Големина на текста:
Валутни операции и сделки с валута на
търговските банки
1.Валутен пазар
1.1 Същност на валутата:
С понятието валута в практиката се означава:
Паричната единица на всяка страна,която е основа на националната парична система;
Чуждестранните парични средства,независимо с какво са изразени-банкноти,платежни
и кредитни средства,ценни книжа и пр.,които дават право на съответно вземане .
За нуждите на финансовите операции названията на валутите обикновено се свеждат до
съкратени символи (абревиатури) или до съчетание на букви (код)
Видове валути:
За да може една национална валута да изпълнява функциите на международно
сметно,платежно и резервно средство,трябва да са на лице няколко много съществени
икономическите условия като
Мощна икономическа база на съответната страна
Висок относителен дял в съответното производство
Относително голям обем на външната търговия
Относителната стабилност на вътрешното ценово равнище
Мощен капиталов пазар
Развитата и ефективно функционираща банкова система
Либерален режим на валутните операции и конвертируемост на националната валута
Достатъчно златно-валутни резерви
Светът познава два вида международни валути:
?Национални валути,които са предназначени да изпълняват парични функции вътре в
рамките на собствените национални стопанства,но при определени условия стават
международно използваеми.
?Съвършено нови валути,които не са свързани с никое национално стопанство и
национална парична единица,т.е те не са национални валути
Такива нови международни колективни валути са СПЕЦИАЛНИТЕ ПРАВА НА ТИРАЖ
на Международния валутен фонд и европейската парична единица ЕВРО.Те имат и най
широко използване в съвременната международна валутна системи.
Специални права на тираж.Международната колективна валута ,наречена Специални
права на тираж,бе създадена през 1969г.чрез споразумение между страните-членки на МВФ
под формата на допълнение към неговия устав.
Основните характеристики на Специалните права на тираж(СПТ) се изразяват в
следното:
?Създават се чрез постигане на международна договореност;
?Количеството им зависи от величината на констатирания недостиг на ликвидни
средства ;
?Съветът на управляващите определя величината на отделните емисии(тиражи) на
специални права на тираж като се базира на потребността от допълнителни
международни платежни средства;
?Получават се във вид на записвания сметките на страните в Международния валутен
фонд:
?Величината на тези записвания по сметките на страните е в съответствие с тяхната
квота в основния капитал на фонда;
?Записванията по сметките на страните във фонда се използват за превръщане в друга
реална валута ,която се използва за установявания на плащания м/у страните;
?Конвертирането на СПТ във валута е поставено в определени граници-задължението на
СПТ да се обменят за реална валута е в рамките до 200 % от квотата на съответната
страна;
?Специалните права на тираж се използват за разплащания между централните банки на
страните или между страните и Международния валутен фонд.Други институции не
могат да използват СПТ за осъществяване на международни плащания или транзакции;
?СПТ не се търгуват на международните валутни пазари и не могат да се използват за
валутни инвестиции;
1.2 КОНВЕРТИРУЕМОСТ НА ВАЛУТИТЕ
Под конвертируемост на валутите се разбира свободната разменяемост на една валута за
друга,без за това да е необходимо разширение на правителствени,банкови и валутни органи на
страната,където се извършва обменът.
В нашата съвременност конвертируемостта на валутите може да се разглежда от два
аспекта,като :
?Икономическо явление-икономическата категория “конвертируемост” на валутите
представлява съвкупност от условия и възможности за свободно безпрепятствена
обмяна на валутите помежду им.
?Правна категория-като категория на правото,конвертируемостта е установения по
пътя на закона режим на свободна обменяемост на валутите.
Според чл.8 от Устава на международния валутен фонд понятието “конвертируемост” означава
че конвертируеми са валутите на държавите ,които не въвеждат ограничения при обмена на
националните си валути срещу други валути за плащания по текущите статии на платежния
баланс.
Практическата конвертируемост на валутите не е еднаква по отношение на основните им
качествени характеристики,което води до тяхното разграничаване на :
?Конвертируеми
?Частично(непълно) конвертируеми валути
В международната практика с решение на Кингстън влезли в сила през 1978г. се въвеждат две
понятия:
?Свободно използваема валута. За свободно използваеми валути се признават
тези,които най широко се използват в международните плащания и влизат във
валутните резерви на страните като: долара на САЩ,британският паунд,японската
йена,еврото и други.
?Свободно обръщаема валута.Това са тези валути които за конвертируеми и свободно
се продават на главните валутни пазари,но нямат статут на международни платежи и
резервни средства.
1.3 КОНВЕРТИРУЕМОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ
При въвеждане на валутния борд в България,българската национална валута бе определена като
конвертируема в базисна валута..Сега базисната валута на лева в европейската валута евро
,която е конвертируема валута.Чрез нея практически българската национална валута може да
се конвертира в останалите водещи валути на международния валутен пазар.
2.Валутен курс
2.1Същност :
Валутният курс е съотношението между националните (и други) валути или цената или
цената на една парична единица (национална или колективна) , изразена в друга.
А като икономическа категория Валутния курс изразява съпоставянето,съизмерването на
валутите помежду им,което се базира на определени обективни и субективни условия и
фактори.Но в ежедневната практика валутния курс се определя като "цена" на една парична
единица в съответното количество на друга валута.Това е практическата величина на валутния
курс,която има реален смисъл за стопанските субекти.
2.2 Видове валутни курсове :
Цената на валутите има две величини в зависимост от това дали тази цена или курс се отнася
за сделките купува или за продава.
Курс "купува" и "продава".Банките и другите официални органи обявяват за всяка валута
отделен курс,по който купуват или продават тази валута.Разликите между величините на курс
"купува" и "продава" се наричат марж или спред.Разликата между курс "купува" и "продава" на
валутите е обект на търгуване и формира част от банковата печалба,но има и друго
предначение :
- служи като средство за покриване разходите на банката по извършване на сделката;
- използва се като средство за компенсиране на риска или промяна на курса в следващи
периоди ;
- носи определен доход (печалба) .
Централен Курс.На валутните пазари котировката на валутите се формира чрез процедурата
на фиксинга.Тази процедура представлява определяне на международния курс на
валутите чрез последователно съпоставяне на обемите и цените на търсената и
предлагана валута.
Познати са две системи за осъществяване на фиксинга. :
- Активен фиксинг.При него заявките за "купува" и "продава" се обобщават в определен час
на деня и се определя "цената" на равнище,което в най-голяма степен покрива предложенията
за продажби и покупки на валути.По тази "цена" се извършват сделките между
контрагентите на всички сделки,независимо от първоначалните им оферти.
- Пасивен фиксинг.Тази система се основава на средноариметричните величини на
прилаганите на борсите курсове по сделките с съответните валути.При изчисляването на
средната величина се изключват предложенията с най-висок и най-нисък курс.Това е така
наречената "японска" система за изчисляване на фиксинга.Характерно за системата на
пасивния фиксинг е ,че на пазара не се извършват реални сделки по фиксираната
цена.Тази цена служи само за статистически,счетоводни и други подобни цели.
Система на кръстосан курс.Когато курсовете на валутите са подложени на постоянен натиск
на пазара и непрекъснато се променят,се появява необходимостта да се използва системата
на кръстосан или крос курс.Механизма на тези курсове се състои в цената на дадена
валута спрямо трета валута,приета за база.Обикновeно за такава валута се избира някоя от
"свободно използваемите" валути.По този начин кръстосаният курс между две валути се
получава по косвен път чрез поотделеното им съпоставяне към базисната валута.Крос-
курсовата котировка се използва за нуждите на клиентите на банките.Тя е необходима:
- когато трябва да се намери и приложи на пазара курс между две по-неизвестни
валути,които рядко се котират ;
- при определяне курса на съответната валута за нуждите на търговията и раз плащанията с
основните валути,като по този начин курсовете се обединяват и обвързват чрез курса на
националната валута към базисната.
2.3Котиране на валутните курсове :
Да се определи цената на дадена валута и тя да се обяви чрез съответните
информационни средства- означава да се посочи как се "котира" тази валута.
Котиране на валутите - посочване курса на валутите в съответни бюлетини или други
информационни средства.Предимно банките и оторизираните за търговия с валути
субекти извършват и обявяват котирането на валутите.Системи за котиране.Исторически
са се оформили две системи за обявяване на курсовете на отделните валути.Това са
практикуваните системи на пряко и косвено котиране на валутите.
- При Прякото котиране се обявява за еденица чуждестранна валута колко е
"цената",изразена в местна парична еденица.По този начин непроменлива величина са
чуждестранните парични еденици,които се "оценяват" в променлива величина на местната
валута.
- При Косвеното котиране непроменлива величина е собствената парична еденица,която
се "оценява" в чуйдестранни валути ,които са променлива величина.Тази система е възникнала

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 ное 2020 в 20:31 учител
29 окт 2020 в 12:17 студентка на 40 години от Пловдив - ухт пловдив, випуск 2017
24 апр 2020 в 21:56 студент на 23 години от Варна - ИУ Варна, факулетет - Финансово счетоводен, специалност - Финанси, випуск 2020
15 апр 2020 в 09:18 учител на 32 години от Балчик - ОУ "Антим І", випуск 2014
24 ное 2016 в 16:32 студент на 25 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Макроикономика, випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
Валутният борд в България – настояще и перспективи
добавена от mimeto_95_mail_bg 20.09.2014
0
11
Какво е Международният валутен фонд (МВФ) ?
добавена от hayder1990 09.04.2012
1
15
Подобни материали
 

Капиталови пазари

23 мар 2009
·
312
·
7
·
1,202
·
328
·
1

Капиталовите пазари са важен елемент на финансовата система,чрез тях се решават проблемите на икономическите агенти, които търсят или предлагат пари. Главен инструмент на търсещите капитали е емисията на дългосрочни ценни книжа, които...
 

Видове облигации

08 дек 2007
·
442
·
3
·
436
·
138

Според емитента облигациите се делят на емитирани от държавата, от органи на местни власти от стопански организации (коорпоративни облигации).
 

Типови задачи за изпита по „Парични и капиталови пазари”

15 сеп 2009
·
309
·
9
·
2,601
·
492
·
1
·
1

Търговията с различните инструменти на паричните и капиталовите пазари е невъзможна без познаване на концепцията за промяната на стойността на парите във времето...
 

Курсова работа на тема: ''Фискална политика''

20 апр 2010
·
297
·
15
·
2,458
·
336

Курсова работа на тема: ''Фискална политика''...
 

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата

05 яну 2007
·
3,590
·
3
·
617

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата. Равновесна точка.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Финанси на международната търговия (ФМТ)
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е за студенти, специалност "Финанси", курс 4-ти, съставен е от 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
40
2
1
16 мин
09.10.2019
Тест по Международни финанси за 5-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
19
1
3 мин
31.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Валутни операции и сделки с валута на търговските банки

Материал № 226158, от 07 дек 2008
Свален: 230 пъти
Прегледан: 98 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 1,262
Брой символи: 10,916

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Валутни операции и сделки с валута на търговски ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения