Големина на текста:
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
ТЕМА І. ВЪВДЕДЕНИЕ В СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Въпрос 1. Същност на социалната политика и социалната сигурност
Социалната политика включва широк кръг елементи между които се
осъществяват взаимоотношения в резултат влиянието на редица фактори.
В широк аспект социалната политика представлява система от
регулиращи въздействия от страна на държавата и общините с цел
осигуряване на относително равенство и справедливост в рамките на
икономическите възможности на страната.
Социалната политика разглежда причините, формите и последиците от
неравенствата в задоволяване на основните жизнени потребности на
различните социални групи в обществото. В тесен смисъл понятието
социалната политика се разглежда като средство за защита на хората при
вече възникнали неблагоприятнит жизнени ситуации – социални рискове.
Социалната политика трябва да се разглежда като дейност за регулиране
на отношенията на равенство или неравенство между различните социални
групи и индивиди в обществото.
Прилагане на комплексен подход при разглеждане същността на
социалната политика позволява:
-да се установяват икономическите позиции на различните социални
групи и индивиди и да се определят различията между тях по отношение по
доходи, здравно осигуряване, социално осигуряване, условия на труд и т.н.
-да се разкриват причините за тези неравенства;
-да се търсят и прилагат конкретни и специални мерки за преодоляване
на тези социални различия.
От съдържателна гледна точка социалната политика включва следните
елементи:
-доходи;
-социално (обществено) осигуаване;
-здравно осигуряване;
-пенсионно осигуряване;
-социално подпомагане;
-социалната политика в областта на труда.
Социалната политика се осъществява от Министерство на труда и
социалната политика специализиран орган на правителството за
провеждане на социалната политика.
Социалната политика тясно кореспондира със социалната сигурност.
Целта на всяка социалната политика е да гарантира социалната сигурност на
своите членове и социалните групи в обществото.
Социалната сигурност предполага гарантиране на индивида и
семейството срещу рисковете които е възможно да настъпят при тяхното
съществуване.
Социалната сигурност създава предпоставки за осигуряване на
индивидите в случай, че настъпи социален риск т.е. тя гарантира добър
стандарт, доколкото това е възможно при настъпил риск.
Социалната сигурност представлява система от институции, обществени
правила и механизми, създаващи условия за нормално съществуване на
индивидите при настъпили социалени рискове. Това предполага налични
фанансови средства, но и система от услуги за обслужване на населението.
Въпрос 2. Форми на социална сигурност.
Основни форми са следните:
-социално осигуряване – то се изгражда на основата на осигурителен
принцип, същността на който е гарантиране на сигурност при възникване на
социални рискове срещу предварително преведени и внесени осигурителни
вноски. Този принцип е еднакво валиден както за социалното гарантиране
/осигуряване/ от държавата, така и за частното осигуряване. Основна цел на
социалното осигуряване е да създава в отделния индивид чувство за
сигурност, че неговия социален жизнен стендарт няма да бъде сериозно
нарушен, доколкото това е възможно при възникване на определени
обстоятелства.
-социално подпомагане – същността на тази форма се изразява в
предоставяне на средства за съществуване на лица и семейства, които не са в
състояние на друго законно основание да придобиват средства за себе си и за
своите членове. Сигурността на тези лица се гарантира от бюджетни средства
и се организира и провежда от общините. През последните години рязко се
увеличава броя на лицата и семействата, които се нуждаят от социални
помощи. Това наложи непрекъсната промяна в Закона и правилника за
отпускане на социални помощи. За 2007г. размера на месечните помощи е до
62 лв..
-социално обезпечаване същността на тази форма се изразява в
гарантиране на сигурността за отделните категории лица и при отделни
рискове, чрез средства от държавния бюджет. През последните години тази
форма постепенно се ограничава и намалява и на този етап е насочена към
издръжка на пострадали лица във войните, пенсиите на държавните
служители в управлението на страната.
-социално обслужване тази форма включва безплатни и частично
платени услути, организирани под различни форми за социално слабите лица
и семейства в общината. Необходимите финансови средства за социално
обслужване се отпускат от общинския бюджет.
Въпрос 3. Равнища на социална политика и принципи на действия.
А) На национално равнище се провежда национална държавна социална
политика, насочена към регулиране на социалните отношения между
различните социални групи в обществото по отношение на доходи,
разработване и прилагане на механизми за социално осигуряване, пенсионно
осигуряване, здравно осигуряване, мерки за увеличаване на заетостта и др.
На това равнище са изградени следните институции:
- Министерство на труда и социалната политика
- НОИ – Национален осигурителен институт
- НАП – Национална агенция по приходите
- ДАОН – Държавна дирекция осигурителен надзор
- Агенция по заетост
- Агенция за социално подпомагане
- НЗОК – Национална здравно-осигурителна каса
- и други
Б) На регионално равнище се провежда общинска социална политика. Тя е
насочена към регулиране отношенията между отделните социални групи на
територията на общината. Тази политика се провежда в рамките на
държавната социална политика, като се отчитат спецификите и особеностите
на отделните общини. Институциите които осъществяват общинската
политика са:
- териториалните поделения на НОИ
- териториалните дирекции на НАП
- териториалните поделения на агенция по заетостта
- териториалните поделения за социално подпомагане и т.н.
В) На равнище фирма се провежда фирмената социална политика. Тя е
насочена към решаване на въпроси, отнасящи се до работниците и
служителите във фирмата.
По-важни принципи на социалната политика са:
а) свобода на индивида - тази свобода се основава на частната
собственост върху средствата за производство и на частната собственост като
средство на работната сила;
б) социална справедливост – същността на този принцип се свежда до
свободно формиране и диференциране на доходите, но едновременно с това
създаване на условия за нормално съществуване на всеки индивид.
в) социална солидарност – същността му се свежда до обособяване на
социални фондове в които всеки, който полага труд задължително трябва да
привежда осигурителни вноски. Средствата от социалните фондове се
използват за изплащане на паричното обезщетение за настъпил социален
риск.
г) сътрудничество между правителство, синдикати и работодатели при
функциониране на система за социалната политика. Това означава, че всички
социални въпроси е необходимо предварително да бъдат разгледани и когато
се постигне консенсус да се предлагат за решаване.
Въпрос 4. Формиране на социални групи в обществото.
Прилагането на пазарни механизми в България доведе до формиране на
различни социални групи, всяка от които има своя икономическа и социална
характеристика.
Първа социална група – това е група на наемните работници и служители. Тя
е най-многобройната социална група около 2,8 млн. души. Към тази група се
отнасят всички работници и служители, които продават своята работна сила
като стока на работодателите и получават работна заплата. В тази група има
две подразделения:
-работници служители за които работната заплата е единствен източник
на доходи, но размера на работната заплата внася допълнителна
диференциация в дохода.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 май 2020 в 09:20 студентка на 33 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - администраия и управение, специалност - Бизнес администрация и мениджмънт, випуск 2023
 
Домашни по темата на материала
Същност и основни признаци на социалната държава
добавена от radina.ilcheva 03.11.2014
0
29
Характеристика на субектите на социалния пазар
добавена от merysashko 16.04.2013
0
12
Подобни материали
 

Социална политика и администрация

12 дек 2007
·
476
·
9
·
1,712
·
323

В условията на пазарна икономика въпросите,свързани със социалната политика придобиват все по голяма важност и актуалност.Социалната политика включва широк кръг елементи,между които се осъществяват социални взаимоотношения в резултат от влиянието на...
 

Новият модел на социално осигуряване в България

25 яну 2009
·
688
·
14
·
1,809
·

Социалното осигуряване като форма за издръжка на нетрудоспособните лица възниква и бива узаконено най-напред в Германия. През периода 1883-1839 година там се приемат първите закони по социално осигуряване.
 

Социално осигуряване

04 юни 2011
·
163
·
2
·
1,223
·
362

Пищови на четири теми от предмета социално осигуряване...
 

Фондове за пенсионно осигуряване

19 яну 2009
·
494
·
25
·
4,888
·
372
·
1

Пенсионната система в България е триколонна. Примитивните пенсионни системи са едноколонни – държано пенсионно осигуряване...
 

Социално подпомагане

16 апр 2009
·
472
·
6
·
627
·
536

Обществените отношения, свързани със социалното подпомагане на гражданите в Република България се уреждат със Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му. Целта на закона е подпомагане на гражданите...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Социално осигуряване - тест 1
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Много лесен)
9
66
1
28.05.2015
Тест по осигурителни системи за студенти 4-ти курс
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Предметът на СО включва: действащи методи и механизми за размер и диференциация на получаваните доходи, преференции облекчения и други. Тестът съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
18
50
1
1 мин
21.03.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социална политика

Материал № 222550, от 03 дек 2008
Свален: 732 пъти
Прегледан: 306 пъти
Качен от:
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 48
Брой думи: 11,933
Брой символи: 109,774

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална политика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения