Големина на текста:
1. Обединителните процеси в Европа след Втората Световна война – ЗЕС,
ЕОИС, Съветът на Европа и ОССЕ.
Опустошителните последици след ВСВ извеждат на преден план необходимостта от
радикална реорганизация на следвоенна Европа. Започват засилени интеграционни
процеси, които намират израз в създаването на редица международни организации. Те
могат да се разделят най-общо на две групи: общи и специализирани.
Организация с обща компетентност е Съветът на Европа.
Възниква като резултат от набралите сила след ВСВ движения за политическо
обединение. На състоялият се през 1948 г. Европейски конгрес в Хага е приет документ,
наречен “Послание към европейците”, в който се призовава към политическо и
икономическо обединение на европейските държави при частични ограничения на
националния суверенитет.
На 5 май 1949 в Лондон 10 държави подписват Статут на Съвета на Европа.
Организацията разполага с обща компетентност в икономическата, социалната,
културната, научната, правната област, но не и по въпросите на отбраната. Превес имат
целите в хуманитарната област.
Органи и институции: ПАСЕ, Комитет на министрите, Секретариат, Конгрес на
местните и регионални власти.
Организация със специализирана компетентност във военната област – ЗЕС.
Първият военен съюз след ВСВ – Дюнкеркски пакт 1947 г. за взаимопомощ срещу
германска заплаха – между Великобритания и Франция.
1948 г. Брюкселски договор за колективна отбрана срещу всяка въоръжена агресия
в Европа.
1952 г. в Париж се подписва договор за създаването на ЕОО, но не влиза в сила –
Франция отказва да го ратифицира.
1954 г. в Париж – договор за създаването на ЗЕС: Франция, Великобритания,
Германия, Италия, Белгия, Нидерландия, Люксембург.
Организация със специализирана компетентност в политическата област – ОССЕ.
Възниква през 70-те години като СССЕ с цел принос за намаляване на
международното напрежение и установяване на равноправно сътрудничество в периода на
студената война. Ключов момент в развитието на организацията – подписването на
заключителния акт от Хелзинки 1 август 1975 г. от държавните глави на 33
европейски държави + САЩ и Канада.
След 1989 г. – благоприятни условия за присъединяването на страните от
Централна и Източна Европа.
През 1990 г. е подписана „Парижка харта за нова Европа”- бележи края на
разделението на Европа; основава се на три водещи принципа: зачитане правата и
основните свободи на човека, икономическо сътрудничество и сигурност
1994 г. на среща в Букурещ СССЕ се преименува на ОССЕ.
Организация със специализирана компетентност в икономическата област – ОЕИС.
16 април 1948 г. е създадена Организацията за европейско икономическо сътрудничество
(ОЕИС) предназначена да способства за оползотворяването на американската помощ,
предложена с Плана на Джордж Маршал.
На 14 декември 1960 г. в Париж е подписана Конвенция за създаване на
Организация за икономически сътрудничество и развитие (ОИСР), като
продължител на ОЕИС, която включва първоначално 20 държави 18 европейски + САЩ
и Канада.
Основните цели на ОИСР са повишаване ефективността на икономиките, създаване
условия за развитие на пазарно стопанство и свободен обмен, както и икономически
растеж на държавите-членки. Седалището на организацията е в Париж.
Главен орган е Съветът, в който всяка държава участва на ниво МВнР, Постоянен
изпълнителен комитет, Секретариат и множество технически комитети.
2. Интеграция и междуправителствено сътрудничество - понятия. Етапи на
икономическата интеграция.
В преамбюла на договора за Европейската икономическа общност (ЕИО)
държавите-учредителки отбелязват решимостта си да изградят основите на все по-тесен
съюз между народите на Европа. Постигането на тази политическа цел се предвижда
чрез създаването на Общ пазар на територията на шестте, чрез създаването на
Митнически съюз и чрез постепенното премахване на пречките пред свободното
движение на стоки, лица, услуги и капитали. Към Общия пазар се прибавят и общи
политики в сферата на селското стопанство, търговията, транспорта, конкуренцията и
др.
Междуправителствено сътрудничество:
-Осъществява се между национални правителства на суверенни
държави; има определени граници.
-Контролира се от участващите държави – не засяга държавния
суверенитет.
-Не се създава център на власт, който да стои над държавите членки.
-Актовете налагат права и задължения само за държавите-членки.
Изключват се не държави-членки, ФЛ и ЮЛ.
Интеграция – процес на постепенно превръщане на дотогава отделни единици в
съставни части на нова единна система. Държавите-членки постепенно престават да
бъдат напълно суверенни и приемат нови средства за решаване на въпроси от общ
интерес – създават се наднационални институции, овластени да приемат актове, които
обвързват дори държавите-членки гласували против, както и частноправни субекти в
държавите-членки.
Икономическата интеграция преминава през различни фази:
-Зона за свободна търговия - премахват се всички търговски бариери между
страните-членки на зоната, но се запазват собствените търговки политики по
отношение на трети страни
-Митнически съюз - на този етап страните-членки изработват и прилагат
външнотърговска политика и обща митническа тарифа
-Общ пазар (вътрешен пазар) - на този етап митническият съюз се разширява
със свободното движение на работна сила, стоки, услуги и капитали
-Икономически и валутен съюз - това е единен пазар с обединяване на
паричната и фискалната политика.
На 1 юли 1968 г. държавите-членки на Общностите оповестиха приключването
на изграждането на митническия съюз. Въведена е обща митническа тарифа.
3. Планът "Шуман". Създаване на ЕОВС - цели, предмет и институции.
В съответствие с плана Шуман на френския външен министър Робер Шуман и
идеите на Жан Моне шестте държави подписват на 18 април 1951 г. в Париж Договор за
Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС).
Основната идея е да се създаде общ пазар за въглища и стомана, което да
премахване унаследената германско-френска враждебност. Тази първа общност трябва да
послужи като модел за изграждането на аналогични икономически структури, които в
последствие да прераснат в политически съюз.
ДЕОВС е вдъхновен от т.нар. “наднационални теории”. Наднационалността
наподобява функционален федерализъм.
Федерализъм, защото създава органи, които стоят над тези на държавите-членки и
разполагат с компетенции, които оказват непосредствено въздействие върху правното
положение на държавите-членки.
Функционален, тъй като засяга единствено сектори, ясно определени в конкретния
случай – въглища и стомана.
Органът, който олицетворява наднационалността е Върховният орган, съставен от
независими личности от всяка държава-член и впоследствие заменен от Комисията.
Други органи – Обща асамблея, Съвет на министрите, Съд.
4. Опитите за създаване на военна (ЕОО) и политическа (ЕПО) общности и причини
за неуспеха на проектодоговорите за ЕОО и ЕПО. Създаване на ЕИО и ЕОАЕ - цели ,
предмет и институции.
Усилията на западноевропейските държави след сключването на ЕОВС
първоначално се насочват към създаването на обединения в областта на политическото
сътрудничество и отбраната. В съответствие с плана Плевен на тогавашния френски
министър-председател Рене Плевен, на 27 май 1952 г. в Париж се подписва договор за
създаването на ЕОО. Идеята е да се създаде обща европейска армия под ръководството
на европейски министър на отбраната. Тази изходна идея засяга много дълбоко
националните права, тъй като въоръжените сили се числят към областите на първичния
суверенитет на националната държава.
На 10 септември 1952 г. на своята първа среща като Съвет на ЕОВС шестимата
външни министри вземат решение разширената асабмлея на ЕОВС като ad hoc
(създадена специално за конкретен случай) да изработи конституцията на една
Европейска политическа общност (ЕПО). Тази новосъздаваща се общност трябва да
разполага с правомощия в областта на въглищата и стоманата и по въпроси на отбраната,
както и да “осигури координацията на външната политика на държавите членки”. Другите
цели на ЕПО включват: развитието на общия пазар на членуващите държави,
повишаването на жизнения стандарт, увеличаването на заетостта. В рамките на две
години съществуващата ЕОВС и предвидената ЕОО трябва да бъдат интегрирани в
ЕПО.
Проектът за договора за създаване на ЕПО единодушно е одобрен от асамблеята на ЕОВС
през март 1953 г. Но водените през същата година преговори на външните министри не
довеждат до споразумение докъде да стигне отказът от национален суверенитет. През
август 1954 г. проектът за ЕОО се проваля във френското Национално събрание. С
това се разпада основата на проекта за европейска конституция и начинанието за създаване
на ЕПО бива изоставено. След този провал Жан Моне стига до извода, че европейската
интеграция трябва да премине първо през икономическо обединение. На Месинската
конференция през 1955 г. шестимата министри поверяват на комисията, ръководена
от белгийския МВнР П.А.Спаак да проучи възможностите за прогресивна
интеграция и да представи доклад.
През май 1956 г. Комитетът за създаването на Европейски обединени щати,
оглавяван от Жан Моне, приема „Доклад Спаак”, който служи за основа на подписаните
в Рим на 25 март 1957 от същите шест държави договори за учредяването на още две
Общности – ЕИО и ЕОАЕ (Евратом).
Целта на ЕИО е да интегрира търговията между държавите-членки с цел
икономическа експанзия. Договорът създава общ пазар, митнически съюз и предпоставя
общите политики в областта на земеделието, търговията и транспорта.
Целта на ЕОАЕ е да допринесе за създаването и развитието на европейските
ядрени индустрии, така че всички държави-членки да имат полза от атомната енергия.
Договорът също така гарантира безопасността на доставките. Той установява високи
стандарти за безопасност и предотвратява използването на ядрени материали за цели не по
предназначение.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 май 2019 в 12:29 ученичка на 24 години от София - 004 СОУ за ранно чуждоезиково обучение "Н. Вапцаров", випуск 2015
21 май 2019 в 22:24 студент на 22 години от Враца - ВСУ "Черноризец Хравър, випуск 2017
19 май 2019 в 13:20 студент на 37 години от Пловдив - Висше училище по сигурност и икономика, специалност - Национална Сигурност и антитерористична дейност, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Правото на европейския съюз - източници и основни правни принципи

03 апр 2006
·
2,081
·
20
·
3,570
·
1

Правото на европейския съюз - източници и основни правни принципи - курсова работа.
 

Правата на човека в Европа и механизми за тяхната защита

08 май 2008
·
480
·
33
·
6,838
·
287

Правата на човека в Европа и механизми за тяхната защита. История на ангажирането на ЕС с ПЧ.
 

МПП

11 май 2009
·
76
·
14
·
5,273
·
66

МПП е международно-междудържавно право.Това е с-ма от правила които уреждат отношенията между субектите на международното право...
 

Правата на човека

21 яну 2008
·
753
·
6
·
1,283
·
1,297
·
2
·

Софийски университет “Св. Климент Охридски” Факултет по журналистика и масова комуникация Правата на човека Идеята за правата на човека е фундаментална за съвременното общество. Сегашното й състояние обаче, е плод на многовековно развитие...
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
232
·
14
·
2,218
·
176

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право за ученици, студенти и учители
любознателен тест по Право за
Тест по Право за ученици, студенти и учители. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
24
1
1 мин
31.07.2018
Тест по Обща теория на правото за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 20 въпроса от Общата теория на правото. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
20
195
1
1 мин
10.11.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Право на Европейския съюз

Материал № 222432, от 03 дек 2008
Свален: 1,920 пъти
Прегледан: 1,525 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 31
Брой думи: 9,829
Брой символи: 89,164

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Право на Европейския съюз"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения