек 2020 в 16:47 студентка от София - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", факулетет - Геологопроучвателен факултет, специалност - Биотехнология, випуск 2008
04 дек 2020 в 12:05 ученик на 24 години от София
10 ное 2020 в 21:03 родител на 45 години
02 ное 2020 в 15:36 ученичка на 21 години от София - НПГПТО "М. В. Ломоносов", випуск 2018
01 юни 2020 в 15:57 в момента не учи
31 май 2020 в 18:20 студент на 31 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Философия, випуск 2013
01 мар 2020 в 16:47 студент на 28 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по хуманитарни науки, специалност - Връзки с обществеността, випуск 2019
12 фев 2020 в 10:58 студент на 31 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2022
 
Подобни материали
 

Общинският съвет и общинската администрация като органи за местно самоуправление и взаимодействията между тях

06 юли 2006
·
2,870
·
6
·
913
·
1

Общинският съвет и общинската администрация са два взаимно свързани обуславящи се органа на местната власт. Те имат един и същи обект на управление – общината като цяло с нейната територия, население, природни ресурси, производствена база, инфраструктура
 

Управление на човешките ресурси


Взаимотношенията между хората във фирмата. Човешките ресурси са хората в предприятието със своите общи и специални знания, професионални умения, трудови навици, нагласи и личностни качества, които правят то да извършва ефективно дейността си...
 

Публична сфера, публична дейност, публична администрация

03 яну 2008
·
453
·
19
·
2,448
·
198

В края на двадесети и началото на двадесет и първи век, светът е поставен в бързо променящи се условия. Тази ситуация се описва с термини като ХАОС, обща обърканост и непредсказуемост и пред всяка териториална единица се изправя проблема за преодоляване..
 

Общото и различното в управлението на собствеността в закона за държавната и общинската собственост


Със Закона за държавната собственост се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с недвижими имоти и движими вещи, държавна собственост, освен ако в специален закон не е предвидено друго...
 

Анализ на концесия

14 фев 2011
·
147
·
10
·
2,736
·
204

Описание и анализ на концесия: вид, продължителност, права и задължения на концедента и концесионера, договори и др....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест социална стратификация
изходен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Тест за изпита по социална стратификация на специалност публична администрация. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
19
9
1
2 мин
11.07.2012
Тест по икономика на благосъстоянието
входен тест по Публична администрация за Студенти от 3 курс
Тест по икономика на благосъстоянието, предназначен за студенти от специалност - публична администрация. Всички въпроси имат само 1 верен отговор.
(Труден)
20
61
1
1 мин
16.05.2013
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Устройство на територията. Законодателство, видове планове. Цели на регулациите и вертикалното планиране

Материал № 22719, от 04 апр 2007
Свален: 710 пъти
Прегледан: 311 пъти
Качен от:
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,374
Брой символи: 9,253

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Устройство на територията. Законодателство, вид ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения