Големина на текста:
Христо Иванов Митев - \"Правна социализация\"
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД
КУРСОВА РАБОТА ПО СОЦИОЛОГИЯ НА ПРАВОТО
НА ТЕМА
\"ПРАВНА СОЦИАЛИЗАЦИЯ\"
Изготвил:
Христо Митев, Фак. No 87177, I курс – специалност “Право”, задочно обучение
м. май 2004 год.
Преди да определим какво е правна социализация, редно е да изясним понятието
култура, тъй като тя оказва съществено влияние върху личността и нейното поведение.
Терминът е с латински произход и означава обработка на почвата. През 17-18 в. под
култура се е разбирало произведенията на човешката дейност, а през 19-20 в. се слага
знак за равенство между понятието култура и понятието цивилизация.
В социологията култура означава съвкупноста от всички произведения на човешката
дейност /материални и не материални/, ценностите създадени в процеса на тази
дейност, както и общоприетите норми на поведение. Част от културата е правната
култура, която включва в себе си всички елементи, които са част от правната област на
обществения живот.
Съществуват четири основни механизма, чрез които културата влияе на личността и
нейното поведение. Първият и най-важен механизъм е социализацията. Тя е онази част
от влиянието на културата върху личността, която я подготвя за социалния живот, учи я
на поведение , което да отговаря на общоприетите образци на поведение и изгражда в
нея способноста да играе определена социална роля. Социализация е приспособяване
на личноста към действащите социални норми. Тя формира начините за задоволяване
на биологичните желания. Социализацията има за крайна цел постигане на поведение
съобразено с общоприетите норми в съответната социална група, конформизъм.
Вторият механизъм е изграждането на определена система от ценности. Ценност е
всяко явление, идея или институция, действителните или въображаеми предмети по
отношение на които отделните индивиди или социални групи изпитват уважение,
приписват им особено важна роля, а стремежа към тях възприемат като необхидимост и
дори задължение.
Третия механизъм е изграждането на определени образци на поведение. Под образци на
поведение разбираме правила, формирани в рамките на социалната група или
обществото и съобразяването с тях води до запазване стабилноста на социалната група
или обществото като цяло.
Четвъртия механизъм е изграждането на модели на поведение, идеали. Те също са
образци на поведение но могат и да не съществуват реално. Те са от голямо значение за
стабилноста на обществото, защото са еталон за подражание.
Социализацията е основният процес през който се пречупват останалите три механизма
на влияние на културата върху поведението, както на индивидуално така и на групово
равнище.
Правната социализация е част от цялостния процес на социализация, който най общо се
изразява в процеса на приспособяване на личността и на социалните групи към
действащите в обществото правни норми.Ето защо тя се разглежда, като много важен
елемент от целия механизъм на възприемане на правото и реализцията му. Дефектите в
правната социализация имат за резултат, така нареченото отклонено от правните норми
поведение, като тези отклонения се движат в много широки граници и затова в самат
теория на правото и в действащото законодателствоима ясно прокарана граница между
отклонено поведение, което е правонарушение, отклонено поведение, което не е
правонарушение и отклонено поведение което е престъпление. Правната социализация
добива своя завършен вид във възраста на пълнолетието.Ако тозипрцес не се
осъществи говорим за, така наречения криминален старт – извършване на нрушения
или престъпления преди навършване на пълнолетие.
Ето защо првната социализация при подрастващите и младежта придобива особена
актуалност. Сложният процес на правна социализация е доста добре изразен в
синтезиран вид във въпроса на Иван Хаджийски: “Когато младия човек разбира, че
правният ред е създаден, за да се нарушава от едни безнаказано а от други с риска да
бъдат наказани, нима е възможно да се създаде в него едно дълбоко и искрено
уважение към закона?”
В страните от централна и източна Европа, на фона на обществено-политическата
промяна, проблематиката относно правната социализация на подрастващите придоби
особена актуалност. Наред с безспорните положителни резултати тази промяна доведе
и да неимоверно нарастване на престъпноста и различните форми на социална
девиация.
Утвърдени са два основни подхода в тази насока – юридически и социологически, но те
имат редица несъвършенства. Социологията и социалната психология разглеждат
правната социализация, като част от по-общия процес на социализацията и не могат да
да решат практическите проблеми на законодателството в тази област. Юридическият
подход също стеснява изследователската рамка, тъй като се затваря в догматияно-
нормативистко тълкуване на проблемите на престъпноста и и другите правонарушения
сред подрастващите. Извън зрителното поле и на юристите, и на социолозите остават
много детайли, свързани с процеса на адаптация на младите хора към социалните
условия на живот и изграждането у тях на такава ценностна система, която да бъде
стабилен мотивообразуващ фактор на тяхното поведение в социалната сфера.
Цялостното изследване на проблемите на првната социализация изисква обединените
усилия на социолози, юристи, криминолози, като приоритет има социологията на
правото.Тъй като престъпноста и другите форми на социална патология отдавна
излизат от рамките на вътрешнодържавното им третиране, то и тяхното овладяване и
противодействието срещу тях изисква международни усилия.
Основните принци и насоки на съвременната стратегия по изработването на адекватни
механизми за цялостна социална адаптация на младите хора и на противодействие
срещу социалната девиация могат най-общо да се представят по следния начин: -
анализ на цялостната досегашна политика по въпросите на младото поколение и
проблемите на тяхната социална адаптация; - синхронизиране на законодателството с
новите европейски стандарти; - съвместно разработване на цялостни
междуправителствени програми за прктически действия в областа на социализацията и
ресоциализацията на младежта.
Няма единно разбиране и терминологична унификация на на проблемите, свързани с
правната социализация. Тя най често се разглежда в рамките на три основни теории: -
теория на социализацията; - теория за човешката натура; - теория на социалния
контрол.
Първата теория намира концентриран израз в теорията на Р. Парк, че “човек не се
ражда човешки а става такъв в процеса на социализацията”, т.е. извън човешкото
обкръжение не е възможно да се развият елементите от структората на личността,
които определят нейната човешка натура.
Когато говорим за теоретични основи на правната социализация, не може да не
споменем изследванията на представителите на антропологичното направление в
социологията на правото. Те доказват, че “моралът вътре в нас” е основа на по-късно
формиращото се правно съзнание и че в съвременното цивилизовано общесрво
правната социализация не може да се разглежда отделно от формирането на моралните
възгледи, нагласи и ориентации.
Други изследвания върху правото и правното съзнание са психологичните. За тяхна
основа до голяма степен лежат антропологичните концепции. Прдставителите на
психологичното направление правят разграничение между “официално право” и
“интуитивно право”. Те за пръв път обръщат внимание на психологическия елемент в
структурата на правното съзнание, посочвайки, че психологическите нагласи към
правото се формират на базата на чувството за справедливост.
Втората теория / за човшката натура / поставч дилемата “човешка натура” или
“социални фактори”. Особено интересни са криминологичните изследвания, които и до
сега не могат да дадат изчерпателен отговор на въпроса зщо детето на родители крадци
е по- вероятно да стане също крадец или защо дъщерята на проститутка е с по-големи
шансове да поеме по този път, отколкото децата на други семейства – поради заложени
биогенни елементи или защото средата е такава.
Психоанализата на З. Фройд се посочва като една от приложимите теории при
изследването на правната социализация. Трите нива на личността – “ид”, “его” и
“суперего”, играят определена роля при формирането на моралните и правни нагласи
на личността.
Третата теория / на социалния контрол / е най-често използваната съвременна теория,
която поставя човека и неговото поведение в рамките на връзката конформизъм -
девиация. Изследванията в тази област на правната социализация разкриват следните
особености: - липсва цялостна теоретична концепция, позволяваща към проблемите на
адаптация на младите хора към социалните норми да се подхожда еднозначно; -
Различни са условията на социализация в различните геогравски и културни общности;
- настъпилите в страните от Централна и Източна Европа промени неизбежно слагат
своя отпечатък върху теоретичното и практическо разглеждане на проблема.
Всичко това затруднява изработването на единна методика и стратегия за максимално
ограничаване преминаването от т. нар. реактивен към автономен стадий на девиантно
поведение. Трудностите идват и от неизяснения в теоретичен план въпрос за
съвременното разбиране за правото, което може да се разглежда не само, като система
от задължителни права за поведение скрепени с държавна принуда, но и понякога като
източник на институционална патология.
Въпреки посочените по-горе особености, можем да класифицираме проблемите на
правната социализация при подрастващите, в следните основни групи:
- правната социализация като част от процеса на социализация;
- правната социализация в системата за социален контрол – право, морал, религия,
обичаи;
- правната социализация и нормативния ред;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 ное 2019 в 23:33 студентка на 41 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по журналистика и масови комуникации, специалност - Журналистика, випуск 2007
03 ное 2019 в 23:11 в момента не учи на 24 години от София
08 апр 2019 в 19:42 студент на 21 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - ЮФ, специалност - Право, випуск 2023
07 фев 2018 в 11:04 ученичка на 24 години от Кърджали - ГПЧЕ "Христо Ботев", випуск 2015
18 яну 2018 в 04:59 ученичка на 23 години от ОУ " Пенчо Славейков", випуск 2016
07 яну 2018 в 18:47 студент на 43 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - международна администрация и управление, специалност - Публична администрация, випуск 2020
11 фев 2016 в 10:24 студентка на 27 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2014
09 дек 2015 в 15:58 студент на 28 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Философски факултет, специалност - Социология, випуск 2016
03 ное 2015 в 10:52 ученичка от Бобов дол - ОУ "Христо Ботев", с. Големо село
24 окт 2015 в 20:22 студент на 28 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Библиотечно-информационни науки, випуск 2014
 
Домашни по темата на материала
Попечителско съдействие на родителите
добавена от mihaela.lyubenova95 24.03.2016
0
7
икономическа и валутна политика на ес
добавена от RALCHO_DIR_BG 16.03.2014
0
7
Правно положение на съпругата в Древен Рим
добавена от xromozoma 12.04.2013
0
13
Юридическа отговорност.Видове
добавена от diimitty.ingrid.creata 08.05.2017
1
10
Моля, помогнете за курсова работа по компютърно право!
добавена от galka_malka1307 27.09.2012
1
18
Подобни материали
 

Право на собственост

16 яну 2008
·
271
·
16
·
5,054
·
179

Какво представляват правата на собственост? Какво прави тези права по-силни или по-слаби?
 

Видове право на собственост

21 юли 2008
·
338
·
4
·
1,082
·
140

Нормативната уредба на правото на държавна собственост се разграничава на основна, обща и специална. Основната нормативна уредба се съдържа в ЗДС и ППЗДС. Общата нормативна уредба се съдържа в ЗС, а специалната - в специални закони...
 

Международно частно право

08 юли 2008
·
231
·
27
·
8,362
·
57
·
2

ПО с международен елемент (ПОМЕ) - държавния суверенитет се характеризира с възможността да се създава право и да се прилага то. Това право е типично за държавата, която е призната от международната общност...
 

Международно частно право

04 дек 2008
·
317
·
51
·
17,840

Международният елемент може да възникне едновременно с възникване на правоотношението и това е най-честата хипотеза. Може обаче международния елемент да се появи по-късно (напр. по-късно)...
 

Конституционно право

10 дек 2008
·
178
·
13
·
6,508
·
159

Още от римско време се обуславят ЧП и ПП, които са запазени и до сега.Подотрасъл е групи от норми, подчинени на общи принципи и обща логика и се подчинява на различни правни принципи... ...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Лесен)
40
45
1
7 мин
24.07.2019
Право на ЕС
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е свързан с институциите в Европейския съюз и договорите в Европейската общност. Обхваща въпроси, свързани с компетенциите и правата на страните членки.
(Труден)
40
10
1
13 мин
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Правна социализация - курсова работа

Материал № 2266, от 05 апр 2006
Свален: 873 пъти
Прегледан: 130 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 1,242
Брой символи: 11,240

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Правна социализация - курсова работа"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения