Големина на текста:
КОЗМЕТИЧНАТА И ПАРФЮМЕРИЙНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ДНЕС
Брой и размер на предприятията
След успешно проведената приватизация на предприятията в козметичната индустрия, в
момента има 105 действащи предприятия, от които само едно държавно – Институт по роза-
та и етеричномаслените култури в Казанлък. Предметът на дейност на института е развойна
дейност и продажба на разсад и семена за маслодайни култури – роза, лавандула, мента,
шипка и др.
Над 95 на сто от предприятията са представители на малкия и средния бизнес. Само 6 са
големите предприятия в сектора и техният предмет на дейност са готовите тоалетни про-
дукти. Преобладаващи са микропредприятията – 66.3 на сто от всички.
При предприятията, занимаващи се с производство на етерични масла, в значителна сте-
пен доминират микропредприятията – 82.9 на сто, 8.6 на сто са малките и също толкова
– средните.
В производството на парфюми и тоалетни продукти съотношението е в полза на по-голе-
мите предприятия – 21.7 на сто от тях са малки и 11.6 на сто – средни, докато делът на
микропредприятията е 58 на сто. Голямата част от микропредприятията са създадени през
периода 1990–1995 година. Въпреки високата степен на консолидация в миналото, в коз-
метичния бранш днес решаваща роля имат малкият и средният бизнес.
Характер на производството
Естеството на козметичното производство изисква определено технологично ниво, свърза-
но с по-високи начални капиталовложения и последващи разходи за НИРД. Съгласно кла-
сификацията на ОИСР този отрасъл е включен в групата на средно високотехнологичните
производствени дейности. По тази причина пред предприятията от сектора стоят изисква-
нията за поддържане на адекватно технологично ниво и компетенции. За съжаление, мал-
кият размер на фирмите е причина за липсата на необходимото финансиране за развойна
дейност и технологична осигуреност. Успехът на фирмите зависи в много голяма степен и
от тяхната информационна обезпеченост.
Козметичната индустрия се базира на напредъка в динамично развиващи се области на
знанието като химия, биотехнологии, дерматология, генетика и др. Осигуряването с не-
обходимите знания обаче е по-трудно постижимо при микропредприятията. Истината е,
че силната конкуренция и информираността на потребителите не допускат дълго присъст-
вие на фирми, които не са в крак с най-съвременните тенденции. Липсата на традиции в
поддържането и обновяването на информацията поставя предприятията в състояние на
неизвестност относно конкурентната среда и динамиката на отрасъла, което ги прави и по-
уязвими. Необходимо е предприемачите да осъзнаят значението на актуалната информация
като основен ресурс за оцеляване на фирмите, особено в контекста на присъединяването
към ЕС.
Печелившите стратегии
Печелившите стратегии в отрасъла са свързани с организиране на съвместна изследова-
телска дейност, сключване на договори за лиценз и ноу-хау, обединяване на предприятия
в клъстери. Пречка за сътрудничеството между отделните фирми е недостатъчната защита
на интелектуалната собственост. Поради малкия мащаб на отрасъла мобилността на ква-
лифицирана работна ръка между предприятията е висока. Това често пъти означава не-
лоялна конкуренция и използване на чужд интелектуален продукт. Въпреки това особено
подходяща форма на сътрудничество в сектора е обединяването под формата на клъстери
поради локализирането на предприятията в няколко района – София, Пловдив и Казанлък.
Обединяването ще бъде етап от по-нататъшно консолидиране, което с оглед на високите
изисквания към отрасъла ще се превърне в необходимост.
Характеристика на отрасъла
По данни за 2004 година осигуреността на предприятията с дълготрайни материални активи
(ДМА) в козметичната промишленост е доста голяма в сравнение със средната за страната.
Отрасълът изисква значителни първоначални инвестиции
за стартиране на бизнес
Големите начални капиталовложения в производството на етерични
масла пък правят този отрасъл сравнително защитен от навлизане на конкуренти.
Нормата на печалба в предприятията от сектора (измерена като съотношение на брутния
опериращ излишък и оборота) е по-висока при малките и средните предприятия и два пъти
по-ниска при големите предприятия. В производството на етерични масла най-ефективни
са малките предприятия с норма на печалба от 14.6 на сто, а при предприятията, про-
извеждащи парфюми и тоалетни продукти, най-висока норма на печалба имат средните
предприятия – 13.9 на сто. Големите предприятия в тази подгрупа са реализирали през
2004 година норма на печалба от 4.5 на сто. Това прави малките и средните предприятия
най-ефективната форма за бизнес в областта на козметиката.
Възвръщаемостта от ДМА на средните предприятия е най-голяма и тя надхвърля два пъти
тази на големите предприятия в отрасъла, както и тази на микропредприятията. Интересното
е, че по този показател за ефективност най-малките и най-големите предприятия се оказват
еднакво неефективни в сравнение със средните предприятия. По тази причина, доколкото
можем да говорим за оптимален размер на бизнеса, то това са предприятията с около 100
заети. Техният дял е доста голям – 10.6 на сто.
През 2004 година българските предприятия в областта на парфюмите и тоалетните продук-
ти са реализирали продажби за 163 млн. лева. Над 70 на сто от продажбите са осъщест-
вени от шестте големи предприятия в сектора, които са реализирали и по-голямата част
от износа на страната.
С оглед на експортната ориентираност на сектора не бива да се
пренебрегва важността на големите предприятия, които са и най-конкурентоспособни на
международните пазари.
Що се отнася до вътрешния пазар, ефективността на малките и
средните предприятия се свързва с намиране на подходяща пазарна ниша, както и ниските
логистични и административни разходи.
Разходите на предприятията за персонал са сравнително високи. При средно 4200 лева го-
дишно на един зает в частния сектор, в козметичната промишленост на един зает се падат
4800 лв. При производството на етерични масла тази сума е 6000 лв. Високите разходи за
персонал произтичат от нуждата от непрекъсната квалификация в този вид производство.
Показателят “печалба на един зает” през 2004 година е един от най-ниските в частния
сектор – 2600 лв. при средно за страната 4700 лв. Това прави политиката към персонала в
козметичната индустрия особено важна.
Производителността на труда в този отрасъл е сравнително ниска, като най-висока е про-
изводителността на труда в средните предприятия. Най-нискоефективни по този показател
са микро- и малките предприятия в производството на парфюми и тоалетни продукти.
Заплаха от навлизане на нови конкуренти
Бариерите за навлизане на нови фирми се определят от обема на началните капиталовло-
жения и ноу-хау. Навлизането на множество микро- и малки фирми в отрасъла в началото
на 90-те години показва, че пазарът на козметични продукти не създава особени преч-
ки пред частната инициатива. Бързото разпространение на ноу-хау и високата мобилност
на персонала създават възможности за това. От друга страна, разходите за технологично
оборудване са значителни и в сравнителен план първоначалните разходи за дълготрайни
активи в предприятията в козметичната индустрия надхвърлят два пъти средните разходи
в преработващата промишленост. Тези бариери ще стават все по-големи с въвеждането
на задължителни стандарти за качество на производствения процес. Преориентирането
на част от фирмите към високия ценови сегмент и медицинската козметика ще ограничи
допълнително възможностите за навлизане на нови фирми, особено на микро- и малки
предприятия. Пренасочването на част от отрасъла именно в тази посока вероятно ще бъде
стимулирано от необходимостта за възвръщане на позициите на международните пазари.
Интензивност на конкуренцията
Утвърждава се тенденцията фирмите в отрасъла да се конкурират на основата на дифе-
ренциация на продукта. Ключова роля тук играе желанието на фирмите да развиват ино-
вационна дейност и по тази линия да постигат конкурентни предимства.
В допълнение,
търсенето и потреблението растат успоредно с нарастващата покупателна способност на
населението. Част от малките производители се насочват към задоволяване на местния па-
зар посредством ниски разходи за логистика и реклама и това определя сравнително нисък
интензитет на конкуренцията.
Заплаха от продукти заместители
Заплахата от навлизането на продукти заместители е сравнително малка при продуктите
за лична хигиена. Развитието на методите и средствата за козметични цели допълнително
стимулира и паралелната употреба на козметични продукти, които не се явяват заместите-
ли. Напротив, с разширяването на пазара, какъвто е българският, и потреблението на тези
продукти се очаква да расте.
Потенциал на дистрибуторите и взискателност на клиентите
Основна характеристика на българските потребители е все още ниската платежоспособност
и високата чувствителност към цените. По тази причина и потребителската лоялност към
продуктите е ниска. Отново трябва да се подчертае, че тази ситуация все повече ще се
променя с нарастване на покупателните възможности на българския потребител.
Потенциалът на дистрибуторите нараства – разширяват се специализираните дистрибутори
на козметика, супермаркетите поемат все по-голям дял от продажбите на козметика, а с
това расте и натискът върху цените.
В отрасъла съществуват относително голям брой доставчици и традиции в производството
на суровини за козметичната индустрия. Суровините са сравнително евтини и взаимозаме-
няеми. Достъпът до производителите на суровини също не създава пречки в производстве-
ния процес. Единствената регулация на бранша е качеството на суровините, за които се
въвеждат международните стандарти.
Привлекателност на отрасъла
Привлекателността на отрасъла и възвръщаемостта на инвестициите може да бъде ана-
лизирана на основата на “диаманта” на Майкъл Портър. Какви са факторите, които карат
предприемачите да предпочетат или пък не този сектор – заплаха от навлизане на нови
конкуренти, интензивност на конкуренцията, наличие на заместители, потенциал на дос-
тавчиците и изисквания на клиентите.
Когато взимат решение за инвестиции в парфюмерийната и козметичната промишленост,
предприемачите обикновено трябва да оценят тези няколко основни фактора.
Вековен опит и слава
Парфюмерията и козметиката са един от водещите конкурентоспособни отрасли на българ-
ската икономика.
Добрите традиции на България в производството на етерични масла и днес я поставят сред
лидерите в световния износ, най-вече на розово масло – доскорошния безспорен символ на
българската идентичност. Опитът в производството на розово масло, който започва преди
повече от 400 години, е разнообразен и преминава през различни периоди. Сменят се раз-
лични форми на собственост и организация – от преобладаващи форми на дребен бизнес до
пълна консолидация на бранша; смяна и съчетание на различни технологии. Натрупаното
ноу-хау в тази област е най-голямата предпоставка за развитието на този ключов, почти
изцяло експортноориентиран отрасъл за България и днес.
Произходът на розите, използвани за получаване на розова вода и по-късно на розово мас-
ло, води към Индия и Египет. Пренесени от турците и арабите през 9 век в Персия и
Тунис,
те попадат и в Европа през 16 век, а първи сведения за розови насаждения по нашите
земи
има от 17 век. Розовата долина между Казанлък и Карлово пък се е формирала в средата
на 19 век.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Козметичната и парфюмерийна промишленост днес

След успешно проведената приватизация на предприятията в козметичната индустрия, в момента има 105 действащи предприятия, от които само едно държавно – Институт по роза- та и етеричномаслените култури в Казанлък...
Изпратен от:
s123456
на 2008-12-05
Добавен в:
Анализи
по Промишленост и производство
Статистика:
272 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Промишлени технологии


Плодовете за консервиране се класифицират в семкови - ябълки, круши,- костилкови-череши,вишни,- ягодови - ягоди, малини...
 

Промишлена вентилация и обезпрашаване


Курсова работа по вентилация, с всички изчисления и формули...
 

HACCP - какво трябва да знаем ?

26 юли 2008
·
237
·
4
·
759

Обхватът на приложение на HACCP системата покрива цялата хранителна верига – от първоначалното производство до крайната консумацията и обхваща добив, производство и преработване на хранителни продукти, търговия, съхранение и транспорт.
 

Месна промишленост


.Месната промишленост е една от основните отрасли на ХВП.Тя е свързана с добиването на месо,производство на колбаси и месни изделия,задоволяващи нуждите от храна и вкусови предпочитания на потребителите...
 

Производство


Намерено е оптималното решение на задачата. От това решение може да се определят рационалните обеми на производство от всеки вид продукция...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Промишленост и производство
Тест по организация и управление на производството за 1-ви курс
междинен тест по Промишленост и производство за Студенти от 1 курс
Тест по организация и управление на производството при доц. Пенчо Пенчев. Съдържа 50 въпроса, всеки от които има има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс.
(Лесен)
50
12
1
8 мин
19.09.2013
Тест по производствени процеси, материали и труд
любознателен тест по Промишленост и производство за Неучащи от 12 клас
Тест по производствени процеси, материали и труд. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
24
2
1
11 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по промишленост и производство

Козметичната и парфюмерийна промишленост днес

Материал № 224210, от 05 дек 2008
Свален: 272 пъти
Прегледан: 275 пъти
Качен от:
Предмет: Промишленост и производство, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 6
Брой думи: 1,928
Брой символи: 17,589

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Козметичната и парфюмерийна промишленост днес"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения