Големина на текста:
1. Текст. Влакна представляват гъвкаво и относително здраво тяло с малко напречно сечение и ограничена
дължина, която многократно надвишава напречното му сечение.
Текст. Влакна се употребяват в няколко области на чов. Дейност: 1.битова среда-облекло, дом.
Обзавеждане;2.стоп дейност-производство и услуги(раб. облекло,в хотелиерството) 3.техн. дейност-
транспорт(тапицерии), строителство и сел. стоп.( защитни текст. изделия),геотекстили,
здравеопазване( превързочни м-ли, специални текст. изделия),фин. дейност(банкноти),спорт
(облекло,уреди,въжета,палатки,раници) голямо е приложението на геотекстилите поради разнообразните
им свойства. В България най-развита е трикотажната индустрия(5% от БВП) следвана от шивашката
индустрия(2%), кожарската и кожухарската.Б-я има собствено производство на влакна(35% естествени и
65% хим. Влакна)24% от естествените са растителни влакна.в световен мащаб все повече расте
производството на хим влакна, поради факта че производството на естествени влакна зависи от
климата.произв. на памук е съсредоточено в определени геогр. Райони,като най-големи производители са-
САЩ, Китай,Общност на независимите държави, Индия, Пакистан, Европа. Произв. на вълна е
съсредоточена в Австралия, Нова Зеландия, Китай, ОНД. Ест. Коприна-Китай, Япония, Корея. Лен-
Русия,Беларус, Белгия, Полша, Холандия, Франция. Коноп-Русия, Полша, Индия.Ест.текстилни влакна са
стратегическа суровина за всяка държава,те са борсова стока. Перспективи в произв. и търг.-по обем и ст-
ст на продажбите търг. С влакна и текст. изделия заема едно от първите места в свет.стоков обмен и
следователно текст. влакна са стратегическа суровина. Характерен подход на страните произв. и
износителки е социална протекция на държ. Такава е политиката на развиващите се и развитите страни.
Държ. подпомага текст. произв. и чрез редица облекчения, кредитиране, безмитен внос на суровини,
отстъпки при превози, субсидиране и др.
2.Химични свойства-измененията които настъпват в свойствата и структурата на влакната под
въздействието на вода,киселини, алкохоли, отнасяне спрямо светлината и атмосферните условия.,топло и
студоустойчивост, огнеустойчивост.памука и ликовите влакна са много неустойчиви химически,вълната е
устойчива на алкални разтвори,химичните влакна набъбват от алкали и се разрушават от киселини.
Биологични свойства-при увеличена кондиционна влажност или температура всички влакна освен
синтетичните са податливи на действието на микроорганизми, плесени и гъби,насекоми и гризачи.
Синтетичните влакна не се нападат от тези вредители. Психо-физиологични свойства- удобство при
носене на готовите изделия-размеропригодност, функционалност, усещане при допир с тялото. Естетични
свойства: -цвят; -блясък-опр. Се от вида на повърхността на влакната и от способността им в различна
степен да поемат и отразяват светлината. Има 5 степени на блясък:много силен, силен, забележим, слаб,
матов; -форма; -фактура на материала; -модност
3.Памучното влакно благодарение на своите ценни свойства е една от основните суровини в текстилната
промишленост.брането на памук се извършва ръчно или машинно,като най-ценен е ръчно брания
памук,при което влакната се изтеглят от плодовите кутийки заедно със семената. Полученият памук се
нарича неомаганен и подлежи на преработка. Той се сортира по качество,изсушава се, отстраняват се
чуждите примеси и се омаганява ,т.е. се отделят семената от влакната. Омаганяването се извършва с
различни машини наречени магани. Омаганения памук се обезпрашава и се пресува в бали с хидравлични
машини. Основни страни производителки на памук са:САЩ, Азърбейджан, Казахстан, Индия, Египед,
Бразилия, Мексико, Китай. Ботанически видове:лесната податливост на селекция е позволило да се
получат над 40 вида памук. С най-голямо значение са дълговлакнестия(барбадоски), средно влакнестия и
късо влакнестия (тревист) памук. Класификация :според дължината на влакната които се получават биват:
-дълговлакнест с дължина на влакната 35-60мм.-влакната са меки тънки,копринен блясък и опип. Влакната
имат дебели целулозни стени и тесен канал. Той дава най-доброкачествени памучни влакна,от които се
получават най-финни прежди. Отглежда се в Египет,САЩ и Перу; -средно влакнест дължина на влакната
25-35мм.,бели на цвят и равномерни. Отглежда се в САЩ и Индия,където съставлява най-голяма част от
добива на памук. Намира приложение за изработка на различни видове текстилни изделия; -късо влакнест
с дължина под 25мм.-отглежда се в Индия,Япония,Китай, Мала Азия,Средна Азия,Сирия, Египет и др. В
търговията е известен под наименованието индийски памук. Получените от този памук влакна са
груби,бели или жълтеникави,здрави но с малка дължина. Получават се дебели и пухкави прежди,от които
се изработват някои тъкани за облекло и белъо (бархет,американ),както и технически и опаковъчни
тъкани.
12.Памучното в сравнение с останалите растителни влакна съдържа най-голям процент целулоза 96-97%.
В химичния състав на памучното влакно влизат още:протеини, пектинови вещества,мазнини и
восъци,минерални вещества. Памучното влакно не съдържа лигнин. То представлява едноклетъчна, тънка
и усукана лента,единият връх на която заострен и затворен другият-разкъсан и открит. Влакното е
покрито със защитна ципа-кутикула, която съдържа целулоза, восъци и мазнини и повишава
устойчивостта на влакното на химични и външни въздействия. В средата на влакното се намира канал
наречен лумен. Напречното сечение на влакното има бъбрековидна, елипсовидна или бобовидна форма.
Броят на извивките се определя от тънкостта и степента на зрелост на влакната. По голям брой извивки
имат по-тънките и по- зрелите влакна. Силно презрелите и неузрелите влакна са почти прави. Определено
влияние върху образуването на извивките имат и така наречените фибрили-макромолекули на
целулозата,изтеглени и ориентирани с над 95% чиста целулоза. Фибрилите образуват мрежи с пореста
структура,което способства влакната да поемат по-лесно влагата,багрилата и др. На тях се дължат редица
положителни физико-механични свойства на влакната като здравина, устойчивост на удар и натоварване,
гъвкавост и др. Извивките се намират главно в средата на лентата като техния брой варира между 40-120
на 1см. извивките улесняват преденето,като повишават триенето и сцеплението между влакната, в
резултат на което се получава по-тънка и по-здрава прежда.
13.Основните свойства на памучното ПВ които определят качеството му са :цвят блясък, зрелост,
дължина, дебелина, здравина разтегливост, еластичност, хигроскопичност, устойчивост на химични
въздействия. Цветът на памучното влакно е бял с различен оттенък.Индийския има жълтеникав
оттенък,египетския кремав.Оцветяването на влакната зависи от сорта на памука от степента на зрелост и
др.Колкото по бял е П толкова е по доброкачествен.Върху качеството влияние оказват и местните
пожълтявания на влакната,които се дължат на гъби.Блясъкът зависи от броя на извивките,степента на
зрялост и др.Узрелите имат по добър блясък от неузрелите,които са по матови.С по добър блясък е и
тънковлакнестия в сравнение с дебеловл-я. Зрелостта е едно от най-важните свойства,тъй като оказва
влияние върху останалите с-вал.Според зрелостта си те биват:силно презрели,зрели,незрели,и мъртви
влакна.Степента на зрелост се изразява с коефиц.на зрелост,като влакната се групират в 11групи.Силно
презрелите имат КЗ4,5-5.Първите влакна са съвършено неузрели със широк лумен.Техния КЗ е 0,0-
0,5.Зрелостта се изразява като отношение на дебелината на стените към ширината на канала.Дължината
колкото е по-голяма толкова ПВ са по доброкачествени.те имат модална и щателна дължина.Модална е
дължината на най често срещащите се влакна.Щателната е основния качествен показател на памука.Тя е
по голяма от модалната.Дебелината е от пряка зависимост от дължината.Дебелината се изразява с
линейната плътност tex.Различават се 3 вида памук по тънкост:грубо влакнест,средно влакнест и
тънковлакнест.Здравината е онова свойство което оказва съпротивление на силата стремяща се да ги
разкъса.ПВ имат малка разтегливост и еластичност.Еласт.е около 36-40%.Хигроскопичността изразява
способността на влакната да поемат влага от околната среда и да я задържат.Устойчивост на химични
въздействия:под действие на светлината ПВ се променят стават чупливи и здравината им намалява.ПВ и
мат голяма устойчивост на висока темп.Памукът е лесно запалим и гори като хартия като оставя сива
пепел.Слабите алкали при обикн.темп.не прич.съществени изменения,но при продължително кипене с
достъп на въздух се образува оксицелулоза.Студената NaOH променя свойствата на влакната.Те набъбват
и се скъсват.ПВ са неустойчиви на действието на киселините.ПВ не се разтваря в органични
разтворители.Най добрия разтворител е швайцеровия реактив.
15.Ленените влакна се добиват от ликовата тъкан на стеблото на лена което е едногодишно стеблено
растение.За родина на лена се счита Египет.Най-голямо значение имат два вида лен:влакнодаен и
маслодаен.Влакнодайния лен е право стебло с разклонения само на върха и височина до 130
см.Маслодайният лен дава къси и груби влакна,но голямо количество ленено семе.Ленените влакна са
снопчета от елементарни влакна слепени едно с друго с пектинови вещества.Получаването се състои в
разрушаването на пектиновите в-ва и отделянето на влакната от стеблото.След отделянето на влакната
получената ленена слама се подлага на :отопяване сушене,кършене,швинговане и решене.При отопяването
се разрушават пектиновите в-ва.След това материалът се суши в специални сушилни за да се отделят
влакната.Материалът най-напред се подлага на окършване,след това влакната се швинговат за да се отдели
останалата дървесина.Отделните влакна се подлагат на решене.Лененото влакно съдържа
80%целулоза,2,5%растителни восъци, 3%лигнин и пектиленените влакна имат от светложълт до тъмен или
зеленикав цвят.Ленените влакна се отличават с голяма здравина в мокро състояние.Те имат малка
разтегливост и еластичност.За това са много мачкаеми. Те проявяват по голяма устойчивост на действието
на светлината.Разрушително им действа CL.Те се избелват и придобиват млечно бял цвят и мекота,поемат
по-добре багрилата и здравината им намалява.Под действието на гореща основа настъпва разлагане на
пектиновите в-ва.Те имат голяма топлопроводност и топлоустойчивост.Ленените влакна в зависимост от
дължината им се делят на: дълги ленени влакна с дължина не по-малко от 30 см и къси под 30 см.Дългото
има 6 качества.Късото се окачествява в 3 качества.Еталонните цветове
са:лененожълт,лененосив,лененокафяв и лененозелен.Ленените влакна се приемат количествено и
качествено на партиди.От ленените влакна се произвеждат битови и технически тъкани.Ленените влакна
се балират в бали с маса за дългите влакна от 80-100 кг и за късите 100-200 кг.
16.Конопените влакна се получават от ликовата тъкан на стеблата на конопа.Височината му достига до 3м.
А дебелината му до 8мм.Мъжките влакна узряват по рано и дават по доброкачествени и по фини
влакна.Той е едно от най-древните растения. Родината му е централна Азия. Различават се два вида
конопено растение с промишлено значение:влакнодаен коноп и обикновен коноп. Влакнодайният има
високо стебло което е право и разклонено само на върха. От него се получават тънки меки и здрави влакна.
Обикновеният е с ниско стебло и се отглежда за семе и за влакна. За разлика от лена конопът се жъне. К
съдържа 78% целулоза и 10% лигнин и пектин. Конопеното влакно е снопче от елементарни клетки
слепени с растителен клей. Влакната имат широк лумен и дебели клетъчни стени. Върховете им са
разделени. КВ са светло кремави жълто кафяви, зеленикави и др. КВ са по дебели по- малко гъвкави и по
твърди. Дебелината на влакното зависи от сорта. Здравината им е по- голяма от тия на лена. Разтегл. и
еластичността им е малка. Хигрок. Им е голяма. КВ сах устойчиви на действието на водата, в която трудно
загниват. В зависимост от тяхната дължина се разделят на 2 групи: дълги конопени влакна с дължина не
по- малко от 60 см с къси до 60 см. Дългите и късите имат три качества. Показателите за дългите влакна
са: външен вид, цвят, здравина, дебелина, примеси. Дългото КВ е леко делимо на цвят жълто, зелено, сиво,
светлосиньо. КВ намират приложение за транспортни ленти, канап въжета, опаковъчни тъкани и др.
17.Ютените влакна са ликови влакна получени от ютените растения, които са едногодишни и достигат
височина до 4-5 м и дебелина до 40 мм. Ютените влакна се получават като стеблата се отрязват при
цъфтенето им за да се получат най- фини влакна, и след като се разчистят от листата и се отопят във вода
влакната се отделят ръчно от дървесната част. Сушенето се извършва на сянка за да не променят цвета си.
Ютеното влакно е снопчета от единични клетки с различна дебелина на стените. Луменът на места липсва,
влакното съдържа 60% целулоза. Ютените влакна имат жълт, светложълт, сивожълт до кафяв цвят.
Колкото са по светли толкова са по доброкачествени. Здравината му е по – малка от на рамия, но се
увеличава в мокро състояние. Влакната са меки и чисти без остатъци от дървесина. Под действието на
слънчевите лъчи и въздуха здравината им намалявя. Тези промени се дължат на лигнина и за това той се
отстранява. ЮВ са силно хигроскопични, но по – малко разтегливи от конопа. Те не са устойчиви на
гниене. Те се използват за опаковъчни тъкани въжета, те се балират в бали като се сортират по цвят,
дължина, мекота и финност.
18.Вълната е космената покривка на кожата на някой топлокръвни животни -.овце, кози, камили. Най –
голям дял има овчата вълна, след нея са вълната от питомни зайци, лами и камилската вълна. Родината на
домашната овца е Централна Азия. Основни страни производителки са: Нова Зеландия, Австралия,
Аржентина и др. Вълната се получава при механизирано или ръчно стригане на овцете. Получената
влакнеста покривка се нарича руно. То е образувано от снопчета вълна. Които при мериносовата са
еднородни и се наричат щапелни, а при грубата фитили. Остриганата вълна съдържа прах мазнини, пот и
се нарича непрана вълна. Преди прането вълната се разтваря машинно за да се отстранят чуждите
примеси. След прането вълната се суши до нормална влажност17 – 18%. Вълната се състои от белтъчното
в – во кератин. Съдържа и S която повишава химическата устойчивост на вълната. Кератинът съществува
в алфа и бета модификации. При бета модификация влакното е опънато, слабо извито и еднакво утънено.
Вълненото влакно е изградено от различни клетки, които са подредени почти цилиндрично и образуват
външен, междинен и вътрешен пласт. Външният е изграден от плоски клетки, които образуват плътна
защитна обвивка. Люспите също се състоят от 3 слоя. Най - външният се нарича епикутикула следва
екзокутикулата и ендокутикулата. Люпеният слой играе роля за предпазване от външни и химични
въздействия, така и за обуславяне на свойства като топлоизолационни, блясък и др. Междинният слой е
съставен от дълги вретеновидни клетки. Тези клетки са разположени успоредно на оста на влакното и са
съединени с междуклетъчно в во. В стените на клетките се намират и пигментите, които оцветяват
вълната. Вътрешен или сърцевиден слой имат по – грубите влакна. Той е съставен от тънкостенни клетки,
в които има въздушни мехурчета. Тънките и фините полутънки вълнени влакна имат само люспест и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 юни 2020 в 08:54 студентка на 37 години от Ямбол - Технически колеж към Тракийски университет- Стара Загора, факулетет - мехатроника, випуск 2013
11 юни 2020 в 10:07 учител
13 апр 2020 в 21:33 студент на 38 години от Сливен - Колеж- Сливен, факулетет - колеж Сливен, специалност - ТДММИ, випуск 2020
05 фев 2020 в 20:53 студент на 34 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Технически колеж към Югозападен университет "Неофит Рилски", специалност - Педагогика на обучението по технологии и предприемачество, випуск 2021
15 яну 2020 в 11:51 студентка на 31 години от Сливен - Технически Колеж Сливен към ТУ - София, факулетет - ИПФ, специалност - ТТТ, випуск 2020
07 дек 2019 в 00:15 потребител
23 окт 2019 в 21:21 студент на 27 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Технически колеж - Ямбол, специалност - Автоматика, информационна и управляваща техника, випуск 2020
19 фев 2019 в 16:48 студент на 26 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - СК, випуск 2016
13 фев 2019 в 21:59 студент на 24 години от Варна - Икономически университет - Варна, специалност - Стокознание, випуск 2020
30 яну 2019 в 18:49 студент на 24 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Аграрен факултет, специалност - Зооинженерство, випуск 2019
 
Домашни по темата на материала
Употреба на яйцата в кулинарията
добавена от deniss.yotov 20.05.2020
0
2
опаковка и маркировка върху цимент
добавена от MI6ELIN4Y 11.05.2015
0
9
Етична недостатъчност в публичната сфера
добавена от pavlooov 05.04.2013
0
18
Подобни материали
 

Производство, измерване, окачествчване и маркиране на обли материали

18 май 2010
·
79
·
15
·
1,760
·
138

Класификация на облите лесоматериали за пряка употреба. Облите лесоматериали за пряка употреба са обли елементи добити от стъбла или клони с размери и качество...
 

Проучване върху алкалоидни напитки

24 ное 2016
·
21
·
14
·
784

Цел и задачи. Да се представи определението, производството и произхода на алкалоидните продукти чай, кафе какао, кока-кола, жен-шен, енергийни напитки...
 

Строителен цимент

14 ное 2016
·
14
·
18
·
2,777
·
15

Циментът е най-разпространеният свързващ материал, използван за получаване на изделия и конструкции с голяма устойчивост и трайност. Съществува голямо разнообразие от цименти – обикновени и специални (нискотермични, сулфатоустойчиви, устойчиви на...
 

Въпроси по стокознание - пищов

10 мар 2014
·
80
·
2
·
4,237
·
90

Разработени въпроси по стокознание за текстил, тъкани, кожи, козметични стоки, ел. стоки и т.н...
 

Протокол по стокознание. Изследване на прежди и конци

16 дек 2018
·
5
·
682
·
6

Преждите и конците са линейни текстилни стоки, получени от успоредни и заздравени чрез усукване текстилни влакна, разположени около общата им централна ос...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Стокознание
Тест по стокознание
изходен тест по Стокознание за Студенти от 1 курс
Тест по стокознание, предназначен за 1-ви курс, специалност туризъм. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
18
192
1
03.04.2013
Тест по стокознание на тема: мляко и млечни продукти
тест по Стокознание за Неучащи от 10 клас
Тест по стокознание за ученици от 10-ти клас от търговските гимназии. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Труден)
14
72
1
1 мин
15.07.2013
» виж всички онлайн тестове по стокознание

Промишлено стокознание

Материал № 224537, от 05 дек 2008
Свален: 478 пъти
Прегледан: 573 пъти
Качен от:
Предмет: Стокознание, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 28
Брой думи: 13,323
Брой символи: 116,778

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Промишлено стокознание"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения