Големина на текста:
ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО
Атанас Найденов
Учебник за дистанционно обучение
ПРЕДГОВОР
Ние сме може би единственото животно между всички
създания на земята, което се безпокои. Животът ни минава
в безпокойство, страх ни е от бъдещето, не сме доволни от
настоящето, не можем да приемем мисълта, че сме смъртни,
не знаем покой.
Луис Томас
В своята книга “Трусове във властта”
1
А. Тофлър поднася на читателя убедителни разсъждения за
промяната на съотношението “сила-богатство-знания” в “знания-богатство-сила”. При това се формира
коренно различна структура на власт на всички нива – кантората, супермаркета, банката, църквата.
Днес знанието се представлява от повече от 2000 науки (учебни дисциплини). Ако ги представим като
фронт с една посока във всеки определен период някои научни области или отделни науки играят водеща
роля. На настоящия етап наред с обществените науки, които са призвани да дадат научно обяснение на
извършваните глобални, регионални и частнодържавни промени, както и да начертаят правилните
насоки на развитие, информатиката, която чрез ЕИМ увеличава неимоверно много възможностите на
човека да получава, обработва и използва огромна по обем информация, лингвистичните науки и др.,
науката за управлението все повече утвърждава своето място като авангардна.
През своята почти сто годишна история науката за управление извървя сложен и противоречив път на
развитие. За нейна рождена дата се смята публикуването на книгата на Ф. У. Тейлър през 1911 година
“Принципи на научното управление”. През този период се оформиха и добиха популярност различни
управленски школи.
Българската история на науката за управление е по-скромна, но за сметка на това далеч по-динамична.
Сега например дисциплината “Основи на управлението” се изучава в много от началните курсове на
редица университетски специалности. И това е оправдано, защото никой не се съмнява, че успешното
разрешаване на значителните по своя характер и значимост промени по пътя на прехода, който
осъществяваме повече от десетилетие, зависи в голяма степен от управленската квалификация на
мениджърите на всички нива.
На книжния пазар не липсват книги и учебници по теория на управлението както преводни, така и от
български автори. Стана практика, обаче, всеки преподавател, стоящ зад подобна дисциплина, да напише
помагало съобразно учебната програма на висшето училище. В този смисъл настоящото учебно пособие
не елиминира съществуващите издания, особено онези, които се радват на добър прием. Желанието на
автора е съдържанието да се приеме като едно от многото съществуващи заглавия, а в известна степен и
като логично продължение на наличната към момента литература.
В по-конкретен план издаването на пособието е отговор на потребностите на обучаваните бакалаври и
магистри в ШУ “Епископ Константин Преславски” чрез дистанционно обучение. Структурата е
съобразена със стандартите и препоръките на Центъра за дистанционно обучение (ЦДО) при съставянето
на учебници. Всяка тема е представена в няколко взаимно свързани и заедно с това относително
самостоятелни части.
1.Дефиниране, формулиране на целите на обучението по темата, като след предложените има един
свободен ред за цел, която евентуално обучаемият самостоятелно би желал да формулира.
2.В подходящ обем е представено учебното съдържание по темата. За постигане на по-голяма
нагледност и илюстрация на материала широко използвани са схеми и таблици.
3.Предложената христоматия е подбрана от утвърдени в областта на управлението имена, като не
се пропуска и обстоятелството, че в бурния водовъртеж на нашето време иронията е като
спасителен пояс.
4.След всяка тема са зададени въпроси, чрез отговарянето на които обучаемият осъществява
известен самоконтрол за успеваемостта и “сверява часовника си” чрез мислено зададените към
себе си въпроси:
а) Къде съм аз?
б) Къде искам да бъда?
в) Как узнавам, че стигам?
5.Петата част предполага самостоятелно упражняване чрез решаване на примерен тест или казус,
или и на двете едновременно. Част от тях се съгласуват с особеностите и предпочитанията на
обучаемите и се предлагат допълнително в предвидените по плана контакти.
6.На разположение на обучаемите е оставена така наречената “активна страница”, на която може
да се направят индивидуални бележки, препоръки, предложения и друга обратна информация.
Разработените теми, освен че обслужват учебния процес в Шуменския университет, могат да се ползват
и от всички, които проявяват интерес към проблемите на управлението.
Съдържанието на пособието като теми и последователност съответства на учебната програма за
дисциплината, като е следван подходът “от общото към частното”. Направен е и опит в практически
ориентираните теми да се вплетат казуси от нашата стопанска практика, които да подпомогнат
овладяването на материала. Тази идея се допълва и с разработените тестове за упражнения по част от
темите.
Акцентите са поставени от една страна на класическото и непреходното в теорията на управлението през
годините, от друга, на някои от новите акценти в развитието на теорията и практиката на управлението, и
от трета, да провокира любопитството и интереса на склонните да се занимават с тази област на научното
познание.
Ако 60-те години бяха на производствените мениджъри, 70-те - на търговските мениджъри, 80-те - на
мениджмънта на информационните технологии, 90-те - на мениджмънта по маркетинг, то сега сме във
времето на мениджмънта на човешките ресурси. Върху това също е акцентирано в пособието.
Имайки предвид широтата и динамичния характер на третираната тематика и различията на
потребностите, авторът няма претенции за пълнота и изчерпателност и остава открит както за изменение
и допълнения на предложените материали, така и за градивната критика.
При разработването на учебното пособие са ползвани учебници и монографични трудове на проф. Св.
Ставрев, доц. В. Савов, доц. А. Станчева, доц. Л. Жеглов, доц. И. Петков и др.
БЕЛЕЖКИ
1. Алвин Тофлър. Трусове във властта. С., 1996 г.
1. ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО КАТО НАУКА И УЧЕБНА
ДИСЦИПЛИНА
Най-доброто управление е онова,
което ни учи да се управляваме сами.
Гьоте
Цели
обучаемият да знае мисията на управлението;
да овладее основните моменти на концептуалния модел;
да разграничава характеристиките на стопанската единица, ресурсите и управляващото
въздействие;
да може да опише основите на управлението като наука и учебна дисциплина;
да разкрива/разграничава спецификата на икономическото управление.
Първите години от века, в който живеем, са белязани от значителни по своя характер и значимост
промени. Нашето общество осъществява повече от десетилетие труден, в много случаи противоречив, но
исторически неизбежен и необратим преход. В социално-политическия живот това е преход от
тоталитаризъм към демокрация, в икономиката - от централно управляема към пазарна, в живота на
отделния човек - превръщането му от незабележим детайл в самостоятелен субект на стопанска дейност.
Тези изменения в обществото, в икономиката, в целия ни начин на живот са сложни поради това, че
изискват изменения на нас самите.
Повишените изисквания, високите цели крият в себе си както възможности, така и опасности за
личността, организациите и страната като цяло. За да се справим с тези безпрецедентни реформи, на нас
преди всичко са ни нужни нови знания, при това не само да ги овладеем, но и да ги прилагаме на
практика. Важна съставка от тези знания, както показва и световния опит, са постиженията на науката и
изкуството за управлението.
“Основи на управлението” не е млада академична дисциплина. От десетилетия съществуват различни
курсове, преподават се и широка гама от отраслови и специални учебни дисциплини. В своята
съвкупност те формират състоянието и нивото на българската академична мисъл и й отреждат място в
развитието на световната управленческа наука. Широкият обществен интерес към “управлението” в
значителна степен произтича от обстоятелството, че то всъщност е елемент от инфраструктурата.
Инфраструктурните отрасли в производството - енергетика, транспорт, телекомуникации и др., и в
непроизводствената сфера - образование, полиграфия, компютърна мрежа за масово ползване,
консултантски услуги и др. - са най-развити именно в пазарното стопанство, където от особена важност
са хоризонталните връзки и услуги за общо ползване, удовлетворяващи някаква обществена потребност,
заплащана от потребителите. Такава появила се потребност и нейното задоволяване бързо се превръщат
в голям, среден или малък самостоятелен бизнес. Именно в това отношение в нашата страна тепърва ще
се създават все по-големи възможности за реализация. Като правило тези ниши ще се запълват от млади
хора със съответната образователна подготовка.
Всичко това прави твърде широк обхвата на въпросите, които могат да бъдат включени като тематика в
определена учебна дисциплина.
1.1. УПРАВЛЕНИЕТО КАТО ОБЩЕСТВЕНА РЕАЛНОСТ, ИДЕИ И КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ
Съдържанието на понятието “управление” не може да се фиксира еднозначно и завинаги. Така е при
всички сложни области на обществения живот като политика, икономика, социална сфера и т.н., за чието
съдържание определенията са твърде разтегливи. Предназначението на управлението - да изгражда и
поддържа организираността, предполага идентификацията на следната негова бинарна мисия: да създава
ред, т.е. да регламентира какво, кога, кой и защо трябва да прави, от една страна; и да предоставя
необходимата свобода и относителна самостоятелност за действие на заетия персонал, за да позволи
максимално полезното за дейността реализиране и проявление на човешкия потенциал, от друга страна.
1
В известен смисъл тези две страни на управленската мисия са сравнително противоречиви, но
независимо от това са елементи на едно цяло. Синхронът за функционирането му изисква да се намери
оптималното съотношение между страната, която организира и другата, която дава възможност за
развитие на творчеството. Прекомерното залагане на “организирането”, на задължителните елементи на
практика води до бюрократизация, до прекомерна регламентация и формализация на работата. Това
прави управленската дейност тромава, рутинна, лишава я от творчество и новаторство. Не бива да се
увеличава и вторият аспект, защото, ако не срине управлението, то най-малко засилва хаотичните
процеси, води до дезорганизация, загуба на енергия и объркване.
Разбира се, това са две страни на едно цяло и не следва да се противопоставят. Наред с всичко друго те
(двете страни) се обединяват и от обстоятелството, че за положителните промени в резултат на
управлението те имат еднакъв принос. Още повече, че промените, като правило, се извършват от хора, от
които най-малко се очаква това. Например в Германия Бисмарк, който далеч не е социалдемократ,
въвежда социално осигуряване, регламентира правата на работниците и т.н.
Независимо от различията в структурата, технологията, някои методи и т.н. на управление на фирми,
институции и прочее основните моменти, отнасящи се до същността, съдържанието, динамиката на
процеса на управление, може да се каже, че различия няма. Всяка стопанска единица е единство на
обекта и субекта на управление, като и двете се изразяват, въплъщават в хората.
За разкриване на същността на концептуалния модел на управление следва да представим няколко
основни момента.
1.1.1. Стопанската единица

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Основи на управлението

Това е целия учебник на Атанас Найденов по "Основи на управлението".Използва се за дистанционно обучение...
Изпратен от:

на 2008-11-23
Добавен в:
Теми
по Публична администрация
Статистика:
1,579 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
дипломна работа на тема ограничени вещни права
добавена от iliyan.markov 23.11.2014
0
8
Трябва ми есе на тема: "Националната история и култура гаранция за мира в съвременния глобализиращ свят"
добавена от afdast1 08.07.2012
0
13
фирмена култура , типове фирмена култура , развитие на фирмена култура
добавена от Vladiho 17.03.2015
2
19
Подобни материали
 

Отчет за изпълнението на програмата на правителството "България 2001"

04 дек 2006
·
146
·
15
·
5,325
·
80

Разработване на стратегия и план за действие за осъществяване на националната здравна политика. Създаване на законова и подзаконова нормативна база за реформата в здравеопазването.
 

Управление на човешките ресурси


Взаимотношенията между хората във фирмата. Човешките ресурси са хората в предприятието със своите общи и специални знания, професионални умения, трудови навици, нагласи и личностни качества, които правят то да извършва ефективно дейността си...
 

Държавно регулиране на икономиката

29 фев 2008
·
388
·
5
·
852
·
214

Материал по икономика на публичния сектор. Основни насоки за намесата на държавата в икономиката. Общи насоки за държавна намеса в икономиката. Външни ефекти (exzernalizies). Теория на Хоуз. Насоки в дейността на държавата за поддръжка на частния...
 

Общинският съвет и общинската администрация като органи за местно самоуправление и взаимодействията между тях

06 юли 2006
·
2,870
·
6
·
913
·
431
·
1

Общинският съвет и общинската администрация са два взаимно свързани обуславящи се органа на местната власт. Те имат един и същи обект на управление – общината като цяло с нейната територия, население, природни ресурси, производствена база, инфраструктура
 

Община Провадия

23 окт 2007
·
543
·
97
·
19,600
·
695

Общинският план за развитие е документ, който разглежда средносрочните проблеми на социално-икономическото развитие и започва да налага съвременни подходи за тяхното разрешаване.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по публична администрация за 2-ри курс
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по Публична администрация. Тестът цели да провери базови знания на студенти, изучаващи този предмет. Състои се от 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
24
127
1
2 мин
15.08.2014
Тест социална стратификация
изходен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Тест за изпита по социална стратификация на специалност публична администрация. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
19
9
1
2 мин
11.07.2012
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Основи на управлението

Материал № 213193, от 23 ное 2008
Свален: 1,579 пъти
Прегледан: 2,284 пъти
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 91
Брой думи: 24,744
Брой символи: 227,162

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основи на управлението"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала