Големина на текста:
Фирмена социална политика
Същност, предмет и сфера на фирмената социална политика. Определение за фирмена социална
политика. Фирмената социална политика като реалност. Обекти и субекти на фирмената
социална политика, цели, задачи и принципи. Структура и основни направления на фирмената
социална политика
1. Същност и предмет
Фирмената социална политика отразява отношенията между фирмата и взаимносвързаните и
взаимодействащи си с нея социални субекти /работници, определени групи от тях и други общности/
по повод на техните взаимообусловени интереси.
Като дейност фирмената социална политика представлява съвкупност от мерки, чийто смисъл е
регулиране на социалните отношеня между фирмата и работещите в нея сътрудници, както и между
фирмата и други социални образувания чрез систематично следване на обединяващи социални цели.
Социалните отношения и проблеми се фомират не само по повод на условия на заплащане на руда,
социално-битово обслужване, почивка и др., а и по повод начините за подбор и развитие на кадрите,
гарантиране на тяхната социална сигурност, адптирането им към бързосменящите се технологии,
изисквания и организиране на труда. Социални проблеми възникват и от въздействието на фирмената
дейност върху заобикалящата я социална среда: населеното място, региона, обществото като цяло. Във
високоразвитите страни днес за резултатите от дейността на фирмите се съди не само по
икономическите показатели, но и по редица социални индикатори като: подпомагане на екологични
програми, програми за обучение, равнище на цени и заплати и др.
Фирмената социална политика не може да се свежда до набор от социални придобивки за
работници, а като част от цялостната фирмена политика, която трябва да изгражда и регулира
дългосрочните взаимоотношения между фирмата и работещите в нея. Тя трябва да очертава
перспективата на колектива и на всеки член от него в рамките на цялостната перспектива за развитие на
фирмата. Фирмената социална политика трябва да регулира взаимоотношенията на фирмата с
обществото. Социалните функции на фирмата излизат извън традиционното регулиране на
взаимоотношенията между фирмата и работещите в нея и се разпростират към взаимоотношенията на
фирмата с териториалните, социално-демографските, етническите и други общности.
Характерно за фирмената социална политика е, че тя не се прави за работниците, а заедно с тях,
т.е. отчита оценките, предпочитанията и избора на работещите в нея. Това разграничава до голяма
степен фирмената социална политика от държавната или общинската. Предметът на фирмената
социална политика не се препокрива и само с управлението на персонала. В условията на пазарна
икономика, когато с държавни нормативни актове се регулират само рамките на социалните
отношения /МРЗ, работно време, вноски за ДОО и др./, фирмената социална политика регулира
конкретните и специфичните социални отношения, фомирани на основата на конкретната трудова
дейност. На равнище на фимата се появяват широк кръг от социални проблеми, които не могат и не
трябва да се решават със средствата на държавната социална политика, защото биха се решавали
нецелесъобразно, ако се унифицират. Тези проблеми произтичат от промени в технологията, в
организацията на производството и труда, промени в управлението на фирмата. Например усвояването
на нова техника, което изисква допълнително обучение и преквалифиакция – от проблем, свързан с
производството се превръща в социалнополитически, защото може да има различни решения и
съответно различни последствия за работниците. Добрата социална политика ще предлага решения,
които са в интерес и на фирмата и на работниците. Липсата на адекватни решения във фирмата би
довело до социално напрежение и конфликти между работодателите и работниците, което се отразява
зле на имиджа на фирмата и на нейната конкурентноспособност.
Фирмената социална политика не се покрива с предмета и целите на социалното управление.
Управлението е еднопосочно въздействие от страна на субекта към обекта на управление, а фирмената
социална политика отразява взаимните права и задължения между фирмата и нейните сътрудници,
произтичащи от съвместната дейност, както и задължения на фирмата към други социални субекти
/общество, териториална общност и др./
Фирмената социална политика дава представа за целите, правата и задълженията на фирмата по
отношение на членовете на колектива, както и на колектива по отношение на фирмата.
Характерни белези на фирмената социална политика са: относителна самостоятелност по
отношение на държавната социална политика, обвързаност с цялостната фимена политика и липса на
унифицираност на решенията.
2.Функции на фирмената социална политика:
- гарантираща – поемат се трайни ангажименти на фирмата към нейните сътрудници
- разпределителна – заделя средства или оползотворява държавни средства за определени
социални цели
- интегрираща – укрепва чувството на индивидите за принадлежност към дадена трудова
общност
- производствено-икономическа – социалните проблеми и начините за решаването им се
превръщат в мотив за трудова и творческа активност
- по-широка обществена функция – съблюдаване на екологична политика, подпомагане на
социални програми
3.Сфера на фирмената социална политика
Сферата на фирмената социална политика се определя от кръга на социалните отношения, които
тя регулира.
Формирането на обхвата и сферата на фирмената социална политика зависи от:
- мястото и значението, което отделя фирмата на социалните дейности и функции в цялостната
си политика и от средствата, които заделя за тях
- наличие или липса на държавни стимули за развитие на фирмените социални дейности/
освобождаване от данъци на сумите за социални разходи/
- характера на трудовите и социалните отношения
Сферата на фирмената социална политика е по-широка и обхваща не само дейностите, в които се
използват собствени на фирмата средства за социални нужди на нейни работници, но и дейности, в
които се използват чужди средства: напр. фирма използва средства от фонд “Професионална
квалификация и безработица”, които не са нейни, за разкриване на нови работни места за безработни,
т.е. дейността по облекчаване на безработицата се включва в сферата на фирмената социална политика.
В сферата на фирмената социална политика влизат и дейности, които се извършват със собствени на
фирмата средства, но за социални цели извън фирмата – дарения в полза на фондове, болници,
училища, подпомагане на социално слаби и ивалиди, стипендии на ученици и др./.
4. Обекти и субекти на фирмената социална политика
Субекти на фирмената социална политика са: собствениците, мениджърите, синдикатите,
различните органи за участие на работниците в управлението – представители на работниците и
служителите, съгл. КТ и др.
Обект на фирмената социална политика са многообразните социални отношения и процеси и
социалните проблеми на тяхна основа в рамките на фирмата, както и между фирмата и други външни
социални субекти. Тези отношения и процеси възникват по следните поводи:
- наемане и освобождаване на работници и участието им в дейността на фирмата на
акционерен принцип
- квалификация, преквалификация и пренасочване на нова работа
- определяне на работните заплати и други форми на мотивиране
- адаптиране на работниците към бързопроменящите се условия на труд
- допълнителни форми за осигуряване и подпомагане
- социалните дейности, облекчаващи бита, отглеждането на децата и комуникациите на
сътрудниците(
- за създаване на сигурност и психокомфорт
- взаимоотношенията на фирмата с общината и с други социални общности
- изграждане на социална инфраструктура
5. Цели, задачи и принципи на фирмената социална политика
Цели: изграждане на хармонични социални отношения между работодателите и работниците и
другите социални субекти на основата на преодоляване напроитворечията и съгласуване на интересите.
Такава цел предполага диалог и компромиси от страна на социалните партньори, сделка, от която
печелят и двете страни.
Социалните дейности на фирмата са производни на резултатите от икономическата й дейност.
Целите зависят от развтието на фирмата. От друга страна реализиаренето на икономическите цели
става чрез хората, чрез изпълнтелите. Това задължава фирмата да се съобразява с интересите и
потребностите на сътрудниците си. Извънпроизводствените социални проблеми – битови и др. Се
отразяват негативност върху трудовата активност, поради което от интерес на фирмта е да решава
такива проблеми на своите работници.
Задачи: стратегически – дългосрочно изграждане на взаимоотношенията на фирмата с нейните
сътрудници и други социални субекти; тактически – конкретни стъпки за реализиране стратегията на
фирмата
Най-актуални проблемни области и произтичащи от тях задачи:
- пазарната конюнктура и последиците й върху икономическото състояние на фирмата и
заетостта на работната сила – промени в броя на заетите, мерки по отношение на
свобождаваните от работа и нуждаещите се от преквалификация
- предвиждане на аналогични социални последици поради въвеждане на нови технологии, нова
организация на труда
- проектиране на нови модели за мотивация и системи за заплащане на труда
- отчитане необходимостта от персонална адаптация към променящите се условия,
- създаване на фирмена осигурителна защита, която преодолява недостатъците на държавната
система за социално осигуряване
- проекти, облекчаващи жизнените проблеми на жените, възрастните хора и др.
Принципи
- децентрализираност – ФСП е локална инициатива с доброволно организирана дейност,
която се финансира от собствени средства
- автономност – самостоятелност по отношение на държавната политика
- конкретна адресираност – към точно определен кръг потребители. В резултат на този
принцип се увеличава разликата в доходите на хора с еднакви професии, работещи в
различни фирми
- персонализация на социалните мерки и действия – съобразяване с избора на индивида –
каталог от избираеми социални придобивки в големите американски фирми
- липса на унифицирани нормативи – прдържането към определени нормативи е
невъзможно, тъй като социалната политика на фирмата зависи от нейното икономическо
състояние. Това е отличие от държавната социална политика, където соц. Плащания са
подчинени на нормативни изи8сквания.
- Обвързаност – с целите и резултатите от фирмената дейност.
6. Структура и основни направления на фирмената социална политика
Структура
Според формата на предлаганите социални придобивки структурата на фирмената социална
политика изглежда така:
- социални плащания – помощи, обезщетения, добавки, застраховки и др-
- социални услуги – здравно обслужване, социално-битово обслужване и др.
- Трудово-организационни и трудово-регулиращи мерки със социални последствия –
квалификационни курсове, гъвкав режим на работа и др.
- Социалноинтегриращи мероприятия – общи събрания за рязясняване целите и стратегията на
фирмата, консултации с работниците, честване на юбилеи, общи тържества, излети и др.
Според начина на потребление на фирмената социална политика различаваме колективно и
индивидуално потребление.
Според вида им социалните придобивки могат да бъдат: натурални, парични, услуги и
личностнообогатяващи действия – квалификационни курсове, и др.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Фирмена социална политика

Фирмената социална политика отразява отношенията между фирмата и взаимносвързаните и взаимодействащи си с нея социални субекти....
Изпратен от:

на 2008-11-23
Добавен в:
Лекции
по Социална политика
Статистика:
510 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Социална политика и администрация

12 дек 2007
·
475
·
9
·
1,712

В условията на пазарна икономика въпросите,свързани със социалната политика придобиват все по голяма важност и актуалност.Социалната политика включва широк кръг елементи,между които се осъществяват социални взаимоотношения в резултат от влиянието на...
 

Социално осигуряване

04 юни 2011
·
159
·
2
·
1,223
·
338

Пищови на четири теми от предмета социално осигуряване...
 

Социална политика

22 апр 2008
·
329
·
10
·
1,447
·
240

Закона за социално подпомагане урежда обществените отношения,свързани със социалното подпомагане на гражданите на Република България.
 

Новият модел на социално осигуряване в България

25 яну 2009
·
667
·
14
·
1,809
·
497
·
3
·

Социалното осигуряване като форма за издръжка на нетрудоспособните лица възниква и бива узаконено най-напред в Германия. През периода 1883-1839 година там се приемат първите закони по социално осигуряване.
 

Социално подпомагане

04 май 2008
·
613
·
10
·
978
·
294

Социалното подпомагане се извършва по начин, който да запазва човешкото достойнство на гражданите. Социалното подпомагане се изразява в предоставяне на помощи в пари и/или в натура и оказване на услуги за задоволяване на основни жизнени потребности на...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по Осигурители системи и фондове за 4-ти курс
междинен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс, изучаващи Финанси или Социална политика.
(Труден)
35
10
1
12 мин
15.08.2018
Тест по осигурителни системи за студенти 4-ти курс
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Предметът на СО включва: действащи методи и механизми за размер и диференциация на получаваните доходи, преференции облекчения и други. Тестът съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
18
48
1
1 мин
21.03.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Фирмена социална политика

Материал № 213734, от 23 ное 2008
Свален: 510 пъти
Прегледан: 185 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,308
Брой символи: 12,031

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Фирмена социална политика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения